Belgisch dagblad

1011 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Septembre. Belgisch dagblad. Accès à 21 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rr1pg1jp2r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

âë j aargang ZATERDA» 16 SEPTEMBER IO10. No. 25 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Nederland I 2.60 franco per post. Losee nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vu cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en A(^am. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLQN. BUREAUX OPEfi VAN 0 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENIIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elkft regel meer f 0.80; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. OP ZEE. In een vorig artikel, waar wij spra-ken over de geleden verliezen der viian-delijke vloot, drukten wij ons vertrou-wen uit in het productievermogen der Engelsche werven. Heden zullen wij onze zienswijze toet-sen aan de cijîers. Deze cijïers zijn die-genen uit vredestijd; ion andetre zullen zij sedertdien weinig schommetingen onder g aan hebben, teagevolge het tekort aan arbeidskracliten. Zij zijn ontleend aan Duitsche bron, wat beireft de Engelsche werven, en aan Enge.sche bron wat betreft- de Duitsche werven. I. Staatswerven : Engel. Duitschl. Aantal werven 6 3 Slips of hellingen 11 5 Slips TOOX dreadnoughts 3 2 Aantal arbeiders 46.000 25.000 II. Private werven, die oorlogschepen vervaardigden voor den oorlog. Engel. Duitschl. Aantal werven 14 10 Siips 141 90 SLps voor dreadnoughts 26 21 Aantal arbeiders i'20.000 59.000 Daarenboven moet hier aan toege -voegd worden van Engelsche zijde, dat er voor den oorlog 120 private werven zicli specïaûseerden in het bouwen van handelschepen, waarvan het meerendeel tegenwoordig werken voor de admirali-teï. Tusschen dezen kan ten minsten een derde de grootste schegien bouwen. Te meer — belangrijke bijzonderheid — 35 andere firma's vervaardigen ke-teis, en machinen voor vaaroiigen.# Bij dit reeds ernsiig cijîer moeten nog de koloniale werven van Australie en Canada gevoegd worden. Van Du'tsche zijde zijn de private werven, die niet. voor de oorlogsvloot werkten, weinig in getal en van minder he;ang. Tusschen de werken, die wij geraad-pleegjd habben, bevindt zich de iaatste uitgave (Augustus 1916) van „Tasehe<n-buch der Kriegsfiotten." Dit werk, pro-duct van Duitsche spionage, bevat uiterst belangrijf e aanduidingen nopens den aan-groei der Engelsche yloot. De gegevens van dit werk zijn volled'g tôteinde 1915, maar sedert dit tijdstip ontbreken de bij-zonderheden, he.welk doet veronderstel-Jen, dat onze bondgenooten er in gelukt zi.in een einde te stellen aan de Duitsche spionage. Zieh er ten andere eenige gegevens : I Dreadnoughts: 7 eenheden in aan-bouw — bijzonderheden ontbreken. K r u i s e r s-d r e a d n o u g h t s : 4 eenheden van 30. (XX) ton elk; snelheid 32 mijlen, gewapend met 8 kanonnen van 38 cm. (Twee eenheden dezer klas moeten nu voltooid zijn). Lichte kruisers: 8 eenheden vain 3 tôt 5000 ton, snelheid 30 mijlen, gewapend met 8 kanonnen van 15 cm., 4 van 4, 5 cm. en 4 torpedolanceerbui-zen van 53 c.m. Monitors: 12 groote van 3 tôt 5000 ton, gewapend met 2 kanonnen van 35.5 cm. of van 38 cm. 18 Kleine van 500 ton ongeveer, gewapend met kanonnen van 24 o't van 15 cm. Torpedo-jagers: 62 eenheden van 1000 ton ongeveer; snelheid 30 à 35 mijlen; gewapend met 3 kanonnen van 10 om. en met 4 torpedolanceerbuizen van 53 cm. — Duikbooten: 47 eenheden gaande van 5C0 tôt 1500 ton. Al deze constructies zijn vermeld 1914 —1915. Vpor 1916 vinden wij aan elk hoofdstuk de kenschetsende opmerking : „Andere zijn in aanbouw; bijzonderheden ontbreken." * ♦ * Tusschen de hulpbooten moeten nog vermeld werden 2 sehepen voor het dragon van luchtschepen; 4 sehepen voor het dragen van watervliegtuigen ; een groot aantal kleine bo oten : duikboo-tenjagers, ververlaardigd in Aimerika en in Engeland en waarvan verscheilîe-ne seriën nog in aanbouw zijn. Diegenen die gebouwd zijn in Ameri-ka zouden eene lengte hebben van 18 m., eene breedte van 3 m. en eene wa-terverplaatsing van 0.8. Hunne snelheid .zou 35 mijlen bedragen en zij zouden gewapend zijn met een snelvarend ka-non.* * * Dit boek ^ermeldt ook nog andere belangrijke zaken, welke wij l&ter zullen beepreken. Ziehier ten slotte een staaltje van de mentaliteit onzer vijan-den. Op het einde van het boek bevindt zich eene plaait, met afbeelding der oor-logs- en handelspaviljoenen der maritie-me natiën. Wij treffen er de kleuren van Uruguay Venezuela in aan, maar te vergeefs zoeken wij naar de driekleur va/n ons roemrijk nationale vlag. Wij onthouden ons deze wait al te haaatige weglating verder te commen-teeren. Gcede iietrekkingeu tusschen Hoiianu en iielgie. Onder dezen titel schrijft de hoofdredacteur van Het Belgisch Vaderland van Parijs, wiens naam nog onlangs in zekere Ncdarlanclscha bladen werd genoemd, het vol-gendo : ..Een Hollansch dagbladschrijver, te Parijs verblijvend, schijnt, om wij weten niet welke vreemde belangen te dienen, de onnoembarc taàk te willcn ondernemen, de Belgen onder elkaar eenerzijds, de Hollanders en Belgen an<I«rzijds, te willen verdeelen. ,,ln een Hollandsch blad vertelt hij aller-hiande spookhistories, die hier op neerkomen, dat België er aan denken zou, Holland met huid en haar te verslinden. Het zou nog geen erg zijn indien deze schrikgtesohiedenifisen een schijn van echtheid hadden, want al de Bel-gisobe bladen, zonder uitzonderiiiig, hebben niet opgehouden op de noodzakelijkheid te wijzon van het beetaan van hartelijke betrek-kingen tusschen België en Holland, nu eu lator, en de helderzieûde Nederland'ers weten best wat zij over de Belgen hebben te den-ken., ,,Doch de feiten on voorgewende verklarin-gen waarop de Hollandsche dagbladschrijver In kwestie zijn gezagden steunt, strooken nie; met de waarheid, en het zou te betreuren st er l'i de Hollanders rekening me-de worden gehouden. - -, v a u <- r 1 a n d" zelf, dat er met een door ons klaar doorschouwd dœl wordt bij getrokken, verklaart hier nogmaals uitdiuk-kelijk, dat het er eteeds naar streven zal de goede v^rsitandhouding tueechen België en Holland te hand'haven. „Wat mij zelf persoonlijk betreft, vermits mijn naam in verband met deze zaak weard genoemd, logenstrat ik hier ten steliigste aan bedoelden da.gbladsohrijver de verklajingen te hebben afgelegd, die hij mij in don mond legt ,,Wat ile over Holland en de Hollanders reeds sohreef, en onderteekende, volstaat als bewijs. ,,Het zal onnoodig ,zijn hier nog op terug te komon". LEO VAN GOETHEM. DE TOESTAND De verrassing van den dag is het Odysseus van het 4e Grieksehe leger -borps, dat naar Duitechland i» «ebracht om er met de gezinnen dei- officieren geinterneerd te worden. Dit korps be- vond zich in den rug van de Bulgaren die Grieksch Macedonië bezetten. Zij hebben zich eenvoudig van die Grieksehe troepen meester gemaakt in het vooruit-zicht dat Griakenland wel eens miorgen de partij van de Entente zou kiezen. De Duitschers die in 1914 een preventieven oorlog begonnen, hebben thans een pre-ventieve gevangenneining yan onzijtdigo troepen uitgevoerd, met of zonder hunne toestemiming. Door zoo te bandelen geven zij aan -de Entente gelegenheid om hetzelfde te doen met den koning en koninklijVe fa-milie van Griekenland en den Duitschen aanhang, die hare troepen eveneens in den rug bedreagen. Waarom voert men die koninklijke familie niet naar Frankrijk ? Het is ôngehoord dait bloedverwant -schap met geallieerde voreten koning Konstantyn toelaat te spotten met Sar-rail en de Fransche republiek. De geschiedenis van den uittooht van een Grieksch legerkorps naar Duitsch-land.Op den Balkan rukiken de Serviërs verder ^ op. Zij hebben Bulgaarsche ver-schansingen genomen en aan het Ostro-womeer hebben de Serviërs na een ver-bitterd gevecht hoogtepunt 1500 ver -overd. De geveohten worden voortgezet in het voordeel der bondgenooten. De Italianen hebben de Bulgaren over den spoorweg Doiran-Demirhissar terugv-geworpen.In Tranflsylvanië hebben zij nieuwe dorpen ad eteden bezet. Rondl Silistria, in de Dobroedsja wordt gevochten in het voordeel van het Russisch-Roemeensehe leger. Aan het westelijk front hebben de Iranschen aile Duitsche tegenaanvallein op de veroverde stellingen atgeslagen en die behouden. Dit was zoowel het geval aan de Somme als ten O. vaù Verdun. Briefwisseling met den Belgischen Congo. Ten einde aile vertraging in de briefwisseling met Europeanen, die aan de militaire operaties op het Oostelyk front van den Bel-giscWto Congo deelnemen, te voorkomen, is het aangeraden aan d© verienders oit Engeland, Prankryk, Nederland et» het onbezette gedeelte van Belgiô het adres der oorrespon-denties op *eer duidelyke w\j«e aaa te vullen met de melding „Via Mombasa'' Links en Redits. Hei kabineî van den minisier van Oorlog. le XXe Siècle meldt. dat generaal d'Orjo de Marchovelette hoofd van het kahinet van den minister van Oorlog, voortaan het kabinet van Ste. Adresse en St. Pieters Broujk zal besturen. Dichier Verha^ren in Zwitserland. De grootste onzer Belgische dichters bevindt zich thans in Zwitserland, waar hij voordrachten over België houdt. Te Lausanne en te Bern sprak hij over de Fransch-BelgiSche literatuur. De heer de Max. .de te Brussel 'hekende tooneelspiei-ler. deklameerde werken van JRodenbach, Gilkin en Verhaei'en. Veel bijval oogstten beiden. Eere aan een gewonden Staatsambtenaar. Te Sainte Adresse heeft minister Renkin het ridderkruis van de Leopoldsorde met palin en het oorlogskruis overhandigd aan den heer Louis Habran, die roemrijk in Afrika werd gewond, alwaar hij eene hand heeft verloren. De minister van Koloniën, de minister van Nrjverheid, van Arbeid en een ambtenaar feliciteerden den roem-rijken verminkte, die nederig dankte en Paul Renkin herdacht, die in Vlaanderen zijn leven aan zijn vaderland gegeven heeft. Een verkiaring van den heer Karel Mahlmann. Op het congres der Trade Unions te Birmingham heeft de Belgische afgevaardig-de de heer Karel Mahlmann uit Antwer-pen verklaard, dat zijne federatie eene niededecling der Duitsche sociaal-demokra-ten had ontvangen. Dezen hadden laten weten dat zij ge-neigd waren tusschen te komen in het voordeel van de Belgische socialisten, in geval de Belgen hen noodig zouden hebben. De Belgen hadden verklaard, dat zij dit voorstel verwierpen. De heer Mahlmann voegde er hij, dat de vrede enkel moge-l«k zpu wezen na.dat B.elgië v r \jf zou z;jn van het juk des vijiamds. Wii stellen de vaderiandsiie£de der Belgische socialisten tegenover die flaminj-gajnten. welke een hoogeschool uit de handen des vjjands a nnemen. De zelfverioochening van Lucien Brûlez. In deGazet van Brussel, over-genoinen door de N. R. C., Bchrijft de verschgebakken hoogleeraar Lucien Brûlez : „Nu echter dat het aanvaarden alles-zins met gemoedsbezwaren en konflikt van beweegredenen moet gepaard gaan moet het zijn een daad van opoffe-r i n g. Daar ligt m.i. de hooge beteeke-nia van de nu geyraagde tegemoetko -ming."De leerling van prof. Bolland was hier in Holland door pannederlanders en pangermanisten onderhouden. Hij had. zelf geen nagel om zijn derrière (men moet Hollandsch spreken) te krauwen. Hij bevond zich te Scheveningan in een Belgisch hôtel waar hij niet meer dan 45 gulden per maand yoor zich zelf uitgaf. Hij had den hospes yerzekerd, dat hij met zijne vrouw, een onderdaan van Roemenië, dat nu in oorlbg is met de Central en, bij dezer broeder, advooaat te Boekarest, zou begeven, natuurlijk niet uit weelde ! J3o hotelhouder, de heer Léchante, oud président van den Belgischen familystè-re, zal ons niet tegensprekein Men kan de vreugde van dat hongerigi echtpaar schetsen wanneer aan den man een vet betaaid plaatseken aan de Boche Universiteit te Gent werd aangebo-den. En die ,,entretenu" durft van een „daad van opoffering" spreken I Onze soldaten In Frankrijk. Wij lezen in eene correspond en tie uit Parijs aan Het Vaderland: Een mijner vrienden, die aan het hoofd eener landbouw-indaotrie in de Beauce staat, vertelde mij dat hy er dezen zomer per auto nog al eens op was uit geweest en waarge-nomen had dat men in sommige streken weinig van den oorlogstoestand waarneemt, zoo byv. in Normandië (de departementea Calvados en la Manche). Hij had daar, op een plaats die b\j niet noeraen wilde, een dépôt van Belgische soldaten bezocht, allen jonge lieden van de Iaatste lichting, wel een 1500 man sterk, waarvan hem eenigen bekend waren. Het had hem getroffen hoe ruatig enthousiast die jonge Belgen waren en hoe ernstig zy hunne oefe-ning aanpakken. Allen dragen z\j de gedachte met zich om, zich op den „Dutoh" te gaan wreken. Myn vriend verzokerde mij nog dat de burgerjj in de streek waar die jonge keerlen hun oefeningstyd doorbraohten, zeer over hen tevreden was." Weg met hat Duitsch. De Russische minister van Onderw^js heeft een beêluit geteekend, waarbjj het gebruik van de Duitsche taai in aile inriohtingen van onderwys in het Ryk wordt ver bo den van het begin van het schooljaar 1916—17 af. Particulier» instellingen v allen onder dese wefc, Zn deroifdo liohting ad ook Jeta te doen ■jja in BelgiÔ. Successen aan de Somme. Ce Franschen nemen 2200 Duilschers ge«angenen en IQ kanonnen. — Opmapsch der Sepviers, — Successen dei* ISaemenlërs. — Sievige aanvalSen der Russen in de Kappathen IMi,, .i,, M ' P@ opliclating vai? een miSiiarsio Wij' hebben nog naderc inlichtingen be-komen over de kolossale oplichting der Duitschers ten nadeele van de nationale bank van België. De som waarop de vijand beslag heeft gelegd hedraagt meer dan 1 milliard fr. — nauwkeurig gezegd — 900 millioen Mark. De inbeslagneming is echt. daar onze minister van finantiën tegen die oplichting heeft geprotesteerd. Ziehier wat wij' daar-omtrent in de N. R. Ct. van heden-moi'gen lezen: Onze correspondent te Havre seint dat de Belgische minister van financiën 'in een openbaar gemaakte nota protesteert tegen de heslaglegging, door de Duitschers, op de fondsen van de Banque Nationale. De ophooping van kapitaal hij1 deze bank verklaart de minister uit de beletselen. die de Duitschers aan het zaken doeni in den weg hebben gelegd. De nota ver-oordeelt de handelwijze ten slotte als oplichting.Les Nouvelles van Maastricht ibet-vestigt op hare heurt den diefstal en voegt er bij: De diefstab zou nog belang-rijker wezen. Onze correspondenten melden het cijfer niet, doch zeggen ons, dat ook verscheidene honderden millioe-nen aan geslagen werden in de S o-ciété Générale en dat de plunda-■ ring mede ingericht wordt in de bijzonder-ste bankhuizen. Die gestolen millioenen moeten dienen voor de uitgeschreveri oorlogsleening. Kërstdag tïb dis Belgischen soldaat. Talrijke hooggeplaatstw personaliteiten in Eng'eland hebben een nieuw bewijs gegeven van hunne geheehtheid aan ons dapper léger en hebben volgende oproep tôt het» publiek gerieht : Mijnfaeer of Mevrouw, Wij verzoeken u «en oogenblik te denken aan de Belgische Bolda-ten. Het meerendeel van hen bevinden zich aan het front sedert Augustus 1914. Zij hebben gevochten te Luik, te Haelen, te Antwerpen; zij liebben deelgenomen aan dezen onvergete-lijken terugtocht. Het kleine Belgisohe léger, dat bevel had gekregien 24 uren stand te houden op den Yzer, heeft g«durende 12 dagen weerstand geboden tôt wij met onze bondgenooten ter hulp zijn gesncld. Sedert dien verdedigen de Belgischo soldaten de boorden van deze ri vier, waar zich de bloodig&te gevechten hebben afgespeeld ; de Yzer wordt nog wel eens „De Roode Zee" genoemd. Sedert 4 Augustus 1914 hebben het meerendeel der Belgische soldaten, geen nieuws meer ontvangen van hunne familie in het bezette België. Wij kunnen ons moeilijk de zedelijke smart dezer armen soldaten inbeelden, blootgesteld sedert twee jaren aan de grootste gevar©n, somtijds gekwetst en verzorgd in een hos-pitaal, altijd gieschedden van hunne naastbe-staanden en zonder nieuws van hen, die hen zoo teeder aan 't harte liggen. Welke moet wel de -geestestoestand dez,er arme jongens op Kerstdag zijn, wanneer zij zloh gepriveerd zien van dezen blijk van genegenheid, welke ongetwijfeld aan de arm-ste onz«r Tommie'B te bc-urt valt. Wilt gij de plaats innemen van de ouders en vrienden dezer Belgische soldaten ? Wilt gij uwen penning ons toesturen, opdat wij aan al de soldaten van het Belgische leger eenige dagen vôôr Kerstdag een of twee bons voor aankoop kunnen laten geworden ? Met deze bons kunnen zij zich in de magazijnen aan het front, opgericht dloor het département van Oorlog, tabak, dgaretten, gelei, bonbons, zeep, enz. enz. aansohaffen. Alzoo zullen zij, met het geld gezonden door hunne Engelsche vrienden, zich het genoegen kunnen verschaf-fen op Kerstdag eenige genoegdoening te ge-nieten.Wij willen tenminste 6000 pd.st. inzaine-len en zullen ons gelukkig acîiten welkdani-ge som ook te mogen in ontvangst nomen. De kleinste net als de grootste zal welkom zijn. Wilt gij ons helpen ? Ontvang enz. Violet Rutland, C. Norfolk, J. Plymouthi, Alberta Sandwich, Constance Wenlock, Nar got Asquith. De orderbriefjes en poetbons kunnen ge-zionden wordein naar : hertogin Rutland, her-togin Norfolk, gravin Plymouth, giravin Sandwich, Constance Lady Wenlock of Mrs. Asquith, c/o. Britisch Gifts for Belgian Soldiers, Hôtel Oecil, Strand, Londen W.C., en betaaibaar bij den „Tresorier Honoraire''. Belgen brengt een bezoek aan de bestendige tentoonsteliing der Society of Friends, Zwarte weg 20 (bij het Roemruchtig trio. V ^ *■ Wij lezen in Het Volk. Htet Duitsch© geWeld gaat voort, het rampj zalige Bolgdë te verdrukkeln en uit te zuii gen. Pri-esters, staatslieden, geleiei-den en lelea-i voudigen, die hun land pogen van dienst t^ zijn, worden aïs „hoogverraders" veïbannen tôt tuchthuis en dwangarbeid veroordeeld oJl néérgeschoten, terwijl een bord met het opk sohnft „Hier ligt een ^pion", als machte>, looze poging om den doode te smalen, bij dieïis gra£ wordt gezet. En'daar zijn nu oofi 600 millioen franken uit de Belgische Staats-bank gehaald, welke „met een rente à' * pCt. na den oorlog zullen worden terugb^ taald." Zoo ware het aantal voorbeeldeJK van rechteloos neertrappen van een kli^ûî volk onder den soldatenhak eindeloos vergroottn. , [ Wanneer onzerzijds daarbegen niet dag^ lijks wordt op'gekomen, zoo blijift dit achterwege, omdat ons verzet slinken zou op den duux, nôch omdat ons reohtsgevoei geleidelijk zou zijh afgestompt. Doch veeleeï omdat wij den haat der volkenen zoo weinig mogelifk willen aanblazen, èn omdat het veC haal eentonig wordt als de geschiedenis vaij Sa'ïdjah's berooving. Doch waar Nederlanders zich bç(-scliikhaar stellen om detn vreemden ondelî-drukker de behulpzame hand toa te atekefï, daar ware stilzw'ij'gen ongeiwiMe medeplich-tigheâd.Het Duitsche streven om België te ver-; deelen,- door Vlamen en Walen tegiein elkand^p ojp te zetteln,, heeft zich o.m. gieuit door die stiohting van een Vlaamsche Hoogeschool te Gent. Nog rooken de puinhoopan éfst Leuvensche Ak a demie, doch bereids staat de urandstichter klaar om door een schija-i baar bevorderen der ^wetenschaip" indeir-laad een sieuwen fcrand te enteteken, ditmasi in de esnhedd der Belgische slachtofifers. i Tal van Belgische hoogleeraren en vooa'•> aanstaande beoefenaren van wetenschap h(^à ben de „onderscheiding" van zoo'n professé raat met waardigheid van de hand gewezeia, Doch zie, daar zijn Hollanders bereid ge-vonden, om zich een; benoeming van deJX vreemden onderdrukkar te laten wel geval. len en aldus de Duitsche oogmerken in het ongelukkige land onzer naburen te helpeU dienen. De namen dezer hclden zijn : Dr, E. O. Godée Molsbergen, lector aan de Ara-, sterdamsche Universiteit, Dr. Jan Versluys, privaat-docent als voren, en Dr. J. J. Eh, Valeton te Arnheim. Dit illustre drietal, dat wellicht op eigeJj bodem de hoooggeleerdheid dn minder sneî tempo had veroverd — ook een stel Via/ mingen bereikt langs dezen weg de voof lien op normale wijze moeilijfeer genaak-bane hoogte — dient te worden genoema als ridders van de allerdroefste fîguur, diâ zich van de geringe hooogachting van d# «vergroote meerderheid hunner landgeno<J«! ten overtuigd kunnen houden. ; Onder artillerievuur. ,Een officier, die met verlof in Engeland is. besclirijft in „Lloyds Weoklyi News" de uitwerking van zwaar geschut-i vuur op een loopgraaf. „Onze artillerie ging spoedig aare het werk. Het duurde kort, maar was eeïï ontzettend gezfcht. Eerst sprongen er een aantal aardfonteinen langs de loopgi'averw linies omhoog, gevolgd door groote rook--pluimen die het bosch geheel voor het gezicht verborgen. Door mijn veldkijker kon ik zien, dat de geheele sector loopn graven dichtgeschoten was en de daarin aanwezige verdedigers begraven waren. Telkens weer zag ik lichamen en lede-maten uit de omwoelde aard- en puin-massa omhoog komen. Nu en dan: snelde een grijsgroene gedaante uit een loop-t graaf naar het daarachter galegen terreire, maar de voortdurende regen van stuk^ ken staai was te zwaar, zoodat er zich geleidelijk een rij beweginglooze lichame^ tusschen het kreupelhout vormde. Xn diie kwartier telde ik er zoo zeven en dertig. ïoen het bombardement tachtig minu« ten had geduurd zond ik het berichts „iLoopgraaf in puin geschoten", waaropf het bombardement ophield. Niemand zoU toen hebben kunnen zeggen, waar de loopr graaf was geweest. Er was niets andera te zien dan een, massa kuilen, gateO en granaattrechters. Toen de rook optrok zag ik hoe uit« muntend het vuur gerieht was geweest op de verbindingsloop grave® van den vjjand. Twee open wegen, elk twintig voet breeo, lagen door het bosch. AHeen de l^en; die er langa in stapels lagen. bewezeûi dat die wegen eens verbindingsloop graven) waren. Ik bleef nog steeds uitkijken. Hier e® daar sleepte een gewonde zich met moeita tusschen de boomstronken door. Missohien waren er nog enkeien in de diepste ge« dekte scÛuilplaatsen, maar het halva bataiW

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes