Belgisch dagblad

602 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Septembre. Belgisch dagblad. Accès à 17 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/251fj2b45j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

iSd <v a v..;' a aï g-. ws yBIJDAa i4 SEPTEMBER 1917.\ „ - . . i i — . - — No. 30&; A B ONN EMENTEN. Per 3 maanden yoor Nederland t 2.50 franco per post. Losse ttammers. Yoor Nederland 5 cent, voor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Tclefoon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verschijjnend te 's-Grivenhage, elEcen werkdag fe 12 ure misidag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. I Van 1—6 regels f 1.50: elke regel meer f 0.30 f Réclamé» 1—5 regels f 2.60; elke regel" meer f 0.50. ;j London : Dixon House Lloydf Avenue E O. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. De nationaliteit van Belg. Die heer Viviani, mi ois ter van justitia de* giscbja jieigbering idioor. Soimmigen vrajgm dat ï'iansclue îepubliek, had beloofd dat men zij in, staat van JjtechuMiging worde gesteld, zich zou spoeden om do wet van 30 Jaai ja, leischen den K;oning te onttronen. Dit ftopens de verval'enMerklaring van, do Fran- is i|efeds iets krasser dan b.v. me|d©w©iJking |sche nationaliteit onmiddoIOij'k toe ta pas- aan de btetuurlijk© scheidimg. jOnz© regeet- Een. Het parket van Parij'3 beschikt thans ring kan, op straffia van forme©!© afkeuring j lover alite dossiers die hem zuilen toedatm van het Bdîgischie volk, dat die irarraiders de actie tôt vervallenverkiaring yoor debur- îiafeds loon naar wlerken beClcjpCt, niet zwijlgend 'gterlijk'î rechtbanken te vervoïgen. D© kan- toezien, noch zicih bij de gematigde straf- stï!a,rij klasseert de laatste inlichtingen ten £ep; van de wlet van 8 Apiril 1917 houden. Er aarïzfcn van de oud.ece genaturaliseerdia Fran- zijn immleirs te vcel schuldigea die dp kwijlt- schten die c©dert don oorlog verdwaneln zijn. schfâïding en gratis nà den oorlog rekenen. Zoo méîden de Fransche pïtldan. Ifeft teen Belgisch Kameplid, die hoop niât la Frankrijik is de vraag van naturalisai© vlejisterkt door in „D© Belgisch© Socialist" nog niet volstiekt ojpgjefoet. Een 'extra-parte- te! schrijvten, dat het fciasluit-wet van 8 Aprii rc.%nfaiie commissie, die echter \ ©rscheidon© 1917 niet; t©teefc©nde ? {Arlcmenh&ièa toit, onderzcekt thans hoe Y an die ssoogtaiegd© straffeLcptibeid bèiwust jeieax defiaitieve wet van de Fransche natio- la ten de plichtiglein zich door niets meer naliteit zal kunnen bepaaid en bevestigd teglenhoudeax. Zij gaan dan oox staeds veir- iwoi'den. IVfen meent, dat da voorsteEe;a dieir d|er ten vterder, oinldat ?ij da regeiaring niet çommissi© niet vocir tot einda van deû vrœz'en. Het is te Jjètreureln dat het ba- borlog zulîieui bokmd worden. Irnmiars, sluit-wiet niet leerder werd Jiekedd ge- slet'Lis na don afloop van dit ototztettenidi maakt o!m' dadelijik in wie.fcing t© treden. Al- ;W<ïi!eldtr©arspcl, zal ©1k land zijin© eohte dus hlehib!eœi vfârscheiden© afvalligtein, waar- kindoi-ten konncn eikemneiv ©a pauwik©urig onder di© r©eds e©n pilaats van hoiog'esnraar ^aststeSen, hc© hailerlaride.s, laJea van jd© te1 Ctent haddian aanvaaid af zich op ean© laati© zxilltetn kunr,©n blijiven oif dit worden. arideifâ Avijze hadjden gosoirip r a m i ttee ni. zich, •' Indiein coit olp initia'iaJ van omze®. nânès- de stx'alfeâooshieid verzekeid. De tnotuw© Bel- tjGir van justili© dergolijk© vvettelijtte bepa- g'en hteibben dit inderiijd fett georiliseerd. On- linglan voor Dolgië tôt sland lcomen, v;agon d©r de verraders telt men oofc, eenig© genatu- Nvij m©t alifân ©orbied aan onzein grO|Ct-:e(g©î: ralis©erden van jongtein of oiud©reai datum, di© Jjtewaarder dat hi| lai© pnderzoekein ho© on- oenvoudig bteiwez©n hebben, dat m©n geen, Iwaardig© 1 !©lg©n verva'I©n kunnen wor- Bwilg wiordt doior e©n ^etjo. Idtn Veirklaard van hunn© pechten wan Bel- Zal de rteigieering het voorbcejd van Frank- gisch burgter. iijk navolgiein, dat dooir (fe -svleitten van 7 April Na den ooriog zal de Bedgische natie on- 1915, het dèkrteet van 24 April 1915, de gietwijteld niet tcelaten dat îarJdgenoo)l©n; die wet van 18 Juni 1917 enz., de ontzegging hoog- Ci landv®rraad gtelpileegd ©n den van de Franschle nationaliteit voor d© gtematu- Vijand in d© hand gtelwerkt hehhen, aog laliseerden regtelt? - tôt dio Ralgische gemcenschaip ^uM©n b'ehoo- "Voor 'd© Franseh© wiat geldt da volgenld© lien. Zjj zal hen verstooten. stelitegteil : Ingevai van oorlioig tusschen ' iWij bieschoiuwen reeds die afvalligen aïs Fiankrgfo ©n cten mogendheid, waaraan een Jtoitschers, die zij tegen' ons dianen1. g)ana.tnralis©e'rd vreemdeling beeft behoo^rd, iBiedotid© „gewezon" Belgen hebiben iioorver- zal dezfen zijtie Fransche na'iona'iteit kunnen kiaiingten zich zielf biuiten.het Bedgischa ge- ontnomen •wioirdeln. ïnteenebest geiplaatst. Zij kunnen noch zuieiri De wiet ond©rsch©idt tusschen het v©r- aandringten Belgisch burger te hlijven:. Aldus jliclitend© en het facultatieve veiiies. Dit zal het kwaad zich zelf gestraft hebben. laatsta is vleir'p'lichtend indien de ge- Kochtans is ©en wetteijke ganctie onont- naturalisesrd© eene vorig© natio,na'i:eit'he©ft Lteerlijk. Daaxom dringtein wlj J>iji de rage©- hkïrnamten of zich een andare nationaliteit ring aan het hosluit-wet van 8 April 1917 heçft aangleschaft; indien hij da wapenen (e- 4e wiîlien herzien en t© overwegteln of gen Frankrijik heéift gedragen of h©t grond- htet vieirlies van de Belgisch© nationa- gebied heeft verlaten om ^ich aan ©an mi- 3it«eit niet als nieuw g dient gevoegd te litaiTtei vterpîichting te onttrefeken. ofw'el indien WOj-iden bij artikel 1, art. 118'bis en ar- hij t'en slott© welkdanig© huip aan tjkel l^lbis. ■ ©en vijandelijke mogendheid te- iWij achten het onvoldcende dat, ar't. 2 g e n Fr a n k r ij; k ter g © 1 e g o n h e i d van fillieen vooa-zi©t levenslange o£ tijldelijlk© b©- den oorlog h©eft vei-leend of ge- jriooving van de- kiesrechten en Kan de hij ipoogd h©©ft te verleenen. pftikel 31 opgesomda rechten. ATiet aleen M©n ziet dat onz© minister van Justiti© in lopient dit artikel d© deur aan verzachting, het laatst© iid ruimscho&ts stoffe kan vin- en iavijtschcîding, maar het hehoudt on- den om onwaardigle gieinatura'iseerde Belgen vaardig© Belgan in den schoot van d» natie. of anderte Belgen ta treffen met de ontzeg- Dife totevoeging wioadt overigens als eeui ging van d|e Belgische nationaliteit. fcwakliteid door d© schuldigen zelv© _aanziea. Diaz© is een kleinood van onschatbare Ni-at alieten bewexen zij .dat het besiuit-wet waardie en htet teeken van de tromwe, â© ,van 8 Apiril 1917 on^ettig ©n van gesner ©erlijkheid ©n den moed. waard© is, doch ziij gaan veider. Hunne'voor- iWaniieeir d© znivering? . mannien drijven het aîzetten van de Bel- . . ° , n .... Leonce du Castiilon. §JE TÛESTAiil! Het nieuwe ministerie in Frankrijk, Aan het Westelijk front diuurt het ge- schutvuur onjphoudeiijk voort m den sec- -da-dtio -,o 0„ , ,Tr . TT , tor van Bixschoote en Yperen. Onzevli©- . ® ° P ' ^^avas )' Het mmis- gers liebben tro'.s het Slecht weder een ^®r'e is offleieel samen^estejld. MinSstieir- groote badrijviglieid aan den dag gelegd. président en minister van Oorlog Pain- Fransche vliegers wierpcn met succès levé, justifie Péret, buïtenlandsche zaken bornmen op Hoogiede, Cortemarck, Gite, Ribot binnenlandsche zaken Stag, marine de Gcjte, het Lmdeken, Staden en vlaeg- ' , ë ™ kampsn bij Thourout. Ghaument, bewapemng Loncheur, fin an- Men niag zich dus aan nieuws ver- ciën, Klotz, Koloniën Réné Besnard, pu- Avachtën. Een aanval van -Duitschars over blieke werken, Glaveille, onlcrwrjs l)a- oen front van esn EngeLsche mijl ten niel Vincent, arbeid, Renard, handel Cle- Noorden en Noori-Westen vân Lange- -r. -i , .-.i , mark is met ernst'ige verliozen voor den c . * ' uw. -^avi<^> lovensmiddelen- vijand afgeslagen. Men melt ook een af- vo<rfziening Maurice Long, buitenlandscha geslagen Duitschen aanval bij Bullecourt nii^sies Franklin Bouillon. Staatssecreta- en een gooi g&3laagden Engalsciien aan- rissen en leàew van het comité van oor- val bij Gppy. , log ^ijn : Barthou, Léon Bourgeois, Dou- Ue duikbootoorlog duurt steeds voort. . ' Hoewel hij wiet te onderschatten is heaft u hij echter zijn doel niet bereikt. De te- genmaatregei's der Ëngelschen fcobbcin goedi * * succès en dit succès zal op 'den duur n, , , j t., • , . volled:.;5 worden verzekerd. ^ ® 1 ia.6 §iei®elj-,Q'® Painleve, die tevens In Ghampagne, in den Elzas en rond ?311 man' 1S van e~- doiorzicht, is e Verdun latpn de Franschen de Duitscliers 'f (^laagd S™* ministerie te vormen, ni et los. staat tusscniein die uitieirste linkerzijide In Rusland sobijnt het jammerliik ge- en 4e l1']erf^e rechterzijde. Voor vda ©eirste va! liornilof—Kerenski t© verbeteren. Ina^v^dert den oonog maakt gean_ enkal Kornilo'f zou zijne overgave op bopialde r6?l02ri,I18 <Jiee|î- Lr is ook voorwaatrdeii aangeboden hebben. I)e En- ^ ? 1 ', en ,n?° ïninder^ een monar- tente treedt bemiddelend op. Het is zcer , 1I?lnis 1re-T,'^ei; ^al)in'et 13 inoeiliji'.c te o or dealer, omirent de uit Rus-. £L r£ ^M'teœch. Het is het minis- land komende telegrainm©n daatr hefc tele- l t , ' r1 _ 6011 kra.cht à tzjzx il- sssa'issw - ,,"als Si l»It„ tusschm fe ko*»,. Eranfog6 is ''î **" °m <>B,, d* "*4 16 ftaafajjk «h*SPt voie ««,« UtSdiktS w£ Hong,«fe fe M SSXH * î"* In Afhflnis hphV^' ri on te - den tot del pvtetrwinhing voortzetten n Aloame hebben de Oostenrijketrs een ^ het p^o-DuitschB pacifisme dan kop in- S Str. g aan meerOcb- dmkkten, dat Frankrijik Mj|na in' hét ^rderf had gesfcort, zooals hieit ongelukkig Rn sland. Links en Rechts. K°n'H«g Albert naar Italie ? Er -R^prdt Smeld dat feoning Albert een .J)ezoe -,ou brengen aan het Ita-liaansche ',}eoer„ jp verzoek van den lco-ning van On der vooi'behoudt Belgie's toekomst. In Die W»lt am Montag van 10 Sep-tomber wendt Helmuith von Gêrlaeh zicih tegen hen in Duitsehland, di© zoog&naamà aan België de onafhankelijkheid wiJlen te-ruggeven, doch intusschen door allerlei re.ale waarborgen België in d© macht van Duiitschland willen trachton te houden. Yon Gerlach schrijft: „Kan er ©en en-kele, op zijn eea* gàgteld© Beig bestaan, die niet deze soolt van zelfsta.ndigheici en onafhankelijkheid met veraohting zal terngwijzien ? Hc© veïwerpalijk de ,al-Duit-sehe eisohen van de annexati© van België ook zijn mogen, nit zedelijk oogpunt 'staan dez© toch nog torenhoog boven het pïograin van deze lieden. E©n groot aantal van de moailijkst© vraagstukfioa heeft d© vredesconferentie op te lossen. Over Polen en Roaniianië, over Maoedo-nië en Elz;as-Lotharingen, over Triëst ©n Koerland zullein aan de groenie tafiel nog de heetste kampian gavoerd worden. Slaar de viraag der vragen of beter de vraag vooî' ail© ander© vragen blijft toch al-tijld België. Bij ieder© ander© vraag zijn altijd slechts enkel© der strijdenden direct belanghebbénd ; bij België is ©chter van te voren de geheel© werëld met in-begrip van alla onzijidigen en van e©n zeer groot aantal bewoners van Middem-Euiropia het volkomien ©eus met den eisch van de status quo a-nte: België moat Mijven, of beter wooden, wat het vôôr 1 Augustus 1914 was." Aile militaine sutocessen helpen het feit niet uit de weneld dat vreidesmogelijik-heid eerst geopend wordt op bet oogen-blik waarop duidelijkbeid omtrent België zal zijn gegeven. In de Belgisch© vraag hebben wij, de . geihieele w©reld, ook d© neuitaalen, die Dnitschland het mee®t wiendschiappeiijk gezind zij(n, tegen 0'ns. D|a(arom kimnen wij den door aile vol-keren vurig gewenschten vrgide eerst ver-wachten, wanneer wij ©an onduîbbelzinnig antwoord. gegeven heibben op d© door Asquith gestelde \iaag ov©r België's toekomst.Onze Parlemer.tsîeden. Naar men . ons uit Havre meldt zijn gistereû te Parijs aangekomen d© Belgisch© senatoren Baron Ancion, Foc que t, de Spot, Dufrane, Friard, d© Kamerleden Neven, Nolf, van Merris, Gilles, de Pleric'hy, ©n van de Perre ©n dei aanvullend© Kamerleden Vekemans ©n Feuillien, om de Belgische oorlogsfabri'eken te bezichtigea. Zij weiden door den minister v,an oorlog rondgel'oid en ontvangen door majoor Biaise, een ingeniieiur, di© een voordracht hield over de kraçhtsinspanning van België se-dert den slag aan de Ysier. De bezoekeirs, die bet werk van majoor Maa'sily over de Belgische artil'l©ri©-inrich-tingen in ontvangst liaddien genomein, weir-den in auto's naair de verschillend© ta-brieken gebracht. Baron Ancion bracht hulde aan majooir Delattroe ©n majoor Biais© en ide hear Colaert aan majoor Wilïy Bretoli. De geesi in Belgie. De Belgische bevolking Iijdt onziegge-lijk en de nood stijigt ten top. Zij hongert nocbtans liever dan ee)n Duitschen vuede ta aanvaarden. Evenwel doet de honger beit geital arbeiders, die naar Duitschiand gaan werken, aangruei©n. ,Wie" zal die ongelukkigein, die m©ast allen een hongerig gezin rond zich zien. den ee.ratiein sfceien toewerpen ? Zij àeggén zelf ter verontscliuldiging dat de h,ong©r hen tot den arbeid aanzet. di©n zg an-ders ' niet zouden willen verrichten. D© activisten worde'n meerge-haat dan de vijand zelve. Moest de Belgische re.gaering onder den invloed van poiitiekers zich zwak toonen, om die verraders te straffen, het volk zou ©r zich zelf mede gelasten ©n tevens de zwakke fegeeiring wegvagen. Zoo spreekt men in het bezette gebied. Een ware geschiedenis' Dank aan de milddadigheid van ©en Hollandscth comiteit had een Vlaamsch didh-ter te Buissum kosteloos ©en villa, kunnen betrekken. Di© dichter nam, na een geruiohtmakend verblijf in het gastvPij Hol-land, een plaats aan van den vijand van zijn land en vertrok naar Brussel. Hij vernam echter dat ©en Fransche kunste-naar de villa te Buissum zou betrekktepi. ,W|at de©d de diehter? Hij vertrapte aile bloemien en sieraadplanten in den tuin die hem niet toeibé|hoord©. Geen FiriaWsichman zou er echter van ggniebein. En de dichteir ging toen beien na ver-woest te hebbien. Tb Antw©rpen en te Bpuissel hield hij ©e^n© uedevoering om' te i-oemen d© bloemien1 ©n de vogelen v,an Holland, docih hïj verzweeg zijn vandalisme en zijn© woeistheid tegenover de-zelfde blc©men die hij zoo wneedaardig had uit ger.uk t en verplettietrd. Diezelfde idiehtejr blezong eeps zijn ko-ning en zijine koningin om tweia jaifen la'teil hunne onttroning te edschlein. Is de ma,n toierekenbaar ©n is hij waar-lijfc ©en dichter, bij die bovieindien zegt een pantheïst te wejzen ©n zij'n'e zasters de bloemeri, marfelt en doodt? Bijzondere telegrammen. BELGISCH LEGERBERICHT. HAVRE, 14 Sept. In den loop van den 12en en den 13en September had kracli-ti&o actie plaats. Gedurende den* nanht van den 12den op den 13en hebben wij vei-f.chillerido stations en versterkingen van den vijand gebombardeerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben onze versterkte liniea als maatregel van weerwraak gebombardeerd.DE DUIKBOOTENOORLOGj PARIJS- 13 Sept. Voor de week die 9 Sept, te middernacht eindiigde is de tin-nenkoimist en uitvaairt van handelssche-pen van aile nationaliteiten boven de 100 ton netti in de Fransche havens, met uitzondering van vlsscherssehuiten en die van de plaatselijke kustvaarfc geweest als volgt : binnengekomen 1005, uitgeva-ren 1047; Fransche handelsschepêh, door duikbooten i« den grond geboord of op nii en geloopen Van 1600 ton bruto en meer 12, beneden 1000 ton bruto 5; son der succès door duikbooten aangevallen handel&gchepen 3; in deiï grond geboorda visschersschepen 2. FRANSCH LEGERBERICHT. PARIUS, 14 Sept. Bij tusscheopoezan gO'^1 utvuur in België ten zuiden van. Nonitschoote, aan het front ten- Noorden van de Aisne, in de streek van de pla-teau's en op de beide Maasoevers, waar de ki'acht van het Fransche vuur op ver-schillende plaatsen de Duitsche batterijen tôt zwijgen heeft gebracht. - OOSTELIJK FRONT. FARIJS, 14 Sept. Levendige g©3chnt-striju in de buurt van Mon-astir. Bij de! meron hebben de Fransche troepen Ma-' n.ulissa (op den Westelijken oever van; het Ochrida-meer) en heuvel 1700 bereikt (10 K.M. ten N.W. van Mamulissa.) Op' 11 en 12 Sept, hebben de Fransche! troepen 160 gevangenen gemaakt en twee bergkanonnen met 3 machinageweren ver-overd. j Legerberichten der Geallieerden. Kerenski tegen KornSlof. A Tegenstrijdige berichten uit Rusland. — Bemiddeling der Entente. — Het kabinet Painlevé. — De ttalianen houden de Monte San Gabriele bezet. — Succesvol offensiefe van 5arrail. Van het Westelijk front- ' Het Engeische legerbericht. LKDEN, 12 Sept. (Raut©r.) In den sec-tor van Lens blrachten onze patrouilles eeinig© gfevangenen binnen. De vijandelijke artillerie was in actie in d® buurt van Bulileciourt ten Zuid-Oosten vajn Meesen ©n ten Nooiden van Langemarck. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 13 Sept. Havas. Officieel. In België is de artilleriiestrijd in de streek van Bixschoote hevig voortgezet. Op het Aisne-tront heeft de Fransche artillerie, de Duitsche batterijen over-heerschende, die bijaonder actief zijjn in de streek ten Z. van Juvincourt, ejken aanval der infanterie onmogelijk gemaakt. In Champagne hebben de Franschen verscheiden Duitsche overvallen m de sectarcn van de Main de Massiges, ten O. van den Butte du Mesnil, en ten N. en .N.W. van St. Hilaireteruggeslagien. In de streek van de Monts de gewone werkzaamheid der wederzijdsche artillerie. Wederkeerige artillerieactie op den rechteroever, van de Maas bij het Bois des Caurières, zonder infanterie-actie. In den Elzas heeft een overval van de Duitsche loopgraven ten W. van het dorp Bonhomme den Franschen veroor-loofd gevangenen mee te voeren. In den afgeloopen nacht hebben Duitsche vliegers de streek van Duinkerken gebombardeerd. De Fransche vliegers hebben met succès Hogled, Cortemark, Gutz, Geite, Lindenken, Staden en de vliegt'erreinen ten N.O. van Thorhout gebombardeerd.Tan bet Oostelljk front. Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 13 Sept. Aan het Noor-delijk front bezetten onze vooruitgescho ven troepen nà hevige govech;o,v Masoif, ten Zirden van het Paoudameer en ver--sterken zich m de linie Sehkeroten—Si-lahionja.Van het ZuideTijk front. Het Italiaansche legerbericht. ROME,, 13 Splpt. (Stefani-agentschap.) Ten Noiord-Oosten van Gorizia de©d de vijand gi&t©ieii met groot© strijdkrachten een ver-woleden aanval teg©n ons front aan den San Gabrielle. Zijn aanva'Jen Jeverden slechts leienig succès op tegen lankele van onztei vcor-uitgleschoven posten, maar werden tegen onze hoofdlinie tot staan gieibracht, ^vel'ke door icte troepen van de lie divisi© ongielïchokt wleird giahandhaafd. Aan het front in Jnente hadden voorpos-ten- en patrouille-schermutselingen plaats, waarbij die vijiand op^ id© vlucht werd g©dre-ven.Een vijandelijk vliegtnig wcird ilcor ons afweeigeschut getroffen ©n vie1, in den om-tiek \ an Drino neer. 1 De strijtfjn de^lncht. Het Britsche viootbsricht. LONDBN, 13 Siepit. (Eeuter.) D© admirai' liteît dieelit mede, daifc onze marinevliegieri den. llden, cndaïuks lx©t; sleohte weer, daf' valgeiiid'O pcinten hebben gefoombsirdeeTd: Heitl' vliegkaimp van Thouroat, waarop etanige] tonaen antploffijigiEinidldielen werden gewotr-pen>, de djokken te Brugige, waar eveneenV antpHoffingein plélaits liaddien, en voort» scheJ pen en vliegleoidsan te Zeebrugge. De crisis in Rusland. PETROGIIAD, 13 Septcmbér. (Reuter). E# blijift volmaakte kalmte Leerscheii. D© 'bétticfc ten uit Moskon ©n elders in Rusland Bel-vatten d© verzekeiring dat "de kalmte alg&, meen is. De Raad van Arbeiders en Soldaten te Petrograd houidt zich bezig met de invrij). heidstelling van de maximalisten, die an dejj loop der geheurtenissen van 16 tot 18 Juli waren in hachtenis gest©ld. j Het blaid „Novaja Dzjisn" puhliceert eietq brief van m,aximalistisclie officieiieïi, di© op, het oogenhlik in de gavanganis zijin, waarin' zij 'hun diensten aa.nbied©n orfi d© hewegiûjg van Kornilof te bestrijiden. Savenlcoî, d© goui-, veineux va'n Petrograd, heeft d© publiek-making van de proclamati© van Kornilof veï-boden.Het S'oechomlinaf-proces is verdaagd, to^ tijd en wijie de toestand het aan de i©dhJ ters zal mogelijk maken m©t mieier klamW dan thans zitting te houden. In de arbeiderswijken hebben zich afdee(,! lingen gewapende arbeidiers gevormd om cls stad te verdedigeih tegen d© ondernemin^ van Kornilof. Zij worden -in allerijl gedrild en in het sohieten geoefend. De inhacbteai&nemingan blijven aanhouj den. Fr zijn verscheiden officieren gevangenj' genomen, vooral leden van d© officiersver> ©emiging, o. w.. kolonel Cferget een ge-waardeerde militaire d^slcundige en voorzit- ' ter v.an de militaire censuurcommissie. De militaire gouverneur heeft aile v©r-gaderingen en politiek© bijeenkomsten v©r-boden.Korniloff onderwerpt zich. PETROGRAD, 13 Siept. (Reuter.) ,De bla-den dieelen mede, dat Korniloff zijin onder-wierping ondar zekere voorwaari'en neeft aan^ gEiboden. D© i©geering eischt onvoorwaardelijkâ oVexga.v©. De vrees van de Belgische pers- De Duitscbeirs wreken zioh thans op de* liaitionale pers in België, die, spijts al" hu,nne bedreigingen ©n vleienjen, gewei-i gerd heeft onder d© Duitseb© oensuur taM vexsehijinan. Om de Bielgische pers bij een;' eventueele ontruiming van België te ver-, hinderen te spreiàen, halen de Dnitscher^j de rota ti aven ©n iinotypen weg om ziej; naar Diuitsehland te voeren. Dit is vooft een tiental dagen het geval geweest voojj; de maehienen, en Iinotypen van Le Soii! en L'Etoile Belge te Brussel. Onze vijian-den nnëenen, d|at zij na de ontruiming vata,' België ziuilen verhindeœn dat ©r na-| tionale dagbladen gedrakt worden en dat zij aldus , allerlei valsche tijdingen zuilen kuinnon veirspreidieln, Di© berekaning is zooi' dom niet als men haar bïj het eterste^ zicht zou kunnen ooric©l'>-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes