Belgisch dagblad

1158 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/445h99053q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

.1 aargang-. MAA1VDAQ g ^ËBRUARI 1 @17. TVo. Aai. aboknemenïen. Per 3 maanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor ftederland 5 cent, roor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht o9 Telefoon Red. en Admin. 7J33. BELGISCH DAGBLAD Verschijnesid te 's-Gravenhage, eiken werkdag te 12 ure msddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENT1 EN. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30 ; Réclamés 1—5 regels f 2.50 ; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E O. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. Bravo! Amerika In haie onmetelijke verwaandheid hoeft ,Duitschland de Vereenigde Staten als een klein Belgic willem oehandelen • De overeenkomst van de duikbootoor-log werd als een nieuw vodje papier verscheurd. Wijaneuzig werd aan de Amerikaau -gche handelsmarino een weg en een dag van varcn voorgeschreven. - Het antwoord is gekomm, «en antwooi'd dat niets anders kon luiden: de terug-roeping van don Amerikaanschen gezant te Berlijn en het verzoek aan graaf Barn-atorif, den al te beroemden Du'tschen gezant le Washington, zijne mai ton op te rollen. Niemand zal président Wiison hot ver wijt besturem die maatregels met over-haasting te hebben genomon. Do lankmoedfelieid van het hoofd van de grote repabliek scheen zonder einde. Het geduld en de rechtschapenheid van dien m ijsgeer en dien jurlst weirden te Berlijn vooral aïs zwakheid on vroas aanzien. Zoo werd près ideii; Wilson er gekleii-neerd dat de keizer hein — o ironie ! _ vooratelde als eerlijke maikelaar yan den DuKschen vrede op te treden en hem tevon3 met oorlog dreigde in geval hij dit dubbelzinnig karweitje van de hand zpu wijzen. De verschijning van Duitscho duikboo £en in Amerika was een chaiitagjemcddel. "Dit gémis. aan takc en a<an beseheiden-heid, die de Pruisen allijd heeft geken-merkt, kon niets anders dan Wilson on alïe Amerikanen diep kwetsefa, want ni en hoeît slecbtts met hen oni te gaan om da-delijk te voelen en le zien dat de bur-gers van de Unie ulterst gevoelig zijn aan gémis en aan tekortkomingen op het gefcied van welwillendbeid en achting. Hier nogmaals is het gebleken dat de Dui'sshers slechte psyc^ologen zijn geweest-Dat op de verbreking der diplomati-«che relaties do oorlog kan en zal volgen weej iedereen. In Godsnaam. Amerijca'8 tusschonkomst kan niets anders dan den duur van den oorlog ver-lrorten.Haire vloot is ontzagwekkend; dlvisies kunnon desnoods naar Europa gezonuen ■worden net als de divisies van Kana-deezen, die zich bij Yperen met roeim hebben • overladen ; de in beslag geno-men reuzenseheoen van Duitschland, die in de Amerikaanscho havens liggen zul lea geschikte snelle vervoermiddelen we zen. De Amerikaansche hapdelsvloot, di< ook zal gewapend worden, zal doelma tig bijdragen om de strijd'Kracbten dej geallieer len te vergrooten en van aller lei koopwaren. te voorzien ; de munitie fabrieken zullen den ovorvloed van mu nitie voortbrenge®, noodig voir de eind overwinning. Last not least, zullen d< Amorikaansche mdlliarden, die er zicl sedert Auguste 1914 opeenbtepelen, dt geallieerden toelaten Duitschland te be krijgen tôt het ,,akelig beest" is neer geveld. Het is zeer wel mogelijk dat de mees-te neutralen Anxerika's voorbeeli volgen zoodat de gansche wereld op den duui zial opstaan tegen de vredesverstoorderis van Spree en l>onau. Het zal het krachtigste middel wezei om voor een oeaw vreie in de wereld te verkrijgen mits de Centralen zojavei gedreven worden dat zij niet meer kun non horbegininen. De rust, de vreedzame vooruitgang, de geleideli|ke ontwikkeling van het mensch dom eischen die straî. Men weze dus ni-et verwonderd als Europoesche en Zuid-Aimerikaansche neu-tralen het voorbeeld van de groote sler-renrepublielc navolgem. Voor ons, Belgen, i» het een geluk dat de Vereenigde Staiten het zwaard hall uit de scheede trekken. De Vereen. Staten h-abben roeds vroe-ger klaar en diuidelijk in de Wilhelm-strasse verklaard dat België hersteld , vrij, onafhankelijk en vergoed moet worden.Nog in de jongste nota van presddeni Wilson werd daarover gefcsproken. De Relief heeît aan onze rampzalige broeders in het bezdcte land onschajba^ re diensfcen bewezen. Wij meenen dat de voeding onze land-genoo.on- voortaain verzekeird zal worden door Spanje, bijgestaan dpor andesre neu-tra.e landen. Xn aile geval zal Ameriika'a bcslissing I bijdragen om België m^sschien nog di( iaar te bevrijden. In die hoop en in die overtuiging roe-pen wij onze Amerikaansche hartevrienô toe : Leven de Vereenigde Staten ! Lève Wilson ! Léonce du Castillon. DETOESTAND Het hoofdartikel bevat beschouwinaen dio we overbodig achten te herhalen. I>3 ver-klaringen van président Wilson in het Congres te Washington laten aan duidelijkheid niets te wenschen. Overigons hét. ConsiJ 1 i u m • a b c u n d i van Bernstorlf gevolgdi door dit van den pas benoemden Oostsn-rijkschen gezant Tarnowski, alsook van het in beslag ne men der SDaitsche schepen in 'Amerikaansche havens, zijn uiterst ornstige yoorteekenen van don onvermiidelij'keji oorlog tusschen de Vereenigido Staten en de, Centralen. Het guur weder boleimimiert steeds militaire operaties van. grooten omvang. Noch-> tans hebben do Engelschen bij '.te Ancrei een succès ten kosto van de Daitschem Wclen te behalen. Dt; Duitschers kon don leen aanval van ééne aanvallend-a Austra-Jischc compagnie aan clen weg Beaucourt-IGruedccourt afslaan. Een paar hunner watendiegtuigein kon-den Veurne en ^dinkerke bombardéeren. Vaini het lief en mooi stadje, wiens schoonheid feeds in de aren 1830 Victor Hugo haid/ getroffen, zal weldra slechts puin overblijven. Aan het Oostelr'k Iront hebben de Duitschers aanvallen van het Tiroel-taoeras, ten Westen van Rig, gemaalct. Die aanvallen werlen in bloed en in vuur veramacht. Eer&t verloren de Rus-sen loopgraven, doch later veroverden zij die na de Duitschers op de vlucht te hebben gedreven. Elders geen militair nieuws van be teekenis- Edmond Nerincx. f Ui» Halle bij Brussel wordt ons het overlijden gemeid van advocaat Edmond Nerincx, ln ondervoorz'cte-r van de Bel-gischo Kamer van Voï.csvertogenwoordi-gers, Kamcrlid voor Brussel. Miet Edmond "Nerincx heeit een onzier bes-te burgers het tijdelijke voor 11 et eeuwi-ge verwisseld. G es proton uit een der aanzienlijksM gas^achten van Halle, waaj nolaris Nerincx nog burgemeester is, werd Edmond Nerincx lid van den provincialen raad van Brabant in 1872. In 1888 wferd hij naar de Kamer ge-Éenden.Naderhand werd hij vaorzitter van de O&n ervatieve veroeniging van Brussel en voorzitler van een machtige hypo. theekbank, La Caisse dos propriétaires, te Brussel. Zijn pol'uieke invloed was groot «a zeer op prijs gesteld. Na het ont lag van baron S no}* werd hij ^ eerste onlervoorzitter van de Kamer. Als dusdanig bestuurde en regelde hii de werkzî.amheden der afdeelingen en* was er hoogst verdienstelijk en nauwge-zet- Hij wafe de m'nzaamheid zelf, ean braar man. In do Kamer telde hij niets dan vr ion den. Wij hebben dikwris dein zedtalijken moeU van onderpresident Nerincx bewon-| iord, aie, ondanks eeno chrmisehe on-gesteldheid, nooit zijn voorzittersz'etel wi de veidatan en dikwijls woelige ver-gaderingen moest leiden, namenlijks de-ze van de interpeHat'en, op elVen Dms-diag, -wanueer do heer Schollaert, een an-der plichtbetrachtend man, afwezïg was. V3or de belangen van zijn arrond:sse-ment heeft wijlen Edmond N rine - > wetenbvol gezorgd. Toen 's lands verde-diging moest verzekerd worden door di militaire wet-do Broviueville aarzeMe dt eerbiedwaardige ondcrvoorzUter der Ka mar niet er zijn stem aan te vetrleenen De Duitschers hclbben geen on'zag ge had voor zijn ambt, noch voor zijne wit te haren. De vijand verraste do heer Ner'ncx te Hal, waar hij eenige dagen was gaan doorbrengen. Als giize'aar werd hij m;s-hande'd en ten stadhuize opgesloten me! den pastoordeken, -d^n btw«9mees!er. esn scheoene, notaris Possoz, li^ van der provinciale raad en nog andere mtabe len, diô beurtelings a'Is g,'jzelaars van den vijand govangen worden. Dje schandige behandeling heefij het leven van den lijdenden en be'aarden on diervoorzitter Nerincx verl"ôrty Zoo i-j hij een s'achtofer te meer van d'en V.'jând, die z'ch in België heeft ver graoen aan de bloem der nat'e De overledene rusto zacht. Zijn naan zal geëerd bli."ven als deze van een op reeV'3n Belgischen patriot, die geîeden heo't voor het vaderland. Edmond Nerincx was groot o'fie:eir ir do Leopolisorde. Hij zà] den ouijerdoin van 70jaren hebben bâreikt. Wii bieden' professor Nerincx van de hoogeschool van Leuven, den beken dbn kolonialen vakkundige en de fanai-lie van den achtbaren overledene, ons •welgiemeend rouwbeklag. L. d. O. Mevrouw Nerincx—Rolin verzoekt ons dtfir het Bo'lgisch Dagblad me de te deelen het overlijten vain haren schoonvader, den heer Edmond Nerincx ln oniiervoorzitler der Kamer. Er zal eene mis voor hem gelez en worden a.s Dinsdag te 9% uren ln de kenk Sini Alitonius abt, Oude Schevenuigecho weg Scheveningen, a—«■ — —— Links en Rechts. Reventlof over de toekomst van België In de „ Deutsche Tageszeitung" publiceert Reventlof een hoofdartikel nopens het lot van België. Bij verklaard zich partijganger van de vrijheid der caties. Nochtans volgen zijne be-weringen in dit principe op België niet toe-passeiijk, omdat de iecbtec der Vlamingen in de 'Belgiscbe samenhoorigheid nooit kuonen of zullen geëerbiedigd worden. Vlaanderen moet afgescheiden worden van Wallonie. De ' Belgiscbe regeering onder de voogdij van 1 koning Albert heeft geen reden meer van bestaan. Waarom niet liever gezegd: .Vlaanderen moet geannexeerd worden aan Duitschland,'' want dat juist bedoelt Reventlof. Trouwens de Duitsche iolitiek in bezet België is totaal in die richting gestuurd, waariûj de activisten den vijand eeu flick 1 handje hebben toegestoken, Maar het zal met gaan. Wij geven aan Reventlof in overweging de gesekiedenis van den vos en de druiven. Overbrenging van Duitsche gevangenen. , Eerlang zullen er in eene haven sran Frankrijk talrijke Duitschers omtschepea, wel-ke door de Belgische Hiroepon in A.rika, het m-eerendeel bij de in.uame van Tab>ra, werdtn gevangen genomon. De Engelsche handel in 1916. In de „Daily Chronice." zijn van de hand van Saxon Milla eenige belangrijke n-ede-deeliugen en cijfers nopens den Engelschen handel in 1916 ver chenen. Wij stippea aan : „Van welke zijde wij de cijfers outrent dec handel ook inogen beschouvven, ge7en zij een meikwaaidig beeid. In welko mate de Duitsche onderzeeërs actie onzen overzeesclien handel beïnvloed heett, moge uit het verbluf-fende totaalcijfer blijken. Dit belojpfc namelijk een bedrag van sÊ 1 571 56S.UX) dat zelfs ais men rekening noudt met de prijsstijging der uitgavoerde artikelen, veel hooger is dan ooit in bet Ver-eenigâ honingrijk ot in eenig ander land is beieikt. t De invoer beliep de onbegrijpehjke som van =g 607.832.1 00 ; slechts éénmaal vindt men in de handelsgeschiedenia ' Engeland een hooger cyfer vermeld. Vergeleuen oy 1915 vvijst het eene stijging met L'ii Ul 0 90 >, met 1914 eene met meer dan =Ê'80-L.Oi'.000 aan. ' Dezo resultaten zjjn dei te mesr belangrijk wanneer men in aantnerking neernt demoeie-lijke omstandigheden die men doorleelt. De Amerikaansche Germanen De Duiisctie dagbladen der Vereenigde g Staten zijn nier, tevreden over de ledevueiing van président, Wi son. De lilinois iStaatszeitung echrijft, daf Wilson niet gerecbtigd was te hpiekei ovei moraliteit, gezien zijne anti-neutrale houdinv tijdens den oor og. De redavoering van Bonar Lsw. De Westminster (iazette sehrijlt naar aan-leiding van deze redevoering : „Ziedaar het beste antwoord, dat gegev n is gçworden aan président Wilson Aile mis-veratand is uitgesloie i en het bep ait enze positie met klaaiheid en beslistbeiu. De beer Bonar Law heeft dit re.^ultaat be reikt met z.ch op bet standpunt van presidenl Wilson te piaatsen. \ Voorzeggingen van voorheen. Toevalug .viol ons onlargs het in 18S4 g-epubliceerd boek ,,De toekomstige wereld" , in h an don, en lazea wij daarin deze voor-, zegging : „lk zie den grooten strijd aangekondigd door de yoorzoggingen yan Munster on Uruia, uil de 12-e ee w, tus" chen de No'ordervolken en de Lalijasc. e na ies. ,JIet is de laatsie oorlog tegon die dooi ■&f nenipiHven AlLi'a "aangevoerde Hunnen. De sti'ijd is onLzctîomâ, o i zooals d» scliaap-hei'der-vvaarzegger voorzegt, zijn de slratan van Kculc-n mot bloed overgotaa, na Jrie dngen ge.iadelooze gevaenten. ' „Belgen, Gallon, Zwitsers, Spanjaards, Ita -liancn trekken den grooten 'fetroom over, en betreilon do lieuveîs ivan Westlalen. Elber-beld, Barmen, Es ten, Ruhrorl, Dortmund, Uivna, verdwijr.en zooals in 1673 len iijide van Turenio, onder de slagen der wrekers „Tusschen Wcrl oa Unna, in den drie-hoek d, r drie groote spoorbanen, op de liei-Jige kriiiisbaan van den Berk, jran di n zoo vrooin bèwaard n Berk, heeft de drie dagen-lango ivuzensLrij1! piaats waarbij vi';rhonr derd duizond TeJtonen vruchteloos de L\-tijnen pogen to weer te gaan. Bifmaal, zijn de hoingdenoolen overvviri,-naars onder de leiding van dan man uit het Zuiden van GalLië, gezeten op eene witte hakenei, den man door de vonrzienigi-heid aangtduid. Ditmaal worden do lorlen ' van den Rhijno.ever geslecht; van oorlogs-■ stroom wordt de Rhijin de vrodesstroom'ivoor ' beido volken." Die voorzegging klinkt ons niet onaange naam in de ooreu. Een Rijke bedelares. Te Tiouaan is dezer dagen oveileden „mèr£ Pouoelle" eeu. bedelares, dio een bijna inter nationale beroerndheid bjzat. Op tie treder van de cathediaal, waar ze sinds jaien haai aalmoezen in ontvangst nain, werd ze door eei ; beroerte getiolfen. Men vond bij baar eer flinken geldbuidel, die niet cainder dan 140.00-J franken aan papiergeld bevatte. BIJZONDERE DRAADLOOZE NLICHTINGENDIEST. DE VEREENIGDE STATEN EN DUITSCHLAND.PARIJS, 5 Febr. Do avondbladen bren-gen de eerste commmontaren c-ver de breuk tusschen de Ver. Staton en Duitschland. De Liberté sebrijît : Aangegrepen door de krankzinniigheid der wanhoop „yerklaart" de Duitsche regeering den oorlog aan de neutralen. De président der Vereenigde Staten heeft haar het antwoord gegeven, dat overeenkomt met zijne waardigheid. Het zou een beleedi-digâng geweest zijn om het karakter van den président en zijn nauwgezet christe-lijk geweten als men een oogenblik aan zijne beslissing had kunnon twijvelen. Hij heeft dit besluit genomen met het geweten van een eerlij'k man, na aile consekwenlies er van onder de oogen gezien te hebben. Hij lieefl slechts zijn plicht gedaan. Hij wist dat zijri antwoord de beteekenis van een voorbeeld zou hebbeai, dat allen die zich tôt hem gekeerd hadden en allen die aar-zelden, omdat zij zwakker waren, daardoor versterkt zouden worden. Dit geeft aan zijn daad eene onbetwistbare grootheid. Hij . wreekt de manschheid. Het Journal des Débats schrijft: De Vereenigde Staten brengen aan de zaak der Entente den iS>teun vran eene groote moreele kracht en het is met het oog daarop dat wii het besluit van président Wilson be-groeten.De Temps vraagt zich af of de andere neutralen het voorbeeld zullen volgen van do Ver. Staten en schrijft: Do wereld is gelcomen aan een van die wendingen den geschiedenis, waarin het karakter van een geheel ras zich wiizigt, waar bevestigd wordt. Gedurende geruimen tijd verkeeren wij in die plechtige oogenblikken, die beslissend zijn. Misschien is er niemand die er zich geen r.ekenschap van geeft. De geallieerden hebben vastbesloten hun weg gekozen. Hetl hehoort tôt de taak der neutralen den hun-i rien te kiezen. Dj Ver. Staten wijzen hun den, weg. Do uitdaging die Duitschland hun toe-geslinger heeït, brongt hem in het ge-z,icht van het gevaar, waarvoor geen enlcel onverschillig- kan blijven. De be-proeving die zij ondergaan, zou heu morgen toonen, als dit nog noodig was, dat er nog kostbaarder goederen zijn dan het leven zelf. DE DUITSCHE BLOKKADE. PARIJS, 5 Febr. Het Braziliaansche blad de Imparcial van Rio de Janeiro schrijft: Den 3 Febr. hebben wij aan de Ver. Staten het recht en zelfs den plichl toegekend de algemeene actie van Amerika te organiseeren voor de verdedi -ging van de onschendbare rechfen der natiën. De Duitsche bedreiging kon nie* toegelaten worden door de Amerikaansche naties, die wachten dat de houding der Ver. Staten hun pol'tiek Ieiden zal in deze ernstige oogenblikken. MADRID, 5 Febr. DeSpaaneche Imparcial geboft te weten dat bet antwoord van het kabinet te Madrid vandaag ge-pabliceerd zal wordon, (]at de regeering. zal proîesreeren tegen de maatregelea der centrale rijken en zich zal stellea! op hej standpunt van het feit dat geen enkele internationale conventie den oor-logvoerenden bevoegdheid geeft de schepen der naatralen te torpilleeren, vooral in den vorrn die door de Oostenrijksch-Duische nota wordt aaingekondigd. Ieder antwoord zou niet alleen de aan-neming van de Oostenrijksch-Duitsche leer in zich sluiten, inaar mede de toe-stemming tôt het inbreuk maken op het i nationale leven. Legerberichten der Geallieerden « Van het Westeiyk front. Het Fransclie legerbericht. PARIJS, 4 Febr. Officieel : Tusschen Oise en Aisne hebbem wij een geslaag den overval gedaan op de Duitsche schansen in de buurt van Tracy le val en 22 itrijgsgevangenen gemaail-t. Op het front bij Verdun wisseling van tusschenpoozen geschuivuur in de vak-ken van den Morthomme en het verde-digingswerk van Hardaumont. »" is-' e vEe^ uigen hebben tal van bommen geworpen op de spoorweglood son van Appiiiy en Tergn er. Eea onzer .luchtsmaldeelen heeft de militaire werkplaatsen van Thionvdle ge-bombarieerd.Vanliet yosteiijk front Het Russische legerbericht. FETROGRAD, 4 Februari. Officieel communiqué van den generalen staf d.d. hedon.: Nadat de Dritscbers voor het aanbreken van den dag onze loopgraven krachtig hadden gebombardeerd, gingen zij bij den oos-toliiken uitlooper van het Tiroel-moeras tôt den aanval over, doch werden verstrocitt. 's Ochteinds tegen 7 uur hervatten de Dait-schers, na een hernieuwd bombardement, den aanval ; maar opnieuw werdun zij te-ruggeworpen.D„arna werden pogingen van de Duitschers tusocnen het Tiroel-moeras en de Aa-rivier op verscheiden punten herhaald ; maar telkenmale werden zij door ons yuui- ge-broken.Na een sterke artillerie-voorbereiding gin-gen de D iitschers tegen vijf uur 's ochtenda ton oosten van den Kalnt&em-straalweg tôt den aanval over. Het offensief werd door ons vuur tôt staan gebracht. Om halfnegen 's ochtends viel de vij-- and len tweeden maie en met aanzien-lijke strijdkracbten aan, ten oosten van denzeifden weg. Zij slaagden er in, binnen te dringen in verschciuene van onze loopgraven, maar een tegenaanval onzer troepen in d© flank van de aanvaliers heeft tegen 11 uur s ociitend.9 den oorspronkelijken toestand hersteld. Daarna hebben onze troepen een aanval gedaan op den vijand, die zich ten N.O. van het dorp Kalntsem verzamel-de. De Duftschers vlucht en, zonder den aanval af te wachten. Vervolgens hebben onze troepen hun schansen weer in orde gebracht. Een vijandelijk vliegtuig heeft een bom geworpen op het station Nordpost ten N.O. van Riga, zonder schade aan te richten. " ~™ DUITSCHE PrlANTASiE. Een Du'.tsch radiotelegram van 2 Febr. 1 meldt dat organisaties uit Algerië, Ma-ro cuo, Tunia van uit Ziirich aan président Wilson hebben geôe;egrateerd om te protesleeren tegen de onderdrukking van hun land door Frankrijk, Van iiet Zuiiielijk front. Het Italiaansche legerberieht. ROME, 3 Februari". (Stefani). Officieel^ Aan het Irentinofr&nt het gewone geschut* vuur. Jn het Suganadal was het tamelijk: heflig. v Op den Col Foniole, bij Barcarola, in het Asticodal, in Marmolada (Avisio), in het gebied van Tofani ('Boite) en in het Inferno-dal (Alto Degano) schermutselingen. Wjj| sloegen den vijand overal terug en berok-kerjicîen (bem gevoelige .ve riiez en. Aan het Juiische front trok de vijand in den nacht van 1 Februari op onze linie* heoosten Gorizia een krachtig vuur samen. Do snelle inmenging van onze artillerial maakto er spoedig eem ekid aan. De dag van gisteren was betrekkeljjfci kalrn De wel gerichte schoten van onze batlerijen op de Zuidelyke hellingen van déni Cermaola-berg bewerkten een ontplofiing en! daarna een brand. ' Koninkrijk België. Département van Oorlog. Wgkeiijksch bulletijn van 27 Jan. tôt 2 Febr. In den loop der "week van 27 Januari tôt 2 Februari was de bedrijvigheid op het Belgische front groot, zoowel bij dag aïs bij nacht: Door middel van patrouilles en van afdeelingen met grooter e£-fectief, hebben de, Duitschers getracht in de voorste werkeo der Belgische verde-digingslinie te komen. In den nacht van» 29 tôt 30 Januari hebben de Duitschers, na hev'.'gej ariileriej voorberenditng de eerste Belg'scho linie aangevallen bij Het Sas. Het Belgische versperriïigs * vuur, doelmatig geholpen door de 13r,'t. sclie batterijen, het Belgische loopgraven» geschut en het infanterievuur hebben den | vijand tegengiehouden. Deze heeft zich moet&n terugtrekken, lijken op het veld ! over laten de. Elke pogîtag van den vijand is dus eene mislukking geweest. I Een grooter© art 1 i er i ebed r iiy i ghedd i heaft zich voorgeiaan in de omstreken, van Steenstraate, Dixmuiden en Pervysa waar de Duitsche artillerie haar vuun richt'e op .piaatsen achter het Belgisch«( front. Deze bcsclvet'ngea hebben aan leiding gegeven tôt hevige artillerie-gevech- . | ten, waar de Belgische artillerie altijd d« bovenhand behield. Niettegenstaanie het strengie weder hee^ de Bel g'.3 che luchtvaart zich in de eJgtk loopen week zeer bedrijvig getuond). Ver< kenningstochten hebben waardevolle inn lichtingen teraggebracht. De Belgische jacht-toesteHen hebben meer dan 20 ge« vechten geleveri. Lui tenant Robin vaij het luchteskader van kapitedn Jacqueé hee?t, boven Westende zijn 5e Duitsche vliegmaohine neergehaald.' Ki '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes