Belgisch dagblad

605 0
31 decembre 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 31 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 18 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mp4vh5dg5s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

: Pi l'gf&ïlg' DCfSDAa 3* DECEMHER 101% iVo. 9a w ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland 1 f 2.50 franco per post. Loase nummers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegrachfc 16. Telefooa Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD AD VEB.TEN ÏIBN. Van 1—5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15; Réclamé* 1—6 regels f 3.—; elke régal meer t 0.30. Bestuurder-Hoofdredacteur : LEONCE DU CASTILLON. ierschpend ie 'a^Gravenfoage, elken «repkdàg fe 32. ure middasj. BUREAUX OPEN VAM 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ONS AFSCHEID. Wij hebben gewacht tôt do laatste Belge) naar liet bevrijde land terugkeerden, vooralee de uitgave van het Belgisch Dagblad il 'Nederland te staken. ]STa ean ballingschap van vier jaar nernei we afscheid van het land dat het heilij asylrecht en de ruimste vrijheid der peraool 'in dezen oorlog heeft hooggehouden. Wij danken het daarvoor, aooals we ool onze geachte lezers een woord van afschei( en dank willen siuren om hunne betoondi belangstelliug, sympathie en getrouwhe d tel aanzien van dit blad. Belgen van allen stand hebben niet opge boudenons blijken van steua tegèvenennie het minst onze landgenooten uit de vlucht ' oorden en onze geïnterneerden. Wij hebben ook nooit geaarzeld hunnt belnngen en rechten te verdedigen. Ons j ro jiamma was niets anders dan onz< vaderkriusche leus. Ons toonbeeld de zo< roemrijko als bescheiden Koning-soldaat. Wi lieten ons leiden "door de vaderlandsch< woorden die hy den 12en Jiili 1915 naai Eolland liet seineu : Ile do3 een dringenc beroep op aile Be!gen, tegenover den vijanc geen ander doel te b<%>geti dan de vrij-making van ons land. Zoo heblien wij steeds gehandeld. Onze dadeu waren dan ook ïn voile overeenatem ning met onze woorden en sohrifturen. Gredurende bijoa '6lk jaar hebben wij be weztn dat een zuiver on- en bovenpartijdig nationaal Belgisch blad een mogelijkbeid waa Ook hebben wij nojit een onderackeid ge" œaakt onder de Belgen. Alleen hebben wi; met hartzeer landgenooten bestreden die Belgit verraden hadden, zooals 'de aktivisten, die in het Belgisch Dagblad een besliat en on-meedoogend .bekamper yonden; de pacifiste! die naar Stockholm bede\iaarden, en wier booze inzichten Wij aan den kaak stelden, in ééi woord, aile Belgen die een gevaar opleverden voor de heilige zaak dea Vaderlands en de woorden dea Konings in den wind sloegen, Boven allea hebben w j-den vijand bestreden, Dag aan dag heoben zijne vuige plannen er sijn afachuwel jke methodes aan den acband-paal gespijkerd Nooit lieoben wij opgeliouden de Belgec )n ook de neutralen te waarschuwen tegen iijn gekno^i, zijne leugens, zijne snoodheic ad zyn zaaien van verdeeldheid. Steeds hebben wij het als een hoogen plicht beschouwd den raoed in onze men schen te houden en-in de somberste dagec van den oorlog hun moreel op te monteren. niet door een oppervlakkige optimisme, maai ioor de beredeneerde verzekering dat het Binde de moeite en de beproevingen zoi) loonen. Fouten konden aan de zijde der bondgenoo-fcen begaan worden, docli het was voor ons lan zekerheid dat de geassocieerden op dec luur het monster zouden vellen als de Sint loris van den italiaanschen schilder Man-tegna.Onze strijd is lastig geweest. Wij hebben Wxnmoetsn voeren met geringe middelen,diÉ fîe trachtten te versterkea door een taaie )n onverdroten \yeikzaamheid. Het was ons Inderdaad verboden onges.eld te zyn o{ gevaar af het blad te zien verdwijnen. .. Wij genoten de zeldzame eer het Belgische blad te zijn'dat liet meest door de Duitsche en pro Duitsche aktivistische pera bemodderd werd. î Wij hebben onzen arbeid met overtuigin r offermoed en vreugde verricht. Onze g î gezondheid heeft het toegelaten dat wij he tôt het einde konden volhouden. î Onze belooning ia -thans de zekerheid d j Duitschland en zijne satqjlieten veralagen zij t dat ons vaderland bevrijd is ; dat hét Rec 'boven het Geweld en de Vrijheid boven < c Slavernij voOrtaan eeu nieuwe wereld z l beheerschen. s Het Belgisch Dagblad heeft ook Belgié i bondgenooten trouw ter zijde geataan,;hetridde t lij k en dapper Frankrijk, het taaie e& loyale Gro - Britannië en zijne verkleefde dominions, h ; edelmoedig Italië, dat wij verdedigden in di donkeren tijd van Cap'oretto ; de martelaai natie Servië en de nooit volprezen Vereenigf : Staten, dis de kruiavaart voor het recht < den volkerenvrede ondèrnam en het kleii > België in het hart dragen. i Het toeval wil dat ons het nummer van 8 Api i 1916 in onze handen kwam, een symbolisi i nummer yan nationale eendracht, gewijd ai ■ onzen Koning. Niet zor^er ontroeringherlazen wij erdehoo i geatemde artikela van katholieken ala baron G de Broqueville, .het toenmalig hoofd van h Kabinet en miniater van oorlog, Henry Carte i de Wiart, den toenmaligen miniater vt Justitie en kanunnik Heynseens; van libérale ala PaulHymans onzen miniater van buite landache zaken, wijlen senator Eugeen ve de Walle en wijlen het Kamerlid Ceaar vs Damme; van soQialiaten ala Emile Vande velde, toenma ig miniater der Intendantie « Dr. Modest Terwagne, lid van de Kamer e gedelegeerde van het Belgisch office te 'a-Or ' venhage. Hunne vaderlanusche taal was de merl waardigste getuigenia van de nationale eei dracht der Belgen tijdens den oorlog, die a een lawine over ons land waa loageatormd. Wij hopen vaat dat die gevoelena van un de Belgiache politiek in .de toekomat zullt beheeraehen ten einde het reusachtig wei van heropbouw, heratel en verateiking d( vaderlands mogelijk te maken. Hoe de Koning zelf over ona zuiver nati naal atreven heett geoordeeld, getuig e< schry ven, dat we dezer dagen ontvingen : Wy drnkken het als oorkonde. La Haye, le 21 Décember 1918. J'ai été ohargé par le Roi, mon^Augus Souverain, de voua remercier en Son nom c télégramme que Lui a adressé la Directic du journal belge „tlet Belgisch Dagblad Sa Majeaté a été trèssensible aux sentimen de patriotisme et de loyalisme dont ce me sage contient l'expression et m'a prié t voue faire parvenir ses sincères remerciemen ainsi qu' il toua ceux dont voua êtes fa l'interprète. Veuille» aqréer, monsieur, les assurant de ma conaidération très distinguée. Le miniatre de Belgique Baron A. FALLON. Een laatste welgemeend woord van dan sturen wij aan den edelmoedigen vriend tb België en zijne geallieerden, die ona royai in staat heeft gesteld dit vrij blad uit ' geren en volkomen te gebruiken als striji waMn voor de edele zaak van het Reeht c de Beschaving. Het Belgisch Dagblad. Do wathrop'iouw van België Miniaîer Franck over de schadeloos-steiiing.Reuter verneeme, dat de Belgische premier, le miniater van JFinanciën eu dô. minister ean Koloniën heden hun missie naar Londen hebben beëindigd en naar Brussel zijn ver-trokken. Zij verklaardcn zich volkomen vol-daan over, het resultaat hunner conferenties. Voor hun vertrek had Reuter's coireapon-dent een onderhoud met * Louis Franck, minister van Koloniën, die zeide : Da financieele maatregelen voor den weder-Opbouw van België en van de bepaling der ichadevergoeding door Duitschland vorderan op bevredigende wijze. De zaak is h:er be-iandeld geworden en maatregelen zijn ge-noiaen betreffende de noocftge financieele kulp van de zijde der Geallieerden^ De enorme verliezen, door mijn land ge-lelen, kunnen niet naar de verschrikkelijke uitwendige aohade, welke de vijand heeft veroorzaakt, worden berekend. Hoe vreeselijk die ook zijn, vormen ze toch maar een klein gedeelte van hetgeen wij hebben geleden. Le reusaehtige oorlogschattingen, welke de jvijand heeft geheven, de eoonomische verliezen, do economische uitputting van de uurgerklasse en de arbeidersbevolkfng en de physieke uitputting van het volk zijndingen, die niet zoozeer opvallen, als het gezicht van ie verwoeste steden en dorpen, maar zij zijn niet Ainder vreeselijk en' er moet rekeniog ffiee worden gebouden. iniater Franck heeft gedurende zijn ver-J>lyl te Londen met Walter Long cfter de ko,ù..iale kwetie geconfereerd. Hij zeide : »Wij hebben de grootste bewondering voor Britache koloniseer-methode en het plan ier lingelsche regeering om de beste mannen de,koloniën te zenden. Wat de teruggave 1er Duitsche koloniën betreft, dat ia geen «aak voor mij om er over te diseuasieeren en jk laat die aan de groote mogendheden ter oeslissing over. On» belang is gelegen in het jehoud en de absolute integriteit van ops 8|gen kolonia»l gebied en dexe kwestie laten ■ WlJ met het volate vertrouwen «an de groote JûOffandhadan over. — (Reuterl. s België, ons vaderland, moet bove en voor ailes staan. I : — Onze lezers an het Belgisch Dagblac We hebben verscheidene kaarten en brieve van' onze lezers ontvangen die afscheid name van ons blad om naar belgië terug te keere: Wij willen het volgende drukken : La Haye, 29 décembre 1918. Cher monsieur, A la veille de m'en retourner en Belgiqn veuilles ne plus faire envoyer le journal qi a rendu de grands services et a fait bc devoir. Je vous en félicite et vous en remerci Cordialement à vous. Bai on PEERS. Baron Peers waa lid van het Officie-Belgisch (Jomiteit in Nederland, Eendracht maakt macht Tweedracl baart zwakheid en ondergang. Nederland en België. LONDEN, 30 Dec. Reuter's vertegenwoo diger had een onderhoud met denBeigiachf minister van Koloniën, Louis Franck. G vraagd naar de betrekkingen met Nederlan /zei de minister : „Wjj hopen van harte, dat onze goede b trekkingen met Nederland gehandhaafd zull< -blijven. De kwesties, die kort geleden gereze zijn, zijn zaken die, naar ik hoop en geloc nooit de goede verstandhouding zullen bedre gen, welke steeds tusschen beide landen b stond en welker voortbestaan van groot belar ia voor de geheele wereld en van de aile grootste beteekenis is voor die landen, d belang hebben btf de onafhankelijkheid di -Heine staten. t i i L— Een overzicht. A. Buitenlandsche Zaken. e- Het Belgiach Dagblad voerde een loutere m nationale politiek boven aile, politieke par- tijen en sociale belangen. it Het Belgiach Dagblad streefde naar de n, versterking vaa 'slands weermacht, -leger en" it marine. le Het Belgisch Dagblad vroeg definitieve il opheffing van de neutraliteit. - Het Belgisch Dagblad yerdedigde eon poli- 's tiek, militair en esonomisch verbond met' r- Frankrijk, Engeland en Italië. ot Het Belgisoh Dagblad stond een entente et cordiale voor tusschen België en Nederland ' sn binnen een Fransch, EngeLsch en Italiaansch a- verbond. le Het Belgisch Dagblad eisohte verbetering în van 's laeda grenzen met een intiem samen- îe g^an met Luxemburg. Het Belgisch Dagblad stuurde aan op de ■il merlebszetting van het Rijnland door België. :h Het Belgisch Dagblad verde<ijgde de vrij- in heid der Schelde. Het Belgiach Dagblad vroog de volledige %■ nationaliseering van Belgisch lîongo met uit- b. breiding van zijne gemeenschapswegen, on st door de vestigiog van offîcieele koloniaie in propaganda-bureaux in verschillende landen. .n Het Belgisch- Dagblad verdedigde de nood» m zakelijkheid en het nut van een nauwe aan- i- sluiting van ons land met de Vereenigde .n Staten van Noord-Amerika. .n Het Belgiach Dagb'ad is aanhanger van r- een statenbond met uitsluiting van Duitach- m land, dat eerst moet bewijzen het oprecht te in njeenen en boete te doen voor de bedreven i- misdaden vooraleer de> l te maken 'van een gezelschap fatsoenlyke naties. 0 i. B. Binnenlandsche zaken. Is Het Belgiach Dagblad bevorderde steeds de broedersobap onder ali'eklassen van Belgen. ie Het Belgisch Dagblad streefde naar de >n politieke gelijkheid, de sociale verzoening en 'k de voile vrijheid van den kiezer. îs Hec Belgisch Dagblad eischte eenbetame-ljjke vergoeding ten bate van 'slanda ver- 0- dedigera. in Het Belgisch Dagblad streed voor eenbe-tamelijk penaioen voor de weduwén, weezen of oudera der in 's laoda dienst gesneuvelde militairen, verminkten en kranken van den oorlog, betaald door D litschland. |.e Hec Belgisch Dagblad vroeg het ptechtig u officieel eerherstel en onderzoek inzake van ,n de geinterneerden in Nederland, wier lot u evenals dit van de onbegoede vluohtelingen fcg der kampen, in het blad sleun vond. g. Het Belgisch Dagblad verdedigdederechten [e der officieren en matrozen van de Belgisehe j.s koopvaardijschepen. ^ Het Belgisch Dagblad vroeg de verbanning van de onderdanen van vijandelijke landen, )3 de intrekking van de inburgering van derge-lijke onderdanen, de bestraffing van alwie geheuld heeft met den vijand en de verbeurd-verklaring van de goederen der plichtigen. Het Belgisch Dagblad drong aan dat aile k zorgen van den staat zouden gewijd worden ,n aan het bestrijden van de gevolgen van onder-il voeding der bevolking en aan de bevordering ;e der volkshygiene. 1- Het Belgiach Dagblad verdedigde in Hol-in land het eerat het maximum voor de oorloga- sehade en vergoeding door den vyand in grondatoffen, machines en geld. ? Het Belgisch Dagblad streefde naar het herstel en de uitbreiding van de nationale haven van Antwerpen. n Het Belgisoh Dagblad stond voor het ver-ouderde in onze nijverheid te moderniseeren met eleetrificatie van onze spoor- en water-= wegen. Het Belgisch Dagbiad brak menige lans I. voor den middenstand, die moet heropgebeurd en gesteund worden. Het Belgisch .Dagblad yverde voor het her-in stel van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. 111 Het Belgisch Dagblad was voor hoogere loonen, beperking van werkuren, sociale ver-zekeringen, goedkoope en gezonde volkswo-ningen.Het Belgisch Dagblad eisehte meer onder-wijs voor het volk dat ook middelbaar en hooger onder wij s moet genieten, dank aan de 5: tusschenkomst van den staat. 11 Het Belgiach Dagblad was aanhanger van den n vrij en handel na de overgangsperiode die we e" beleven. Het Belgisch Dagblad verdedigde de taal-gelijkheid van Viaming en Waal, in het eene en onverdeelde België, in eeu geest van îl wederzijdsche brûederlijkheid, met de ver-zekering, voor het Viaamsche .volk zijne _ natuurlijke en staatkundige rechten te ge ~ nieten. De taalpolitiek moet België versterken (t en niet verzwakken. Tusachen Vlaa^fcen en Walonnië dienen nadere kennis en nauwere betrekkingen te ontataan zooala het leger er = het voorbeeld van geeft. Het Belgiach Dagblad streefde er ten siotte naar om door wederzydscheakkoorden tusschen de politieke partijen den godsdienst uit de r- politiek te weren. , in ' B- i, Duitschland heeît dezen oorlog ge-wild en draagt de verantwoordelykheid a- van al het gepleegde kwaad. >n _ in y — - België en IVIalmedy. g ïn den Senaat heeft het lid Gobiet d'Alviella, r- minister van Staat, een rapport ingediend, ie betreffende het verzoekschrift van de bewoners sr van Malmedy, die vragon, opnieuw met België te worden vereenigd. BERICHT. Het vertrek der laatste Belgen uit Nederland naar hun haardsteden inaakt een einde aan de taak die het Belgisch Dagblad hier sedert 15 September 1915 vervult. De heerschende papiernood dwingt ons eerder onze uitgave te staken dan w(j het verwacht hadden. Ons laatste nummer in Nederland zal 31 December verschijnen, in de hoop dat»het Belgisch Dagblad, na korten tijd, in België zal kunnen uitgegeven worden. Vergeten we nooit Duitschland's misdaden. Oe Britsche verkiezingen. - Engeland, Schotland ©n Wales hiebbetn aationaal gestemd. L'f ixitemationalisben en pacifisten, aan-hangers van de verzoening met de Duit> scîifc genossen, hebben het loodje moeten leggen. Ramsay, Macdcnald, Snowden, Henaerson en mindere goden vei'dwgnen uit de Kamer met burgerlijike pacifisten als Trevelyan, Buxton, Orthwaite, Hob-nouse, Jeweth en andera Tôt zelfs de liberalen, die de poliitek van de Manchester Guardian volgden zijm uit den ^adsl gelicht. Asquith zelf ondergaat het lut, van Frère Orban by ons in 1894. Verschei-demen zijner luitenantin en oud-mi-nisters zooals Mac Kenna, Runciman, Herbert Samuel, JÎhn Simon, Hobhouse, Temnant zijn ook verslagen. De zoegenaamde Old Gang is dus van die baan. Daarentegen hebben die ooalitie-candi-daten van Lloyd George een verplette-rena aantal stemmen bekomen. De premier bekwam 13.893 en zijn tegenstreveir 1095. Eie verkiezing beeft beweaen aat het land achter Lloyd George staat en riat de groote staatsman carte blanche neeft, om, zooals zjgin orgaan voor die verkiezing; dipin. vradeaveldslstg is winnsin. Htf beschikt daarvoor over eein coalitie-reg&ering en een coalitie-parlement. Br valt nog aan te merken, dat de candidaten der arbedders, die zooals Ren Tilllet, den oorlog vol enthousiasme ge-wild hebben, met overgroote meerderheid verko-zen weraien. De me este der gekozan " candidaten dsekten: bestraffing van den keizer, den kroonprins en van aile oorlogstichters m aie Centrale landen, betaling van de' oorlogskosten door Duitschland, herstel van cii& bedreven misdaden, vergoeding voor àe get:rpedeerde schepen en uitwij1-zing der Tjuitschers uit Engeland. De triomf van Lloyd Ge-orge verheugt o.e b'elgen ten % ™«toi. Hos sterker deze gioote staatsmu it, hoe beter voor elgië. Hoe scherper de eischen van vergoeding en herstel in Engeland worden ge-formuleerd, hoe zekerder België ïs ver-geeia te worden en de noodige waarbor-gen te verkrijgen. Hoe groot onze acht'ng en erkenbelijk-heid is voor mannen als Asquith, die de tusschenkomst van Engeland aan onze zijde besliste, Herbert Samuel èn anderen toch spijt het ons dat zij niet hebben kunnen losscheuren van een Runciman, aie ons m den steek wilde laten. Wij betreu-ren in a.lle gevul Asquith's nedîerlaag en we hopen dat een staatsman als hij', îeider van de ^bere^e na-rtij1, niet lang buiten he*-parlement zal bliiven. I)e uitslag van de Britsche verkiezingen zal de Belgische staatsleiders en -car-tijen tôt naàenken stemmen. Zoo min als de onde Britsche kamer vertegenwoordigt de Belgische kamer nog de mnerlijke gevoelens en de ifleening van het Bèlgiscbe volk. Ve-ra^smgen zullen in Jum dus zeker geoeuren. E\enals in Enge'and b'staat een sterke nationale z^oniet na^ionalistische stroo-ming in België. Woorgedaan zou kunnen nageleerd worden ^vann^r 't onze internationalistes en paci^i^ten genre-Huvsraans betrelt. Zal de Belgische werkliedenpar-tij dit inz;en? , Ook rec' ts z'm verraspingen t° ver-wachten. waar de leden die oen deel van de verantwoordelqliheïd van 'slands militaire zwakheid en dus van onze rampen dragen en anderen, die zich met4en vijand min of meer gecotooromitteerd of zich te toegevend getoond hob^en, gevaar l'oopen niet meer herko'zen te wordien. In die poli-tici stelt het volk geen vertrouwen. Dit zal blijken. Laat ons altijd Duitschland wantrouwen. Een woord van dank. "We -oanken in het b^zonder harteiyk !dle directie en het gansche persong^l van de drukkerij voor ailes was zij gedaan hebben om de uitgave van dit blad alhier +e verzekeren, Hollanders @n Belgen, Vooraleer naar België terug te keeren, willen wij een laatste' woora zeggun ovei de wrijving die tusschen Hollanu on Bel* gië bestaat. Een aanzienlijk Nejerlandsch blad lie^ zich 'uti Brussel seinen, dat een Belg van aanzien gezegd had» dat in de hou-, aing der Belgische regeering niets de iu, IN e c eriand k u n s t m a t i g op t ouwge-1 zette beroering ten aanzien van hefc z.gjg Belgische annexionisme reçhtvaardigt. i ,.i)e kwestie is op het volgendei terujpi te brengen. De gebeurtenissen stellea op-î nieuw aile problemen op den voorgrond^j wellie met de verdragen van 1839 verbon*1 den zijn. Er zijn dus tusschen Neder-l land en België vraagstukken te bespre-' ken, tioch dit moet op vriendschappeiijkr' wçze geschieden eh met den wil om hetx geen zeer oiegd mogeîijk is, tôt bsvredi< genûe oplossingen voor de beide landen te geraken .DiL ligt stellig in het voor-, nemen der Belgische regeering."1 Zoo wordt inderdaad de vraag gesteld en anders niet. Wie m oprecht gemoedi vriendschai tusschen beide landen betracht, 2ial goèai doen binnen het kader van het hierboven bericht te bliiven. Schelctwoorden, beschimpingen ea be», leeaigmgen, die de Belgen moesten hco^ ren, zoo wel als 'trammelenmetdensabet zooals die goede heer Marchant deed ■— voici te sabre, le sabre, le ^èabre ena^ Men kent het liedje — kunnen sleohta' de betrekkingen tusschen beide landen1 ver&cherpen.' Men geloove om vrij1: niet met rondo* monaades wordt Nederlandsc zaalk ge- diend. ' -î * Man of vrouw een Duitscher blljft altijd Duitscher. ===<■ Een gevaar voor België. De aktivisten, die in Holland de ga^ vrijheid gexfleten, zijn strafbaar met 2(X tôt 35 iaar dwangarbeid. In België is men te weten gekomen da( oie individus ontvangen worden in voorX name Hollandsche families, namenlijk iij D'en Haag. Zij onderhouden beitrekkingei met ^kere leden van de Staten-Generaaf en bezoeken gesloten clubs als ,de Witia Societeit, wier toegan'g verboden wajj aan een Belgisch journalist die later se-CT'ctaris van een Belgisch minister werd1. ' De aktivisten ontvangen. geldelijken sfceaqj, om tegen België te steken. Ondier heijj werken er mede tegen bezoldiging aaJif Hollandsche dagbladen en hunne lezmgeqS. weraen door het publiek van Den Ilaagj en Rotterdam mits betaling gevolgd. ARj du3 worden zij in staat gesteld te leveaL; en tegen België te knoeien en te kompW teeren. Dit is ook asylrecht als voor den keî«] zer 'en zijn oudsten zoon..... M«n zal bekennen dàt de „imperiaii3-l tische" en „ ann e-xionistische" Belgische regeering zeer lankmoedig is. ■ ■ ■ • m De Friesche beweging. f Het tweede win 1er congres van de J on'pc4 frj'ske Mienskip heeft een telegrani vaa ! hulue en sympathie gezonden aan Presi-cJent Wilson als de drager der îdee vaa cusn wereldbond en waarin- wordt uitge-sproKen, dat het congres ook voor hejj Friesche volk in het Nederlandsch Rrjks-verband opvraagt de vrije plaats bot gees-, telijk zeifbestuur en om zijn vrije gees-telijke ontplooiing. Mon weet dat de Friesche taal niet of»-ficieel erkend is in Holland. Dit is des te meer te verwondieren daar Nederlancï^ de Viaamsche en ook wel de Waalschai aktivisten in België ondersteunt, aan moeJigt en thans aan die gevluchte lia-zen een onderkomen verzekert. Het geval met Frieslandl bewijst dati het gp.vaarlijk is zich met des buurmana zaken te bemoeien. Men zal zich herhmeren dlat de Frieg J. J. van der Weij den lezers «/an het B^lgi&ch Dagblad bekend gemaakt hesft met de Friesche beweging. Waarom niet als de groote Holland- , sche pro-Duitsche bladen vol stondeameti • pro-aktivistisehe artikelen over dlei Vrlaain» : sche beweging? i* _ J ^ Geen woord van waar. Pro-Duitsche krantaa in Holland drulà ten dat de zoogm. Vlaamscihe tronitpartif — die niet bestaat ! — te Brugge an ta Gent .geimanifesftefârd hlad ein huiaein mu fra.naikeljons hiad vea'w iest. W,iJ htebbcn! Bru'gg'eltngen en Grentenaars ond&rvi*aag(( die ver vlaarden dat die berichtein van a toi 1 z. gplogcn Zijn. Zoo vergi tigon de aktivisten door p-lonn» pe leugens die openbare meeningi in ïïol< la,nd, op het oogenblilc dat die laatste Bel-glsohe bladen er ophoiiidetn te verschi'^teoy jDan is men verwonderd dat de betrekkin-gien tusschien Holland en België geisioanneni zijpi* . ' ' Aflblijveii l - ' ' 11

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes