Belgisch dagblad

721 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 30 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 18 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8c9r20sq10/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^4de Jaarffaiig1 MA AN DA& 30 OECE1MBEH 1918. No. SS» ABONitfjEïIENTEN. Per 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Lossa mummers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/j cent. j Den Haag, Prinsegraeht 16. jelefoon Red. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD VerschïjnesBd te 'is>Gravenha§ei elken vwerkdag te 12 ure oniddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EH VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1 — 5 regels f 1.— ; elke J regel meer f 0.15; Réclames j 1—5 regels t 2.— ; elke regel i meer f 0.30. Bestuurder-Hoofdredacteur: ] LEONCE DU CASTILLON. ] Politieke snippers, i DE INTERNATIONALE EN HINDENBURG. De heer Van Kol is' ©en groot mm. Hrj-jâ er înderdaad in gesla-agd in voile of-f&nsiei tôt bevrjjding van België, onsen jiiinister Vandervelde ts overtuigen van 'oe noodazke ijk; eid de Inlematlonala bij-ecn te roepen. De socialistische senator tooet nu getroost zijn over he>t jïhisliikken yan de ccnferentie te Stockholm. ES!waar pgn -de dagen tcen Troelstra den Duit-gchtn rnkskanselier ging vinden en deze jegd'e: Ga naar Stockholm, herr Troelstra pet maaK èr m s hemelsnaaim vrede." Noch froelstra, noch de Eelg Huysmans zijn #r in geslaagd de wenschen van a© Puîtscbe regeering te vervullen. Wat doet" Hindenburg, terwij'l de socia,-JiBten m Zwitserland zullen verbroedet-jten met de sozis die België hebben giat-ge-oe-pen?D: maarsclialk heeft aan de zoogen. Sccmistisch'B rege ring voorgesteld ©en yolksvvaclit of vclksleger in te ricnten, dat feterker zal vvezen dan het loger des keizerb. En de regeering van Ebert, Schei-teema.nn, Haase heeft net plan goedge-kiurcf. -, F' t plan wordt geheim gehouden, doclj h^t is uitgelekt dat de vrouwen in d© jtiulpdiemsten zullen werkzaam wrz:n. j.n-tusscnen gaat de Dnitsch© propagaudà haar gang; d© keizer blijft te Amerongen 'de t-ouwtjes van h©t Jan Klaasenspel vast-houôen en men schrjjft en wrijft over yen volkerenbond. Il £EN WAGGELENO KRAAM. Ik liad d© kans ©en Hollland&r te spra-ken, aie lange jaren Duiischland bewoont en weet wat er geberart. Wij hadden het over de a. verkiezingen in Januari voor d© Constituante. Mijin zegsman meenda dat do socialisten een zeer kloine meer-derheio zouden b: komen, die echter te zwak. zou wezen om t© regeeren. Zelfs zou het hem niet verwonderen. dat zij een nederlaag zouden oploopen. in aile gevai meende de Hollandar dat da socialisten de macht niet zouden bezitten om t© regoeren. D© Gonstituafite' zou Ebert toe-lfiten aan het bewind te blgven bot d© e<;rste président der Duitscli© republiek u u verkozen wcruen. Dooh zulks kon ntg maandea au rKE ' (II. DE BEyOLKlNG VAN HET RIJNLAND Dezelfde zoi3s,i.an vertelde m© inter©3->ante brzonderiieden over d© frevolking eau hei Rij'nland tijdens d© occupatie. Men eonsbateert overal eene krasse onwe-fendheid aangaand© de schuld ©n de oor-paken van den oorlog. De bevolking is laugs oîficieelen w g mislcid geweest. Zi) jneende nog dat de Franschen dan oorlog doen losbreken hadden door bom-fnen t© werpen op Nuremberg en Dussel-dorf. Zelfs wisten zij niets van de officiea-1© logenstraffing m deze zaken. Het zit nog altiji in hun kop dab d© Franschen het bloe iig spel begonnen heb-beu en dat de Belgische vrouwen d© oogen oier Duitsche gewonden uitstaken, tc-rwril de Belgisch© mannen francs-tireurs WExen. Dit onwrikbaar geloof in Duitsch-lands onschuld ontmoet men zoow©l b^r intelllectueelen als bij1 d1© arbeiders. Luttendorff is thans dç zondenbok en E"ngeïand wordt vervloekt omdat Albion door de blokkade d© burgerlrjke bavol- kmg gedwongen heeft een zaohten drang uit le oefenen op de Duitsche legers in da verschillende land&n. Natuurlqk weet de bevolking" niets van Foch's offensief van JMovember, die de feldgrauan over den Rijn moest drqven. Ailes komt er op uit brp dat volk zon-d©r waardigheid het mjedelijden der geal-lieeraen op te wekken ©n brood te verkrrj-gem. De mannen en vrouwen habb.en ech-ïer geen woordje medoogen voor <ï© Belgen, Ser\T.ërs en .Fransfchen van het Nooràen .Men oordeele over de mentir Itciit van die lui: E©n fabrikant wilde Fransche officreren overtuigen van île noodzakelijkheid een deel van do Duitsche scùuld in gefabrioeerde artikels te delgen! Hij1 heefc niet begrepen toen men hem antwoordde dat die oplossing hierin zou bestaan dat Duifcscliîand de Belgen en de Franschen zouden bstalan bij inid-diel van artikels gefabrikeerd met grond-stoïfen en machines dia in Frankrjjk en België worden gestolen. IV. STEEDS VERWATEN. T© Keulen aegt d© burgea'ij1 dat het Duitsche loger niet verslagan is. De Brit-sche generaal h©eft di'© meening on een original© wijze bestredon. Hij liât een kaart van -250.000 — van het westelijk front van die Oise tôt de zee uitdeelen. Op me kaart komen de opeenvolgende verschuivmgen van het front sedert 8 Augustus voor. Elke veroverde zonetoont he<t aantal genomen feldgrauen en kanon-nen. Nochtnas zg'n d© Keulenaars niet overtuigd omdat zij Duitsche ..egere on-gedeerd hebben zien wegtrekken en de geallieerden zich humaan gedragen. De Belgen hadden een anaare wnz© van overtuigmg gevonden. Zoo werden Duitsche auto-wagens van het Rijnland naar Duik gevoerd. Elk© wagen droeg in (colossale letters het opschrift: Nach Paris via Calais." De Belgen schokten van het lachen, m,aar Ue Keulenaars hielden niet van die grap. V. DUITSCHE MENTALITEIT. Onzen zegsman verklaarde ook, dat overal waar geallieerde voorhoeden m de Rinlandsch© steden ©n dorpen aanJcwa- JLIL-CÏ1, \Xx3 V vrlivixi^ viv^ cr^Lcvv*-a ^ ««ivck en aan de maent van haar eigen Jcger oacht. Zoodra echter regimemten, origa-des en divisies voorbijtrokken werden dia-zelfae T>uitschers door ontzag aange-grepen.Zco is de Duitscher. Als g© stark zij't, worat ho uw vriend; als ge zwak zijt dan veracht hy u. Zoodlra de bevolking zag dat de Britten ©n Amerikanen over veel geld beschikten, zooh zn er haar nut uit t© trekken. Onmiddeliijk verschenen opsohiifton als „English spoken nere." De orkesten in de groote koffiehuizen veriaafitten zich Wagner en Strauss te vetrvangen door Amerikaansche wijsjes. De ^Unerikanen zij'n er best gezien om hun geld en hunne toeg©ef,hkheid tegen-ovar ae bevolking. Men beelde zich niet in dat d© Rijnlanders ïn lompen loopen of blokken dragée, als zoovele gegoed© burgers te Genf. Z\j" 'zien er integeadeel ,,smart" uit in hunne kleedij"; zij dragea rijn schoenwerk en ©ton diat het buikie sj>ant. Lésaoa du Castilion. i Een nieuvy geslacht. Na een vergadering van de Belgische Eamer, die ik in den loop dezer maand t« Brussel bijwoonde, vroeg ik me af: Ver-tegenwoordigt die Eamer nog het land? Anderen znl'en zich eveneens die vraag gesteld hebben. Ai gezien van de verlenging van de ver-Btreken mandaten der leden, bedoel ik den geest die er heerscht. Sommige sprekers voerden het woord nog in den geest van voor den oorlog, toen de Belgen elkander nog om futiliteiten in het haar vlogen. il en ziet, men hoort en men voelt nochtans dat het Belgische volk anders denkt en spreekt dan het oude Parlement, Wat men in beide Kamers mist is de Îreneratie die het land verdedigde en ver-ost heeft, vooral die generatie welke streed met de wapenen in de vuist. Het is re hopen dat het A. S. aan 21 Jaar voor gevolg zal hebben de besten van ûat geslacht naar het Parlement te sturen Ôat een verjongingskuur hoogst noodig heeft. Alsdan zuilen de Kamers kunnen spreken en handelen uit naam van het volk. Wy zijn beniauwd dit nieuw geluid van de jongeren te hoorèn. Wy vreezen de jeugd ïiiet. Integendeel, wy hebben haar lief om haar edelmoedigheid, liare nieuwe ideeën «n haar vuur. 'i'ot den oorlog toe was België het neutrale en onschadelijk België, bestuurd doorouderen van dagen, die de Franschman oneerbiedig de Gérontocratie noemde. Ongelukkiglijk heeft die Gérontocratie ons land naar den âf-rond geleid door hare weifelende en besluitelooze politiek. Andere tijden nu, andere zeden. J-*0 politieke, sociale, economiacha en ethi->cho lieropbouw van België veigt mannen Tan hua tijd om die reuzentaak aan te darren uit t© voeren. '1 ~ démocratie, die thana in het nîeuwo België triomfeert, eisoht ook nieuwe krachten. Ofwei onderdrukt, ofwel in de onmogelijkheid, door de overheeraching van stand of fortuin de piaatsen te bekleeden onder de vrije zon, zullen die nieuwe kraohten thans den lande kunnen geven wat het land van hen mag veriangen. .Men heeft ons verteld hoe kameraadachap-pelyk de verschillende gegradeerden in de îoopgraven leefden. fiât diezelde broederlykheid ook onder de burgerlyke bevolking bestaat, conatateerdo ik te Brussel. _ Ken onzer vrienden verzekerde me dat Grent, het Gent waar de klassestryd zoo buitengevoon hevig woedde, een voorbeeld van verbroedering onder de verschillende standen geeft. Zoo is_ het ook elders, namenlijk in het Walenland, waar de scherpe hoeken door de aard zelf van het volk, vroeger reeds me ,-r werden afgerond dan in Vlaanderen. Van dien broederiijken geest wenschen aile goede Belgen een uiting in de Kamers. Die geest zou er reel toe bijdragen om de nog heerschende achterdocht, die onderhouden wordt door de oudere politici, zoo niet gansoh te doen verdwijnen, toch op zijn minât te brengen, ojdat het land aldus eendrachtiger zou kunnen bestuurd worden. Op het jongere geslacht hoopt ons volk. Zijne plaats is in de Kamers wier deuren voor hem wgd^eopend moeten worden. L. d. 0. De Duitsohers in België. In België loopen nog velo Duitscbers vrij rond. Dit is het geval, meldt de Métropole, van zekeren Bucholtz, oud-officier der'Duitsche kommandantur te Brussel. Men weet dat de heer Vaniervelde, minis-ter van jost te, in den Senaat verklaard heeft dat de Duitsohers, die in dienst van den vijand geweest zijn, moeten gevangen genomen worden. ^ — —TTTwmi-iiMi i —aaa———■ BERICHT. Het vertrek der laatste Belgen uit Neder-land naar hun haardsteden maakt een einde aan de taak die het Belgisch Dagblad hier sedert 15 September 1915 vervult. De heerschende papiernood dwingt ons eerder onze uitgave' te staken dan het verwacht hadden. Ons laatste nummer in Nederland zal 31 December verschijnen, in de hoop dit het Belgisch Dagblad, na Icorten tijd, in België zal kunnen uitgegeven worden. Pierre Orts. Met vertrouwen hebben de Belgen het vertrek van den secrctaris-genera-al van liet département van buitenland se h© zaken naar Parijs begroet, waarheen hij ztjn minister den heer Paul Hymans, var-gezelde.Aïs aiplomatiek raadshesr van den heer Renldn, minuter van koloniën, h;e£b de neer Orts zhn land reeds grooté dien-sten bewezen. Hij- was een dler weinige scherpzinnig© çn klaarziende Belgen, die het onweder van 1914 zagen opsteken ook in Afrika. Het mag gezegd worden, want het strekt den h cor Orts tôt ©are, dat hij vdôr dien oorlog meer dan eens zelf een Kijikie is gaan wagen in Duitsch Oost-Afrika. Zqne uitstapjes zijn niet vruchte-loos geweest daar de diplomatoeik© raads-man van den minister vaji koloniën ruim-schoo^s kon vaststel len dat d© Duitsohers! versterkingen aan die grens van Belgisch Congo hadden aangolegcL onmiddsl ijk na d» grensregeling m 19X1. De heer Orts is ©en van die jonge di-plomaten, welke niet behooren tôt de oud-ji school, maar een ruimen blik en ©en gezonden kijk hebben op d© politiek van hun herboren land. Het talent van dien begaafden diplo-maat was dan ook in de hoogste krin-gen gewaardeerd, zoo zeer dat er, bit de v&rwisselmg van portefeuilles na het af-tr&oen van baron Beyens, ernstig spraak is geweest hem de portefeuille van bui-temandsche zaken toe te vertrouwen. Tci'en werd hij d© reobfcerhand van zijn ii■■ r.«, hii thans als ni- plomatiek raacisman naar Fahjs heeft g&volgcL Op verantwoordeliike mannen als Paul Hymans en Pierre Orts hoopt de natia zeer veel. België's zaak is in goedle handen. Mag dat? Men sehryft ons uit Boosendaal : Belgen uit Brussel, Antwerpen en Gent komen de gfens over om in Holland voor duizenden en honderdduizenden guldens te koopen, die zij dan bij hun terugkeer tegen Duitsch, Oostenrijkach en ander geld uitwisselen. Bedoelde personon zijn van een pas voor-zien I 1 Zij hebben betrekkingen met Joden uit vijandelijke landen, Joden, die te Scheveningen hunne tent hebben opgeslagen. Ongetwijfeld bewaakt de Belgische veiligheid die teni, niet ver van de Staatsstoomtram en noteert zij de Belgen die er zaken doen, betzij recht-streeks, hetzy door tusschenk"omst van derden. Tweetahge universiteiten. In D e Tjjd lezen we : „Wij hadden ook het kansje den gevierden Vlaamschen dichter, pastoor Cuppens, te ont moeten (nog één, die zoo oneindig veel afzag in 't begin van den oorlog, en zijn leven moest redden door een nachtelijke vlucht door de boasohen). Hy zei ons, dat het Vlaamsche volk geen Vlaamsohe Hoogesohool noch te Gent noch elders behoefde, en die ook hoogstwaarscuijnlijk niet zou krijgen ; dat het veel beter ware, eu ook gemakkelijker om door te voeren, de twee Staats-Hooge-soholen eenvoudig tweetalig te maken. „ W y 1 die verdubbeling reeds voor eenige faculteiten aan de Hoogescholen van Luik en Leuven werd doorgevoerd, waarom zou zij dan niet op breeder voet doorgevoeid kunnen worden? Zoo zoudej de ouders vrije keus hebben; enkel zou de ambtstaal.in Luik het EVansch zijn, in Gent het Vlaamsoh. n Gunatiger, vreedzamer en billijker oplossing is zeker niet te denken". „Hoogstwaarschijnlijk zullen de Vlaamsohe beiangen en recbten het een t\jd lang zwaar te verantwoorden hebben ; de Walen en de franskiilons'ehe Yiamingen zullen hgel zeker een reaotie in 't leven roepefn, die uit moet draaien ook tegen de bestgegronde eischen der VJamingen ; zij zullen de Vlaamsebge-zinden hoe redeljjk ook in hun eiseben, uit-schelden voor aktivisten. „Ik zeg het nogmaals : de ware Vlaamsch-gezinden zijn hoegenaamd geen overdrijvers, noch heethoofden, noch ook utopisten. „De oplossing van het zware vraagstuk van het hooger onderwijs, die zij voorstaan en wenschen, is er een nieuw bewijs van. „Ook- zijn zij hoegenaamd niet te vinden voor eene bestuurlijke scheiding van 't land, die — zoo zeggen zij — het vaderland in twee partiièn, of erger nog: in twee vijaudig tegenovergestelde legers zou splitsen. Zij willen één België, ongebroken, ongesplitst, sterk, maohtig, welvarend door broederlijke vereeniging beider rassen, volgens de vader-landsdhe leus : „î/Union fait la force" Een-dracht baart macht " Demobilssatie. In Duitschland is een département voor d'emobilisatie opgericht. Da Duitsche staatssecretans voor d'à a'&mobilisatie, dr. Koeth, heeft voor visr-tegenwoordigers der Duitsche pers een reae gehouden, waarin hij het dool van zijn aiepaxt&ment uiteenzette. Hij onder-scheiàde zijn t)aak in twee hoofdpunten: in oe eerste plaats de menschen zoo snel mogelijk voorloopig ergens onûer ta brengen en ten tweed© de staat-huishou-ding met geheel onder te laten gaan. Het département verwerpt derhalve ook ex-pernnenten met socialisatie. Allereersb oient er werk te Worden verschaft aan oie werkloos geworden arbeiders uit d© oorlcgsindustrie en voorts aan de uit heb loger vrijkomende werkkraohten. Het ae-partement zal trachten, de onderneming3-geest weer te versterken en een rege lin g t°i tteffen voor d© verdeeling van ordevs oi© van de verschilllende départementen uitgaan Het .zal zich daarbrj laten terzijde staan door een nieuw© organisait©, name-lijk die der " n voorbereiding zrinde ar-beiàskgemoenschappen. Gestreeid zal worden naar uitbreiding van de arbeidsgtv kgenhei'd, met naar maximumproductie. Die komt later wel. Aan de proauctie van lanabouwmachines, aan verbetenng van d© verkeersmiddelein en aan denscheeps-bouw zal de staatssecrotaris zijn bijzon-dere aarulackb wijden. D© arbeiders, die in de industrie geen w&rk vinden, moeten uit de groote steden weg en het land op. Het mijnbouwbe-dri^'f, do landbouw en de houtvestarrj, alsmod e noodwerkzaa-mheden, die geen gron stoffen vereischen, z^jn d© aange-weizen terreinen voor het onderbrengen van arbeiders, als deze te-nminste bereid zijn de steden te verla.tsn. Binnen'kort zal. er et,n verordaning verschijnen, waai'bij bepaald zal worden, hoeveel menschen er m de verschillende bedrijven moeten blij'ven. onder welke voorwaarden de on-dernemers verplicht zq'n deze menschen te houden, en hoeveel er weg moeten. Men hoopt dit klaar te spelen, zonder dwang-maatregelen, sleohte door ha': uiloefenen van een diruk naar beide zjjdan. Erast g waarschuwu© Da-. K- eth nog tegen het stellen van overdrevep. hooge looneischen. i ae est ©t ab hoste docari. Dcot>cva.t. œa xtemcrbiliisaiiCTÎietiat m België". 'Zoo ja, door welke principen laat hjj zich leiden? Duitschland en de Hollandsche geleerden. In De Groene lezen we een brief van prof. Paul Fredericq aan Hollandsche vrienden. De Vlaamsche geleerde schryft o.m. dat hem nooit iets medegedeeld is geworden betreffende hej verzoek van Neder-landsche geleerden om hem uit zijne ge-vangenschap naar Holland te laten komen. Men zal zich misschien herinneren dat ook van pro-Duitsche zljde met veel omhaal in pro-Duitsche kranten van Nederland werd gemeld dat, dank aan het Duitsch gezant-schap in Den Haag, een vr^stelling van den Gentschen professor werd aangekondigd. Toen hebben we dit een sprookje ge-noemd Het is inderdaad zoo gebleken. De activisten zullen er wel voor gezorgd hebben dat Paul Fredericq in Thuringen bleei, daar zyne aanwezigheid in Holland hun hoagst ong&wenscht moest voorkomen. Denzelfden tegenstand hebben zij waar-seh\jnlijk geboden wanneer Alfons Sevens naar Zwitserland zou gevoeid worden. Die landverraders kennen geen genadei Ook kunnen zy niet genadig behandeld worden. Een noodiottig treinongeval in België. Een zeer etrastig spoorweg|-ong'oval heeift plaats gehai tusschen Namen en Ghaj-leiroi. I>e Belgische spoorwegidirecsie huad de! d -Or Duitschland uitgieletv&rde loeoiiiotievon gp-waigea-d wegens den slechten toestend, waarin deze ver.keerden. Besn locomotief, bestuurd door Duitsch ' petrsoneel, liep bij Floreffe op een trein, die Engielbohe troepen vervoerde. Ben dertig-tal soldate®. werd gedood of gewoind. Oir-maddelli.jc werd een onderzoelt ingieteteîd, terwijil drie Duitsche machinisten giearres-teerd werlen. Het nationaal comité. De 'blader# berichten, dat de Spaaasch-Nederlandische convmigsie, opvolgster 'an de Relief-commiseie, ten gevolge van de bevrijding van het groindgebied heeît opge-hoi.den te bestaan. Haar werk is overge-noœen door het Nationale Comiteit. De Mark ingetrokken. Te Brussel is men met het mtrefeken der mark.en begonnen, waarmede tôt twee Januari zal worden voortgegaan. De in-wisf.elingl moet door het publiek gebeureji in de Jjanken, de post camtoren en bij de ontvangers der belastiilgm. Elk persoon kaai teretônd duizend mark in twaalfhoni-derd vyftig frank oiiigewisSeld krijgien. De rest wordt later, wanmeer er voldoen-de -BeL'yisch geld in de staatskassen is te-ritggevloeid, uitbetaald. i-:f| De Nederiandschtt uitgewekenen. UDEN, 25-11-1918. Wij ontvangen den -volgenden brief: Zaterdag 21 December, werd alhieropuit-noodiging van den heer Eegfeeringscommis-aaris een vergadering gehouden van de albieï verblijvende Ne erlanders, waaruit bl«c-k dat een 700 tal uit België uitgeweken waren en ook een gelijk getal uit. Duitschland Voigena den heer cemmissaris was het doel dier vergadering te hooren wio er terug wiide keeren naar België of naar Duitschland o£ wie hier wilde blijven. Van enkele personen die z'ch daar lieten hooren waren de meesten voor den terugtocht naar hunne respectievelijke landen waarna hun door den heer commissaria hulp werd beloofd wat betreft om naar deze of genen plaats terug te keeren dooh, M. da redacteur, zou ook hier de Belgische Regeering niet wat in het belang der Nederlandscha uitgeweken kunnen doen? De meesten zoo niet toch velen, zijn jaren in België geweest, hebben zich vereenzeïvigd met de Belgen; zij bescbouwden zich als zijnde van een natio-naliteit; zij hebben ook gelijk de Belgen bava en goed moeten daarlaten en zijn naar Nederland moeten terugkeeien jvaar zij feitelijk ook maar vreemdelingen waren. Nu ec ter breekt bet verschil uit : de Belgische Regeering zorgt natuurlijk voor haar onderdaneu, doch wie trekt zich het lot van de Neder-landsche uitgewekenen aan ? Hoevelen zijn er nog niet die hun have en goed in Bclgi3 hebben en die volstrekt ODbemiddeld zijn? Wie regelt de buishuur-kwesties van hen? Zoo ziet ge wel, mijnheer de redacteur, zijn er nog vele zaken die deze uitgewekenen betreffen, en wat den heer R.-commissaris zegde wat altijd niet in dien geest mogelijk. Zal genoemde heer nog niet van Regeeringswega gehandeld hebben ? Enfin, we willen verder af-wachten. Deze dagen hebben zich alie uitgev, e» kenen moeten aangeven voor het opgeven va» naam,beroep, en welkeplaats men in Hollandof België als werkkring uitkiest, doch wat zal dan gebeuren? B.v. een man wordt met zija huishouden aan net werk gezet en moet van het ' V O. weg, hoe kan die man meubels, eet- en kookgerief koopen ? Wie gaat zoo'n huishouden de eerste 2 à 3 weken voorthelpen? Voorwaar, mijnheer da redacteur, geen rooskleurig vooruirzicht en dan bebben we er nog die het geluk hebbea aan bet werk te kunnen, c^b n0g Velen zullen er zijn die hun beurt nog lang zullen' moeten afwac.hten. Het is winier. Da kleederen raken ver.-leten. Nieuwe koo en. Wairvan? En de Regeering bekommert zicl» geenszins van al die omstandigheden. Het doel dan van dit schrijven is de be-voegde personen opmerkzaam te rr.aken op deze toestand en het Belgisch l'agblad dat steeds voor recht streed zal ook zeker hier een woordje willen in medespreken. M. de R. harteiijk dankende hab ik de eer mij te noemen, A. J. CA':BOO. VRAA&. Kunnen personen van het kamp V. O. B. 7 N. '■ ' > en vrijgeleide krijgen waDneer ze op eigen kosten willen vertrekken ? en waar? Antwoord. Beslist. De voedselvoorziening WASHINGTON, 27 Dec. H.N. De voed-sejregelaar Hoover, die zi::h in Delgig ba. virudt, heeft aan de Reliefcommissie ge-seind dat per maand 100.000" ton levens» middelen moeten worc. n gezoniîen naar Belgij indien de hulp-.ei-leening v"Prkelijl£ voldoende zal zijn. ..an den rasd vin scheepvaart hetft hij l-30.C0u e tra +oBl sch'eep&ruimte verzocht. Men verwacht, dat de .schespyuai-Ira.')d hierin zal^ss^em-men en de tonaeninhoud, die voor het Belgische reliefeomit heschikbaar zal or-dei gestela, zal brengen op 500.000 'on. De wederopbouw. Omirent de reis van Ge Belgische ini-nisters, Delacroix en Franck naar Lo;i-den. is nader bekenc geworden, dat zij vertrokken zijn oni te trachfon de moei-lijkheoen op te lossen, die Belgische in. dustrietlen, welke in Engeland inkoopen gaan doen, oadervinden met de betaliag ia Éngplsche waarde. Zij bezitten imincra niet dan xnarken en franken, imaar gc::ni ponden. Anderzijds heeft liet bezoek van den Franschten minister, Loucheur, ten doel overieg te plegen inzake het terug doen brMngen van' machines en grondstoifeni door Duilschers in België gestolen. _ _ ^ De moeder der Yser-soldaten. De weduwe Tack is, ondanks haar. hoogen leeftijd, een kloeke ©n moediga vrouw. Zij is 88 jaar oud en is geduren-de den oorlog langer dan drie jaar in haar hui&j© te ÎNieuwcapelle, in. de vuûrlifnia, dichtbij Dixmuiden, blijven wonen. De oudé vrouw verkeerde ta midden der soldaten. aie zjj aanmoedigde en verzorgde. Alla' soldaten kenden haar. Sedert korten tij<J is de weduwe Tack bij hssr kinderen ta Brussel in gaan wonen en nu heeft zij, wij lezen het in d® Libre Belgique, d«-| zér dagen een bezoek van koning Aluertj gehad, cie haar de orde van Leopolà! heeft! gebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes