Belgisch dagblad

475814 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 17 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 16 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1z41r6nt6m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2& JTaa.rg'aiigr' DINSDAO 17 OCTOBER ÎOIO. rCo. SIS ABONNE 21 EN TE N. ><tx 3 maandin voor Nederlan f 2.60 franco per post. Loss nammers: Voor Nederland 5 cen Voor Buitenland Vit cent. Den Haag, Prinsegracht 3î Tfilefoon Red. "en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. • Hoofdredaoteur : L. du CASTILLON. 1 BUREAUX OPEN VAN 9 TUT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Van 1—5 regels f 1,50: e!k® regel meer f 0.30; Reclamef . 1—6 regela f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Houae Lloydf Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antln 7, DE BELGEN IN NEDERLAND. De ballingschap, die reeds twee #aar duurt, heeft bij ons veel bitter-heid en smarte nagelaten. Wanneer we onze steden. en dor-pen zullen terugzien, zullen onze hoofden vergrauwd of zilverharig wezen. Onze gelaat zal diep ge-rimpeld en doorgroefd zijn. Het zwaardjaar, zoo de Nederlandsche diohter Albert Yerwey zegt, zal zijn onuitwischbaren stempel op onze levenswijze hebben gedrukt. Hoevele landgenooten ontmoeten wij niet die thans droef-mij-merend en ingekeerd hun weg vervolgeti en den voorbijganger niet zien noch zijn groet beant-woorden, pmdat zij gansch opge-slorpt zijn door de besiommeringen van hun tijd en hun eigen toestand? Zij zien in hunne droomerijen en pùjmeringen hun land terug, hunne stad, hun dorp. hun huis, hua gezin, hunne viienden, hanne vertrouwe-lijke huis- en werkkamer.... Dit ailes hebben ze nu verloren.... Zij denken aan het vreeselijk ver-leden, aan het bloedbad, aan de moorderijen van onschuldige mannen, mannen, vrouwen, grijsaards en kinderen. Zij herleven soms sidderend, augstig dat het klamme zweet hun Vîitbroekt, de vreeselijke dagen van vroeger,- de dagen van Visé, . An den ne, Tamines, Dinant, Leuven, Mechelen, Dendermonde, Aalst en Antwerpen.*. Zij denken aan hen die voor eeuwig rusten, aan hen di^ver-dwenen zijn of verstrooid in vreemde landen. Hunne gedachten kunnen zich niet van die herinneringen af-wenden.België heeft toch zooveel geleden. Hoe zouden hare kinderen het kunnen vergeten ? Midden al die ellende, midden die droevige herinneringen is ook een trooatende balsem. Het is de grootere broederlijk-heid die natuurlijk onder de banne-lingen is ontstaan. Zij hebben immers elkander leeren kennen en achten De eendracht van aile landgenooten in ballingschap is als van zelf tôt stand gekomen. Brengt het onheil niet de harten bij een ? Wij mogen met trotschheid zeg-gen dat de tweedracht van voor den oorlog verdwenen is. Men staat schouder tegen schou-der om aan het orkaan beter tegen-stand te bieden. De zekerheid van de eindzege-praal is algemeen. Zij onderhoudt de heilige vlam der hoop. De eendracht der Belgen inNe-derland, hunne-broederlijke mede-wex'king aan zoovele werken van menschelijke solidariteit, hunne goede overeenkomst, zijn van aard om vertrouwen in te boezemen aan allen, .die meenen dat eene doorhoudende praktijk van de ver-draagzaamheid en de broederschap om de puinhoopen te herstellen en het geluk in het werk terug te vinden. Is het niet prachtig en ver-kwikkend te zien dat de afscbuwe-' lijke aanslag van Duitschland tegen België eene verheugende nationale eendracht heeft verwezenlijkt ? Aile Belgen, die waardig zijn dien naam te dragen, hebben be-grep'en dat de eenige bezorgdheid voor heden, die ons aan hetharte ligt, is, mede te helpeu aan de ver-dediging des vaderlands, de straf der plichtigen voor te bereiden en aan de heropbouwing van ons duur-baar land mede te arbeiden. OE TOESTAND In den. laatsten tijd is het opgevallen, dat de Duitschers een toon lag&r zingen. Zij: be-ginnen respekt te voelen voor het Britsche leger, dat rond Thiepval nogmaals bewezen heeft, baas over de Duitschers te wezen. , Ten zuiden van de Somme hebben de Franschen Geuermont en suikerfabriek génome» en de verioron gedeelte van Ablain-jfeourl. heroverd. | Op twee dagen heibbepi de Franschen en •Engelschen 25Q0 Duitschers gevangen geno-Spiien, zoodat het totaal DuitsChe gevangenen sedort 1 Juli aan de Somme reeds 72.500 J>édraagt, ean mooi oifcr voorwaar. Aan dien Stochod hebben de Russen hun-to aanval heniomen. ïen N. van Korytnitza hebben do Russen Duitsche loopgraven genomen.| De Duitsche aan vallon, bij Kirlibaba zijn allen algeslagen. , Overai waar Duitschers trœpen wegne-Jaoen voor een ander front worden zij geklopt. Do Italianen hebben aldus nieuwe suc-SCiessen aan te stippen. Bij Cosmaguon ⧠osn geheele Oostenrijksche batterij in hunne han-aen gevallen. Koninkrijk België. Gedurende de afgeloopen week lit^ben de werkzaamheden op het Belgische front £icb bepaald tôt bopunengevechten, ge -.woonlijk weinig hcvig in de sectors van Diksmuide en Steenstraete-jBoesinghe. Een raid door een Belgische afdeeling vol -bracht, heeft de inneming van een vijan-delijke post voor gevolg gehad. De be-«etting is gevangen genomen. Belgi«che gtukken van elk kaJiber hebben geslaag-do vernielingsvuren gericht op de verde-digingswerken van het Sas. N.euwe Belgische overwinning. Na de inneming yan Tabora door de Belgen, hebben de overblijfselen der Duitsche treepen hunne terugtocht onderno -inen naar het zuiden van Sikonge en naar het Oosten over Malongke. Deze 2 Molonnen trachten Mahenge te bereiken ten einde de troepen te steunen die nog ptand houden in het fcuid-oosten. Terwijl de Britsche afdeeling van generaal Cre-yro den vijand aehtervolgde van Ndalo naar Palongwe, overviel eene Belgische kolonne den vijand te Sikonge «n ver-haastte zijn terugtocht naar F ring*. Wij hebben te Sikonge 20 Europeanen, 28 zwarte soldaten, 1 kanon, 1 mitrailleur, talrijke geweren, munitie en een yoor- m—na—a—BMaaa il i ■—aa——ictbmlj rjii.t.r ht:»* .iitwm raadmagazijn buit gemaakt. Het, aantal Europainen van elke graad tôt nog toe gevangen genomen beloopt 215. De Belgische troepen bezetten eene ver dedigingsstelling ten zuiden en ten Oosten van Tabora. De openbare -diensten werden door onze soldaten heringericht. 2000 burgers ait tient naar Duitschland gevoerd. In de aigeloDpon week meldd'en we, dat do Duitschers lo CVent de werkloozen verplichteii zich te la ten insohrijven en men vxeesdie, dat zudks o tl eerste stap was tôt werkdw-ang. Dit vermoeden wordt maar al te zeer bewaaxheid. Van die warkloozen zijn er uit Gent reeds ongeveer tweeduizeiid naar Duitschland ge -voord.' Ze werden in de laatsts' d'ag'en naar den trein geleid- Gent is feiteliik door zijn kanalen en grach-ten in een groot aantal eilandjes verdeeld, de àoot talrijke kleine bruggen met elkander in gemeenschap staan. Te beginnen van heden zullen die bruggen maar enkele uren per dag gosloten zijn. Aldus wordt de stad feitelijk geisoleerd in liaar versehillenide wijken. Men kent de rod'en deaer verordening niet, maar vormoodt, dat ze dlenen moet om opstob'jes welke door dat weigvoeren kunnen ontstaan, giemakkelijker te bod*nyng©n. Êr is veel vorslagonheid en men wacht in sj>anning af, o£ er nog meer deportaties zullen volgen. Onze ontroerde hulde aan de Gentsche aa--beiders ! nooit zullen de Belgische arbeiders vergetdn hoe onmenschelijk zij door den vijand werden behandeld. ICent gi| 7t I Kent ge het land der Vlaamsche kerels — Waar bronzen klokken klangen ? Kent ge hun lied — Hun Godenlied ? Kent ge het lied uit Vlaanderlande ; Kent ge het lied der Vlaamsche Goôn ; Kent ge het lied uit vaderlande ; Kent ge het lied vol moederschoon ? Kent gè het land der Vlaamsche kerela — Waar donker' oogen vlammen ? Kent go. hun lied — i Hun Godenlied ? M. A. F. .VAN DE VELDEJ. t' Amaterdam. Sprokkelmaand 1916. Links en Rechts. Het Duitsche reptielenfonds. Van Âugusius 1914 tôt Juli 1916 wer< eene eom van 250 millioen fr. doo Duitschland aan de pers besteed om d Duitsche belangen te verdedigen. 50 mil lioen fr. werden aan de propaganda ii Amerika besteed en 25 millioen werdei door Griekenland opgeslorpt. De propa ganda in Turkije en Bulgarie heeft 12l/2 millioen gekost. 15 millioen werden be steed aan de Oostenrijksche bladen en 1' milloen fr. aan de Hongaarsche per3. De voornaamste bladen van "W eenei - en Boedapest- staan bijna zonder uitzon L dering op de lijst. De Duitsche bladen van Bern, Baze en Zurich en andere steden^ van Zwit i serland deelden een koek van .5 millioen frank. De Zweedsche bladen ontvingei " 7,500.000. De toelagen, die aan zeker f Hollandsche bladen werden geschonken worden nog niet vermeld. Het zou goe< zijn dit te wet,en. De lustige Grieken. \ Onder de nieuwe ministers van d X'schijnregeering te Athene treît men eei ■ apostel, die professor van theologie is ■ Van dien godgeleerde heeft Konstantijn ' tje, 't zalig kijndje, een minister vai Landbouw gemaakt. Dupa duporum. Een der onderteekenaars van het ma t nifest , der 104 apothekers en veeartsen heeft aan een zijner îvrienden in Hol 5 land g- îhreven. Ilij verklaart dat hi L niet b', ijpt, waarom men hem in zijn t &tad als gek aanziet. Is het omdat hi zijne handteekening onder den oproe] heeft geplaatst ? Men vermijdt zijne te - genwoordigheid en hij voelt zich geïso ) leerd. Zijn zoon is vertaler aan een mi nisterie in Le Havre. Zijne positie i3 er niet aangenaam te: i wille van den vader, die meent dat hi niets kwaads heeft verricht. Zou de vrees van straf reeds invloe< op de 104 leeuwkens hebben ? Een van die leeuwkens, Adelfondken L HenderiGkx, is in Den Haag gezien ge weest. Hij was natuurlijk drager- vai i een Du'tsch pas, hem afgeleverd doo zijne Duitsche vrienden der kommandan ! tur te Antwerpcn, "die Adelfonsken di gunst niet kunnen weigeren. Wie wee of AdelEonsken geene professors vooî L Gent kwarn aanwerven. j Jammer dat Adelfonsken hier incogni to was, want anders zou het Belgei ontmoet hebben, die hem t'en zeerstet zou ' den aangeraden hebben, naar de heiina terug te keeren, zoo vlug mogelijk ei langs den kortsten weg. ■Vlaamsche Hoogeschool te Gent. De Ver. Besturen der Studentenafdee lingen van het Alg. Ned. Verbond heb ben de heeren A. J. van Vessem en S H. E. Domeia Nieuwenhuis Neyegaard ) aangswfezen als hun oîficieele vertegen woordigers bij de opening der Vlaam-: sche Universiteit te Gent op 24 Oct. a.s Beiden zijn inderdaad de geschikt< mannen om daar het Nederlandsch Ver . bond te verfcegenwooïfligen. Het ver wondert ons echter, dat zij van de Dut sche hoogeschool nog geen postje hebbei verkregen. Zij hebben er toch voor ge ijverd. Er ontbreekt nog een aalmoezenier s aan die hoogeschool van Gott mit uns i Die plaats komt stellig den Domeia t Nieuwenhuis Nyegaard vader toe. i Mededeeling. Wij hebben het genoegen mede te dee 1 len, dat onzen medewerker M. A. F Van de Velde, in 't vervolg een weke lijksche bijdrage zal leveren over : WOORDEN. Gaarne bevelen wij dû aan onze lezers aan,, daar er wellich ' veel uit zal vallen te leeren op letter 1 kundig gebied. Frankrijk kan Duitschland missen. De* Fransche seoator Bérenger doet aan i merken in Le Matin, dat Frankrijk thans zijic • Duitschen leverancôer kan ontberen. Hel i vindt thans in zijn eigen land al de benzol , al de phénol, nitiische en sulfurische zu-ren, den ether, den alcohol, het katoen-poe l der, de chloor en de chlooraten. Frankrijik heeft er zooveel dat het er aan zijne, bond-genooten kan verschaffen. Het heeft ij:zerert-sen in Normandië, in de Lage-L(oire en iri i do Pyreneën, kolen in Midden-Frankrijk, lig nieten rond Parijs, cokes rond Angeii. Ek zoogezegde Duitsche speciialiteiten zij'n aan andiere_ volke-ren ontroofd. De ontwaakfa lanïïen kunnen aan zich zelf voorzien. Zij kunnen Duitschland in ailes missen. Wanordeli[kheden in verschillende groote steden. De „Letzte Nachrichten" van Cassel deelen mede, dat ernstige wanoi-delijkhe-den zich in deze stad hebben voorge-daan voor een •winkel in comestibles. De politie is tussohenbeide gekomen ejri talrijke burgers zijn gewond. Te iWilhelmshafen zijïi er twisten ontstaan tussohen de burgers en de soldaten. Enkele opstootjes hebben onaange-name gevolgen gehad. p Zondagavond hebben met messen ge-wapende burgers matrozen ^angev allen, van] wien twee gedood en verscheidene andere zwaar gowond werden. De poliiie heeft tôt nu toe de achuldigen niet kunnetï OntdekkeH, Het offensief aan de Somme. u / " - c Be Franschen wefO*<irdeii Senermonf. — Engelsche suc» s cessen ien Noorden v^n Thiepval. — De Serviers makert - vorderingen aan de Tsjepna» — De Franschen bezetten den 1 spoorweg bij Seres. De Hoogeschool te Gent Het Belgische Staatsblad bevat een versla t aan den Koning, gevolgd door een besluit t< - gen de personen, die in zakc het yraagstu van d® hoogeschool te Gent de hand gereil 1 hebben aan generaal ven Bissing, den Dui - schen gouyerneur-generaal in België. Di i vraagstuk, zoo wordt er in het verslag g1 zegd, was vô6r den Oorlog bij het Belgisct i parlement aanhangig. Na den oorlog zal hi 3 aan de wetgevende macht zijn, diaaraan ee , oplossing te geven. Het is een nationale kwes l lit:, die slechtâ opgelost kan word'ôn door d souvereiniteit der natie. G«leerden en schri vers, die tôt de voormannen en leiders va de Vlaamsche beweging behooren, weigere 3 met verontwaardiging ondcxwijs -te gevenaa 1 oen inrichting, die door de Duitsche via ' gedekt wordt. Twee voortreffelijke meestei der Belgische Jhistorische wotenschap z,ijn naa 1 Duitschland weggevoerd. Toch hebben enke] llunner medebua-gers, plicbtvergieten ambtenare of particulier en, verraders van hunlaxd, aa - den roep van dén vijand gehoor gegeven c. , or in toegesteînd collèges te geven onder tc< - zicht van de bezetten de macht. Deze bediro< j vende biapte vormt oein contrast met d© b< 3 wondej'enswaardige en stanidvasllge houdinj j van de geheele bevolking. De onwaardige ) ambtenaa-en, die met den ' vijand heulon, zu - len voor goed ophouden te behoorem tôt de - Belgischen staatsdienst. De diploma's, doot d - nieuwe universiteit veirleènd, zullen ia Belgi g oeil geldigheid tegenover de wet bpzitten r Wij besluiten daarom het_ volgende : j • Art. 1. De Belgische ambtenaren en die pai ticuliereo, die op zich genomen hebben co l loges to geven of functies te bokleeden aa de nieuwe universiteit, te Gent door de Dui sche oveirheid gesticht, en die drageirs ziji - van het ondersoheidingstoeken van die ord i van Leopold of van een andere nationale o] " de, worden, onverminderd de maaitregelen waa - zij later .het object van kunnen zijn, van di 3 orie vervallen verklaard. t Dit koninklijk l>es.Iuit, dat genomen is i ' het groote Belgische hooldkwartier, dxaagt d handtoekeiningen van de ministers Poullet e - baron -Beyens. i (Baron Beyens heeft het besluit-wet ondej - toekond, omdat de nationale ridderorder va t zijn département afhangen. Red.) DE MAN IN DE TANK. De , ,D a i 1 y. D i s p a t c h" schriift : Do mari in de tank" heeft oen gesprek go liad met Toinmy, die natuurlijk nieirwsgieri was en zijn verhaal omtrent wat er aan. d binnenzijde van de tank gebeurt, is buitenigt woon merkwaardig. Zooals uit het relaas va: sergoant Warburton blijkt, zijn de sensaties van ,,den man in de tank" nt-'t minder aar genaam dian die der soldaten, die er lachemi 1 en juichend achter aan loopen. Warburton heeft een van de tankmannej bij Fiers ontinœt. Deze was juist uit ,,Z ii ner'Majesteits Landschip Damn' zoo is de naam waarbij die tarde beficend is gestapt. Deze tank had juist Fiers opgeruimi en was dfâgune, die de hoofdstraat van he dorp opgewandetd was met de juichende Toin ■ mies achter zich aan. De man in do tank had gelachen, dat hi - zijn • zijden had mœten VEisthouden. Evenals zoovelen anderen had Warburton eein kijkj s in het inwendige yan Z. M. L. Damn willej L nemen, maar hij was met een vastberadei ,,neen" afgewezen. Ilet was blijkbaar in strij< met de bevelen. Da tankmain droeg op zijn sohouder oen epaulet met de woorden Motor machin gun section. Dit vond Warburton. zee belangwekkend, omdat hij niet wist hoe d tank mannen eigenlijk genoemd worden. Toon Warburton vroeg waarom hij zoi laohte, antwoorddie de man, dat de Duit soheru niet begrepen wat zij eigenlijk Mai Z. M. L. Damn moesten maken en nog min der wat zij ertegeo moesten uitvoerein en daar om een twintig man met een lading hand granateti hadden uitgezondein om te zien wa zij doen konden. De ernstige Duitschers wa ren sluw tôt dichtbij de tank gekropan, maa wisten n,u nog evenmin wat zij doen moestei i als toen zij hem op oen afstand zagon. Zij waron blijkbaar in oen dilemma en wi bekeken met groot ploizier door de kijkgatei de verbaasdo gezichten en vroegon ons af wn er wel in hen moest omgaan. Het was te grappig om ze te verjagen, daarom lieten wi h«n rustig staan. Na ©on poosja kwamen zij heoi dappier to vlak bij de tank. Twee of dirie hurkte^nee om te zien of zij er ook van onder af ii konden ; een ander troepjo van drie bleef d' tank aan de zijden beikijken en een. derde wil d* eropi klimmon. Maar hoe zij ook klommen en keketa, blijk baar waren zij teleurgesteld. Zij vonden blijk baar geen opemingen, waar zij hunne' bom men door konden werpen. ElndeJijk hieJdei zij Verbluft krijgeraad Vlak, yoor den tank Die plaats waa niet yerstandig gekozen, wan daar stonden M juist yoor een mod ' kanon Eon van ons, die heel goed Duitsch kent, kon olk woord dat zij sprakein duidelijk ver» staan en begjrijpen. Wat de vergadering be» 8 sloot woteu wij niet, want terwijl zij dâaj ■' stonden te praten en te gesticuLeeren zettea ^ wij het kanon aan het werk, tengevolge waar-:t van de vorgadering „in wanonde uit&en ging, ,,Jo^ngon", zei de man in dlin tank, ,,hôt t is geweldig merkwaardig. Het houdt je zoa bezig, hè, nog meer dan een tooneel-voorstei. ■e ling". ^ En toen liep hij weg, nog steeds sdhud» n derid van het lachen. „Op zekeren dag", vertelt Warburton vex-e dwr, ,,zag ik een optocht van een 250 Beiei' j- ren als gehypnotiseOnd achter een tant aaj^f. n loopen. Ik kon niet begrijpan, wat hen b^*; n zielde, dat zij daar zoo liep en ais zij diedeou n Of 3ie nieuwsgierigheid had hen hun voop: g zichtigheid doen , vergeten, of zie waren g<$ 3 woon waanzinnig gowordien. r Zij bleven precies aoliter den tank mar e chesren. Wat een merkwaardig gezicht I Maeflr' Q toen zij dichtbij waren gekomen zagen wi/ n wat ct gebeurd was. Zij waren inderdiaad u hypnotieeerd en dat door een kwaadaardig uitziend kanon aan het achtergedeelte vam het ^ landschip. Iedere poging tôt ontsnappen hftd* !- een zekeren doo.d ten gevolge gehad. Mijn meening omtronit de tanks" eindigd# Warburton, „en dat is die van al de mari!. I- nen, is, dat wij er zondor nooit zoover hai a den kunnen komen in die laatste drie wekeâ © en zeker niet met zoo kleine verliezen. D« ë Duitschers verliezen zee-, zeven maal zooveiît' man als wij en dat danken we aan de hulp van de Taiiks". I- i l Doelmatige oorlog teger « DuiLschlaod, r 6 De Times heeft een onderzoek ingesitield in financieele , kringem en daar crva-n ren, dat or een toenemende stemming is voot e het volledig uitrOeien van aile sporen vatï a yijandelijke belangen in de financieele wereicB. Velo bankiers en anderen zijn van ooirdeei^ dat .. de eerste stap moet zijn de totale verwijd«-a ring van aile Duitsohe en half-Duitsche ban-ken en analoge zaken uit dit land. Een van de toornaams'e Londensche bankiers, zeide é Banken, als de Duitsche Bank en de Dresd*-ner Bank, zjjin hier ftiot enikel geduld, maar zelfs speciaal begunstigd. Men heeft yoor dea oorlog toegeetaan, zaken te doen, zonder eenige fondsen to deponeeren, terwijl, indien een Londensofto bank in Berlijn een filiale wenschto te openen, dit niet werd toegeataan. i Deze vijandelijke instituten in Londen gavôn e geen balansen uit, waaruit zou kunnen blij-" ken over welke waarden hier te lande zij b»-i schikten om hun verpliohtingen te dekken. Het zou ongelukkig mogelijk zijn, dat de ' handelsbetrekkingen met Duitschland na dej» i oorlog in den een of anderen vorm zouden ^ worden hervat, Indien de regeering niet in. i greep, zouden die Duitsohe baaken hun oudio " voor ons schadelijke macht herkrijgen. Een andere bank-directeur betoogde, dat > .Duitsche bankagentschappen dienden te wof-1 den geweord. Zij hadden gewerkt op een mar ' nier, die het voor Engelschie bank en lieet - moeilijk had gemaakt, zaken te doen. Er zou nog jairen lang in den lande groote bitter- j heid tegen de Duitschers en hun instellingeu blijven beetaan. Hij vreesde echter, da* in (ien 3 loop van tijd de neiging zou opkomen om te 1 komen tôt het wederinstellon van de vijande-1 lijke bankem. Het was zijn ineening, dat het 1 openbaar belang zou zijn, indien de vijandelijke banlcen totaal werden buitengesloten. Aan het bettuur van de Londensche Ka-5 mer van Koophandel is verzocht, nogmaals : aan te dringen op de liquidatie van vijande-5 lijke firma's, om te komen tôt „totale uitslui-ting", opdat er voor haar geen verdere kans ' zal zijn, fiun huidige zaken te bervatten. V6ôr den oorlog waren sommige Londen-1 sche goederenbeurzen, zooals de suik/srbeurs, - feitelijk in Duitsche handen, en de loden be-' raadelagen orover, wat de positie. na den oor- " log zal zijn.. Het schijnt nog niet in het open- ^ t baar aan de orde te zijn geeteld, wat de toe- - komst zal wezen voor het groote aantal Duit-r sche mannen van zaken, die in Dogcdand g«-1 interneerd zijn. De Britsche leden van de goe- dertnbeurzen wenschen bon zeker niet in den j handel terug te zien keoren. Zij zien met ver-1 trouwen uit naar de stichting yan de voorg«-t stelde nieuwe Britsche banki .voor den bui-tenlandschen handel, die moet helpen tôt t»* j rugwinning van de zaken op het vasteland, welke Duitschland aan Londen had omtoo -' men. r Er bestaat oen krachtige strooming, die e$ 1 op gericht is, dat de Duitsche invloed eeni s en voor altijd moet worden uitgeroeid. Belgen brengt een bezoek aan de i bestendige tentoonstelling der Society [ of Frien ds, Pietterijkade 12 (bij het Hollandsche spaor), Den Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes