Belgisch dagblad

3985 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 19 Octobre. Belgisch dagblad. Accès à 19 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hx15m63672/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I Se J'aargasig' i)ONDERDAe 19 OCÏOBER ÎDIO, a. M O» 30 abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per ptJst. Lossa nummers: Voor Nederland 5 cent Voor Bultenland 7'/s cent. Dea Haag, Prinsegfaclit 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVEEÏENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: ©lie regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels I 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'An tin 7. îestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. HULDE AAN ONZE ARBEIDERS! . Do ontvoering van twoo djaizend G eut-acte arbeiders naïaj Duitschland is e©n schakel te meer van de keten" die jle bloedvijand yan België dag in dag, uit aan het smeden is. Reeds vroeger kon hij^ spijts al zijn, botte kraclit, bijlange geen weg; met bât Gentsche proletaria.at. Beslist weigerde het steeds voor den Duitschen overrom-pelaar een slag te werken. Thans heeft hij de schranderste' arbeiders, m e t a al b ew er k er s, wevers, enz. op-gelicht als de vrouwen van Rijsel. Als gijzelaars houdt hij de beste arbeiders van Gent in zijne macht, Hij heeft wind gezalaid. Thans maait hij storm. Als hij echter meent- te zullen kunnen temmen de aLstammelingen der burgers van de ,,trotsche wereldstad, die konin-gen deed beven", dan is hij vierkant mis. De vijanl heeft vergeteu Karel de Stou-te's woorden tôt het Gentsche vo'lk: j,G'ij, Gentenaars, zijt lceikoppen. Ik zal u moieten breken." Ja, wanncer hun onreclit wordt aan-gedaan zijn hun koppen nu nog steeds hard als keien. We begroeten dus met den diepsten eerbied Vlaanderens mpedige hooîdstad. Gent huit zich in nieuwen luister. Gent is thans geworden de stad der glorierijke proscriptie. Eslelen, burgers en arbeiders worden zonder on-lerscheid gotroffen, doch onze warme licfdv, onze eeroiedigste hulde, ons diepgroetend eeresaluut gaan voirai ®aar de werklieden van Gent. Wat is hunne ho-uding fier ! Wat is hun gedrag verheven ! Wat is hunne vaderlanisliefde manhal-tîg ! Gegroet, -werklieden van Gent, die ailes veil hebt voor uw recht, uwe vrij-heid en uw vaderland ! Gegroet tevens gij, verbannen arbeiders. van Eekloo, Sweveghem, Ronse, gegroet bannelingen van gpnsch Vlaam-deren. Gij zijt waardtg te wezen de broe-dera în het Belgisch vaderland van de Waalsche arbeiders van Mainage, Lut>-tre, Guesmes, Nijvel en andere plaatsen, die oolc do proscriptie hebben verkoren boven den ontoerenden arbeid voor re-keniiig van den vijand, den moordenaar, den brandstichter en den plundesraar van Vlaamsche en Waalsche sied en en dor-pen.••• De hoading van de werkende klasse in België boezemt des te meer eerbied in daair zij hongert en aan krankheid of aan uitputf.ing lijdt. Ontdanks de zeer te prijzen tasschen-komst van het Spaansch-Amerikaansch-J^ederlandsch .V oedings- (Jomiteit, ver- kwijuen onze arbeiders bij gebrek aan vold'oende krachtig voedsel. De Belgiische dokters, physiologen, be-stuui'ders va» g^sthuizen en klinieken zijin het" eetns ont te verklaren dat de Belgische arbeiders vijftig, percent van liet nOodige en onontbeerlijk voedsel imiissen, hoewel veruit de m'eesten niet werken.• Het kroost, dat zij verwekken, draag,t de onuitwischbare sporen van dien nood. De kinderen zelf zijn danig onderv(ped. De gevolgen er van : k n o b b eili o ngtering, Engelsche ziekte, bloedloosheid enzf. doen zich buitengewpon gevoelen. Aile gestichten voor tering-lijders zijn zoo vol dat men overail behoefte heeft aan nieuwe gasthuizen: De kinderen, die men ter school een bijkomend eetmaal verschaft, onlvangen dan nog slechts 2/3 van het yoedsel, waarop zij in gewone 'tijden zijn aange-wezen.Wij gaan tijden tegemoet als na den hongersnood vain 1846—48, toen de aard-aippelen in België mislukt waren en onze Vlaamsche bevolking vborali jgetoistei'd werd. En toch houdt zij vol. Zij lioudt vol, spijits hoinger, spijts vleierijen, spijts bedreigingen, spijts straf-fen, apijts de listen en de lagen der sp-cialisten des Keizers en de ceatrumiman-nen van Munchen—Gladtoach1, want Duitsch zwart en rood spanneai samem om het Belgisch iprolelariaat voor het pangermanenidpin te winnen, zooals Skeun-dinaafsche socialisten te vergeefs hunnei bemiddeling daa.rvoor heboenl aangeboden. Terwijl de meeste van de leids-mannen der Belgische arfceiders in ballingschap verkeeren, en de andere binnen het land moeten zwijgen, willen zij niet yoor den krijgsro-ad ver-achijnen om zooals Jan Lampens, sche-pene en Kamerlid voor Geint of pater Nuyens, secretaris van den dominikapa Rutten, tôt jaren Duitsche gevangenis verwezen worden; terwijl onze arbeiders aan zich zelf zijn overgelalten, bewandelt het zelfbewust Belgisch proletariaat zonder struikelen zijn eigen rechten weg ya.n eer en van waardigheid. Intusslchen houden zijne zonen de wacht in Veurne Amhacht met dezelfde dapperheid en de<zelfde taaiiheid als hunne voorgangers van Luik, de Gete, Hof-stade èn den IJzer. Als België weer , België wordt, zal het dit vooral te danken hebben aa,n zijne aribeidenda klasse, de civiele bevolking en het leger van proletariërs. Zal de Belgische n,atie die ofîers ooit v'oldoende kunnen vergoeden ? Nimmer zal de Belgische natie die schuld kunnen delgen. Eeuwig erkcnte-lijk zal zij wezen jegens de reddors van het Belgisch vaderland. DE TOESTAND Het onafgebroken beuken der Fran-Bchen en Engelschen aan de Somme, vordert geleidelijk en vast en zeker. Wanneer Bapaume zal zijn bereikt en dit is maar een kwestie van enkele we-ken — is het gansche heuvelland in handen der bondgenooton, die alsdan de vlakto zullen belieorschen, wellce zich naar het noosden tôt in België uitstrekt. Sailly Saillisel moet nu geheel in Fran-ache handen wezen. Sailly was goed versterkt en de bergplaats der DuHsche munitie achter het front. Bezuiden de Somme is Chaulnes meer en meer omsingeld. Het lot van Combles is aan die kantoiihoofdplaats be-, achoren. De tusschen Pçronne en Chaulnes door de Franschen veroverde linies wa-ïen zeer geducht. G en or m ont was eene forteres. Te Bel-loy-en-Santerre aan den weg van Pe-tonne naar Chaulnes, hadden de Franschen. een stelling van vijf opeenvolgen-de linies vermoe&terd. De Duitschers hebben ze hun moeten laten. Tijdens een gevecht tusschen Berny en Ablaincourts .werd er met de bajonet zoo duchtig ge-werkt, dat 6 gievangen Duitschers de eenige overlevenden waren van hunne gansche kompagnie. De vooruitgang der Franschen meet thans 18 kilometer diepte. Aan het oostelijk- front worden de ge-pechten met groote hardnekkigheid voort^ gezet. De Centralen hebben er de groot-ste'moeite om er de Russen tegen te aouden. Aan de Roemeensohe grens is de toe-stand steeds bevredigend voor de Roe-menlërs. Zij verhinderen elke nadering van Duitsoh-Oostenriiksche troepen. In Macedonië en in Armenië, alsook aan het Italiaansche front is het betrek-fcelijk rustig. -awowii i — i ii „ |M. . - —p—p—p Met feesipeg. I m Aan den vooravjjnd van de te Berlijn gehouden socialistische conferentie, schreef de Echo de Paris: Nu de Duitsche socialisten hun natio nale conferentie organisieeren, vormt het artikel, dat burger Konrad. Iiaenisch voor eenige dagen in de V o r, w a r t s publiceerde, een merkwaardig document. Konrad Haenisch, een der groote lei-ders van de Duitsche sociaal-democratie, luidt de doodsklok voor de Internationale en hij noemt „een internationalisme, dat boven de volkeren zou staan, een onding". Hij noemt zich in de eerste plaatsl Duitsch socialist, in de tweede plaats Duitsch socialist, en in de derde plaats Duitsch socialist. Dat is ailes. Indien de door Duitschland govoerde oor-log hier en daar wat vrijheid schept, zoo betoogt hij, des te beter; als socialist zou hij er zich in verheugen. Maar hij lacht wat met de vrijheidbrengende zending, waarmede eenige droomers Duitsfchland zouden willen belasten. Hij heeft slechts oog voor de ,,belangen" van Duitschland. Des te erger voop de overige wereld ! En dus wat Polen be-treft... Heeft hij van een onafhankelijk Polen gesproken ? Maar dan heeft men hem pre.cies verkeerd begirepen ! Hij heeft slechts een Polen bedoeld dat onafhankelijk van Rusland zou zijn ! Van Rus-land en niet van Duitschland ! Dit is prachtig. Hij verzoekt, dat men hem niet aan boord kome met ,,eeuwige be-ginselen", Wanneer het om grenzen gaat: ,,de socialistische beginselen hebben niets daarmee te maken". En wanneer "een stuk van Littauen van de Russische sou-vereiniteit mocht' overgaan onder de Duitsche souvSreiniteit, dan zou hij iederen Duit'schen socialist, die zich daar druk over maakte, hartalijk uitlachen. Hij verzekert, dat het socialisme zijn aanhangers heelemaal niet voorschrijft om ,,alle annexaties" te weigeren. Twijfelt gij daaraan ? Dat komt, om-dat gij Marx, Engels, en Lasalle niet hebt gelezen. Maar als gij deze drie, voor het Duitsche socialisme zoo voor-deeliga profeten, aandàchtig leest, - zultj gij zien, dat er twee soorten van annexaties zijn: d'ezulken, die geschiedein ten nadeele van Duitschland, en dezul-,ken, die plaats hebben ten nadeele van andere landen. De socialistische beginselen nu verwerpen, slechts de eerete soort. Aldus is de meening van kameiraad Kon-rH- Haenisch en zijn groep. Links en Rechts. De lijst onzer burgerlijke martelaars. Soms wordt ons gevraagd naar de volledige lijst der burgers, die in ons land door de Duitschers werden ver-moord. De oïfîcieele verslagen bevatten; een deel van die namen. Later zal de lijst volledigd moeten worden. Duitsche diamanten. De Duitsche bladen imeldenijdat de 40000 lcaraten Duitsche diamanten, voortkomen-de van de reserve der Londensche firma L. Brectmeyer en Co., die beVaard werden in de regie voor diamanten te Berlijn, verdeeld werden, 10000 karaten wer^ den naar Hanau gestuurd om er door Duitsche diamantslijpers te worden be-werkt, terwijl er 30000 aan voordeelige prijzen op de marlct te Antwerpen werden verkocht. Dit is dé bevestiging van hetgeen het Belgisch Dagblad heeft geschre-| ven. Belgisch onderwijs in Nederland. De heer F. BruynseeJs, gewezen hoofd der afdeeling onderwijs in het vlucht-oord te Ede, is aangesteld tôt administrateur van het Belgisch onderwijs te Rotterdam, Kruisstrâat no. 38. Duitsche wetgeving in het bezette gebied van België. Bij Marlinus Nyhoff, te 's Gravenhage, is de vijfde serie (2 October 1915—31 December 1915) van bovengemelde wetgeving verschenen. Met de meeste zorg is de verzameling uitgegaven door mr. A. Nicol-Speyer en Dr. C. H. Huberich. Onnoodig te zeggen dat de drùk uiterst keurig is zooals aile uitgavee van de beroemde firma. Voor ons, die een half jaar ondèr de Duitsche bezetting hebben geleefd, zijn die reglementen en besluiten - ou de ken -nissen. Het zal wel niet objectief zijn te zeggen dat zij in de practijk zijn/ geble-ven : verba et voces en de Duitsche or-ganisatie geen luiter hebben bijgezet. ■ Vermindering van werkloozen. ■ Het aantal werkloozen^is te Parijs van 294.000 in October 1914 vormindord tôt 47.000' in October 1.916. In de voor-stoden daalde het aintal met 94 percent. Provinciale centra hebben de fondsem voor uitkeering aan werkloozem afge -schaft, in andere verminderde het aantal werkloozen en het bedrag van de uitkee-ringen met 60 tôt 91 pet. Dit bewijst dat de reserves aan hand-werkaiieden lhans intensief gebruilct worden en dat er een taaie wil achter het front bestaat, om uit aile kracht aan de overwinning mede te werken. Het Âlgemeen Necieriandsch Ver- bond en de Viaamsche Hoogeschool. Het dagelijksch bestuur uit het hoofd-bestuur van het Algemeen Nederlandsch Verbond acht zich verplicht, naar aan-leiding van het optreden van de bestu-ren der studenten-aBdeelingen van lieti A. N. V., op Woensdag j.l. te Utrécht, met den meesten nadruk te verklaren, dat ,bet in de toen gehouden bijeenkomst genomen besluit (waarbij de heeren A. J. van Vessem en S. H. E. Domela vjïieuwenliuis Nijegaard werden aangewe-zen als ofîicieele vertegenwoordigers- bij gelegsnheid der opening van de Vlaamsche Hoogeschool te Gent, op 24 dezer) in strijd is met geest en letter der ver-bondswetten, en dat dit aan de bedoel'de besturen terdege bekend is gewe'est. To-gen dergelijke overrompeling staat, zoo zegt het dagelijksch vbestuur verder, be-grijpelijkerwijze de leiding van het A. N. V. vooraisnog machtcloos. Zij kan enkel haar groote afkeuring uitspreken over de houding der betrokken afdee -l'ngsbesturen en elke v or an ww o r d el;i jk ^ lieid van het A. N. V. als zoodanig met beslistheid verwerpen. Gemui'korfde pers. Thomas Curtin heeft in Daily Mail in ,,het lang en in liât breed geschreven over de correspondenten van neutrala landen, die in Berlijn verblijven en er als gegijzeld en stellig verspied worden. Het gansch artikel geeft een zeer inte-ressanten kijk op de méthodes der Duitschers, om de Âmerikaansche pers te be-ïn'vloeden.Curtin haalt o.m. aan, dat een 1 van die Amerikaansche c o r r espo n d en te n on-langs een boek compileerde over ""Bèlgië in oorlogstijd. Vergezeld door zijne vrouw, werd hij in auto in het veroverde (!) land rond-geleid, op wijm en op diners onthaald, onder het waakzaam oog van Duitsche officieren. Hij keerde naar Berlijn terug om zijn boek te sehrijvan, hoewel ieder-een wist, dat hij gedurende zijne gansche reis met geen enkelen Belg had mogen spreken. Zijn avontuur herinnerti aan jd© Teis van d^ Skajndinaa.fsclte socialisten, die Von Bis-singe wijn proeîden, aan zijne tafel z&-i ten te fuiven, maar in geene aanraking kwamen met Belgische socialisten. DU verhinderde hen niet den lof van het Duitsch bestuur in het gemarteld België te zingen. La reconnaissance du ventre nuoi l Destrfl AaanhetOostelQk front ESe FraEtscS^en bshoutlen Sseî verowerdl ts^rein aan de Somme. — levage gevecâBten Isa WoShynië, in Sîalicië en in l^laceaionië. — lie ftoentesiiers Siiëjve^ stand lio^isien. De Sckwaben-sohans en de Stuff-schaus- Over de verovering van beide schansen wordt geschreven: De Schwaben-schans ligt oiïgeveer 800 meter ten noorden van ïhiepval en bestaat uit een doolhof van loopgraven en versterkte punten; over een tei-rein, weiks grootste diamefer 630 M. bedraagt. Wij hebben het grootste gedeelte van dit doolhof reeds eenigen tijd in' ons bezit ge-had;- maar de vijand had. zic.h hardnekkig vastgeklampt aan den noordelijken zoom, terwijl voorbij dien noordelijken zoom eenige buitengewoon sterke steilingen door de Duitschers- gehouden werden. Deze noor-delijke rand was, zij het ook maar met enkele voeten, de hoogste plek van de schans. Van dat punt konden de Duitschers , voor zooveel wij het toelieten, nog in mindere of meerdere mate het terrein overzien. Want daar voorbij be-gint de grond af te hellen, om steil naar de Ancre te dalen. Tôt dusver was dus de vijand in staat geweest, manschappen en voorraden onder terreindekking op te voeren uit de achter gelegen vallei. Deu. laatsten tiid was dat gevaarlijk werk ge-worden, want de voornaamste weg van opvoer was door een loopgraaf, die de Straatsburg-loopgraaf genoemd wordt, en welke onder het reclitstreeksche vuur staat van onze po&ities boven Hamel, liiAs te-genover het dal. Zelfs 's nachts was het voor den vijand duur werk, om zijn posities op den top vàn de helling te voeden. Hoe sterk echter ' die posities verdedigd werden, blijkt echter uit het feit, dat,' bit den aanval van Donderdag, wij op dit punt alleen, na een kort, doch scherp gevecht 250 gevangenen maakten. Links van de schans brachten wij ons front zoowat 270 M. vooruit langs de vrûegere Eiaiitscho ôersfce lir, Hier maiJc-ten wij een voldoend aantal gevangenen, om het tataal tôt iets over de 300. op te voeren. Zij waren van het HOde régiment.De Stuff-schans, die kleiner is, ligt .iets meer dan 900 M. rechts of oostelijk van hier. Onze kanonnen deden prachtig werk. Toen onze troepen -na een kort hagelvuur van ons geschut er op ,af-gingen, vonden zij de draadversperringen vôor onze posities overal stukgeschotcn. Dit was al wat zij geVenscht hadden. Hét front was zôô ldein, dat maar cén compagnie tegelijk kon aanvallen; maar het werk werd zoo keurig ten uijvoer gebracht, dat geen versterkingen noodig waren. Onze totale verliezen, waaronder ook aile lichtgewonden, bedroegen juist 35; en de compagnie zond 100 gevangenen terug. De beide operaties — bij de Schwaben-schans en bij de Stuff-schans teza-men senenken ons op dezen •lioek een heel goede positie. Het behing, door den vijand toegekend aan dit laatste houvast op den kam, blijkt uit de sterkte' waarmee de stelling was verdedigd. Er werden 400 gevangenen gomaakt, hetgeen natuurlijk duidt op een veel talrijker lijst van dooden en ge-kwetsten.De samengesteldneid van de Duitsche verdedigingswérken te dezer plaatse is bij'na ongelooflijk, en de geheele helling, tôt aan de linie in het dal beneden schijnt doorgroefd te zijn met groote schuil-holen.De cLrufe, dien wij over de geheele len'gte van dit linkerfront oefenen, maukt het alleronaangenaamst voor den vijand in sommige van zijn artillerie-stellingen. Het is ons bekend, dat uit vele via die steilingen de kanonnen zy-n terugge-haald. Die batterijen, welke geblevea zijn, maken ©en vreeseliiken tijd door." De anarchist en en de landsverdedigiog. De „Vrij!e Socialist" bevat een brief van den hekenden geestelijken leider van het anarchisme, Peter Kropotkine, waarin hij zich verdedigt tegen do. aanvallen, op hem geric-ht, wijl hij het gewapend verzet tggen de Duitsche veroveringsplannen steunt. Hiji schrijït oa. : ,,Sinds ik mij' bemoei met de publieke zaafc, he!b ik nooit geschreven of gedacht, dat h'et voor de arbeiders onverschillig is om te val Lan onder vrœrnde overhe!erscliing. Integendeel • heb ik al tijd gemeend dat de verovering door vreemdelingen altijd aan het juk van aen kapitalist, die den boer <sn dein arbeider der steden reisds • uitzoog, kwam voégen >een nieuw ein zwaarder ju^ n.l. dat van den vieroveraar. Daarom, van nabij1 gie<zten heibbenda wat do vreenide overhoersching betelekent, héb ik altij'd geistredem voor de vrijlmaking van Polen, Finnen, Kaukasiërs, de Balkan-bevolking, d)e Ieren en eindelrjk d© Boeren, . toen wij, als ik m© miejt bedriea. naast nkander streden. De Révolté zij'ai rol_ met artikelen over dit onderwerp, ïij "vindt or zelfs in het Bulletin de la fédération Jurassienne over de Balkan-hevolking in 1877. En daarin bleef ik ge« trouw aan de traditie der Internationale -* de eerste namelijk, de Arheiders-Inte^ aationale, ^estioht te Lo<nden zooals gij weet, in 1864 ,om te protesteeren teg&n d|| hehandeling, die "de Russische meesterâ Polen aandedein na den opstand van 1863', de Internationale an één woord die als beginsel stelde de onafhankelijkheiid vaa) elke natie in haar ontwikkeling. Kropotkine haalt dan ©en brief aan vas* den grondlegger van het huidig anarchisme, van Michaei Bakoenino, die in 1871 werai gieschreveri en waarin dez© het toejuicht,' dat. de Finsche arbeiders zich toen eveneenS dein aanval van het Dnitsch© militarisme'" woerdein. En Kropotkine î>ssluit : „Als ©en groot aantal onzer kameradej| dat allés nu ontkent en als zijl beweren* dat wij als anarchisten niet t© letten habv ben op de gevolgen van een impérialiste sche'n inval voor de volkeren — welnn' dan heb ik d© anaxchi© nooit op dez© wij!zef begrep'ein. B© oo'rzaak van ail© oorloi geti is laltijd geweest d© begeertei om je>eJJÎ ander volk te onderwerpen. Volgt hier nvé uit, dat men met d© armen kruiselings ovei do borst moiet blijv©n toekijiken als ©eW horde indringers zich op u of uw bure4l werpt? „Gij,kunt er verzekerd van zijln, dat ik teaj aeerst© het verschil van meening betriemÇ; dàt tusschen ons bestaat aangaande den oorlog ©n wat mij vooral hedroeft, is dat daj kameraden door deze houding den invloe4 hebben gedood, dien zij hadden kunnen uit» oefenen op de geibeurbenissen die na deft oorlog zullen volgen." Het antwooriï der Fransctie socialisten aan Scheldemann, Renaudel, leider der Fransche socialist tische partlj, beantwoordt in de „Huma< nité" de rede van Scheidemann. „De" socialistische Fransclien", zegt Bflfc naudel, „hebben de belofte van Scheide^ mann niet noodig om verzekerd fè ïsijrï,. dat België en Servië hersteld zullen woei den in hun volledige economische en pcw litieke onafhankelijkheid. Zij weten, dat de twee jaren geiedea bezette Fransche streken teruggegeven zufe len worden -en die, \v;elke voor 45 jaaï! bezet zijn, eveneens, daar de huidig© oor-f log de keten, die in 1871 verbroken waj door het veifirag van Frankfort, wedeg hersteld heeft. De socialistische Franschen hebben het gangbare \a>ord, DAT MEN KIET ONDER»' HANDELT ME f1 EEN VIJAND, DffEf GRONDGEBIED BEZET IL0UDT. niet vw geten. De onderpanden, die hij in haa£< den heeft, zouden hem t© veel troeveS in handen geven bij het diplomatiek spel. De socialistische Franschen V ERG E TEN niet. Zij willen den verdedigingsoorlog niet veranderd zien in een veroverings- ea annexatieoorlog, maar zijn vastbesloten van Duitschland de waarborgen te veriinjgen, die de- wereld noodig heeft- ter yerhoeding dat de vreeselijke toestand van thans ziefr ooit weer herhaalt," Voor oiz6 IriMra». WELDADIGIIE D,3 V ERKO^RING. _ . ten bate der Krijgsgevangenen, Belgisch^ Sectie, Den Haag, in de zaal ' Pulchri Studio. Het organiseeringscomité spreekt hareni dank uit aan al de milde inzenders van voorwerpen, die in Pulchri Studio op 10, 11 en 12 November a. s. ten verkoop zullen worden aangeboden. In de verschillende winkels zal men eene menigte zeer aardige voorwerpen vin-den, direct geschikt -voor St. Nicolaas-, Kersimis- en Nieu^jaarsgesehenken. De verkoopsprijzen zullen matig zijn en in het bereik liggen van v iedereen, met het oog om iedereen in staat te stellen het zijne bij te dragen en mede t© werken aan het liefdewerk van het zenden van pakjes aan de krijgsgevangenen, di$ met geduld en moecl den dag hunneï vrijstelling verbeiden. ÏTenkt dat aile giften dienen om groote nooden te leenigen. De toegangsprijzen zijn vastgesteld op 1 gld., Vrijdags en Zaterdags, 10 en 11 November • en 25 cçnten Zondags, per persoon. Van h®den af zijn kaarten ta bekomen} Warenhuis, Spuistraat; Maison Letitre^ Passage; Manfield, Groenmarkt; Doppeng berg, L. Voorhout; La Ruche, L. Voor-i hout; Papeterie Cosmopolite, Papenstraatjf Au Condor, Plein; Kunstzaal Kleykamp^ Oranjestraat; Spelten en Maas, taylorsj Kneuterdijk; Boucher, Noordeinde; Watew reus, Noordeinde; Oude Vette Hen, Drieu 1 hoekjes; Meys, Lahge Pooten; Maison' Georges, Plaats, en in den Zetel vaa b«t .Werk, Prinsegracht, 71. Den Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes