Belgisch dagblad

2378 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1g0ht2h27z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3do Jaargang, 38 «J.AJ* Uxi-Ml 191H- Nï>. 113. ï|®S® ibosnbmbnten. por 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse àummers. Voor Nederland 5 cent. Voor Bnitenland 7l/i cent. Dea Haag, Prinsegracht 126. felefoon Ked. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD VerschijneBsd te 's-Grssvenhage, eSken werkdag ie 12 «are middag, BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. A D XX HT EN TIE N. Van 1—5 regels f 1.50; elkt regel meer i 0,30; Eeclamea 1—5 regels f 2.50; elke regel ineer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antiu 7. Vergeet ons leger niet De oorlog van vij£ jaar is geëiadigd met nederlaag van Duitschland. Onze zege-Tiorende benden doen hun intooht in de hoofdstad. De klokken luiden en beieren |riomf. Brussel is ééa vlag en wimpel, éen bloem-tuil en één festoen. De opwekkende muaiek Verhoogfc den feestroes der bevolking die Dvergeluikig het leger toejubelt. Het vader-jand is vrij. De Duitsche dwingelandij be-hoorfc tôt het verleden. Do landverr&ders hebben als laffe honden hunne meesters over den Rijn gevolgd. De roemrijke soldaten van den Yser worden naar huis gestuurd, waar zij weldra vervoegd worden door de krijgage-vangenen en de geïnterneerden uit Nederland en Zwifcserland. Zou België gediend zijn indien de burgers dan tôt de arme soldaten moèsten zeggen : „Gij hebt u dapper geweerd!" en de krij-gers moesten antwoorden: ,,0-ij hebt uintus-Bchen verrijkt." Deze samenspraak zou men steedà hooren tusachen boer en werkman, tusschen den be-ambte die het geweer opnam en den beatnb-te die veilig thuis bleef, - tusschen den pa-troon onder de wapenen en den patroon die handel dreef en zij ne fabriek liet draaieu, zoodat hij duizénden en millioenen heeft ver-diend,Zulke scherpe maatschappelijke tegensfcel-lingen kunnen tôt burgeroorlog leiden — en waarom het verzwijgen ? — tôt soviets op zijn Ilussisch. In de toekomst ligt er dus een groot ge-■vaar, dât wij aanduiden en willen, bezweren. En hoe? Door de bewerkers van 's lands-redding naar verdienste te beloonen. Wij vragen het aaa aile Belgen : Zou het aan te nemea zijn, zou het recht en zsdelijk wezen dat onze soldaten, rocmrijk en gede-coreerd, het is waar, ten onder ge- bracht zouden worden, omdat zij, saiaen met hun land ook de achtergebleven bevolking, waaronder de nieuwe rijken, de 0. W.-ers hebben verhinderd de buit en de slaven van Duitschland te worden? Dit zou wraak schreien ten hemel. Voorzeker zijn onze soldaten geene haurlia-gen. Zij zijn naar den oorlog niet getrokken om han loven tegen geld te offeren. Wie heeft kunnen voorzien dat de frische frôliche Krieg zoovele jaren zou duren als men op maanden bad gerekend? Die tijd, de opofferingen, de geleden schade aan bedrijf ea familie, het veriies van de beste jaren van het leven, dle-nea nochtans beloond. Die belooning mag achter niet verwrard worden met een salaris. Zij is een eereschuld, de terugbetaling van de individueele en fà-milieverliezea van al onze soldaten zonder onderscheid. De Fransche regeering is ten slotte over-tuigd geworden dat de toestand van het leger abnormaal werd uit een finaacieel oogpunt beschouwd. Daaiom besloot zij de gevechts-vergoeding op 3 fr. daaga te brengen. Aile mannen, die in de gevechten worden gewik-keld zullen die vergoeding genieten. Een ze-de zal hun met de leening worden geschonken. Het oversphot zal vastgezet worden. De fa-milielasten der militairen zonder onderseheid van graad of van klasse zullen billijk ver-zacht worden. Dit verklaarde de Fransche minister Pams in de Kamerzitting van 18 Jaauari. Wanneer de Belgische regeering er toe zal : besluiten het voorbeeld van Frankrijk, Italië en Amerika te volgen en tevens er voor te zorgen dat elk soldaat verzekerd wordt tegen levensgevaar, wonden en ziekte, zal hare daad door aile Belgen goedgekeurd worden. Léonce du Casiiilon MÉMÉiiti iplitift MlàiiMfflflaiflfirciL Proiest der Belgische Kamerieden in Ho!!and. De Bielgisohe kamergroep, in Hoilland ihtaeft Zafcerdag de volgende initie aw.n-'ge'noraeiii : Hunne acide tegen .de eeaiieid vaa Bpi-gië vcortzeltiend, detdan de. D.ijufôcheïs on. langs doioir enfcele par-sonea zonder het Kwaste gezag de autonomie .van het V1 a a m1 s c h « 1 a & d aîkoadigen. Cv w^lspxekeiadé on fiera pTotieetan, weHqe vTOegea; dcuor dô erkende osoeirh-e^ den van bet hezette gcbiod werd^n uifc. goibrachf, bawij^an len ovea'Kloedo dat al' da activistischie alfeandigtagen geeja den minslen w-eaitiank vixiden hij casse ïatwL gai leti onder liet Dnitsdhe j«k. Ce nieuwe handclwijze onzer vijan'deai dc;. 'eons. le ra&or hun huichelaïijt uit-schiji;>0in. Z ij de ci zicih na.mciijlc voor juist op: hc ' '"ogonhlik waarop de x'ij'kskamse-lier vtorklaart, dat Daitschlajad geeitaziina Keit iazicht koesloct zich Belgio top te eigeiiien, enkelo vi'aagsiukkea wan détail, die la-tec moolen worden gercgoW, daar-'golalein.... aîsot de- oaafhi.nkelijt!hiedd en i do vi'iiheid wan een, land al's> het cyze de geiingsto bep«Aing zouden diulden. De greep der Belgiscihe Kamerlodea: in Nederland vcrhlijiv.eûtl, op1 2G Jaauari 1918 ■ voi'gadeird, "tt'àarsch'Uwt de beimlkiag der «entra!© Janden legeji de tendenzienizie bc-riffklcn ®m mze vijjtedejii; «crspKâd en die er naar slreven ora. als een, ga. wiehLige ge'beurlenis voon- te steiïen de Ibandtlwijze van e':'ke .verrader, in ddenst v,an deh .vijand;. noiodigt dà uitgeweken ijelgen ,uit hunne gefTOalens eenSgezijijdheid en saarn- Ihoiort-ighoid te uiten door aa:n de f'eilgL sçlhe regeering een pretfetet fce^în de aciti-vist.iséb > n;a.atregelen te ricbfccn. De vciOifzitter, Dr. TEHWAGNE, Kamerlid voor A'ntweirpeti. Ite seereitaris, A. BUiTSSE', Kamerlid voor Gelret. HERVATT1NG DER ECONOM1SCHE WERKZAAMHEiD iN HET BE-ZETTE GEBIED. . mii.i .erraad heeft, na eea bera-dsla-gtng over de ihiujcnla.nd.eh8 pclitiek on de investie dtr lcven.oavddcien-vocrzie^ing • iu «et beactio gjbJeJ, de veoiwaarden cvenvo-(Eiw> Lot de cpriehtinjg lia- de werking vaa .Wn lichaam, da'„ btisteini:! id onn do harvat-ijijfg \a,u de■ eccAcmifche werkzaajïi|heil in IBoTgir., na de bcwrijldi.ng van bol bezet'e ge-[Çied, te vr ig,-mak4.e;ijiv0n. l'en glctie is bot jVraagsUifc h:-prei!:eimyp,ns de jDOjQ.trole :oiver «c :-.olJa"f*n. die uifetel vaa dwrwt hriMm [grf ' . . <y. Cs.il?au* sn Oelgic. Wij hebben reeds gewezen op de vijande-lijke gezindheid die Caillaux ons land toe draagt. Le XXe Siècle van 16 Januari herinnert ook wat Caillaux verklaarde te iiio de Janeiro in 19! 4. Le Figaro vin 15 dezer kwam daarmede te voorschijn. ' „Andere inlichtingen, scbrijft het Belgiseh blad, schreven Caillaux het inzicht toe vre-desonderhandelingen tusschen Parijs enBerlijn aan te knoopen ten koste vanBelgie. Onze Vlaamsche provinciën rnoes-ten aan Duitschland toëgewezen worden en onze Waalsohe aan F r a n k r ij k. Caillaux heeft die geruchten kategorisch tegengesproken." Het is te hopen dat zijn procès het voile licht zal werpan op die geruchten. Indien zij waarheid zijn verklaren zij de politiek van bestuurlijke en politieke scheiding vanwege deDuitsohers en ook de houding van zekere Waalsche activisten te Parijs, die daar over een blad beschikken dat de Fransche over-beden toelaten nrôpaganda voor de bestuurlijke en politieke sraeiding van Walonnië te drijven met de goedkeuring van de Vlaamsche activisten in België. Een vijand vaa Frankrijk. Het Fransche kamerlid Pugliesi Conti heeft medegedeeld dat Fransche socialistische kamerieden in vollen oorlog het internationa-listisch blad Le Populaire te Limoges hebben gesticht met de medewerking van moffen-socialieten. Ziehier de lijst: Karl Liebknecht, Haase en Bernstein, die allen de oorlogskredieten tegen Frankrijk hebben gestemd; Semec, Soukum, Victor Adler, Oostenrijkers, Sakaroff, e ulgaar, en dan, zooals hij zegde personali-teiten van neutrale of geallieerde landen die uiterst vyandig zijn aan Frankrijk : de Belg Huysmans, de Brit Bam^ayMac-donald, de Italiaan Turati, de Amerikaan Hillquit, de Zwitser Grimm. Huysmans is inderdaad altijd een gezworen vijand van Frankrijk geweest, dat hij te Jena leerde verachten en haten. En dien vijand van Frankrijk liet de Engelsche regeering toe haar Nottingham te i eizen om er een schandige redevoering to houden, wanneer de Tower te Londen hem zou moeten herbergen. Men weet dat B' uysmans in 1916 geen toe-gang kreeg in Frankrijk. Op zijn Antwerpsch. Dis Troizky is fel ia ma bot ton, Hqt ia geen ezel, gieen ajuin, De sfcawe Kiiblmann hem bedotten,, Koa aoeh hem leidea om don tuin. Nu dagenlang pajlemeabeei-en, llad hij vaa c|ia spitsvoedigheêa Cenoeg on zei : Wil m' excuseereo, Ieh juu&si, beistknamt, nach Haais\a gohn. Een tiendal dagfân u verlaten, We konderi|, haa», ons nSet vorsteva.j^ W» zuJien, later, verders pratan, Von Kiihl, begiledt» mich. zur Baba. MTZAitî. Duitschland en de Belgische nijverheid. Vaai het Belgische Gezanteobap ont. vangon wij onderstaanùo nota: L'e ,,Nieuwo Kotterdamsche Oeuraint' van 27 Deoomber j 1. beolt liet volg,e<ndo, van donKolfden dag gotee ,ond teiega'aan medegedeeld : Rcntfr versprtcidt de b' wer.ng, dat de Dnitechets de Belgische workbuizionpkmi. der en en veTnielen, om t. .en iielgisohon handcl na don oorlog lo verh'ndiaren. Dnitschlantl heeft integeiuloel, roeds nl-lcen in zijn eig-en belang, aller gedaaji om do verlamménde Belgkchô Nij.vei-heid lot bet l&ven terug te ro -pen. Indien liet daar inaar ten deele in i.-> geslaagd, ligt de aehuhl uit.sluitend -bij ingeland, dat hardnekldgi al de pogingen, om de' Belgische werkhuizen van larondstoLen te voorzien lieelt aigewezen.' Dui.ethknd tracht tevergeefs op ande-l'e.n de veranlwoordelijkheid van dever-niai.fgi!u^ dor Belgische uijivcrkeid ta schiuvèn De foiten en zi/a eàgen bekente-nissen neerlieggon dit echter. Duitschland is de reclus reeksche aan-Btichter van de industrieeie .verlainming in BelgÉë, daar liée in ÏUJA en i^xô ai de bestaands voorraden aan grondsliofl.ein in boskig genomen hoeît, terwitll he(. ook aan Duteohland te wijten is dat de in-\oOr van grondstoiion niet toi stand ge--komen is. is Auguslus-.soj;lember 1915, werd aan de, Br.itsChe Bogeering onder-worp n en door haar goedgekeurd een alelsel, strekkende om geduronde dien oor-leg de vooi'ziening der Belgische nijverheid in te richtan, onder internationale waarborgen, overesnkomende met dite, welke" de voorziening van levensmiddie -len boschiermen. Iir bleef nog stoeds om de Belgische Nijverheid te reddon, de toe-troding van Duitschland over. Maar dit land wtigordo en het ontwerp bleef nood-gedwongïin onuîtgevoerà. la ee.i door de pe.s - openbaar gemaak ton brief, sleld3 c|e Britsche regeeringi oEîieâsel dè verantwoion dtaiiji dieden van Duitschland vast De Duitscbe Ovçrbeid lieefc vOi-volgens de werkloosheid nog voi'groot door openbarq wefrken te ver-bedon en werkbuizen, alsmec.e nietaai-c-ji loderwaron voor k''jjg.sioel&ind©n op le vorderen. Hierna voorden zij beèbar-baarsebe s/tolsel in van de wegvoerkigen der àrePSiëîS vo^ - land., een stolse1., dat ze na eenige maanden oîfieieel bseft moeten onderbreken), ini verband met den opstand van het we-reldgewetcn maar om het dadelijk te ver vangon door detn werlcdwamg (ter bur-gerbovollding vooir ooflogswerken, op be-vel vaa de krligsoverheid. Dat stelsel is nog s eeds in zwang 1n do e'appen-g^bieden der beide Vlaanàerein, vaa He-negouwen, Namen en Luxfmburg. Teve::a werd de praktijk der opvorde-rmg veralgionioend en o.m. toegeipast op op na uurlijike en getabriceerdo voort-brengeelen, op het geresdsoliap, de mo toron en de leventle en mechaniseho ver-voermiddelon.Eindchj'k werden fiscale en bestuurs -maatregelen goiroffen om de laatsteuit. wegen van de Belgische voortbrsagaelon in onzijdigie landen af te slv.vton. Die fë ten zijn onwoerlegbaar en wor- > den geetaafd door de zeer talrijiko ambtelijk ni gevaardigde bes'uiten en veroMl'aningen der Duitsche Oveirheid. Tbans is die plundering der laatsie econoii isebo liulpbronnen van België zoo ver gedrevon, dat men s elselmatig ail de machines uit de tôt werkloosbeid gedioem do fabrieken weghaalt nu cens om ze in DuitsclilPnd "weer inoen te zeliten dan om go te vei'morzsloii en aïs mitraille te gebniike.î. Het doel van de maatregeien van ver-wooîiiing is tweevoudig: ten eerste de' Duitscbe oorlogsinâjV'erheid bevoorraden, ton tweede de mt^dediaiging. van j É©lgiië vornietigen en lator de Bol?',iselie industrie aaai zich te onderwerpen voor de be-hoeflen zelî van haar herstel en haar hem'ouwde vitrusting met werkiui;en. De in verband daarmede door de Bel-igische B.Eglsering vei1zamel<j|e bevvijizcn zija aidoeiide. Hctt is kenachetsend, dat over 't alge-meen do taak van de stelsolmatige lleeg-ba'ing der werkliuizon is toovertrouwd geworden aan Duitsche nijverheidslieden, reebts'reeksche mededingiers van de Belgische in/ïustriee'len. Somïnigen hebben van hun ambtelijlke hocdanigiheid g,ebruik geanaakt om ateh-ter fabaikaat gebeimen, bijv. In de fabriek va.i} kunatzlide te Obourg, en per-soonlijke uitbatings en bandialsmâtàodtejo komen. Anderzijds zijn aan bevoegde personan bekentenissen ontglipt- door de Duitsche pers( ovei'genomen, welke geen twijjel la-tea bcslaan. Die bekentenissan lloopein ov?r de jaren 1915 tôt 1917, zijn over-eensleinmisnd en werden precieâsor naar' mate de oorlog langer duurd'è. 'Ta! van, bektuiieniissen zijn opgienomeiu, ah#* fao-c.iniile3 in het werk van E» - Pbs3el_c;j, verachenion in 1917: j.Les Déportations Se.lges à la luœiiiro des docunx'nt All^ landes''. (De Belgische wegvcéTingien ini het licht der Duitsche documcntan). In < 'bil'Cnde daarvàn wWpt Duitschland wat» flijk bet mnsker af. Ten bowijzckaix nicin ztch bepalen voor een onkelc nijver-heid, n 1. die van het glas. Le bekente-isîs te Verinat.£tt'3rv vali Dr. Gotze, voor Leuerberichten der Entente. Czernin en VViison. Vredesonderhandelingen tusschen Turkije en de Oekraine. — De Goeben viot gekomen. — Beweging toî aîgemeene staking in Duitschland- — Polen tegen Rusland. mm mm» fuwMtawi.wmr-'.'it» DE TÉESTa^a «K.t!^atc03sz5>«s3»^:-ifa j u» De Getateaien pjogen njgg op. allca-lei wdjize dei Fin tonte in de stri'Kkemi van vAoilharige ^iBeidos ondorhanijeïin gen te tofc-ten. Czernin is zejfs r.oover geigaan^ zijine rteideyioering ©p hetzclfde oogenblS. dat zâj uiigespro'kse'a werd aan VViison voor te lieigigen om den piresidesit lo vleietnj. On-geiuKlcigiijlk is de grond van zijno reda. TOiering met dez'e n Hertling deasBcte. In Ooïstsniijic en DaiUchland neemt de gisting toe. Zelijs Sobcideanann hec-fc op het t#nemtnd g ;vaar moeteia wijz:n. Erziberjer beelt insgaijiics. aangedreageia cp gematigi-heid, daa.r de toas.tand in zijn land niet ge-rusit-tellend is. Do staatssecre'^aiis van bin-iwaiiand-scbe zaken in Dluitecbland weej er op dat ^trooihriefjes wordan uitgestiiooid om cprstdaags cen algem-ene staking uit te lok-lcen.Die Goebeia, die ifiijidieins het ge-vecht bij Imbros. geeitrand w8s, is weder vlot gekomen en de Dardaadlen binnengeloepen. Z .cr jamimier dat gacn Engdsche duikiboot naïf hot gestrande &dhip werd gestuurd om het in de luoht te doen vliegeia. Ecin nieuwe fèut in de admiraliteit. Aan het Beîgischs front- Alfieri faezoekt Kcn;ng Albert. Zaàerdag heeft genoraal Alfieii, Italiaan oh minister van oorli g, ec;n bezoek aan ivo-ning Albert in het hoofdkwartier gebracht. Hij iiad tevens tea onderhoud met goneiaal de Ceuninck, mi nimber van oorlcg, ea heeft het front bezocht. ziitar vaa de Vereeaigingi van Glasin-duatrieelen van Duitschland in de „Wirt-schaîiszejitung ' der Zentralmachte" («o. 40 d.d. 10 Nov„ 1S16,) — te wetea,. dat de dooï- heb Duitsche bestuur getrofien "•mauAregeîm voor «ûsredvixi^ hefebea ge-had 'en moeten vo.orvgaan tôt doel te bob-bon ,,op delEinitilove wijze de anogetijik -heid van niet te controleoren verzondin-gm van Belgiisch glas naar boiftenfiand -scho onzjjdige landen to verlitinderOn. , Ea betreffende bet feit, dat Duitschland de vernieitiging; der fabrieken met een mil'Atair djoel voortzet, zonder aanzien van de Belgische economische beihoeffcen noch van het voltenrocht, is het vol-doende de vo^giande .^tukkeni te œtesm-en uit een halfamlitelijke nota Anea-schenienrin de ,.Nordô. AMg. Zeitung,'' no. 352 d.d. 15 Doeetm'bor 1917, wajarci Diûtech'anci beslist schuld erkent. Al de in België getroifen maatregele.n zijn ingegeven door oorlogisnoodzaak:'. "De oiploitaîio ondar krijgstoezîoht van Belgisciao fahrieken met bet herstel van lokomotieven en auto's, alsmede voor de voTvaa.rdig'ng van materi alen voor bet frpnt, gesichiedt om do D'uiische nijverheid to ont i a sien en transport te bej-sparen.De weglhaling van machines en ande' re werktuigen uit de Belgische fabrieken is noodig geworden, doorciien gieheal de Duitsche nijverheid arbeidt aan de uit-voering van beeieiiingen van oorlogsma-terieel.'' Door de inlandsche inarkt te ontlaeten van alie vergrootingswerken1 van fabrieken, bespoedigt men de aan-maak, van munitie en andsredingea. Ten gevolge van de groote bedrijvigheld vani de gAigelia Duitscbe nijverheid wordt oen druk gebruik geniaakt \'an mechanisiche en andere wesrktuigien, zij moeteni van tijdl tôt tijd gisdeeiMijk door nieuwe machinea vervarigen word&n. terwijl anderzijd» Ver. w/feijelstiuikkea s.nel vlak bij 't werk moe. (en kunnen worden gebracht, indien men do productie van ooriogsmatecioel niet wil zien verminderen. De daartoe go-bruikte machines on werktuigtsn worden natuurlijk uit de Belgische fabrieken gc-nomen.i e vernietigiing van geheele werkhui>-zea met het oog op den aanmaak van mitraille* geschiedt om de ijzer en staal-produclie in Duitschîand op peii ta houden of, zoo mogeïijk nog te doen st)iigen. Het is niet allieen. nog rnogelijk, maar \an!zCïîjsprekend, dat, in de waardeering van al de maatregelen de krijgsoverbeid, de kweeie der vooTtz-otûng van déo ar-bojd in eenige werkhni'zen vaa het be zette land, moet oudergcschikt zijn aan da overwegiinigten om het leven der Duit sche soldâtes mi sparen ea dus îijk ooko nationale kracht te beê-dhermen". Als men n'a die bekentenilssien, eem ambtelijk telegram uit. Berlijn d.d. 27 Decembeir 1917 leest, overgeseind aan on-zijdige lanê'en, om opnieuw te bevesti -gein, dat ,,Duitschlaad reeds, a(lleetn in zijn eigen 'belang, aliea heeft gednam om de verlamde Belgische nijvdrli'eid tôt liet leven lerug ta roepen" is maa eens 'le m(3ter verpêlicbt -vast te si tel ,dat dte kei.Z'erlijke overheid luvre voortdurende-kinevelarijeii in iiozet B0'.gia verzwaart door eeu opzcttelijk gebrek aan oprecht-heid. Vaa het Westeiyk front. Het Engelsche leyerbericht LONDEN, 26 Januai'i. Router. Ofii iael : Ba v Brifctau hebben in dien afgeioc^en r-achti in pateo©1jeo«tmoetiEgeii tan Z.W-. van Ka-merijt enteele gevasigenem, giemriakt. In den voornîsclit was hofc vijaiiwtelijk ff&-schuii tegea d» Britseho siteiîiiagon ia hefc dal vam de Scarpe in touw. LONDEN, 23 Januai'i. Boutei'. Ofiicieel a1, ondibej'iclit: Tijdecs èSa nacht lieeft d<y vyand cen avar\ pi geij^an op één otizav pos-tan beaùiden Fontaine les Ctoiiieiliee. T'wee van oiezo iKaiiiiea worden vemiat. Hedenoelitend is e«a vijajndelijko overvals-afdeeling door oais gewoeir- en machiniege-■W'eai'vuur banoorden Paescluaixlaele verdre -vea., Het vijaudejjke gieschub teondia yioa loop van den oobtend éanigia baàrijvigiheiil ia do na'jijbenl van Hadriticowb on llams-eapeiile. , Het Fransche iegerbericht. PAÉîJS, 23 Jan. Een ter. Offieiuel ayonil-beâûeict: Bo geéehuilwerkzasumhedd wa» ®in» bicvig" ia de ytreck y an den Butte dier MeS-nil on den Morb Homme. Geen infanterie-actde.Yrijdag hebben onze afdiaalingen. ter af-weer van vlicgtuige»» drie Duifvch© toiefcbel-len aie; "g.-.eiictca, PABIJS, 26 Jan. H.N., draadloos. D» Frataschen hebben gomakkelijitc een vij-andelijko overrompeling aaa den weste-li'ken zoom van 'het bosch van St Go-bain afges'lagen. V^ederzijdsche jcschia-ting van het front van het bosch Cou-rières-Bezonvaux.Op het overigô front varliep de nachfc kalm. Op 25 Jan. hebben die vliegera bij-zondere bsdrijvighsld g-îtoond; talrijke werdon door de Franschen Vaargienomen^ dio over Hat vijandel'ijk gebied vlogen, over ©en diepte van 30 K.M. De Franschen velden 4 Duitsche vliegtuigea. Bo-\ endien hebben Fransche bomba rueaien-menten verschillende opérât;ea uit^eyoerd in den nacht van 25 op 26 dezer. 8000 K.G. ontploîbare stoffen zijn gaworpen. Op vijtadelijâc gebied, voornainelijk d( stations Dedenhofcn, Freibnrg, Breegan^ op de 'Badensche m'achinefabriek van Imdwigshaien en de kampan ia de buurf van Longevy. Belgiseh weskoverzicht. HAVEE, Janupiri. Oïîioioal v-.aeikbéi-l'ic'at yen 18 tôt 25 Jc!.ai:»ri. Ge&wa&d© dial a.fgeSoop&n waek hoaffc de vijauôalijkiç werk> zr.aimh»id »ich gémit in Gçn gçtsefcr.taotie. vam middelmafigo hevighiedd op é> eeK.lei linics, alsmec'la op da varbirafciiig'SÎlinie®. Wij heb-beD geantwoord miet yernœrli ng.snchoten oji da vijandelijkia .^tleddgings'.vaïkejL ^n tal< rijke battcrijeni buitem werking gicsteld1- Vijr anitlialjjke pa,troel,e<9 werdieui voor Eamsc» -pelle en Bixsch'oote terugg-eworpei;.' Vijamdeliiko vliogtiuigpin hobbon La Pa,n.iie verseiheidiaa ma.,en bè-ciiotan, evene.ls veir-saiiillende punten oj; onze ocrate jino. Onze vlieg.tuigen waren zeer bedtrijVig en bieiiy-bejn verseheidien vluchtan oJi;diarnorv?n ter regeling vain het gesebut. Ons afweerge -sohut heeft ean Duifaob vliegtnig ruaexge -Êchu'em, dat bij Luygboui fcussohen de vij-■andieiijko liuiea raoeir'kwaini. Een asider, «lab van ean bcis^hiatingi van Dmicfaorkian terugu kwam, inoest binnea on«a liaies diaien, ten gevolgo van averij., Do \ ier inKittendm, waiaH'oiitfer ôéu officier, werdien giavangiaa geno.nien. yr. p. o.. Vaa het Zuictsiljk froat Het itaiiaansche iegerbericht. ROME, 26 Januari. Steiani. Ofjiciael : In de bergetreeic beerschte een beperkth gieschutwarkzaamheid, die heviger wasi van Mentello a£ tôt aaa de zee. De ver. beterde weergesteldhoid leidde ot een gjroote wederzijdsche bedrijvigheid in dei , lucht. Onze vliegitu'gen heijbtn' w&t succès da vijandieiijke barakken en de sipoonvegln-richtiagen van Cismon en Pimelano gie^ bombardeerd. Watervliogtuigien der mari)-ne bestooktan met kracht militaire doel-punten aan de Sile en de Pia-ve. De Itaiiaansche vliegtuigen 5 en die der. gealiieerden deden herhaaldeâanv:illon op groepen van vijandeli.iko vliegtuigen; 5 waarvan er twee, in de streek van dq Monte Zebio en het Sugana-dal, door onze en twee, bij San Piatro Fe4«pe e» Sanfiré, door Britscbe vliegers tôt daloni' worden gebracht. Deza laatsten staken eveneens twee vi> andelijke kabelbalions in de na'bijheid vaut (Jonegili'dTio in brand. Vijandeùiiiiko vltiagi-tuigan wierpen een'ge bomimen* op vor-schillende deefein on/or loopgraven sto®. der schade aan te lichten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes