Belgisch dagblad

1881 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 18 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x34mk66c57/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4<1® Jaargang ^KIJDAG Sf DEOBMBBR 1918. xH o. ; abonnementen. it 8 maanden voor Nederland ËO franco per post. Losse mers. Voor Nederland B cent. Bnitenland 7'/i cent. I l'en Haag, Prinsegracht 16. ^«lefoon Red. en Admm. 2787. BELGISCH DAGBLAD Iferschijnend te 's-Grevçnhage, eSken wspkdag te 12 aii*e middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.— ; «lke regel meer f 0.15; Keclamea 1 — 5 regels f 2.— ; elke regel meer f 0.30. Bestuurder-Ho ofdredacteur i LEONCE DU CASTILLON. Een Kerstgeschenk. Ailes komt vpor wie kan wachten. Het Belgische volk begiftigt zich zelfmet ,jn kostbaar Kerstgeschenk. De Be'gische ministerraad heeft, onder Lorzittersckap van den Koning, het wets-batsverp goedgekeurd w£arbij het algemeen kiesrecht wordt ingevoerd en de raadpleging fier kiezers geregeid wordt voor de maand f Er is geen spraak meer van een politiek yaa schuiven op de lange bank of begrafenis inefc den laagaten dienstin eenof ander groote 'commissie zoogezegd, belast met liet bestu-|eeren van de kiesstelsel in vreemde landen. ' Het soevereine volk heeft gesproken en Bij a-wil laten kennen { liet parlement heaft te gehoorzamen wil het zich vaderlandsljevena toonen en in harmonie met de_ gaasch gewijzigde openbare cpiDie. r Men kan tosh niet aannemen dat een groep )eden van beide Kamero het op zich zou àurven nemea den volkswil te dwarsboomen pn nog met de oud-versieten conservatieve bolitiek voor den dag te koinen. Die tegenstand zoa. immer3 eenvoudig ge-broken worden Het is een eerste V9reisohte van den natio-haîon heropbouw dat die reusaehtige arbeid gese;.iede ia vole rusfc en in volkomen vrede des iands. i)e bevoorrechten op politiek en soeiaal gebied gi6ten dus water in hun vvijn om daardojr den politieken en socialen vrede te verzekeren, het doodelijk gewonde vader-land te heelen. te herstellen en opnieuw te àoen bloeien. De bezittende klassen hebben aioh gedu fende den oorlog te patriottisch en te broe-jîer ijk jegens de srbeiders getoond otn thans ian hun edele houding te verzaken en de toehomst van België in gevaar te brengen. Zij zullen zich wei waehten de politiek van eendracht der national regeering moeilijk te maken, Het algemeen kiesrecht is in aantocht en Een verstandige taal. Prof. 4,. Van Hamel heeft het nogmaals In s:;.n Grogna over de Be]gisohe en Hol-îari Jîchfc veïEôûciingen. " # ; . Hij betreurt het o.m. dat: België juist geourende zijn diepste vernedering van UNeoerland uit in menig opzicht met te jVpeimg ontzag behanueld werd. ,.j >e lanaverraderi^ke beweging van de ficUvist&n, van den Kaad van Vlaanderen (ai v.°n (te Gentscne Hoogesohool schrijft ihij, is te zeer geduld en heeft zelfs ge-iâisringeerde belangstelling gevonden. wëoraanstaande Neûerlanders hebben on-igtstoord met de Duitsche overheerschers fttgt-n België kunnen konkelen. Wat zeker nitit zoo rustig zou zin geeohied, wan-neer bv. tijdens den oorlog Duitsche so-ciaal-oemocraten in Nederland een brand-punt van actie en agitatie tegen den kei-zer hadden gemaakt, is het nu met g&-ijnaakt."(Nog op het f&est van den pro-Belgi-scben schilder u. Toorop v/as een dier lantiverraders, F. Tiiiimermans, ver3ohe-nen tn daar toegelaten in gezelscfcap van ijd'en anti-Belgiscnen L. Simons. Begrij-TK'n ae Hollanders dan niet dat zulka een HKaakslag is voor aile Belgen'Z ïïoe is het •jnogelqk dat fatsoenlijke artisten en schr\'vonî" zoo îeits dulden. (Red.) De-heer Yan Hamel vervolgt: „Ande<re vragen kunnen eveaeena ge~ JteL: hebben wij b.v. bij 't gedcogen der "groct ■ zanar en grintdoorvoeren, die jeder P îg tôt de verdere verdrukking van zijn .lana zag dienen, wel genoeg bedacht, Xta't België nog als îets anders dan als Lui1, cli operatiegebied bestond? ,,Hinderl$k zal l:et eindelijk velen, nier en ginds, lïfebb&n getroffen, dat in de onvt rgetelijke' dagen, toen het Belgische .vou zrjn vrijhaid hetrnam en 't hoofd weer op-'tali. van uit Den Haag geen woord, gsen blij'k van medeleven ît uitgegaan t;Rcnover den ridderlijken vorst, die een-piaal, in c'fe wereldhistorisohe week van 'Âugu?tu5 1914; het lot van ïïuropa aan g& punt van zijnen degen gehouden,.heeft. Siollana leck ongevoelig en dood voor de jitrleving van dezen zusterstaat. Parti-cuha'en hebben genoegzaam hun mstem-Kiiiia; geuit; zelfs sommige onzer groote |n&tellifi.gen hebben niet geaarzeld van hua bljjcfechap te doen fcliTken, Offioieel ftcher is 't zwhgen gehananaafd, en dit jwaar vrijwel aile neutrale regeeringen: Wê NoorscTie, de Deensche, de Zwitser-|ohej de Spaansohe aan koning Albert hun vrengdo hebben geuit. ,.Het is een ernstige fout van dè tegen-jWcwdlge regeering, dat zij' niet aanstonds pseft getuigd, wat zeker naar net hart pti pus volk war& geweest! Nu is het bpotdig door de later opgerezen prikke-Siigêdi,^ te laat gewordten, om nog een pstgel^ke uitiug te kunnen doen. L ifIUt is allesi, ook de doorlating der putechers zonder overleg met den Bel-fisohen gazant, missohieox to(t éôn grond-'Punt krug te brengen: ^ &'f na do jaren va» #'-Dandoling b^zondere govoolig voor, luf4 !anS'ar als quantité négligteable, \ t voorwem als voïk vm Btafc- _ "■ behandekl te zie<a. niemand kan het nog tegenhouden zonder ' zich te zelfmoorden. Voor de oudere strijders voor die hervor-ming is het een diejsa voldoening de idealen < hunner jeugd nog in hun mannelijke jaren verwezenlijkt te zien. Waar is de tijd dat Bcbrijver dezes in ] Vlaanderrn buitsn de socialisten en het hand- ; vol! et je progressistan die men er toen aan- « trof — ik bedoel 1890 — het zuiver algemeen stemrecht verdedigde met de Even- i rédigé Ver tegen woordiging en daarnevens den ; leerplicht, het pensioen van den ouderdorn, : en de verzekeringen, alsmede de Vlaatnsche Hoogescbool ? , Toen werd hij, evenals aile democratische : voorloopers in België, veiketterd en vervo gd, . bekampt tôt den broodroof toe. Kost wat kost moesfc hij gebroken en onschadelijk ge- -maakt worden. In het begin van 1898 afficheerde raen te ( Hamms b y Dendcrœonde dat hij een vijand . des volks was crndat hij den leerplicht voor- , etond ! En nu ? De E. V. is reeds 18 jaar in onze wetten , geschreven, het ouderdomspensio'en is ge-deeltelijk ingevoerd, de leerplioht bestaat , sedert 1914, de Vlaam3che hoogesohool, de sociale verzekeringen en het algemeen kies- • reoht worden werkelijkheid. Al die ideen waarvoor ik gestreden en ge-leden Jieb, worden verwezenlijkt. Do roi van voorlooper is niet benijdens-waardig evenmin als die van uitvinder, daar anderen veelal met de foordeelen wegloopen, Het is voorzichtiger stapje voor stapje te volgen en nu en dan het hoedje naar den wind le zetten. • 1 Men zal me misschien vergeten als ik eerste gebooiterecht niet laat geiden. Doch wat ik gedaan heb, beklaag ik n'tet, 1 al zullen anderen er wel bij varen. Ik heb alleen steeds het volk gediend. Léonce du Casiilion. „Dit is uiterst Ijegrnpelijk, en Holland in de eerste plaats belioort net _ aéêr nauwkeurig in aoht te nemen. Dan àlleen h'.bren wij ook de beste kans, uitingen van ovexmatig zelfsbewustiijn, met vast-HçrPidenheid to wijaen van de hand. „0naer do vole dingen, waarop de oorlog opnieuw do algemeene aandacnt he«ft gs-ve&tigo, behoort ook: de samenhang van het lot van Noord- en ' Zuid-Nederland. Dit heeft zich bijkans ©nafsoheideiqk be-toonû. Onedndig veel moer blootgest-eld dan liet Noorden, had vooral België ook reeas vroegor in do Hollandsch-Belgische entente een ruggesteun gezocht. Noord-îv^ceriand heeit toen zifn belang in af-w^zenoe houding gezocut. Het is reeds titi viaag, of dit zoowui met het oog op ao N .derlanden, als in 't belang van «n algemeenen wereldvrede, ver gezien is geweest. 5,In elk geval zal men het probleem weder naar voren zion lomen. De er-vanng heeit zoo aterk geloerd, dat België me© voor 't bestaan van Holland heeft geleaen en een bliksemafleider is ge~ wç-ést; dat Holland met zijn waterwegen en tfoorwegen, zijn landwogen en zijn havtns van overwegendon invloed voor het lot van België is, dat zich een al-geheele indifferentio tusschen het Noor-oien en het Zuiden moeilijk vorder laat tfenken. ,^iOever dat kan gaarn zal zich eerst laten bepalen, als men de nieuwe poli-tieke formatie's afgoteekend ziet. De -op-vaart op do Seholdo voor ©en oorlogs-vlf rt, oie Antwerpen moet verdedigen, zoowel als de toelaatbaarheid van 't ver-vo>er van militair materiaai over ons gronagebied zullen o.a. m dit licht moe-ten worden bezien. Het is niet te ontvein-zen, dat veranderingen in de deswege be£>1w<ando regelingen onze tqdelijlc© vei-ligheia in ongiôistiger conaiIJie icunnen brengen. Het is ook vnrig te hopen, dat de ni' uwo wereldoorde dergeiijke gebeur-terissen afwenden mogo. En het blijft zeker onze zaak, m©t kraoht vast ta nou-den aan de regelingen die onze belangen 't inee&te intact laten. ,.>,'laar t&vems moeten wij ons bswust zijn, dat tsgennatuurlijke aflij iig' eiil ten slutte voor eonen staat de algeiieele af-•sterving boteekent! Het medeleven in net Europec-scho statenstelsel brengt voor çtan btaat als den onzen eischen œede, oie mitfc goed geregeid, een waarborg te meta: voor den algemeenen vrede bieaen, zoo goed als voor het souvereine eigen belang. • ,^Ben wel- en doelmatig georganiseerde vôrbouding tusschen de verschiliende Ne-dwlandetn heeft steeds als ©en aeilzaine faotor gegolden voor den vrede en de rust in Europa. Ook daarom blijft een eer-lçks en hartelijke verstandhouding tusschen de beide souvereine mogendheden Holland en België, een zaaik die aile toe-wîjding vordient"- . ! ! , - " De Belgische leening, ËRUBSEL, 24 Etec. '(Hava s-Rfâu,teH) Bel jfesultaflt v|aia dlei gjedeielteb'ijîcia insclirij-vinç op de teetoingl heieft Vaïidaag de'"1600 railiioen Jyeireitt, De repatrieering der uitgewekenen. 3ericht aan d» Belgische viuchteiingen te 's-Gravenhage verblijf houdende. Het Officieel Belgisch ComiteiT vooir Ne-loi-1 and, belast met de repa.trieeringi ■ der /iaeh:teling©j, meldt het volgOnd© : lo. De Belgisohe uitgeweke<non, verMiif îoudeiïd te 's Gravenha^ie, kunnen op on-50 pasbui'eelen een vrijgeleide opitvangpn, )ok wànneer zi| n i e t in het bozit zijjn dietr ,,identitQi.tskaart" a,îgalôverd doOr de Nel-lorlandsche politie. 'Het v-oorleggpn van of-.'icieale Belgische idaitiiteitsbiewijtzien is locJi.tans vereischt. Vôôr hun alreis naar België, moeten zij >p het stsdelijk Bevolkingsbureatu, Anna straat, 's Gravenhage, hun distiùb'utiob© --jcheidiSia inieveren Bodoeld -"bureau is opeo van 9 tôt 1-80 lur. Bij inlevering dezer basclieiden. zal hun, îsn ontvang-bQWjijs worvden ver&trekt, diat nen bij zich moet hebben, wanneer men dch op het Hoofd'bureau van Politie, Alexanderplein l^B, Kamer no. 5, opem /an 9 tôt 12 en van 1 tôt 4 uur, laat af-ichrijvemPieiraonen, Mer naamletitor voor liet vecr-îtrekken der Ned©rlandsche idientiteitalkaart ogi niet in aanmerkiag is gekonv», kun-ren hun vrijgeleide door de Nederlandsche politie 11 ten viseeren. 2o. Buiten 's Gravenhage fungeert een Belgisch pasbureel in ieider Belglsoh Cton sulaat. Kersîsproke. ' De oorlog woedde uit als een vuurgloed lie ailes verteerde en niet kon gebluscht pvorden Een schrikverwekkende stilte drukte neer >p de sprakelooze aarde. Het was een wolkenlooze nachtvol myria-ien sterren, die knipoogden naar de maan, jskoud als een lichtende sneebal- Zij verzilverde blauwachtfg allerlei spook-ichtige puinen, gedrochtelijke ruines, zwart-gelekte gevels, inzakkeride kerken met gebroken ogieven §n doorschoten torens waarin de klokken zwegqn. In de mystérieuse klaarte glinsterden de trechtervelden vol water, dat in den nacht-wind rilde Die trechters leken blanke bloe-men van de lotus. • •Zoover aet oog o was do grond oer» woestemj. Moeder Aarde's ingewanden lagen bloot. Onvruchtbaar was haar schoot ge-worden waarin zoovele zware granaten waren gadrongen zondèr te ontploffen. Niet te tellen terpjes en kruisjes wezen de groote en breede baan des Doods, die, grillig as het toeval, dat doodtof laat leven, zich uitrekt van de zee tôt de besneeuwde bergen van Helvetia. Kruisjes waren er millioenen en millioenen. Geen enkel levend wezen, zelfs niet een nachtuil, was te hooren noch te bespeuren in die vlakten van chaotische verstarring. Hier en daar wuifden rietpluimen en de wind neurde droevig. Over dien heirweg hing de reeuwreuk van den Dood. En de wind bracht de stank mede van rompen van mensehen en dieren die entwaar lagen te rotten in een poei of een verlaten loopgraaf. Het was de vijfde Kerstnacht van de af-schuwelyke menschenslachting. In het verstarde land bewoog zich een menscheiyke gedaante, een niet meer jonge yrouw in wit gewaad met een smalle gouden kroon om de gryswordende lokken. Die vrouw gleed langs de graven derge sneuvelden en by elken tred dien zy deed, ontlook een geheimzinnige bioem, zilver als de maan, zilver als de glinsterende sneeuw die voor haar een donzig bed is : de Kerst-roos.En die roos bloeide dien nacht op elk graf van vriend en vijand, allen onver-schillig gewikkeld in den mantel van den Dood. Onvermoeid ging de vrouw in het wit haar wegen en de kerstrozen monkelden den maan bol 'toe, als de zieltjes den onein-digen i-rod. Nu lierde een wondervogeltje dat aan een roodborstje geleek en ook gevlektwas meteen druppel bloed waarmee het geverfd wassinds het aen iaatsten stond van een zieltogenden soldaat met zyn zoet gekweel had verzacht De sterren hiehien op met knipoogen. Nu blikten zy naar de rozen en luisterden ge-spannen naar het lied. En ook de ijskoele maan bleet onbewegelijk in het fluweelen heirielruim. En ook de vrouw met gouden kroon horkte ontroerd naar het eenzaam zangertje. Het leven bezong dat vogeltje in dien winternacht, het leven dat verstarring en dood verjaagt en ook de Kerstmisroos, dit symbool des winters, doe.t verwelken. En de miHioenen jonge doodën verrezen uit hun graf in glanzend gewaad, in on-verwelkte jeugd en in den klaren blik den wil van te leven, den wil van te werken. De gruwelijke ruïnen werden weggevaagd, de verschrikkeiyke woestyn was een Eden geworden. Nu rees een nieuwe wereld van schoon-heid en liefde uit de vernieling en den dood. En de aarde werd opnieuw jong ais op den eersten dag. De nachtegaal zong in struiken van blozende eglantierkens ter eere van de liefde die, getooid met purperen rozen, bloemen strooid onder de mensehen die vergaten den rouw en de tranen, om opnieuw hopand en beminnond, een nieuwe toekomst t« telen uit de beproeving en de smart. LÉONCE DU CASTILLON. Oplossing van het Stalhwerksverband. Zooals de lezers wellicht zullen weten, be- j staat er sedert jaren in Dusseldorf een kolos-saal liehaam, het Stah'iwerksverband, dat de regeling van de fabricage en van den ver-koop van aile produeten van dé staalnijver-heid in Duitschland en Luxemburg regelde. Ook de bverige landen van Europa hadden zioh bij dit veiband aangesloten en daardoor was de nyverheid der geheele wereld aan zekere voorwaarden gebonden. Dit was eçhter voornamelijk het geval met spoorwegmateriaal. In de Deutsche Allgemeine Zeitung (vroeger de Norddeutsche Allgemeine Zeitung) van 17 December j.l. schrijft Dr. Hermann Zickart onder bovenstaand hoofd een artikel v. aaruit blijkt, dat dit reusaehtige verband op het punt staat opgelost te worden. Hij schrijft onder anderen het volgende: „De ijzer- en staalfabrieken van bezit „Lotharingen en Luxemburg hebben het „Statilwerksverband verzocht den vrijen ver-„koop van hunne fabrikaten te mogen opnemen. „Dat beteekent in de allereerste piaats de ntijdelijke scheiding der beiden groote West-, Duitsche industriegroepen, maar kan even-„eens eene duu> zatne oplossing van het Stahl-„w.erksverband beteekenen. „Hetgeen op het, spet staat toonen reeds „de voornaamste namen: Rotnbach, Aumetz-„ Friede, Hagendingen, de Wendel in Lotha-Bringen; Sturam in Saarbriicken Burbach-„Eich, Dudeliiigen Diffendingen (Duitseh-„ Luxemburg), Esch (Gelsenkirchen), Riime-„lingen in Luxemburg. Hunne bijzondere taak' „in de naaste jaren is het ruwmateriaal voor „den wederopbouw van de Belgische en „Noord-Fransche ijzer en staalindustrie "ta Mleveren, voor zoover het niet uit Engeland „of Noord-Amerika zal ko m en. „Wanneer zij den vrijen verkoop nu weder „beginiien, zal niemand hun dat kunnen verhin-„dere >. Het stahlw.-rksverband is slechts voor-„k)opig verlengd, zoodat de prijzen en coetin-„genten van zelf niet meer gelimiteeid zullen Bblijven. „ De opheffing der maximumpryzen voor de „Duitsche IJ rermdustriû schijnt reeds reke-nning met dit leit te houden. „Ook wanneer, in het beste geval, een „latere samenstelling wederom zou gelukken, „dan geschiedt deze dan toch op een geheei nandere basis als die van het oude veteai d, „die juist tengevolge van de groote behoef-Aten in het Zuid-Westen met moeite telkens „voor een kort«n tijd verlengd werd. „In liet onbegrensd bezit van de minette, „ten minste van het Duitsch-Lotharingsch en „Luxeinburgsoh erts aandeel, bij de geweldig „behoefte voor den wederopbouw zullen de „£abrieken eene produetie kunnen ontwikkelen „achter dewelke de Rhijnsch-Westfaalsche „weiken des te meer zullen blijven, hoe „langer het Vredesverdrag den toevoer van „overzeesche ertsen vertraagt, en kolengebrek nen arbeids-afschuw de opbrengst vermin-„deren. Enz. enz." ^ Hieruit blijkt duidelijk, dat de toestand van de Duitsche industrie verre van ruos-kleurig is. Vôôr den oorlog, was België over-strooind met Du tsohe produeten, die de nationale produc en geheel verdrongen. De oor-zaak hiervan lag niet alleen iu de export-premiën, dia de Duitsche industrie voor den export van hare regeering ontving, maar ook in de maile disproportie in de invoerreehten. Zoo betaaiden de industrieelen in België, voor den invoer van walzen voor de fabricage van fijnplaat, een reoht van Mk. 10.— per 100 K.U. terwijl de Duitsehers, bij invoer van geheel gelijke walzearin België slechts een recht van fr, 2.50 per 100 K.G. betaaiden. Natuurlijk had dit tengevolge, dat het ons zeer moeilijk viel in Duitschland te ver-koopen, en ware het niet, dat onze walzen positief veel beter waren, nooit hadden wij al ware het maar ééne wals in Duitschland verkocht. Voorts is het van het grootste belang voor België, door een verbond met Luxemburg, of zelfs door eene inlijving van dat land by België, de besehikking te verkryg<-n over de uitgebreide minecte-velden in Luxemburg, waardoor een belangrijk deel van de behoefte der hoogovens gedekt zou worden. De eens zoo bloeiende Belgische yzer- en sraalnijverheid moet met allé beschikbare middelen zoo spoedig mogelijk weer op de been worden gebracht; daardoor zal een der voornaamste bronnen van Uelgiô's welraarj herlevea en' het bestaan worden verzekerd aan duizenden Belgen, die sedert jaren tôt een doodende ledigheid gedoemd zijn. H. LE COCQ D'ARM AND VILLE. t Rond een benoeming. Wy hebben hier verleden zomer een be-richt uit Havre gedrukt, meldend dat baron de Broqueville vôôr zyn altreden den heer A. van Cauwelaert, reserve-onderlujtenant, tôt pascoutroleur te Rotterdam had doen benoemen in vervanging van luitenant graaf A. van der Burçh. Wg zyn dezér«dagen in de gelegenheid geweest inzage te krygen van getuigenis-sen waardoor bewezen ia dat de heei de Broquevillle die benoeming niet heeft gedaan, doch wèl de voormalige ministei van oorlog, luitenant generaal DeCeunincic, die dadelijk zyn misslag inzag en luitenant Mirquet benoemde. Baron de BroqueTille had bovendien reeds ontslag als minister genomen, wanneer de benoeming gebeurde. Wy zijn gelukkig dit verkeerd bericht te herstellen- Onze ambîenaars- CHARLES HAECK. Ivl&t leeawezen zullen de Belgen die in , aanraking; geiweest zijn met den heer ! Charles Ëaeok, dozen uitstekenden ambte-. naar naar Antwerpen weten vertre^cken ho b ben. \\ Lu heer Haeok is immers van die Bel-, gisebe ambtenaars geweest, welke in bal- ; iingschap niet opgehouden hebben hun ' lana met verkleefdheid en t.ouvv te die- j nen. Directeur van de K^kabelastingen te, Antweirpen heeft hij verhinderd elat de Belgen in het buitenlandi getroffen werden docr d& onreohtvaardige maatregelen des, ! bezvtters, die er op uit was die vluch-,j t-eiingen af te zetten. Zoo kon de heer Hacck het bewerken dat de meeste Bel-t' gen, die in Nederland verbleven, hunna m het vadterland verschuldigde bslastia-^ gtn te1 Baarle Iîertog konden betaien en' hicit. m he</ bezette lana. Aidas zyn die| o.lacting^n jechtstreeks ton goede van' den Belgischen Staat. Hjj kon het ook gedaan krjjgen dat eenige millioenen accijnsrechten in de' -provincie Antwerpen niet ia handen v,an' de L-nitschers kwamen. De heer Haeck liadi toen r&eds de sehe-pen van den Antwerpschen- toldienst, die o:oor de Duitsehers opgevorderd wareu om, na den val van Antwerpen. het ma-' ken van een ponton over de Scnelde mo-^-li(;k te maken, in Holland behouden Nàoerhand hebben de geredde vaaitaigen uitstfkende diensten aan de Relief be-, wez, n. Loor het Belgisoh gezEiit ;chap- werd de heer Raeqk as raadgever gévoegd by de"1 d&înmissie van Economiseli onderzoeK. Het département van finanden b noemdo' hean ook ais lid van het Èeigisch v. omit ait van Laemingen en Voo.'sc^otten. Als voornaainst'ei medo .verïeer en ver- : trouwt'ling van 'Or. îfeï -ne heeft hij, onder dieas leiding het C-ilee Belge in1 Den Haag gedurende visr. jaar bestuurd.; Zi.]n tconomisohe rapporten v/a.on merk-:' waardig. ' t Het ware te lang al de dionsten o.p, , te> sommen die deze modeiajnbtenaar in-aile nederigheid en besci eidenheid aan' België en de Belgen heei'r, pswezen. Het weze alleen gezega dat ingevoige zijn; va,ç.cr'iandsch streven en zgne verknochlw^ heid aan de vaderlandsohe zaak, nij voor' tenige maarrâ-gu vroi vrer- 2, M, ura ning uit de Panne ©en vlev id draadlooâ telegram ontving, dat \\i]" toen ter lezing kiegen, maar dat hij uit takt niet wilde laUn publiceeren. \ We kunnen or nog bijvoegen dat de heer Haeck een geziene p&raoonlijkiie.id, w.os in zekere Nedterlaiulscke hoogera'1 kiingen waar zijn invloed zeker niet on- ' beduidena was. j Zpn yaderland geirouwe, heeft dio sympthifke hoofQambtenaar zich ^ zesr v&rdiein&telijk gemaakt. • - ..^i Het herstel der Belgische Nijverheid. BRUSSEL, 24 Dtee. (Ha vaa-Rie,x\t Loucheux, de mamster van industries!» comistructie in Franfcrijjk, is hifir vanmorgietrt aajnigdflomaiL Vealgie&eld viiti den Franscheoi gezarat be-eft hij ia den .namiddajg dein Bed). gischea minister vfji eoomoimisch© aialnga-legonihediein beaooht. Tôt de besproi-^n kvvie»« ties behoiOT^m di© hetreifiendei dô terugzenj» diiig van de miachineins, ^selldei de Duit-sichers uit beidia Landen heibboa Weggieïôfcrd^ de bestedlingen van matçriaal, in ; ram^'rijp; vooir rek'efifing van da Bielgiac'ha nijverheid uit te voereiiii an d!e noodige credieiten vooï heit Vierwieaaalijkeai van het p-regram voor d« ecomomische reioonsfcnictie van België. Loucheur ea die minister van oQoiionMSohia! aarng«legieiihe.dein hebbein v©rvolg6jn3 de veiv tegeinrvveoirdi g'ers ontvangm van h©t cenr traal coanitô voor die B^edgische iaij'varheid, die hun de wens-cheai der B igische industriel ontvouwden. Vanav ond geeft dei ministea: van. econoontU sche aaiing^egenheden gnooten miaaltijd ter eeire van Louchaur. Burgemeester Max. BRUSSEOL, 26 Dec. P ai r t. Kontmg Aï, bert heeft burgemeester Max wegens dic-ug energfceke ho-uding ®n volharding ti;deinH_ den oorlog, tôt groot-officier ta de Léo poldsorde bevordard. t ■ .1 De verkiezingen. BRUSSEL, 25 Deo. H a v a s. De S o 11 mêlât dat de soldaten aarid&zingen inJurJ a.s. zuUea deelnemen. ,. , — ' . — t Handel met Duitschland. BRUSSEL,26 -Deo, De minister van bi voori-ading Wautsrs heeft gplaet iz^r stren^j op ts tredén tegen dg. opkoopers van lé veusmftîddein die ae of groote schiaai naaS , het bezotte Ciiitschlaaid waren beginneu u| j te voerem. De siraffen gaen tôt tweejaa^ 1 opsluiting en tienduizsEPt'1 frank boete^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes