Belgisch dagblad

931 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 24 Decembre. Belgisch dagblad. Accès à 18 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9c6rx9471f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^'4do 'Of aai-grangr Dm8PAG^ à4t as en DONDERDAG Se DKCKMBER l©lSfc TVo. 80 abonjsementen. Par 3 maanden voor Nederland J 2.50 franco per post. Losso Bummera. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitçnland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 16. 1 _ /• T> _ J A J • CV70T BELGISCH DAGBLAD Iterschijnend te 's-fsravenfoage, eSken weckdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADY\K R'X ÏINTIÎ: N. "V an' 1 — 5 regels f 1.— ; elks regel meer f 0.15; iieclamel l->5 regels f 2.— ; elke regel meer f 0.30. Bestuurder-H ooîdredacteur : LEONCE DU CASTILLON Zaken en Zakelijkheid. sioowel in Nederland als in België is men overtuigd dat beide landen op elkander zyn tangewezen om aan Scfaelde, Maas en Rijn farnen esndrachtig en vriendschappelijk voort te leven. tJet Nederlandsche volk sfcaat voor «en Rubicon, die d9 Bc gen reeds in 1914 overscnreden en het Nederlandsohe volkheeffc tr aile belang bij dien stap na te doen. Dit vait thans minder mo ilijk en gevawlijk, <Jaar geen onmiddellijk gevaar meer ait het Oosten dieigt. Door den aard zelf van hunne ligging kan de samenwerking tusschen lielgië en Holland zeer innig wo:den, wel te verstaan in het yerband van het bondgenootscbap der vrije Latijnscho en Angelsaksi.che volken. Een op zich zelf staande Hollandsch-Bel-gisch verbond is een zwakheid en het lijkt uitgeslo.'en dat frankrijk en Engeland het louden vertrouwen. Door de onmiddel ijke nabyheid en de ge-makkelijke gemeenschapswegen met België ia de handel tussahca beide landen van zeer groot belang. Nederland be'uoeft vooral steenkolen en ijzer, die België, dack aan do Maas en zijn spoor-wegnet kan lever^n, lie gië behoeft thans ook allerlei prodnkfcon uit Nederland. i.'o ùandel, die Nederland thans zou kunnen drijven, is van groot belang. België heeft 2 JO.UOO staks vee, 100.003 stuk-3 jonge die en en yO.OÛpaardennoodig, die Nederland bezit. België neeffc veel zuivel te kort. Nederland kan bet daarin voorzien. Belg.ë ontbreekt vet, dat Nederlend kau nitvosren : België heaft geen mijnhout genoeg voor < do Êonacbten. L)at houe vi, dt men in over-F.oed in Noord-Hrabaat of Gelderland. 1 België heeft ook een tekort aan groenten »n aardappden die Nederland niet langer kan uitvoeren, hetzij naar Duitschland, hetzij ] naar Engeland. < Bel ië mist z ne meeate binnenschepen. 1 Nederland kan er at'dtaan om allerlei kolen, kalit en zware grond-stoffen te vervoeren. " j België heefo aedert drie jaar geen Holland- 1 iche kaas, choûoUde, cacao en andere spece- 1 ïijea meer ge^ioefd. Nederland bezit er nog als 't most om ze in België aan den man te brengen. Ik spreek niet van ingemaakt yleesch, ingemaakte groenten enz. België heeft' geen tabak meer, Nederland wel. België heeft geen leder meer, Holland veel. Zijne leerlooierijen zouden desnoods voor België kunnen werken. Een deel van zijne industrie, zooals de katoan- en wolnijverheid, zou hetzelfde kunnen doen, nu er niets meer te fabriceeren is voor Duitschland. De Hollandsohe petrolenm- en koloniala maatschappijen zouden ook geraakkelijk hun aandeel kunnen hebben aan leveranties aan België. In een woord, Nederland kan een zeer belangrijke factor voor den heropbouw van Belgie worden,wanneer het door België's bemid-deling aan de grondstoffen voor zijne industrie gsraakt. Deze overwegingen zullen ongetwijfeld beide landen aanzetten op vriendschap, elijken voet te blijven ondanks een spanning van territo-rialen aard, die, we mosten dit vermijden, de handelabetrekkingen tussohen België en Nederland zouden verstoren. Werd de handel ve: stoord toen er nu en dan wrijvingen be-stonden tusschen Duitschland en Nederland ? We verbergen hefc niet, dat Holland van nu af geduchte concurrenten zal vinden op de Belgische markt. Ik bedoel Engeland en Amerika. Het is een reden te meer om aile kwetsende woorden of daden te vermijden, zooals dit het geval was te Maastricht tegen-sver den Koning der Belge j. De Nederlanders, die practisch aange'egd îijn en positief denken, weten dat er na den wrlog een levendige handel met België kan jedreven worden. We kennen bankhuizen, han-ielsiirma'e ook van détail, die droomen bij-îuizeu in Autwerpen en Brussel op te ricbten. Dit kaa allesn maar gebeuren als de eym-jathie tusschen Belgen en Nederlanders leven-iig gehouden wordt en de bron van dien îandel louter Nederlandech is. Nederlanders en Belgen hebben er dus ;root belang bij de beste relaties te be-louden en te vermijden wat nutteloos ver-vijdert.Liasse du Castillon. Oe Kûnsng en iret dbiijisuii UagoSad. Wij ontvaiigen liet volgend ichnjven ; Légation de Belgique. Den Haa^, 21 Décembre 1918. Mijnheer, De Koning, mijn verbeven Soeve-rein, beelt my gelasfc U uit ziin ûaam te danken voor bet telegram dat dô direct ie van bet Belgiscb Dagblad aan Z. M heeft gestuurd. Zijne Majesteit is zeer getroffen J geweest doo^ de gevoelens van vaderlandsliefde en getrouwbeid die dit telegram uitdrukt. Z. M. beeft me verzocht bare oprecbte dank-betuigingen te laten geworden aan U en allen waarvan U de tolk zijt. Wil aanvaarden, Mijnheer, de vorzekering van mijne lioogachting. De gezant van België, Baron A, FALLON. Aan den beer du Castiilon, Belgisch Dagblad. .V; ' BERICHT AAN DE BELSEN. Het Officieel Belgisch Comiteit voor Neder-",»nd brengt ter kennis zijtier landgenooten, dat de persouen, die naar België wenschen terug te keersn en weike in Den Haag, Rotterdam, Leiden en omstreken vertoeven, een Vrijgeleide kunnen aanvragen, te beginnen Tan Maandag 23 December, 21 Fluweelen Burgwal en Lange Vcorhout 17, Den Haag tn in het lokaal Sesino, Utreehtsche straat Bcheveniiigen. De bureelen zijn open van 9'/j tôt 12 ea Tan l'/2 tôt 4 uur. Voor de andere plaatsen van Nederland zal lerstdaags een Jokaal aangeduid worden. Het vrijgeleide zal ctydelyk sleehts afge- Severd worden aan personen, die op eigen costen reizen en de gewone treinen gebruiken. Er zal één vrijgeleide ^er gezin worden juitgereikfc. Het hoofd der ïamiliegroep moet jwch voorzien van twee portretten, alsook ,Vaa stukken, die de identiteit vaststellen der bersonen, die onder hetzelfde dak vertoeven £a die tegelijkertijd met hem vertrekken. I De samenstelling van het gezin zal op zijn itrijgeleide vermeld worden. Er zal sleehts een vrijgeleide verstrekt Worden aan personen, die eene „Indentiteit«-kaart" zullen bezitten, afgeleverd door de Kederlandache Overheid. Gezamenlijke vertrekken met byzondere jteeinen zullen eerstdaaes injtericht worden. tfi Ju O-.l -Jji » Men schrijft ons uit Schevenmgen : De Oostenrijksche Joden die alhier sedert, den val van Antwerpen verblijven, makea zich gereed om naar België te vertrekken. Ean aantal bevindt zich reeds te Antwerpen de Belgische militaire ve ligheid ten spijt. Zal belgië gedoogen dat die sujette^ van een vija.idelijk laad zoo maar naar uun oude nest terugkeereu ? Is het cier Belgische rtgee-ring dan met bekend dat die Oostenrykers gespeeuieerd heOben in marken en kronen, zonder van hun geloofsgenooten te npreken die den vijand dienden en nog in zijn dienst zijn ? De last, dien de Belgen ondervindeu bij de terugkeer naar hun land is te wijten aan dergelijke verdachta elementen, die faoe.-achtige hoeveeiheden marken naar België hebben gevoerd. Aldus droegen zij by om ons arm land nog armer te maken. Men vertelt dat de bagages en koffers van die Joden de Holiandsche douaneu veel last veroorzaken. Kotfers met dubbele bodems, peluwen en matrassen vol bundels maiken waren een gewoon îets. Ib het de Belgische militaire veiligheid bekend dat men aan die minderwaardige vijanden voor België passen heelt alge everd en dat er Joodsche dames (Oostenrijksche, Bussische en Duitsche) bij Santvliet en Butte over de grens in bevriende eigenuommen zijn geraâkt om er groote sommen marken te smokiselen? Te Soueveningen noemt men namen. Waarom wordt geen ondeizoek oe-volen ? Onder die Joden zijn er ook die een aantal verschillende namen dragen en handel drijven mot den vgand in overeenstemming met Belgen, die men ook noemt, sen marge' vart de zwarte iijsten Al die individuen zoeken of zocht n betrek-kingen aan te knoopen met vooraanstaande Belgen, die als de vlag die bedorven koop-waar zouden dekken. Ben uiterst streng toez cht en onderzoek worden hier in 's lands belang geeischt. Verschillende tnaatrege en. Naar Havas uit Brussel seint zijn door het | Brusselsche parket en door de militaire autoriteiten deekundigen benoemd om de sehade te taxeeren, aangericht door de ont-ploffingen van munitiewaggons ; alleen voor Brussel en omgeving wordt de sebade aan particulière huizen en stations geschat op een 10 millioen. De mmisterraad heeft be-Bloten maatregelen te nemen om de d or de Duitschers weggehaalde machineiieën terug te halen ; industrieelen zijn naar Duitschland gezouden om hun machines op te sporen. De activisten. In het ministerie van nijverheid en arbeid, waar Verhees directeur-generaal was, heeft men een document gevonden, waaruit blijkt, dat op de vergadering ter voorbereiding van de bestuarlijke scheiding met de thans voort-vluchtige activisten Tack, Borms en Verhees, aanwezig waren von Sandt, toen chef der Zivilverwaltang, von der Lancken en dr. Helf-ferich. toen ataets-seoretaris. De nood in België. Del nieuw© sociaal-diemocratisoh& ini-nist&r voor de Lev-onsmiddelenvooraiG-ninp. Wauter&j is wel zo ogoed ons overzicht te jjwaa van aen toe-fitand der ravitaillesrmg in België, De toostand is zeer ernstig, L^at ons aanstonds zeggen, dat deze W stand zeer ernstig is. Het is waar, ua® de Duitache opvordermgen gëëindigd zijn, maar d& opbrengst van de oogsten was reeds door den vijand weggohaald, toen het land bevrijd werd. Er zijn dus ff,'n voorraden graan en landbouwvoort- icng&S'ien. Nog ernstiger is, dat d» noo-cige transporfcmidd&len om voorraden uit het buitenland in België te kunnen brengen en om de verdeiling daarvan bm-naiîÊÎands te verzekeren, volkomen ont-breivf-n.H-t weinige rollende matsriaal, dat nog is_ ovcrgebleven, is zeer versleten en dient aitiluitend ten behoeve van het Ieger. Wat den waterwegen batreîb, zoo zijn oeze O'Ver net algen n onbruilcbaar, zco-wfcl wegens de verni&lmg, die het gevolg is van ©en lange rçpks veldslagên als wegens de daden vaai vandalisme van dien vijand, die de wefken, vooral slui-zsn, vemieide, en overal hindernissen van allerlei aard1 aanbraoht. D, nog ovcrgebleven vrachtschuiten durvfn niet over de kanalen varen. Huip der geallieerden on-misbaar.Het is noodzakelijk, dat de geallieerden van België, di eihet op zoo edelmoedige wçz© in den mee&t uitoenloopenden vorrn bttim hebben geboden, het zwaar be-prctÉcjj land ook ditmaal nog eens te hulp komen. België h^eft veel meer schepen- noodig voor aen invocr, en voorts weglocomotie-vcn tii trekauto's in voldoende aantal om û in d «alhavens aangebraehte koopvvar rey "over he Ijgeheele land te kunnen ver-œielen. _ Het is zaak, den gevaariijken in-druk uit te vissohen, op sommige Brusselsche restaurants waarnemen — waar di& prijz&n overigens buitensporig hoog zijn — en daaruit twijfel putten aan heu htlaas al te waaraohtige gebrek der be-VQlkiosr. verzw.ikt laD^nrio-a Ant- Het broodvraagstuk. Geduren.de den oorlog hadden Duit-sch; rs ons de instelling van een centrale voor landbouwproducten opgelegd, die den naam van Provinciale Commissie voor aen Oogst" droeg, en die thans is over-genomen door de Belgische autoriteiten, maar de rekeningen be-orefEende de haver zqn verawenen, zoodat de arbeid der re-gc-eimg zeer bemoeihjkt is. De Duitschers hebioen bnna aile haver weggehaald, maar toch noopt de re-geta ing net rantsoen voo rde paarden te kunnen verhoogen. De gerst, die allereerst moest Jienen voor ae fabricatie van gist ten behoeve van d brouweri.jen, zal laier worden over-gegeven.K-r&oonlijke inlichtingen stellen ons in btaat, tj& constateeren, dat het brood zeer grijs en zwaar blijît. Alleen z'.eken krij-gen een zeer geringe hae.eeiheid bl eni 1)<H r^geering zal in het geheele land biaod van gelijk gelialte invoeren, dat zal wordien samenges^eld uit een gelijke hoevielheid van verschillende voorhan-den S'.ijnde landbouwproiuc.en, tegan den pir-s v.an ,80 cantirr.es per kilo» Het aage-lijk-oh rantsoen zal 160 gram oedi'agen. M n mosi. echter beienken, dat de Be-gl=che arbeiders zich zoo goed al3 uit-&luitend met brood voeden, hetgeen d«n autor'teiten aanleiding heeft gsgeven, aan de uandwerkers een kilo broou extra to^ tô staan. In vtrband hiermede maakte de mi-nister de çpmerking, dat de arbeiders-klasbe heeft geëischt, dat de p.ijs van het brood tôt 50 centimes per kilo zou .woiden verlaagd, maar dit z u een înaan-delijkscche uitgave van 2j miliioen francs beteekenen. Daartoe is de de regeermg onmacbtig, daar zii zonder mkomatsn is. ; A. rdappelen, melk, vleesch, s t e e n k o o 1. Aaroappelen ontbreken niet maar daar zij sleehts in eaikele strek.n zijn opee-n-gfhoopt, bev/erkstelligt het gémis aan | vi rvo&rmiddelen, dat in sommige plaatsen ae aardappelen veel te- duux zijn. Zoo kost te Brussel, ondanks den overvloedigen oogst, een kilo aardappelen 6) c.nt. De suider is zoo schaarsch dat 't onmoge*-lijk is de talrijke Brusselsche chccolide* en conflturenfabrieken er van te voorzien waardoor talrijke arbeiders werk-loos zijn geworden. De regeering zal ailes in het werk stellen om senepen te vinden, die suiker van de Philippijnen en ncteuiker kunnen invoeren. De nationale veestapel is sterk inge-kiomp.n, Nederland verbledt d:n uitvoer van le vend vee, melk en bo ter, zoodat c^ze producten in België uiterst schaarsch ziin .De boter schommelt in prijs i us&chen 26 t.n 30 francs per kilov voile melk is uit-slultena gereserveeru voor zieken, kin-deren en gfij&aards.- De taptemelk, aterk aangelengd mec water, komt op fr. '1.40 per liter. De mimster gaf vervolgens een over-ziebt van de we i kzaamheden van het na- \A Bericht. De abonnementen worden telkens met 15 dagen vernieuwd. Wij verzoeken onze abonnée, wier abonnement 15 December vervallen Is, ons het bedrag per pjstwissel te sturen (16 tôt 31 December}. De prijs is voor burgers 50 cent en voor miiitairen 35 cent. DehoudingderNederiandsche regeering in Augustus 1914. .j-t mielàt uit Parijs aia^ de Tel.: Bft : i b -c r t é publictfârt eôili schryveû uit Axii.iterdam, waa.rin duidelijik worde aamigeitotoad, d,a.t het N©derlandsche volk ie# groo© verle0 nield wriceeit door de (etgerowioiotudigheid van den ex-'keizcir en fcffloiainprins. Ee oonstateering van dit fedt is ,m,isschi©.i) o-veirbodig voor de Neite-lanidere, ma,a<r zeer nuttig voor don im-vkiei Dp de Fransche opinie, die ôvetr haï, aigenneaii slecht is ingeiicht door eeni-ge vAilletouTigfâ correspomidiamten in Nederland.Tegelijlketrtijd publioeisrt de Temps eeia artikial van Boland de Mares, dit vooral be^iigrijik is, omdat de schrijver de Lim-burgsche 'kwestie in de ©eïste plaats ba-hanidiait. Hiji beschouwt die kwestie als er-netiger dan die van de Schelde en Jao-mt tot de oaruclusie dat nuan het probleecn zoo billijlk mogcjijL moei oplossea. Als me™ het onopgelost liet, zou het voor Ee.gië eeo govaai laten dat bot noodlot-tige verhoudSinigen zo-u Irunneta leiden tus-schea dte beidia landen, die bestetnid zijin om in®;. eJkaar op goedem voet te staan. Eveiiials de meeste Fransche eai Belgische jioairjialisfcen is Mares er van oviea:-tuigd, dat in t© eenste dagetn van dein ooirlog ira Den llaag hajidelingwn zijn gei-scluied die weinig in overeenstenmiin^ ziijln me, de noutralitedt en die sleehts eigem \ eJigheid ten doel hadden. Hij geeft als Levvijis daarvoor dat den 4den Augustus 1914 de Nederiandschei regeering uit eigon bevvegimg aantoood de Engeàsche irhiaii tienne »trijidlkrachîeii! over de Sohetlde te latan ' - ' 1 ' • 1 ' , . veranderde bet Neilérlandscbe Cabinet zijin houding geheel en al onder voorwiendael diat Enigeland deel nam aan den oorlog, Kroonprins Ruprecht in Nederland ? Heit Persbureau Vas Dias verneeint: Ee i militair te Bei'lijn dve indertijd lid was van den Brusselschen solditenraad, verklaart, dat kroomprins Ruprecht van Le oron van den Soidatenraad go-an ver-lot kxeeg, de Nedeilamdsche gr&na te passe r m. Hij begaf zich naar het Spaan-scie gezantscbap en pLaatste zich ondor SpaaiL&che beseneittiiing. Op deze wijpe 'kwiam hij in Kedierland. WWMMBWMW——W—aegaMIlUi Ml— ilWWI l»ll II l ii'Nli na | ti^nale comité en kondigde een aanmer-kel\kke vermeerdering van den mvoer van' producten en levensmiddolen uit Amerika aan. Op de vraag, waarom er geen vee uit het Duitenland kwam, an w. ordde de mi-nLattx:,Ntûerland wil ons wel vee sturen, maar eischt als compensatie steenkool. di wii voor het oogenblik zelven niet hebben. Er kan niet aan gedach^ worden ze ait Engeland te la.en komen, omdat er in oat land ook schaarschte aan brand-etoffen heerscàt. Zelfs komt er geen En-gelsche steenkool voor onze tabrieken meer aan. Aanvojr van Amerlkaansch vleesch is onmogelijk, zoolang w ijgeen koeiinrich-tingen hebben, noodig v or het vervoer. En Zrlis al hadden wij1 aie. hoe zouden wij u\n iir het v.ee c.i mcet.n bewaren, daar o -k in de groo.e stedea geen koel-fiuiz;n te vinden zi]n? Eerst zouden er. evenals zulks in Frankriju het geval is, inriclilingen van dien aard mocten wor-oen ges icht, alvorens de invoer ^an De-vror^n of gekoeld vleesch mogelijk is." Wr deden den minister nu opmerken, in velkon treurigen t cs'and de bevol-king zich b:vindt, die s lert vier jaren in éî oamoge.ijk eil he f, ve-rkeord zch van kl ecJn_;stuk.cen te voorâen. D;: groote maissa, vooral de arbeiders oij de ajy' crwegen, in de mijnen en de industrie lij aen in het bij zonder d a; zij gedurende lande maanden werklcKxs waren, wijl z'j niet voor aen vijand wilden arbeid-n. Op aezelfde wijze als voor de groote industrie, die zich aaneen heeft geslotvn, om gemeenschappelijk in d n vreemde inkoopen te doen, en het gekochte naar matri de behoefte te verdeelen, zal men, voor den klainhandel te werk gaan, waar-aan ^peciale consenten zullen wordûn ver-laan'd. volgens een vr^j1 strenge reglemen-teering evenwel. Deze consenten —- ait vloeit voort uit de overeenkomst met de geaireerden — zijn onvermijdeltjk, ten einde h&t aan zekere personen onmogelijk te maken, te speculeeren. IndU&tieelen en handelaren, die voorra-iolen in het "Luitenland hebben, kunnen die dus hierheen laten komen. B'E^iOHT. 1^*" Het voigend nummer zal Vrijdag 12 ure 's middags ver-schijnen.ADMIN1STRATIE. BELGISCH NSEUWS, De vreemdelinyen in België. _ De Belgische veilighsidsdienit, houcît zich bezig met 30.000 vreemidelingen, ovér wier lot zij nog een beslissing moet nemen. • Beiylë en Luxsmburg D i provinciale raad van Luxemburg h-_eft den wensch geuit, de slagboomen, die de provmcie van het groothertogdom scheidt, e tdoen verdwijnen. Hei bezînksel van den oorlog. iliQ heèft in eon sloot te Lovendghenï bç1 Oent heTt lijk van baron Dons gevon-uen, die &edert Allerheiligen ver mist werd. liij was gedood met een revolver-schot in het hoofd,, en het liehaam \-er-toonJe bajonetwonden. Men geloofd, ,iat ldj w ieéggeschud en daarna gedood door ae jUaitseners. i. Madame Prier de Sanne, een vrouw van îê jaar, die in de rue Delocht te Sfha^.ibeek woonde, is Zaterdagavond vermeord in ïiaar wonmg gevonden. De bewc'egres aen van d- z/ misdaad is on-bekfàid. De mcuce. n &o ijnen niet doov-zwciit zijn. île, slachlx>ifer woonde alleen, oaar zij haar dienstbode had wegge-stuura. De poiitie do&t onderzoek. Een auio-c i-oiuk in Ee.gië. Een Belgische _i.ll. ire auto is bij PuoTê m t kaaaal van Willebroeck ge-fetort. Vier personen zijn verdronken. Socsalîsiische betoeging. De soci oL-he parti] — zoo seint HSâvsa dd. 2 c-.er uit Eeiuesel — heeft van-daag door etn groole bel op gin g de aan-staanlie komst van hat algiemaene stem -recht en die stichting der si>'ndicale vrijheil gevi&rd. Een stoat, gevonnd door eenige àuÎAQadeîL.nereojicii. onder. wia een twira-De Fransche troepen te Brussol. Gislerniorgen heeît de 4Ge Fransche di-visie, aangievoerd door genaraal Gratiear, voor een gieestdriftige vwlksmenigte eeu înarsch gsimaal-1 langs de binneaiboule « vards zoo meldt Havas. De troepen defi-leerdien voor generaal Degoiittes, bev&l -hebber van het de léger, die zich voor het groouw van. de Fransche legatie had opge* steldi- De Fransche gezant met bet legatie-personeel en tal van Fransche hoofdoificie-ren aans houwdeo van het balkon van hief giezantschap het défilé, waarma de Fran-schegienieraals in het giazantscihhfpagelbotrw werden ontvangen. Boycot van vijandeiijke goederen. De bond van patrooi.s in het vak van heerenarti elen en manufacturen hee-rt een-parig be LitS'a, voortaan geen g|>e\i-oreij •meer te koouen van Duitsche, Oostenrijk-sebe, Bufeiaa rsche en Turksche herkomst. De prir.s van Wales te Brussel. Naar de biaden nrlilea, bevindt de prins van Wales zich incognito te Brussel. De werk ez.ngen. BRUSSEL, 23 Lieoeimbar. Het Kaibinet, dal belan onder vooizitterscàap dies Koinings lejft vorgadeird, baeft de l^zing van htat \ e aomitwerp nopens dis verideizingen oiin(-geiioiord. Het vooTStel bepaalt dat de aajm-staai' i e verkiezinigen in Mei zullen plaata viri. e. Vioùgens hat zuiveT, en!kelvoudig alge -njeu 'kiesrjcht op 21 jaar. Het puleinent, I e.wel'k op dezen grondslag is geàozen," zal ie groindwelsherziening ten uitvoer brengie-n. he vocrstel zal binmen'kort aan de ledcini won ie, b tioegezondan. Tij eis de bij'eenkoonst heeft die ministéil van e^oinomische zakan dia m,a.ajegelen uit-e ugazèt om de hervattinlg van de mjivar-Le.d en den handied te veTgamakkelijkeîi. OMS KLACHTBiiÛtK 300 Belgen blijven t© Roosendaal steken. Ter oorzaak van het niet in orde zijnda permit der Nederlandsohe overtieid en andere onregelmatighsden waren Vrijdag niet minder dan &')0 Belgen met vrouwen, kinderen, hava en goed in do onmogelykheid den trein van Antwerpen te nemen. 1 >it geval verwekte veel herrie, want het verblijt te Roosendaal koat een net prijsjo voer de Belgen. Het is te hopen dat zulke gevallen zich niet meer zullen voordoen. Engeland wcnscht faciiiteiten. Havas meant te kunnen niienliedeolea, dat de Britsche regeering aan de Nedepwia -eche het voomemen te kenraen heeft g^a« ven om voor de ravitailleenng van het Britsche leger, dat Ri.jltiland b&zet, georuis te maken van de Schelde ea NedlerlandsoM iimburgu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes