Belgisch dagblad

691564 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Janvrier. Belgisch dagblad. Accès à 21 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db7wr4z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

--m _ HT -T. -r- «rm *** VBT.TI>AG 215 .TATVÏTATIT fOlA? IVo. 111. abonnementen. , ?er 3 maanden voor Nederland 12.60 franco per posfc. Losaa nummers. Voor Nederland 5 cent. ; voor Buitenland 7l/i cent. Den Haaa-, Pringecrraclit 126. BELGISCH DAGBLAD Versshijnegsd te 's-Gravenhage, elken «erkdag ie 82 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERT EN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elk* regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke régal : meer f 0.50. London : Dixoa House Lloydi Avenue E C, Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Xeieroon .neu. eu aumm. i iuo. De Luxemburgsche kvvestie. /an onzen correspondent uit Zwitserland : " Veel is er getwist en geschrevon geweest In deze oorlogstijden over hefc Groothertog-iom Luxemburg. Zeker is het van uit Zwit-Berland dat men het best de zaken kan oor-deelen. De Luxemburgsche dagbladen komen nogal regelmatig tôt hier door, en vélo Luxemburgers, meestal studenten, ^ zijn hier in Zvrifcserland en ixioeten er blijven, gescheiden van hun land, zooals geïnterneer-den van oorlogvoerende landen. Duitschland, dat hunhe sympathiën kent, laat hen niet meer 'naar het vaderfand terugkeeren. Aldus hebben we -hier elementen, om over deze kwestie een gezond oordeel te vellen. De regeering van Luxemburg worstelt te-gen een hachelijken toestand die te wijten is aan de Luxemburgsche palitiek van 't begin van den oorlog af. Luxemburg was onzijdig. .een onzijdigheid aan dit land door dwan.: opgelegd, een onzijdigheid, die niet — zooals do Belgische neutraliteit door de wa-penen verdedigd mocht worden. Luxemburg, door het veçdrag vah 1807, mocht geen leger onderhouden. Wil dit zeggen, dat Luxemburg daardoor onfcmand wa3 en dat het land in de onmogelijkheid verkeerde „oorlog te verklaren" het hoogsfce voorrecht van een soe-verein land? Neen, verre van daar. Luxemburg heeft het recht oorlog te voeren, en de Luxemburgsche strafwetfcen opgesteld na het verdrag van 1867 vooïzien zooals de Grond-wet den oorlogstoestand en leggen straffea op voor de misdaden tegen de veiligheid van de staat gepleegd, Mits dat recht bestond, waarom heeft Luxemburg dan den oorlog niet verklaard ? De inval der Duitschor3 was 'oliksemsnel gegaan Weliswaar. De oude en beroemde staatsman van Luxemburg, Eyschen, die toen aan het bewind was, heoffc eene politiek ge-voerd van „Neutraliteit boven ailes." Voor hem was het land onzijdig en in abstracto was er noch van eene bezetting noch van eenen inval sprake. Doch de gewelddaden waren er werkelijkheden. De gezanten van Frankrijk, België, en in 1915 de gezant van Italie moesten weg! In den loop derge-beurtenissen had Eyschen de zaken zoo kunnen scMkken dat het neutraliteitsbeginsel van zelf te niet ging ; maar.de dood kwam op het onvair/achig. en hij heeft Kijtie politiek met kunnen voivoeren, nocn. zijne piannei aan andere mededeelen. Ook de andere mi nisters die volgden, dat hij Loetsch heette Thora of Kaufmann (die tegenwoordi; aan het bewind is) hebben dezelfde politieL van neutralisme „à -tout prix" gevolgd. Daa: ait de kern van de huidige moeilijkheden. Is deze politielTgevoerd in het belang vai *t land? Dit schijnt aan niemand de „recta linea' te zyn, en in 't bijzonder niet aan de Luxem burgers. Uit een juridisch oogpunt is de zaak il het geheel niet gemakkelijk op telossen,maa: zeker is het ten aile opzichte, dat het verdrag van 1867 door Duitschland onderteekend, dei 2en Augustas door hetzelfde land geschondei werd. Daardoor is het klaar en duidelijk, da Luxemburg jegens Duitschland geen plich meer he.effc dat hem door het onzijdigheids verdrag opge'.egd was. Jegens Duitschlam aldus heeft Luxemburg vrije handen wat zij: internationale toestand betreft, alsook voo de ijzenvegen. Deze konventie is ook doo Duitschland geschonden. Dit is onbetwistbaar. Niettemin is d eenigste gezant van Luxemburg bij de oo: logvoerendo landeu te Berlijn (*); de eenigs gezant van "t buitenland die in Luxembui verblijlfc is de Duitsche. Men ziet tôt well ongerjjmdheden deze neutralismespolitiek g leid heeft ; tôt eene politiek die de gevoelei en de sympathiën van hefc Luxemburgsc volk in geheel niet weergeeffc. „Wir wilh kein Preisen sin", zegfc het nationaal lie Dit zijn geen ijdele woorden. Dit is een g voel dat diep ingaworteld is in de harte van aile ware Luxemburgers. De Eegeerir blijft passief. Zal het volk, dat zoodenPru haat, ook stil blijven? Daar is de vraa Zullen de Lux*mburgers, die in 't buiteiilar vertoeven, en in 't bijzonder in de neutra landen, zoowel in Zwitserland daninHollar ftltijd blijven zwijgen? De Duitscher was do< hem gehaat veel vroeger dan door de Belge Zullen ze niet werken, en zien over well middelen zij beschikken om aan den Dui schen invloed te ontsnappen ? Doet de rege "ing niets, dan moeten de Luxemburgers v; de neutrale landen de stem verheffen. 2 hebben den plicht, de gevoelens vanhetlai uifc te drukken, plicht ook de wenschen v£ nunne broeders die strijden voor de gemeei zaak in 't Belgische leger of in de vreemc legioen te vertegenwoordigen. De Luxemburgers weten dat hunne ne1 traliteit moet verdwijnen, dat zij —afgezo: derd en klein — aldus niet mogen blijvf béstaan. Nauwe banden uit een militair < economisch oogpunt, met een land datvast Btaat op deze twee opzichten, zijn noodig. H jaar 1839 is een datum, die blijffe ingeschi t,ven in de lierinnering van aile Belgen en L ^ semburgers. Luxemburg heeft geleefdv: , alhoewel klein gedurende tachtig jaren. Gro >as zijn geluk, grootor nog was zijneteleu fiiellirig in 1914. De ervaring is dus slech 'odirKkelijk is het nauwe banden te knoopi 1 éîi ,;0 broeders van gisteren. Belg ' -'-ft Luxemburg geen zaakgelastig< 'v ■' i*. Grasset en Den Haag? — Eed. Nieuws uit België ANTWERPEN. DP LEDIGS'rAANDjE PONINGEJS1 TE ANTàV'EUPEN. — Dinsdagavonid drïngen 4 jopge Kei-el§ in bet huis der Allewaert-gtraut 3, waarvan de steeds in het buitqnland verblijven. —i (lOinjbekie.nden drcmgen insgelijiks in het anibewiOiQnd huig der Zuiderlei 135. Jiein kan jiiet vaststollen wajt er gestolen werd ,da,ar de bewoners in heit buitonlasid ver;birjvein. -- Het onbffWOiQrid huiç der Soniersstraat 41, entving insgelijte: het ib'etzO'ôk van dieven. Eein groate partijl qndergosd, lakens, fluwijmem en kleedoren aijai verdwenen. — In hefc huis, van Daeinen, die nog tif-delqk in het buitenlajttd veiMijft, in de- Ste-faniestraat, dronge'n .optekende dieven bin- iien — Dic»r middel vann braak zijin oaibekePi.de dievefa ibinnengedroinigeaa in het tgklelijk on-l>ewao!nd huis; .van dep. hœr Lao Servais, in de ' Greitryâtraat. Ailes -werd doorz:ocht doch men wtesfc niot wiat er ointvreeimld is,. — In het o>n;bcwiaand huis, van Mad. ;V\">ed. Hcyssen^ Verduissensiniat 28, is ingebrokaa Ten inadeeie van den heer Gilles J, 112 Vredeatraat, in 't buitenland vertoievend, werd bij middel van valscl;© gleuifcels 'bin,ninengebr.dk>eja, ein eme groiole paftij linnein, waasran de juigte w,aarde neg niet gdkend is, .antvreemd. — Heteedfdé feit deed zioh voyc ibij' den bocir E. Darrieux, insgelijiks in 't buitenland verblijvend. — Eene grao.fce parti] linnejigioisd em doken-s werd onitvreemd ibij deoi heer Storok, in 't buitenland veirblijviend. Het gestolen is voar eein aanzienlijk bedrag. BETALE.MDE BEDEELING VAN MELK TE, ANTvWjEUPEN. , — Aangezien. de gnoic^le mo:;i-lijïcheden om versche rnleJk te bek^men, Yvordt er verduuirzaamde melk, tegen. betti-ling van 00 cen'iem per liter, boschikbaar gesteld voior: a) Kmdere,n„ onder de 6 jaar, wlcr ouders ni«t Onder^teund z.ijh 'ncdh door het Ant-werpsch iWlerk vqor Moeders en Zuigeliji-gen „Onz.o Toeboimigi!", neoh daor „Kinder-heil" ; jb) Ouderlingen van màisten» 65 jaar; c) Zwangexe vroiuiwen, île beginnein van de -yiijMe maa.riid zvvang rg"b.ap. ndéta ib . w^ji van VERSTIKKIKG. — Do wed. Maria Geeze: 78 jaar oud, Kathelijnestraat te Antwerpen is in hare kamer door de g as verstikt. D1EFS.TAL TE ANÏ.WtfillPEN. — Dieven z'iijn in eeln majg,azijn van heit glaehthuii ge-drongen, verhuurd aan den heetr Luksen-ibea-g. Zij hab'bem zich van 569 kila vet meegter gemaakt. PLOTSE LINGE DOOD. — SWerkvromw Ro^ galie Vàn Havere, Scheldesitraat 24 te Ant-werp'eïiL, i§ ifcerwijl ziij hare kair^ «(psehikte, ploifeeling gesitôiven. 1)E, SïOOMTiïAM TE LIER. — Te Liea werd een ac,lie op touw gezst om de t;am lijm die dv/ars. door de stad kroinkelt te aoei verleggen. Een vjojrsital dienaangaande werc 'bij'/den ©emeenteraad ingieiiend, d;och dez< heeft dit verworpen. Do Lieirgche bevolkinj hee|t het daar niet bij^elaton ein gtuurl . thang pratestlij^tein uit. DIAMANTEN BRUILOFT TE MECHELEN De ecihlgenioioten Thilemans, woonachtig ir r <le 'Wiaterstraat, heiblben de vioirige wieek hu,i diamanten hiruilaft gevierd. 5 DE DRAAD. — De hrievensmokkelaa - B-ernaerts, uit Turnhout, is aan den e grensdraad gedoool door het brelcein va: = oon primjtLeve laddèr. Zijn lijk was g« e heel verkoold. BRABANT. b GOIv AL ACT1VISTI — On!ang5 gprake n de socdalisifcische activistotn Prenau en Tai 1. rez te Itui^broek bij Bru'sûl ten bato v an de s- Eluitschen vrede. Beiide Duitsche agantea w» n ren vergezeid door den anarehist Brou g choux, die in heit begin van den oorlog u s Fxainkrijik was gezeit. Deze ageat pîovt© itee ;. is: nu ook activist gaworden- Zeker ook i 3. ecm_ „ech;e" Vlaming? ® DE. tWOEKERAARS. — De gmukkelaai en- ,,'O-weeërs" (te Bruesel Baron Ze©? g< r jiaaniid; leiden een onibazorgd leven. Z gchromeiv niet o|m| 150 fr. voior een pas e schœnen en 3 fr. voor ean flescih geuzei bier èe betalen. n HET LEVEN TE BRUSiSEL. — De Bru [j gelsche correspondent yan het Vaderlan d gchxijft aangaande het loven te Brussel: M» q een ihurgerinkcmen kan mten hier nief1- met 0 Madkome,n : wat iwe door liet Steuncomâl e 2 maal per to'aand koopein kunmen i^ dnvo doende. iW!e moeten dus wel bîij den ve boden handel terecht ein betalen daa: me l* 1Q fr. boter 27 fr., vet 30 fr., suites? 1 fr., vleeisch 15 tôt 25 fr., cacao 70 û ° ifchc-e 100 fr., talbalc 30 fr., aardappelen 2 fr. de kilo, een paar gehoenem van 1C ,t Itot 225 fr., eejn damesimlantel van 300 t1 1000 fr., e^n l^aar handsjchoenen 15 f L- =--3-^= y dat zich voor de zelfstandigheid en de vn ^ 'heid der volkeren opgeofferd heeft en nog in mer strijdt, denkt er nooit aan geweld noc '• aan annexatie. De Belgen wenschen groote: ^ eamenwerking en eendracht. De Luxembu 8 ger« ook. Dat deze laatsten, die het in nei traie landen kunoen, ten mini te spreken « • naar behooren werken. De toekomst van he vaderland hebben zii in handen. erv zoo ailes naar verhauditig. Op die ma-ïiier is hett niet mogelijk mlit eea iniomon van 500 fr. per maand rond te komen, al§ me«v. zich eiv^n verzadigen wil ! Dikke m'on-gchtsn zijn dan ook een zeldzaamheid en worden me|t yerfechting aï.?; Baron Zèep be» gjtempeld ....Zooals bel met de mtenachen gaat is het ook mat de huisidieren; handen. zijn Oinverzadigibaar, oot de kippe;n is geen graan verkrijgba; . -, de weinige paarlen ziijin zeer mager en %vaar bert oveiral bergop, tbergaf gaat,. moeten de armie diereia door de iïiagçre nieilscben gebolpen worden. De maes'le vrachteiy worden dan ook met bandkarren- vervoerd, gel'ioklcen. door 3 à 4 maanen. De paardein worden meestal ver-vangen do»' zware trekosKem, w:aar £000 à 3500 fr. vo,or betaald wardt. In het begin kefeem die toee&ten vreemd-.door de waelige Sitraten,- maar nu schomïneilen ze reeds on-verschillig voort, trdkkea wat ze kunnen en geven er soms eenskraps dein brui van; ze leggen zich doodeenvoudig nefâr qp Id© rail van de into, trekkerj, duwen of glaain helpit dan niet. Geweld of overreding is niet bxm zaak: altos op zijln tijd, ze komen er toch. Op eens staan ae dan weer op en gaan boofdschrddend ver der. GESCHIL GEEINDIGD. — De werkhui-zen Remy van Wijgmael zijn opnieuw in werking. Het lichamelijk onderzoek waartegen de werklieden zich verzetten, werd door hen aanvaard. Dp weigeraars werden afgedankt, DE OLIE DlEFbTAL. — De olie-diefatal in de Maïserie De Soordeur te Leuven, ,die verleden Vrijdag voor bet Beroepshof van Brussel werd opgeroepen, is verdaagd tôt eene volgende zitting. EEN BAL IN EEN KLOOSTER. — Ter gelegenheid '•■•an het tweede huwelijk dat plaats had i'a het klooster der Jesuïten te Leuven, werd door de hier onder-dak-gebrach-ten een boerenbal gehouden, dat veel bijval genoot. HEWEGOUWHN. EEN BANDIETENSTREEK. — Te Le Ilostre ià eeie bandé jonge schelmen gewa-penderhaaid; in de zeepziederij Le Mieux binnengedr a-^gen om or koop\yaren te m&-len ean de bramdkast open te breken. De pcliiie die jàj> voorhamd vexwitligd was, jiad eane \raaiin een ëa- Ilaine, vasî geiaakte>. D ze jo. ge schelm werd n^ar b.t pa.ke-t van Cbaulfim i g leid, maar heeft zijin medeplichtigem niet wiilen bekend makein. — Eenigo dagen later werd een nieusve bandietein-treek aaagetetkead ' te F.-.mil eu-roux, t r de bieandie dé lamilie van pach-ter I ia..u;ois Maes traehtte te ve;moiarden. 'g Anderéndaagï vernam de p 1 fcie dat een zeikere Emile S'.aqiiet vàn Haine St.-Pierre, 26 jaar oud, d'jod-Iijû ge'.-.vetet wi*d op eeln nacMtocht. Oindervr.iag i, m ak e hij zijtoe medep'licibligôn ibekend, de genaa-mlian Emmanuel Merlot, 35 jaar, van Fayt-lez-■ Manage; Valère Lcibacq, 19 jaar, van La Hestre; Al'red Cheusterman, 26 jaar, van Harne-St-Pierre. Deze werdien aan:- tonds aan- I gehondetn en onder gaede bewaking toit ; den* heer oniderzi^gksrechler €appelen van ^ het parket Cbarleroi geleid. Bij het onder- zoek vernam men da: deae deugnieten meil S-taquet en Vandieist, deelgeraiomen had L denr aan den aanslag te La He tre h.>agei L venneld, en aan mienige andere misdader die door de magistratenn zulien onderzochl r worden. ! De Nlederlandschs pers en de politi&ke zelfstandigheid van Vlaanderen. Het strekt de Nederlandsche pers tôt eei II de politieke zelfstandigheid van Vlaanderen l" die uitgeroepen werd door een saamgeraapti a bende landverraders met goedkeunng vai t de.. al Duitsche regeering, beslist afgekeuri L" te hebben; Elk patriottisch Hollander wee ^ dat die autonomie onder Duitsch protectc ■r raat yoor Holland beteekent: hodie mih ^ cras tibi. De Residentiebode alleen maak s uitzondering. Sedert jhr. van Nispen to ; Sevenaer, de vroegere hoofdredacteur, he ij tijdelijke.met heteeuwige heeft verwisselc ,r is het xatholiek blad Yan 's Gravenhag i- bedenkelijk pro-duitsch en anti-Ententia geworden. Zulks is niet zonder gevaar voo het aanzien van de R.K. partij van Nederlanc ï Ziehier in welke termen de Residentie - bode over die poging tôt verbrokkeling va ons ongelukkig land schrijft. Wlj willen 6 geen woord bijvoegen, doch wij zijn ovei f tuigd dat de man die zich zoo uitliet d meening van de Hollandsche en ook nie 0 van Haagsche Katholieken niet weergeeft, 1 „De uitroeping van Vlaanderen'a onafhai kelijkheid is ontegenzeggeiyk een feit va '• groofc belang,. ofsohoon de beteekenis daa: « van toch ook niet mag overschat wordei ^ Want er is toch nog altyd een Belgiscb ' regeering, die het zal hebben goed te keure r' en een reeks van mogendheden, die h( = hebben te erkennen. j- „Het eerste zal nog niet zoo gemakkelij t- gaan, hefc tweede wel; nu allerwege h( h zelfbeschikkingsrecht der yolkeren worc •e geproclameerd, kan geen enkele staat -r- allerminst Amerika en Engeland — eenig i- bezwaren aan de Vlaamsche onafhankelijl m heid in den weg leggen-" n •' hr. van Nispen, die een ridder was. zo , ulke taal niet gebezigd hebben. —bi——awasasa——a—a—«gaMBegawa——as—agaw—h— Legerberichten der Entente. Verklarinf? van den rîikskanselier. Geen afstand van Elzas-Lotharingen. — Noord-Frankrijk als vuistpand. — Voorbehoud ten opzichte van België. — Kolonel Repington over de militaire politiek van Lloyd George. — Verdeeldheid der Oekrainiers. .UETPÇSTM© Eindelijk na iamg pramen en uitstellen heeft Hei'tlingi in &e hooîdcommissie van den Duitscben rijksdag. over de Duitsche vrcj'l eovoorwiaardcn gosproki&n. Zakellik saiaemgevat komt de rede hierop fl&ler dai de rijkskanâcl'ieir ailes in W Usons rede goedkeurt wat bem voordoelig schijnl; en allas' verwerpt wat hem onvoordee-lig vooirkomt, Aldus sluit Hertlîng zich aan bij de eischen dat g.aen goheim© internationale, j verd/agen 'meor zuHlen worden gesloten; dat de vrijheid der zeeëo. zal besitaan ; dat aile economische beperkingen zullen worden opgeheven en dat de bewapeni'n-gen zullen beperkt word&n. Dit zijin ook al theoretlsche vo ors tel len, die ver zijin van verwezeniijking. Hertiing voegde er bij da.t nadar over de koloniale reorganisatie zal wordeiuge-sprovon? Va-n ontruim.'ng van het Rus-aisch gebied is er geen spraak. Over B©lgië zegde hij lelterlijk. ,,Wat do Belgische quaestie betreft, i& door mijn ambSsvoorgangers herhaaldelijk! verklaard, dat nooit tijdens den oorlog ean gewelddadige inlijving van Eelgiô bi| Duitschland een punt van bet progiram der Duitsche politiek heeft uitgeiaaakt. De Belgische kw'estie tehoort toi, het complex der kwesties, waarvan. de dé" tails bij de oorlogs- ea vredesonderban-delingen moeten worden geregald. Zoolang onze tegensitanders zich ni^ zoinder aanig. voorbehoud op bejt stand-punt p'iaatsan, dat die inte ^riteit van de rijiken der Oentralen die eonig» mog.e-lijlke basis voor de1 vredeabesprokiiigen] kan vormen, moet ik mij aan het ,lot nu krô ingenomen standpunt bouden en wei-geren, . bij voorbaat de Belgische kwestie von de algemeene discussies uit te sfestap." FJIMflV7VTO glUJlWU ntt i jrwixilllja viwta een ,,Waardeval vuistpand,'. Elzas-Lotharingen zal Duitsch blijven. A¥at de door Wilsoa onder punten 9, 10 en 11, die de eischen van het vraagstuk der Oostennjksche inati.oinaLt:it van S.rvië, Roe-nienië en Monténégro bétreff&n, ges'telde eischen beitreft, zeide Hertiing, dat dit de belangen van Oostor.rijk raakt, waa.raan..h&t bij de bean-twoording daarvan don voorrang moet hebbejn. iWat puint 12 batreft, verklaarde de Bijks.-k anse lier, dat de integriteit van Turkij'ecen levensquaaatie van bet Duitsche rij'c was. Ook bierbij mag men niet vooruitloopen op het Turksche antwoord. Wat punt 18, het Poolsphe vraagstuk, betreft, zeide Von Hertiing, dat de Entente niirim ;r vocr P l.:»n wai opgskoa en De i regeling, van dit vraagstuk moet cve.rge-Jaten blijven aan Oost n ijk, Duit-fC; l:nd ©n Polen. Tegenover heit denkbeeld van een v >1-kerenband staan zij sympathiek. Indien de raorât Lejï zullen word n ge n pi'e r t d or de gedacb'je van mensckelijkheid, zijn zij bereid z© te onderzaeken.N Men ziet dat wamwer concrete voorstel-len mo&tein gedaan worden, Daitsclhland cr nevens siaat. D'e toets'.een van Duitschland's rechuzinnigheid is België. "Zoolaing België niet vTij'wiilig oniruimd is, kan mlsn nieit het min.te v.r^rouwe i in Dnit cMa.nd's vre deavoorâbellen hebben. Ru si and is ©ein nieiuiw republekje ifyker geavorden: dit van Charicow in Oefcrainp. Die afgeva,ardigden der nieuwe republiek trefc. fcen ook naar Brest om gefopt te worden. In Vlaandaren is het geschulviuur z ©er bevig. In Oostemijfc. blijft de toesitand eve-n zoorg-wekkiend.D,e „Manch©ater Guardian" zegt, naar Re,u-tel' meldt, dat de vol'ledige beiichten toow pem dat d^i Oos'tenrijlkJionigaarsche stakin-gen eiven ern&tig waren» in Bohemen, dai Tsje&hisch, en Boedapest dat Hongaarsch is. ails in Neder-Oosbemïijk, dat Duitsch- is. ■ Heit blad meikt op, dat de poditieke c-x niet de: economiscibe reden de voornaamsk is én aobt bet duidelijk' dat tusse-lien H't pioliitiek der Duitscihers te Brest-Litoivsk er de politiek welke de Oostenrijik-Hon-gaarsefe miassa's eiscihien, een grooten argro-nd is. In Dui'tschland hebben de ai'-Dairsciher'f langs de gjebeele Unie terxieôn gewonlnein op beilze'lfde oogsubiifc dat do Oostenrijdv Hoingaars&be massa's bun v^rioiordeeling heb biefla uigesproken. Hier is eejit verdeelldbieik dia fcrs'teld moet wiorden en sTecibts oj één wijze 'kan worden h&Tsfeld. Heit i.s miet langer mogoljk voor Berli|i om O-o gtielnxijk.H'0|ngattije ebkel als een vre>& tuig te gebru.iken vGOir' imperalis'tiscbe eei zudlit. De Oosfceni'ijk-H,9ingaarsche démocrate Jiefeft, door den Russi schen impuis, ha.ai vtelo uitgesprofcen. Dat is een feit yai .^raote betoekenis voor Din-tschland, aoiowe vooir bet .viocji'cn der onderliafldeliLnigen t> Btet.L-ittwsk als voor liiet onlv/erpou vai toefccwnsli'Jti vei'lslagen. Gedeeltelijk niet g&iorrigeerd.) Vai het Westelijk front. g iwii-i" i ■; - ii Het Engelsche iegerbericht LONDEN', 24 Januari. (BaUter). Ofideet avondbericbt: Vandaag is heit mjandeiijfc ge^" schuit opnieiuw op wscbill'enide punton a,an! ■ ons fiWn,t bazuidein de Scarpe, vooral in da buiwt van Norouil, in tofuw geweest. Bij Passchelnidaele was bet eyietaecois aan den; gang. . J Het Fransche Isgerberichi. PARUS, 24 Jan. Officioel avondbmcbtjj Tameîijk lleivendige geschulactie in de stxeefel van Maisons-dé-Champagme en in het van AïQao&urt. , j PARIJS, 24 Jmi. H.N. draadloos. Isielaj te varnijelden i'a den loop van den nacbt^ bedialve een Fransche a-auval ten ooeteu vani Auberives, waarbij gevangenen zija.; gemaakt. . . | Vaa het Zuldelp front* - Het lîaliaansche Iegerbericht. 110iJE, 24 Jan. (Stefajni). OjXitioel. Bai tiielklkèilij'ke kalmte o-p het geheele llroint, ondoc^' broken door iev&ndige geschutw«kzaamiliei(ï in de bergsti-eken aan weerszijdep! van de' Chiese en de Piave, in de door do Piave ovorsiaicHomdei streelc van den Monbellb ea bij de kust, of wel door patroelje onteoeitinij gen pp. dei ooste]ijke grens van de hoog4 vlakfe iva,n Asiago iein de lOtmstreken vajn €iava' Zuechcrina. " | j Bij Capo Sile hgieft een onzer kloine ' a.w deelitigen bij verrassing een wo-Diruil.gescboV'ea^ \njandelijfe post bezet, de bezet'tùig iop, de wape-ii'etTen munJïie &uItg^âaâ."rBleojw.'fëâ Ciano (Montell1») he(bbe:n vijandelijiice r/lieg» tuigen bommen neergewjtrpen, zonder scbadé aan te richtejn. De strljd la <!e lacht Bedrijvigheid der Fransche en Eng. vliegers. PARUS, 24 Jan. Officioel: Dsin iMejJ heeft de Frainsche tweede-luitenant F. f Fr 'jiok zijn £0-.te vija.ndelijlke vliegtuig go-veld. ' - î LONDEN., 21 Jan. (B.ëuter.) OJicieel uit Megopotaimië : Maandag is een vcerspoedige L'-'jr.aanval <v.5. ht jurksc' ■ .îiegveld S|| Kifii ond rnom 11. \ij!a d lij'c 1 fw. crgeschufc schoot cen Britsch to.stel neer. Denzelfdeai dag werd een vijàndelijk vliegtuig ged\von« geai Kinnen onze iinieg bij Falloiedzja te iaa- den. Het is. geheel kapot. -■ * Uitwisseling van Belgische krijgsgevangenen- De haefijizercoriei.pcind'ent van ,,-Het Han* delsblad" scbrijlit: \ ÎWÎij hebben jingelsébe en Diuiieche krijgs-gevangenen hier te gasit gekregcn- Sflfe liob-ben kunnein lezen, dat ©r kana is op uit» wispeling tusschen Duitschers en Franschaa ion Zwitserland. Maar he&ft iemand al iètej vernomen van eenige gtappan der regeating van Havre in 't belang der uitwisseiinjgj van Belgische krijgsgevangencn? Er zitton er duizeinden in Duitecihlani en iuist al die Belgische krijlgsgevangone'n zitten er, 11a-ituurlijk, reedg gedert bet begin van 'en cerlcg. Moetejn die aime droimimels alleen maar hoioren van bit uitwisisielen van a;nde re» en er zelven njets van merken? „België heeft geein Diuitscbo krijgogevan-gene.n om uit te wisselen, zal meil zegg-Mi Maar is, dit dan nU ge«in z.aak waa.ric Frankrijik en ]Eng land met enda-d van hur liefde jegenîi Bellgië zOud-en kunnen d3)er blijktn door ooek Belgische lurijlgsgevang^ner iro hun uitmsiselingein te doen _ begrijpenî ; „Zooals het nu gaat, kunnen juist degenetc die bet laingst knjlgsgevangen ziijm, do Bel [ g'sn,, itoezien bœ... anderan worden vrij gelaliein." , _ [ tVVîij danken dcin rcdacileur van het Hdbld y om zijne edel'mloedige gevoelieinS, boewel h| |betc,r zou gedaan hebben Frankrijik en Enge L land en zijne ironisebe concilie buiton he débat te houden. Het is, hem waarschijniijll 'O-nibekejnd dat cr ro&is. een aantat Belgiscb. krii'g'sgevang-encn door itoodicucn. van^ de Bol î gisclie reg.eering uit Duitechlaind zijn losge r laten. JDe zwaaigewo.nden vcilblijiveai ii 1 Frankrij'k en de niet gewonden zijn in Z w 11 |* seriaiiid gei'nterneerd. D'^ ÛoîlgiiobGt i€ . geering ibekomlmert zich vt*oirtdurcn,d om Lie > lot der Belgifecbe kfijlg^gevaingenen 1 Duitschland «a srael 11■;t'ced3 1>s 1 krijgeik

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes