Le fil de la mort

Le fil de la mort

La zone frontalière entre la Belgique occupée et les Pays-Bas neutres devint vite un paradis de la contrebande. Le trafic de lettres, d’informations militaires et de denrées alimentaires foisonnait. Les jeunes désireux de rejoindre l’armée belge y traversaient également la frontière. Au printemps 1915, les troupes allemandes décidèrent de mettre un terme à tout cela. 


Blog: 'La frontière sous tension, la clôture frontalière entre la Belgique et les Pays-Bas'.


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 55 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Kedactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch .Vlaming, nuchWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! "OMBIT'I liai ■ 1—111 I IMI ...

Belgisch dagblad

^^3de Jaargang." gATERDAa e eii ZONPAU f OCrOBlffB 1917; îS o. xtr. ABOiNNEMENTEN. . Per 3 maanden voor Nederland j f 2.50 franco per post. Losse iummers. Voor Nederland B cent. Voor Boitenland 7'/a cent. Den Haag, Prmsegi-aclifc 126. Telefoon Réd. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD gggm B m m mmm m m msm Versciiijneiid te 's-Gravenhage, elken ...

Het volk: christen werkmansblad

Vljf-fE-Twlntlgste Jaar J. 19 Godsdienst — Haisgezln — Elgsndom Woensdag, 20 Jannari 1915. Alla briefwîsseîingen vracht-tvij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naamL Siaatsch. « Drukkerij Het Volk », Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen* ©asfcon Bossuyt, Gilde der Am> fcacliten, Kortrijk Telefoon 523 Bureel ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargaug* DIWSDAG 9 NOVEMBER 1915 TVo. -47 ABONHEMEKTEIÎ. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse p.u.mmer6 : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 39, Telef. Eed.1 A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

20 Februari 1915 Nr S 38e .Iflarera/ner HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankeiijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen INSCHRIJVING8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Vpor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drcisrater-DSîgecTcte» «i!a: Maatsclîsppij H ET LSCHT bestuordcr » P. Z VîSCHf. Ledcberg-Gcnî » . . REOACTSE . . ADMINISTRATIE KOOGPOORT, 29, GEN? Orgaàn dei* Belffisohe WefkliedenpatâJj. —. Yenehjjmwk a!!e dagers. ABONNEMENTSPRtJS BELGÎE Drie tnaanden. , ♦ , » fr. 3.2i Zcs «nasnden • . * , . fr. 6.50 Een jaar. fr. 12.50 Men ...

Belgisch dagblad

--m _ HT -T. -r- «rm *** VBT.TI>AG 215 .TATVÏTATIT fOlA? IVo. 111. abonnementen. , ?er 3 maanden voor Nederland 12.60 franco per posfc. Losaa nummers. Voor Nederland 5 cent. ; voor Buitenland 7l/i cent. Den Haaa-, Pringecrraclit 126. BELGISCH DAGBLAD Versshijnegsd te 's-Gravenhage, elken «erkdag ie 82 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Tweede Cavalerie-Divisie gedurende den Aftocht naar den Yser (Vervolg) Nu men de beslissinggenomen had den aftocht tôt aan de ...

Belgisch dagblad

S <É«£e 3 m a rir Si 3 % gf §3' ^ OV1ÎMB1SB, 19T8. „ ■ Y. abon.nemekten. >■* Pcr 3 maanden voor Nederland âî.50 franco per post. Losse ffcjniiner*. Voor Nederland 5 cent. !Voor Boitenland 7'/i cent, Den Haa~, Prinsegraeht 16. Te'.efoon Red. en Admin. 2787, BELGISCH DAGBLAD tfepschijnessd te "3=»Spawsnls483»? e<ken ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

.IL jAARCANCïNf_92ti_ VRliiDAG, 29 MAART 1918. HET VADERLAND tl66l« Kleifle aankondigingen : 1 fr. per regel I Groote id- t>ij overeenkomst — I pienstaanbiedingea : voor gerefonneer- Os-B ,jea jcosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Beux-Écus, 3 LEO VAN GOBTHEM, Directeur --il,,- - r " / flet nommer ; 5 centiem ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

OUD-VLAENDEREN Eerste Jaargang N' a Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel ' ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Een Shrapnell ontploft boven een Loopgraaf in Vlaanderen (plaat) 6i Hoe staat het met den Oorlog ? (Overzicht der Krijgskundige en ...

De Belgische standaard

4de Jaar Nr 276 (1147 Zaterdag 21 December 1918 De Belgische Standaard Voor Taal en Volk EENDHACHT BAABT MACHT Voor Ood en tiaard en L VASTE MEDEWERKERS : M. E. Bel paire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van t e Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Fillaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Htlarion Thans. ^ ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND . pleine aankondigingen : 1 fr. per regeî Groote irï- bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ecus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur v . '' Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (yooruitbetaald) : ...

Ons Limburg

Nummer 2 en 3. Maand .Juli en Augustus 1916. Ons Limburg Nieuwsblad uilgcgcvcn door den ce Kring der Limburgers ». ^ REDACTIE : 18, RUE JULES LEGESNE, LE HAVRE. EEN Woordje Vooraf. Ilel eerste nummer van « Ons Limburg» heefl een bijval gehad die al onze verwachtingen overtroffen heeft. Van aile kanten zijn ons loelredingen taegekomen ; ...

Vrij België

NO. 136 VRIJDAG 29 MAART 1918. DERDE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12£ cent. ENGELAND 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG, ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 c FRANKRIJK en BELGIË 3.75 fr. ALLE STUKKEN ...

Vrij België

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12* cent. ENGELAND ?... 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË . . . 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË . . . 3 75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE ...

L'actualité illustré: revue hebdomadaire

5MIJUTE Ilipé ^ REVUE HEBDOMADAIRE W \ . Rue de Ma Campaqne 50 52 54-ADMINISTRATION. BiyjJUSLIJBS .Cinquantenaire, LA PHOTOTYPIE BELGE .S" A~ A ESSCHEN Les frontières Hollando*Belges Publication autorisée par la censure du Gouvernement Allemand* 27 Mars 1915 EDITION POPULaïRÊ. - Prix s 10 centimes N> ...