Vooruit: socialistisch dagblad

692321 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 03 Fevrier. Vooruit: socialistisch dagblad. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nk3610x22t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Drcisrater-DSîgecTcte» «i!a: Maatsclîsppij H ET LSCHT bestuordcr » P. Z VîSCHf. Ledcberg-Gcnî » . . REOACTSE . . ADMINISTRATIE KOOGPOORT, 29, GEN? Orgaàn dei* Belffisohe WefkliedenpatâJj. —. Yenehjjmwk a!!e dagers. ABONNEMENTSPRtJS BELGÎE Drie tnaanden. , ♦ , » fr. 3.2i Zcs «nasnden • . * , . fr. 6.50 Een jaar. fr. 12.50 Men abonneert zich ep elle posîbarccle» DEN VREEMDE Drie maanden («Sagcîijks verzonden). . . . « . 6.79 Bekendmaking JU j £-2%. •<-' &.J1 ^ Gent 27-1-1915. In den laatsten tijd hebben dikwijls weer-bare Belgen beproefd op verboden plaatsea over de grens te gaan. I)s grensposten liebben bevel op aile man-nen, tiie bij zoo een geval op aanrpep niet blijyeu staan, te schieten. In 't vervolg zal ieder verzoek om over de grens naar Holland te gaan door Belgen in den leeftijd van 17 tôt 35 jaar niet alleen meer met geld- of hechtenisstraff&n, maar ook met afvoering in krijgsgevangenschap naar Dtiifcschland gestraft worden., liai'on von Scckendorlf, Luitenant-Generaal. ■■iiiminn mi ^ ea-gEKcsg^aimswvaiMJumiiUi^'JjaMWigga tito&cfefe ¥@s*©©2iigd®g!, Gij leest Vcorisit en zijt dus op de hopgte van hetgeen ons blad geant-woord heeft op de stelling van het kle-rikaal blad Le Bien Plîfc&ss, betreffende de ondersteunirv^ der werkloozen. Te oordeelen naar de verschillende artikels van het klerikaal blad, is er daaarin maar iets duidelijk. Het katholiek orgaan zou willen, nu aat de werkloozenfondsen der vakver-eenigingen uitgeput zijn en dat de stad îgeheel de verantwoordelijkheid en den last der ondersteuning aan de vereenigde werkloozen op zich heeft genomen, -dat diezelfde hulp zou uitgebreid worden 'tôt andere vooruitziende werklieden, als Idëze der ziekenbeurzen of der bewoners van eigen huizen en zelfs tôt de onvereenigden.Wij ves-klaron or.3 csnparfg tegen !«Eeze steiïâr.g. : Wat is het verschil tusschen den ver-ffenigden en den onvereenigden werk-tman ? i Het is groot, het is gewichtig voor al jwie het bestuur van openbare zaken in fîànden heeft. De veréêmgde is een vooruitziende werkmensc'h, die "zich organiseert en jbijdraàgt om zich te verdedigen in ge-^alien van loonstrijd, in geyallen van jbnvrijwiilige werkloosheid en in veel bij-komende toestanden die voor den oogen-jblik niet van pas komen. Verdienen die vereenigden steun en ;yoorrecht bij de openbare besturen, •wier lasten van weldadigheid zij komen verminderen, ja of neen? Wij antwoorden zonder aarzelen: Ja! De onvereenigde doet niets, hij leeft £elijk God in Frankrijk en voor hem : jwelvare de rest. De openbare liefdadigheid, de aaï-jfeioesgeverij is zijnen oppersten en laat-i&ten toevlucht. ; Hij staat dus op aile gebied beneden den vereenigde, die door zijn best te !doen om zich tegen maatschappelijke rampen als de werkloosheid te verzeke-iren, in de mate zijner krachten bij-rïraagt om orde en rust te behouden in de samenleving, zonder daarom zijne lien'ormingsgezmcle princiepen te ver-i 'looehenen. En als Le B5sn PufcSJo het aandurft jeischen te stellen aan de stad Gent, waarom stelt hij diezelfde eischen niet laan de s te den, gemeenten en dorpen van Vlaanderen, waar zijne partij op-permachtig is en waar zij eens iialve peuw geh'Cel alleen bestuurt? Hun voorbeeld zou denkelijk mecr ioen dan honderd artikels in uw blad. i \ En let wel op, juist het verkeerde ge-beurt !. Terwijl elkeen erkent dat Gent 'al het mogelijke doet om niet alleen de ;werklieden,. maar allen die hulp behoe-ven, te redden, gaat uit bijna aile steden en gemeenten bestuurd door de katho-lieken eene jammerklacht op : dat er niets of bijna niets door die bç5tuitrd,eï3 voor 't voîk wordt gedaan!'. Bien Pisblïo, v/aarom niet aan de ka-ttholieke regeering eischen gesteld, zij die jaren en jaren NIETS deed voor de werkloosheid en gedurende vele jaren MIN deed woor de werkloosheid over fansch het fond dan Gent deed voor de tetad alleen?. -is rît- "yi rt 1 ' De partijgenooten van Le Slssi Public 'die het huifîg werkloozenfonds hielpen Etenimen, staan in een geheel rqoeihjk geval. . , Ofwel zij hebben de vereenigden en de spaarders willen steunen en dus be-voorrechten.Ofwel zij hebben gehoopt de stad in Een geldelijken toestand te brengen die on'noudbaar was. In het laatste geval izijn zij totaal mislukt. In het eerste geval moeten zij den faioed hebben de gevolgen hunnèr stem-1 îning te dragen. _ i Zçovçcl ts ^"^4^ *•- sa de - kale pers zelf erkend wordt dat het Werkloozenfonds op de meest onpartij-dige wijze bestuurd wordt. Ehwel, nu eene vraag aan Le 3!en Public. Wij verplaatsen ons in een geheel ge-wonen, normalen tijd. Er zijn twee werkloozen: de eerste een vereenigde, de tweede een onvereenigde..De tweede is lid eener ziekenbeurs, hij heeft eene verzekering op het leven, hij bezit een eigen huis. De eerste is slechts lid van zijne vak-vereeniging en diensvolgens ook van 't Werkloozenfonds. Beiden vallen werkloos, onvrijwillig Zou La BiSiî Public durven verdedigen dat de onvereenigde, evenals de vereenigde, uit het Werkloozenfonds moet trekken, gesticht en gevoed door de ver-. eenigden ? i Dat durft hij niet. Wij dagen hem uit die verklaring te doen, — hij zal het ni,et. ï? ^ De stelling der vereenigden en onvereenigden tegenover het Werkloozenfonds is duidelijk. Blijft de kwestie der onvereenigden die iiî nood zijn. Mogen of moeten zij niet geholpen worden ? Zekerlijk ! Maar niet onder den vorm der vereenigden, die bijgestaan worden als een soort van verkregen recht. Zij moeten gesteund worden, en dat gebeurt, alhoewel Le Bien Public wil doen doorschijnen dat Gent ailes doet voor de vereenigden en de andere werklieden haar onverschillig zijn. Dat is volkomen valsch! Aan de vereenigden wordt cîoor het Werkloozenfonds nog geene .18.000 fr. per week uitgegeven. Aan de «darse» werken 6500 werklie-1 den. Onder dit getal zijn er geen 1000 vereenigden. Men wint er 12 frank per week. Dus geeft de stad, aan de 5500 onvereenigden aan de darse werkend, 66.000 fr. uit, terwijl enkel aan de vereenigden die aan de darse arbeideu 12.qoo fr. per week wordt betaald, of een verschil van 44.000 fr. dat méér in den zak van de onvereenigden komt. Het Weldadigheidsbureel zal zeker wel ongeveer 20.000 fr. per week pit-geven. ' Elkeen weet dat de onvereenigde eerder en meer naar de Arme Kamer zal loopen dan de vereenigde. Dus van dit cijfer zal ook het leeuwenaandeel tôt den onvereenigde gaan. Waar haalt Le Bien Pubiic dan de pre-tentie van te beweren : dat de vooruitziende werklieden, — zij die jaren en jaren de opoffering hunner stortingen deden, — bevoorrecht worden? Hij heeft niets bewezen, gaf daaren-boven valsche cijfers, maar wij BEWIJ* ZEN met cijfers dat hij ongelijk heeft. Wij zijn geene aanhangers van de k yragerij of van de Arme Kamer. Ziet men andere vormen tôt steun'?, i Een algemeen fonds met wijk- of ge-' b u ut tç^. y^ el i n ge n, dat zou kunnen wer-ken'?, ' Ons is het goed. Maar de onvereenigde zal in dees geval beneden den vereenigde blijven, omdat hij er zich zelve • beneden gesteld heeft. En wij wenschten uit gansch'er h'arte dat de Christene syndikaten onze ge-dachten hieromtrent bijtraden, of aller-minst hun gevoelen lieten kennen. J# «1# ^ Wat betreft den geldelijken toestand onzer syndikaten, wij zijn gerust. Le Bien Pubiic mag zelfs ook gerust ; zijn, want hij is gedeeltelijk voldaan. - Niet alleen zijn AL de werkloozenlcas-sen onzer vereenigingen uitgeput, maar ALLEN hebben aan hunne weerstands-kassen groote sommen moeten ontlee-( nen en... moesten ook nog zelfs bij vreemden geld halen om gedurênde de esi'ste maanden yan d» ooriact hunne leden te kunnen ondersteunen. Dat is eene inlichtmg die wij aan Le Bien PifàSic WILLEN geven, want het blad heeft er niets in te zien. Primo! Zijn wij uitgeput, des te beter voor , hem en zijne klasse. Secundo ! Zullen wij rijk zijn na den oorlog, des te beter voor ons. Tertio! Wij zijn bewust, rijk of arm, van onzen plicht te hebben gedaan ep wen-schen aan de papen van 's gelijken. Quarto ! Vereenigden, neemt goed in acht hetgeen wij U hier uiteen deden ; beSeft daardoor dat gij de macht en de. toe-komgt zijt en vooruit voor HET SOCIALISME EN DE VEREENIGING 1 De Seoretarfssen der Socïafistîsohe Syndikaten. v Hartroerende tooneelen i Gansch Belgio lijdfc : daarover zijn wij t'akkoord ! Maar dat er ongekende, hart-. schokkende toestanden zijn, daar\raa deed ; ik deze week de overtuiging op, en wat ik zag zal me altijd bijblijven. Door het hulpkomiteit was ik gelast ge-worden arme gezinnen to bezoeken en de 1 behoeîtigsteu onder dezen aaa te teekenen tôt het verleenen van hulp, dit vooral voor : wat de kleederen betreft. Deze kl&ederen, ondergoed, enz., worde-n ons bezorgd door het Provinciaal Hulpkomiteit, zetelend te : Gent, waarin M. doktcr Persoons den af-; gevaardigde is voor onze /stad en het kan-ton Lokeren. De tooneelen van ellende en smart weergeven die ik vaststelde en zelf onder-vond tijdens mijne bezoeken aan zeventig gezinnen op donderdag, vrijdag en zater-dag laat-sfc. is bepa-ald onmogelijk. Àîlen lieten zich insehrijven om maar 1 eenige hulp te bekomen — die zij overigens noodig hadden maar voor siummige gezinnen mag geca oogenblik gcwacht worden, of de vreesclijkste gevolgen zijn te i verwackten. t Het meerendeel der bezochte huizen, waren gezinnen van vellenbewerkers, dus : van eene katègorie arbeiders die sinds het begin van den oorlog zonder eenige brood-winning zijn. Meestal deze gezinnen hebben, in navol-ging van den raad hen door kardinaal Mercier gegeven, zeer veel kinderen, zoodat zij nog zoo talrijk in eene familie de honger-: krampen gevoelen die hun lichaam als van-eenscheuren !... In een dezer gezinnen zagen wij zes kleintjes rond cen uitgedoofd vuur ge-, sehaard. Bittere spot ! 't AVas alsof zij daardoor eenige warmte gevoelden... ( Allen waren met moeite in wat schrale en gelapte plunjes gestoken, om zoo te zeggen 1 half naakt, zonder vestje noch kloefen aan!... En dit bij een guur weder. De moeder, — voor wie ik een onbekende was, — vroeg mij bij het binnentreden of i ik hen hulp verleenen kwam. Ik zegde haar het doel van mijn bezoek, maar do arme moeder àntwoordde: ■— Mijnheer, mijne kinderen hebben nog - niets geëten noch gedronken vanda&g... en ik durf aan niemand mijnen nood klagen. De vader die me kende, hij de naarstigo 1 wroeter, hij die anderen verrijkte... zat wa-nhopig en moedeloos midden de zijnen, geen raad wotend, geen woord van ver-. troosting noch lioop vir.dend. lloa mo dit ailes door het lichaa'm giag, , is me onuiogelijk te zeggen. ÎTa de moeder opgemerkt te hebben dat ik 1 geen «mijnheer», maar een werkman was, . vroeg iS: haar of zij dagelijks genoot der stc-delijko voeding, de soep. Het antwoord was: —• Wij hvijr/cn enheli'jls den zaterdcig en den zondag, ALS EU OVERSCEOT IS. Toen ik nu weororn vroeg wat zjj verlang-de, antwoorddô de vrouw sniklcend: — Wij bezitten niets ! Wij hebben noch ■ kleeren, noch beddens, noch dekens... niets! De deur van een naast gelegen kamerken ■ openende, toondo de ongelulckige moeder mij - hoe zij met haar echtgenoot en kinderen te : saam op eenige ballen en kafzak zich 's • nachts uitrusten moesten!... Wat verder kwam ik in een gezin dat niefc min dan 12 kinderen telde, waarvan het oud-' ste 16 jaar oud was en acht do 10 jaren nog niet bereikt hadden.Bibberend van de koude zaten ze wanhopig in de kille woning neer-. slachtig elkander aan te zien. 1 De moeder weende, evenals heure kinderen, wannecr zij hoorde wat het doel van : mijn bezoek was. Na geruimn tijd in do on-mogèlijkheid te zijn geweest een woord uit ■ te brengen, zegde de arme vrouw: ■ — Bracke, ik heb noch brood noch drin-• ken voor mijn© ongelukkige kinderen. Mijn - man is in do gebuurte gaan zien of er niet j wat eten te krijgen is. : Vreeselijk!... Mijn hart brak. Al mijnen ' moed aamenrapend vrgecr _i_k da vrouw of zu dagelijks genoot van het voedingskomiteit. Het antwoord der moeder was: — Tweemaal in de week, ALS ER WAT OVEESC'HOT IS. Des donderdags krijg ik mijne bons ter waarde van 3.50 fr., dit dan om zeven dagen van to leven. Men zegt gewoonlijk: hoe verder hoe trou-riger, maar bij deze bezoeken 13 zulks waar-heid.Na even droevig als in de vorige huizen deze familie verlaten te hebben, _ klopte ik aan de deur van eene andere woning. Geen antwoord bekomend deed ik zelf de deur open, maar een aànbiik, die ik noo:t vergeten zal, trof mijne oogen. In de armoedige, ijskoude v.'oning," zat eene snikkende moeder, in gezelschap van eanige geburen, die jamçierde over de dood van een harer kinderen, aan gebrek gestorven. Ik ontblootte mij het ohofd, wierp eon blik in het ronde... maar kon het niet lang uit-houden: do ontroering was mij te sterk, 'k kon niet langer mijn reeds zoolang opge-kropt gemoed overmeesteren. 'k V/eende b het zien van al dit onver-diend lijden... 'k Vervloekte de wereld met dargelijke toestanden... 'k Beîoofde de troostelooze moeder eons te-rug to komen. Wat kon ik anders? Zal de penning die ik haar geven kon eenige zal-ving zijn? Diep geschokt door het lijden dat ik aan-schouwd heb, was ik meer dan ooit over-tuigd dat eene buitengewone pogiug dient te worden gedaan voor de werkloozo bevol-king onzer stad, vooraleer nog ergere tooneelen gebeureu. C. BïïACKE. *n<' ..n ■■■immiwuii ïRiwt Non rle slag voor soissons Het spreekt vsn zelf dat er nog veel ge-schrevcn en gewreven wordt — en zal worden, over den slag voor Soissons, d»e van overwegende beteekenis ging worden en waarin het toeyal eene zoo belangrijke roi is komen,epalen. De Moi'iiing l'ost, het engelsch blad dat de faam heeft de dingen nog al te durven zeggen zooals zij zijn — en die in dit geval geen belang heeft bij eenige overdrijving, deelt uit een lang verslag van ziin oorlogs-correspondent mecîe, waara&n wij volgens f het Bcrliner Tagcblatt het volgende ont-leenen : Yoor wat betreft de gevechten langs het uitgestrekt front Cuffies-Croug-Missy,_dat heelemaa.l over den rechteroever der Aisne / liep, dus ten vlakken Noorden van de statfi Soissons, moeten wij in bijzonderheden trie-> , den die voor ons niet aangenaam zijn maar. die onze lezçrs toch moeten kennen yoorj den dag van morgen : Laten wij eerst met fierheid zeggen dat1 de fransche soldaten zich met kloefcen leeu-i wenmoed verdedigd hebben op heel de lijn! en dat zij kna.p gestreden hebben alvorena' zich in betitekkelijk goede orde terug te! 1 trekken over den stroom. \ : De waters der Aisne waren in den tijdj van twee dagen zooals nooit gestegen,! vloeiden in woesten stroom naar beneden j ; en namen de me este noodbruggen mede die 1 aangelegd waren voor den mogelijken af- j > tocht. j ) De Duitschere moesten de gelegenheid ' 1 van het terrein en den waterstand goed kennen en ongcmefkt hadden zij op twee' : plaatsen diepe slooten gegraven tôt onder. den dijk van den gezwollen-stroom. : Op den oogenblik dat de Duitschers oveif de heele opgegeven, in halfrond loopends, lijn aanvielen, staken zij de dijken door» zoodat in zeer korten tijd al de fransch^ j loopgraven onder water liepen en de wei* de zelf overstroomde. Toen d© fransche soldaten al hunnen s moed, cl hunne krachtdadigheid noodig hadden om zich uit hunne loopgttiven te werken, om hun leven te redden in den af-tocht, toen gingen de Duitschers over1 tôt een algemeenen a&nval van het voet-| volk, dat hier en daar tôt aan den broek-: ; band in het water stond. ,1 Het spreekt van zelf dat de aldus verras-! te Franschen een overgroot getal mannenj o&n dooden, gekwetsen en gevangenen ver-S loi^en en dat zij al hun materiaal in dén i steek moesten laten om zoo spoedig moge- j ■ lijk over den yloed te komen. J Maar terwijl de in dichte drommen voor-] uit ruldjende Duitschers de aftrekkendej Franschen achten-olgden, waarvan nog honderden en liondei^den zouden neerge-j 1 schoten worden voor dat zij de noodbruggen , bereikten, werd er eensklaps van fransche i zijde een dubbelen aanval geblazen, links I van Nimy uit, rechts va.n Cuffies uit, een j dubbele aanval die behendig ondersteundj werd door een verschrikkelijk kanonnen- _ vuur uit het center over den vloed. Deze dubbele tegeaaanval was zoo mees-> terlijk, zoo behendig aangelegd, dat dai Duitsche drommen tôt staan en weldra toti aftrekken gedwongen waren, op hunna beurt veel dooden en gekwetsten in del overstroomde weide latend. / Zonder dezen meesterlijken tegenaanval waren de Duitschers zeker met eene groote' legermacht onmiddellijk over de Aisne ge-\ komen en zouden zij het aftrekkend fransch'! leger nog een heel eind op de hielen hebbe»' gezeten, i ©n 6a Oiîiseia tslsgrammea : Duiîsckc auibtelijke meldingen. Groot Hoofdkwarticr 31 Jannarl. Weste- j . lijk oorlogstooneclî In Vlaanderen hadden gisteren slechts - ardlleriegevechten plaats. : Bij Ouinchv, zuidelijk van den steenweg La Bassée-Bithune, evenals bij Carancy, 1 noordwestelijk van Arras, werden aan de Franschen eenige loopgraven ontnomen. Qo^tolijk oorlogstooneeî s Van de Oost-Pruisischo grens mets nieuws. In Polcu werd bij Borrymow, ooste-, lijk van Lowicz, een russische aanval terug-geslagen.1 Opperstc legcrbestuTir. ; Ult FpaBis®ia© IsrfôEi PABIJS, 29 Januari. (Eeutcr.) Officicel bericht van dezen avond, elf uur : « ïen oosten van Soissons hebben de " Dui.-ïchers twee pogingen gedaan om de ? Aisn a over to trekken, welke beide zijn af-3 geslUgen. » GisLe-r nacht- is Duinkerken gebomb'ar-deerd dcor verscheidene Duitsche vliegtui-gen. Enkel© personen zijn gedood en ga-! woad ; de stoffelijke schade is gering._ I » In den nacht van 23 op 20 J anuari hebben onze vliegers verscheidene borumen ge-v/orpen op do vijandelijke kampen in de - streek van Laon, La Fère en Soissons. i » Van ochtend is een Duitsch vliegtuig fc moeten Ianden ten oosten van Gerbéviller (ten zuiden van Lunéville). De inzittenden 1 zijn gevangen genomen. ï PARUS, 30 Januari. (Il eu ter.) Officie»! ' bericht van dezen middag, drie uur: '« De dag van gisteren is betrekkelijk rus-' tig voorbijgegaan. » Bij Quinchy (ten zuiden van het k'anaali van La Bassée naar Béthune) hebben de; Engelsche troepen slag gelevcrd. ^ » De artillerie van de bondgenootenheeft 1 op verscheidene punten voordeelen be-( haald. > Bij Flirey (in Woevre) hebben de Diût-i schers eene mijn laten springen met het\ doel onze schansen te vernielen. De ont-,1 ploffing liad geenen uitslag. » l PARUS, 30 Januari. (Reuter.) : De aan- j vallen bij Soissons zijn verminderd eu op j de andere deelen van het front zijn slechts gevechten van ondergeschikte beteekenis' geleverd. Het afschuwelijke weder heeft' grootere gevecliten belet. Waar het op aankomt! ' is, een goeden uitslag te bereiken zonder noo-' delooze offers. Het Belgische leger is met merkwaardi-j gen spoed opnieuw ingericht. Zijne artillerie' heeft kostbare diensten aan de Franschen! bewezen. 1 De Engelschen hebben een allerhevigs^ offensief van de Duitschers aan weerszijdenj van het kanaal van La Bassée to doovstaani gehad. De vijand trachtte hen tegelijkertijd' ' op verscheidene punteû i'an het front af te leiden tusschen do wegen van Béthune naar La Bassée en van La Bassée naar Aix la Noulette. Een Duitsch batalion dreef des ooutends om 8 uur da Engelschen uit da loopgraven van het front van Çhiinchy, Enkele minuten later werd Givenchy aan-gevallen. De vijand kreeg terstond vasten voet in het dorp. De Engelsche bevelhebbVr f-elastte dria' tegen-aanvallen, die door Fransc-h geschut-' vuur werden ondersteund. Vijf maal herliaalden de Duitschers hun' aanvallen, doch werden telkens teruggesla-' gen. De Duitschers deden vervolgens eea nachtelijken aanval eu werden weer terug'l geslagen. Er ontstoud eerst een lichte krom-5 vwûm; in de Fransche linie tejjgevolge y&ti SI ~ ■■ W« 33 Prijs per nommer : voor Belgio 3 centiomen, voor don *rosmde 5 contiomaa Te!«f©oa s llodaotie 247 » fti.'sîâiîîlsts'atâ® 2S45 $o«nsdag 3 FebraaH 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vooruit: socialistisch dagblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1884 au 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes