Vrij België

683564 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 02 Novembre. Vrij België. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z02z31pk8r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12* cent. ENGELAND ?... 3 pence. FRANKRIJK en BELGIË . . . 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND 2 sh. 9 d. FRANKRIJK en BELGIË . . . 3 75 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENiNGhN. INHOUD: De Stem der Dooden, F. van Cau-welaert. — Vlaanderen in v rij België, III, G. Op-debeek. ■— Eenheid, kracht, gematig'dheid, C. — Wie is schuldig? A. Janssens. —: Wanneer vader wederkomt, (gedicht), C. Hodister. — Kantteeke-ningen. — Prikkelaraadschetsen, L. Noë. — De Volkerenkrijg. — Internationaal Overzicht. — Al- lerhande tijdingen. — Ritje, (gedicht), Pieter Jo-zef. — Nieuws zran het Front. — Episode van het Ilzerfront, J. De Maegt. — Krijgswetenschap. Hoogstudentemverking. — Nieuws uit het Land. — Nieuws uit het Buitenland. — Financieele Me-dedeelingen. De Stem der Dooden. Allerzielen! Laat ons, op heden, onze dooden eeren; hen, die vôôr hunnen tijd gestorven zijn, ge-broken en onthavend, in het bezette land; hen die, ontworteld uit den moedergrond, verwelkt zijn in de ballingschap; hen, die misdadig weggevoerd voor slavenarbeid ot voor hun vaderlandsche trouw gebannen of gevangen in Duitsche hongerholen zijn ver-gaan; hen, die in de eerste dageri van onzen rampspoed op hondsche vvijze zijn vermoord in onze gloeiende steden; maar hen ook, hen vooral die duizenden van jonge mannen, die met den losprijs van hun eigen leven de vrijheid van ons land heldhaftig wilden koo-pen. 7>'\ y.ijn zoovelen r^eds; hun graven zoo 't graven zijn, liggen verstrooid in vele lan-den, maar allen hebben het recht bij ons te zijn door onze liefde en op den dag van al-gemeenen rouw op Allerzielen, ons allen, hoofd en knie gebogen vernederd te vinden in den dienst der piëteit aan hun gedachte-nis.Laat ons, op dezen dag,omze dooden eeren. Maar laat vooral onze dooden tôt ons spre-ken. Het beste spreekgestoelte voor het leven staat aan de overzijde van het graf en onder al de redenaars van de eeuwigheids-tribune de grootste, zijn zij niet wien het leven als ontviel, maar die het leven, zelf- en_ doelbewust, gegeven hebben voor een groote zaak. 1) En welk een zaak kan voor een volksge-meenschap grooter zijn dan deze voor welke wij ten strijde zijn getogen: de eer, de vrijheid én de zelfstandigheid van 't vaderland en welke taal kan krachtiger zijn dan wat een koor van helden, — zij zijn reeds duizenden -£- eenstemmig met de sterkte van de dood, voor ons getuigt, dat wij volharden moeten, in strijd, in arbeid, in lijdelijk verzet, in on-gebogen rechtstandigheid, zoolang het doel, dat door hun levensoffer werd gewijd, niet onaantastbaar zal verzekerd zijn. Maar gij, die deze vaderlandsche taal ver-staat, verstaat de taal ook van diezelfde le-venverwekkers wanneer zij zeggen, dat zij g-estorven zijn om de eer van België, die de gezamenlijke eer van Ylaming is en Wa'al, ons gemeenschappelijk erf van staatkundige vrijheden, om onze zelfstandigheid die ons allen als een aangeboren zielsbehoefte is te redden, maar ook — ont-houdt het — maar ook opdat ons Vlaam-sche volk, zoolang gespeend van 't voile geestelijke leven, opnieuw zicbzelf kurfhe zijn, en door het genot van zijn onverminkt en onverminderd taalrecht in het vrije Bel-gische staatsverbond de volheid kunne ge-ven van zijn groote gaven. Zij, die het willen voorstellen alsof de denkende hoofden, alsof de geestelijke jonge leiders onder de Vlamingen die aan den 1) Naar een gedachte van Bjôrnsterne Bjôrnson in „Boven menschelijke kracht". IL [Jzer zijn gevallen voor het welzijn van aile Belgen, één oogenblik hun Vlaamsch ideaal hadden vergeten bij hun grootsch-tragische taak der landsverdediging, zij zijn onwetend, onoprecht of zwak van harte, maar zij geven aan onze jonge helden niet de voile eere, die hun toekomt. België en Vlaanderen, vaderland en eigen volk zijn geene tegenstrijdige woorden, die tegen elkander ^echten om e*en deel van onze jonge mannen.Deze dienen België en Vlaanderen in en om elkander, zon-der inwendigen tweespalt. Een België, dat hun liefde voor hun Vlaamsche volk benij-den zou, een België dat, politiek waanzin-nig, de levenskracht van hun eigen volk zou schendeti of onderdrukken, zou hunne of-fers onwaardig zijn. Zij dienden België met Vlaamsche trouw omdat België's vrijheid de voorwaarde is voor het welzijn van hun Vlaamsche volksgemeenschap >en hun liefde liep vooruit op de toekomst om qen België te verwelkomen, dat in de individueele - gaafheid en de ongedwon-gen samenwerking van zijn onderscheiden helften zijn stevigheid en schoonheid zou hebben gevonden. Dât België hadden zij lief, dat België werd voor hun oogen dag en nacht door vijandelijke granaten openge-scheurd in den dierbaren schoot van Vlaanderen en zij voelden de weeën van den \ îaamschen moedergrond als wraakseinen onvlammen in hun binnenste. ,,Om het ster-vende Yper, haat ik de Duitschers meer dan ik zeggen kan", zoo schreef een der besten onder hen en als een held ontving hij een granaatscherf in voile borst. ,,Om Vlaanderen sterf ik gaarne", fluisterde een ander ionge voorman, terwijl de ontzettendste pij-nen zijn laatste krachten uiteen rafelden. En vele anderen, die als ééne ziel met hen rnee-gevoelden, die met hen streden en vielên met een zelfde grootmoedigheid, hebben ons woorden achtergelaten*. even vol van betee-kenis, soms zvvaar ook van weemoed over de nog ongetemde miskenning van hun Vlaamsche taalrecht, en deze woorden blij-ven als de inleiding op de bovenaardsche welsprekendheid-van-hun-offer onsterfelijk als de kracht zelf van dit offer. Niet ieder van onze landgenooten heeft die woorden reeds gehoord. Maar ieder zal ze hooreh, en wie ze mocht misachten gedenke, dat de macht der dooden groot is en dat de dooden zich ook wreken op hunnen tijd, wanneer men hun stem wil smoren. Maar onder ons, die streden naast of vôôr de jonge mannen, leeft hun woord. Het leeft niêt alleen, het heerscht met eenen wil, die door geen aardsche macht meer kan worden overwonnen, omdat hij den dood trotseerde, en het gebiedt aan ons allen, die vaH hetzelf-de bloed zijn, dat het Vlaamsche volk, uit zijn puinen opnieuw zal opstaan in de voile kracht van zijn zuivere, onvervalscljte geestelijke persoonlijkheid en aile banden, die zijn op-standing zouden willen beletten, breken zal zoodra de nu in verschillende landen versprei-de ledematen van ons volkslichaam opnieuw elkander zullen hebben teruggevonden. En daarom, jonge Vlaamsche mannen, die vôôr Uwen tijd nog mocht weggeroepen worden van het sterfelijke leven en van den lij-felijken strijd, verlaat ons niet ongetroost. Onze moud kent slechts éénen eed, en hij vvor-de op dezen dag van allerzielen uit piëteit voor uwe gevallen jonge Vlaamsche broe-ders door aile plichtbewuste Vlamingen her-haald, dat wij niet zullen rusten vooraleer de gedachte van Uw leven, de wedergeboorte van Vlaanderen in een vrij België, U ter eere en elken weerstaand ten trots, heeft plaats genomen in de reeks der schoone werkelijk-hedgn.Nadat Claes op den brandstapel vermoord was, nam zijn zoon Tijl Uilenspiegel, de geest van Vlaanderen, binst den nacht een handvol van zijn assche en droeg ze, in een zakje door Soetkin genaaid onafscheidbaar bij zich, als de talisman van het werk der wraak en der bevrijding dat Tijl ging onder-nemen. Ook wij, Vlamingen reikén in den geest onze handen naar dè1* IJzerboorden en nemen een palm van roode aarde, gedrenkt met het bloed der onzen en bergen ze in de stille geheimzinnigheid van onze borst, opdat zij daar wake over het werk van ons leven. Wij zullen trouw zijn zooals onze lieve dooden waren aan Belgische burgerplicht en | landseer, wij zullen onze handen nooit leenen tôt samenwerking met de beulen van hun jong leven en de verwoesters van zooveel Vlaamsche kunstschatten, maar wij zullen als zij ook altijd denken aan de toekomst van Vlaanderen, dat wacht op herstel. En komt dan de twijfel of komt de verzoeking, en dreigt de vrees of bekruipt ons te vroeg de vermceienis, zooals de assche van Claes op de borst van Uilenspiegel, zoo zal hunne assche kloppen op ons! FRANS VAN CAUWELAERT. Vlaanderen in Vrij België. m. « De noodkreet van het Activisme. Wij hebben -ons m de béstrijcling van Tfci activisme nooit opgehouden met allerlei bij-komstige vraagst.ukken, maar zijn steeds recht op het doel afgegaan. Sentimentalisme is in oorlogstijd meer dan ooit uit den booze. Er kunnen slechts groote en hooge gedach-ten gelden, die het ideëele doel uitmaken, waarvoor het waard is te strijden en het leven te geven. Ter bepaling eener principieele houding kan slechts het geweten alleen in zijn zuiverste ingevingen gehoord worden. Eerlijkheid in het doel veronderstelt eerlijk-heid in de middelen. In deze dagen, waarin het volksbewustzijn eindelijk ontwaakt, kan geene leuze meer opgang maken, zoo zij niet klinkt voor recht en waarheid. De oorlog, begonnen voor een gewetenloos doel van ver-overing en-macht door geweld, zal zich kee-ren tegem lien, die de volkeren voor zulke doeleinden in het wapen hebben geroepen. De teekenen zijn duide-lijik. Elke politiek, die steunt op geweld en macht, is d'an ook ten dOode opgeschreven. Zij kan niet gedijen, zij kan niet worlelen in den bodem van de nieuw.é wereldorde, waarin reeds de ploegen de voren trekken. Oude methoden hebben afgedaan,, een nieuwe we-rel-d heeft nieif^-e menschen noodig. Meii'- schen., die vechten voor de schoone toekomst ; <* menschen met breede gedachten en. sterke overtuiging. Het leven worstelt zich uit deze pijnlijke levensjaren naar het licht. Het is niet mogelijk, dat millioenen levenis geslacht-offerd werden, om bij den vrede de oude machine weer aan den gang te brengen. Wij hebben steed's naar de toekomst geke-ken. Wij hebben de beste kansen overwogen, maar ons nooit laten meesleepen door verbit-tering of hart.stocht. Feiten en toestanden hebben voor ons hun relatieve waarde bëhou-den; slechts op de eeuwige waarden van een zuiver betrachten hebben wij ons gesteund. De Vlaamsche beweging was immers, vôôr den oorlog, de heilige zaak van een miskend en vertrapt volk. En als elk andere beweging voor recht en 'leven, droeg zij den schoonen glans van het ideaal. Het was een eer tôt hare verded'igers en voorstanders te behoo-ren, juist omdat men ons versmaadde en oi/idat wij oci.. ■ , , i.-a' -n iei toch zôô groot en zôô fier in onzen onver-vaard'en kamp. Wij droomden allen van het groote Vlaanderen, heerlijk als weleer, en dat nog de wereld verbazen zou door zijn roem en zijn luister. Een onbedwingbare geestdrift ontvlamde in de ontwakende harten: het werd een brand, het werd een vuur, wiens gloed al verder uitsloeg en al dieper in de massa ingreep. De ziel van. Vlaanderen werd herboren: zij was nog dezelfde van eeuwen her: even taai, even sterk, even lichtend. Dit ontwaken was door niets te belemme-ren. De oorlog moest het Vlaamsche recht bezegelen: het bloed der gevallen Vlamingen zou in het. vrije België luid voor ons gespro-ken hebben. Het activisme heeft echter de wondere teekenen der toekomst niet begrepen. Het heeft aan de Vlaamsche beweging haar ideeële ongereptheid ontnomen. Wij waren zoo sterk in onze zwakt.e, omdat. wij zulke idéalisten waren. Nooit heeft men iets tegen ons ge-kund, ondanks laster, vervolging, haat en hoon. Dichters zongen van Vlaanderen als van hunne bruidi, als van hunne Moeder. En wij allen voeldèn dit besef als een hechfe werkelijkheid. Onze liefde voor Vlaanderen was het beste, het hoogste, het nobelste in ons leven. En waren wij maar kleine menschen met vele gebreken en vele onvolko-menheden ; die liefde toch was iets van gave zuiverheid, dat wcrst-elde boven onze klein-heid uit. Wij hebben ons nooit toevertrouwd aan anderen, aan vreemden. Wij waren zelfs schuw om met onze misère naar Nederland te komen, waar to;h onze broeders naar den bloede wonen. Wij hoopten. ailes uit de on-verwoestbare kracht van ons Vlaamsch ge-l.oof en wij wisten wel, dat eens de toekomst ook voor ons mild en goed zou zijn. De activisten hebl>en dit ailes verloochend.. Zij hebben de Vlaamsche beweging vast.ge-klonken aan Duitschland, aan den overweldi-ger. Zelf hebben ze dit ingezien, zonder er nochtans de conclusie uit te trekken. 1) Dit besluit lag nochtans voor de hand: het moest een mislukking worden, noodlottig op j No. 115. VRIJDAG 2 NOVEMBER 1917. DERDE JAARGANG.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes