Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

691544 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 29 Mars. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v97zk56x2j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

.IL jAARCANCïNf_92ti_ VRliiDAG, 29 MAART 1918. HET VADERLAND tl66l« Kleifle aankondigingen : 1 fr. per regel I Groote id- t>ij overeenkomst — I pienstaanbiedingea : voor gerefonneer- Os-B ,jea jcosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Beux-Écus, 3 LEO VAN GOBTHEM, Directeur --il,,- - r " / flet nommer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per raaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Hollaod 1 £ld« 25. Elders 3-00 fir. rr.» IN DE LENTE NOCTURNE jor 't avondmaal kwam Oompje nog tuchtje scheppen op den drempel zjjn woning. De avond was zoo I en de 'hemel bloxik van rijk ge- îoude fruitboomen in den boogaard oezelden op den blauwen achter-id fulpig en de doornhaag trok een are streep om den rechithoek van dooiend stuk weideland... "schoon weer voor 't seizoen, mum-le Oompje t'oen hij Berten zag. Hïj le Berten goed. Berten was de boy .kapitein 01dert,s en kapitein 01-B ligt bij Oompje ingekwartierd. jar Berten s t op te 'Oompje bij wij len bndsvol tabak in de hand, die hier Frankrijk, hoogst kostelijk en bcli was. an daar ook hun kameraadschappe-[ieirekkingen.[rfen antwoordde niet dadelijk. îpje herhaalde : 'Schoon weere, voor 't seizoen, me- Ja 't, beaamde Berten toen. '{M met eens opengaan, hernam pjé. 't Koren schiet al uit. j haalde zijn pijpje te voorschijn ieide : Goeie tabak, de Belgische... ïrten rook lont. Een pijpje stoppen ? vroeg hij. ;Bij ja' k meneere, gaarne... paften beiden stilzwijgend. De ta-wolkjes wierookten heen, ai nmelend. Ergens galmde een roe-jîkrijgsdeuntje langs de baan. Hutig volkske, lachte Oompje. Ijlokje van den nabijen dorpsro-jjœpte 't « Angélus ». Vredig ver-ielde 't geluid o-ver 't sluimerende |ap... iit/harop stoorde 't geibrom van een r de stilte. Instinktmatig hief Ber-hoofd op en luisterde... Monotoon, tyoosd, gonsde 't in de lucht... Vliegers, verklaarde Berten. Vïiegers ? schrok Oompje. fee, drie, vier rnelkige lichtstralen ja langsheen de gestarnde transen. ■De zoeklichten werken. te snorden de motors. Oompje il aan zijn pijpje te trekken. Hij teverlegen en plaatste zich tnet pigtegen den gevel van zijn huis... $e vlammen bliksemden door de ernis. [kanons boemboemden. Shrapnells huilend door de lucht en hoog phemelte ontploften ze met een werk van roode sterretjes. Sissend fjfc de schervels in 't' ronde. 'Oflaakbaar vervolgden de vliegtui-ipn rit. p. sloebers ! jankte Oompje. Ze iWere menschen doodsmijten ! Hij &î voorzichtig naar de open deur Op den dorpel bleef hij staan als Bge in zijn nis, roerloos^ hoekig, pige gelaat bleek in den bleeken PP'...'. tônekkiger vuurden de batterijen. jichtstiralen versmolten tôt een Nek op het donkere hemelblauw. lt:Zie er één, j-uichte Oompje. Ifdaad, één der aéroplanen hing in tët van stralen gevangen. Maar 't niet lang. Met eén behendigen le' t vliegtuig mit den lichtbundel Ntète. De shrapnells ontploften in blinde, ^ bombardeeren de mane, jokte " uit deji huize riep tante Lien : fera Tiste, e-ten I JPie, stouter nu, daar hij hoorde ® vliegers wijd reeds heendreven, '"'hij tante Lién niet hoorde. Tan-811 sleffer.de toçn zelf tôt in 't deur- ^om je niet eten. Oom Tiste ? ®PÎe kalm, onversaagd, de pijp in ™0nd, de handen in de broekzak- Snnnikte : k Hadde zoo gaarne een3 'n bom vallen ! FRITZ FRANCKEN. nnkemœn beschoten )tt- Vverscheidene dagen besohieten sC'iars Duinkerken en omstreken n \erdragend kanon. Van verle-Êi'daa' tôt Zondag vielen er 19 i, J'jUl 380 millimeter en van Zon-bg,, ÎJaandag 7 obussen van zelfde no° ziJn 6r n0o sleehts en de stfffeiijk,e schade Het leven in 't Duitscï Etappengebièd Iemand uit Doornijk, die onlangs u het bezet gedied ontsnapte én aile vei tromven waardig is, verhaalde een e ander over het leven in het Duitsc etappengebied. Sedert 1 October 1916, zegt hij, het hen de Duitschers Doornijk en de on liggende gemeenten onder het etapper gebied gebracht. Eén van de gevolge daarvan was het beslag leggen op al d dierlijke en plantaardige produkten, e zelfs van sommige mineralen, 't is t zegigen het stellig verbod voor de eig( naars om er zich van te ontdoen en d verplichtirig om ze in goeden staat te de beschikking van de Duitschers te b( waren tôt dat het hun believen zal ze o te vorderen, wat overigens gewoonlij niet lang duurt. Om er zich van te vei zekeren dat dit beslag leggen zeer stren zou worden toegepast, hebben de Dui sehers geëischt dat de lijst eigenaars ui elke gemeente hen door den burgernee^ ter zou overhandigd worden, en dat zi dezen ten allen tijde, voor al de verval schingen van zijn ondergeschikten, vei antwoordelijk stellen. De dingen waarop beslag wordt g t legd, namelijk het vee en de paarder ■moeten opgeteld worden en kontroo: maatregelen, die even streng als kwe" lend zijn, doen zoowel op de bewoner als op de Belgische overheid, voortdu rend de bedreiging wegen van boete e: gevangenisstraf en zelfs van ontvoerin naar Duitschland. Er vallen- inderdaai zooveel voorWerpen onder de beslagles ging,- dat het zelden gebeurt dat een huiszoeking — en hoeveel doen de Dui1 sehers er niet — niet eenig reeds opg« vorderd voorwerp aan den dag brengl zooals een luchter, een standbeeld, ee: plaat van een brievenbus, een deurklinl van koper of brons, of zelfs een eenvou dige lamp in dun plaatkoper, of ledig flesschen, tonnen, oude stopsels, caoul chouc, stereoscopes of fotografische loe stellen. De matrassen, kleedingstukkei en schoenen werden eveneens opgevoi derd, alsook de meeste voedingsmidde len; wee dan ook hem die in bezit word gevonden van graan, bloem, rijst, boc rien, aardappelen, vleêschwaren, suiker boteir, vleesch, wijn of likeuren, en2 Wat de inlandsche opbrengst betrefl drakonische maatregelen verplichten d bewoners op vastgestelde tijden zoovee aan de Duitschers te leveren dat er haas niets meer voor de bewoners ovénblijfl Het is alzoo dat bijna al de groenten ei al de ^ewassen werden opgëvorderd Hetzell'de geschiedde voor gommig-delfstoffén onder andere voor de kolen waarvan geheel de voorraad aan d Duitschers moet afgeleverd worden B&ze behouden 80 p. h. voor zich, zoe dat de Belgische bevolking, die noch tans een land bewoont dat het meest kc len opbrengt, er groote behoefte aai heeft. Wat de eieren en de melk betreft, d hoeveelheid die aan de Duitschers moe geleverd worden, staat in verhoudin met de hoeveelheid kippen of koeieri maar volgens een zoo hoog per honder van de voortbrengst dat alleen de hee kleine kindoren nog melk ontvangen dank aan het werk « La Goutte de lait> en voor wat betreft de eieren, blijft e aan de eigenaars maar één middel or er eenige voor zich te behouden, doo een kleiner getal kippen dan in de wet kelijkheid op te geven. Ongelukkiglij' voor hen komen de Duitschers in d hoeven nadat de boeren hun verklarin hebben afgelegd. Zij doen de deure: van stallen, remises en schuren open e wer'pen graan voor de kippen, die na tuurlijk allen toesnellen om het te kc men oppikken. Ieder niet verklaarde ki beteekent voor den eigenaar 10 mari boete.. zonder de gevangenisstraf med te rekenen. D rantsoeneering van het vleesch i zoo sclierp dat men de hoeveelheid haas niet meetellen kan. Daar te Doornijk bij voorbeeld, al de slagerijen en vai kensslagerijen sedert 1 Oktober 1916 o bevel van de Duitsche overheid geslc ten zijn, kunnen de bewoners slecht in het geineenteHik slachthuis vleesc bekomen. De Duitschers laten het wt kelijks eenige beesten over, maar zo weinig dat het rantsoen, per. week e: per man, volgens een Duitsche aanpiak brief, clie nog werd uitgehangen voo het vertrek van onzen zegsman, op es tum van 15 Oktober 1917 moest beperk blijvën' tôt de belacheliike hoevelhei1 van 75 gram, benen inbegrepen. Ht varkensvleesch is streng verboden ei wee hem die bij voorbeeld in bezit va eene hesp zouden gevonden wordefc daarop staat niet sleehts de verbeurc verklaring van de hesp, die minsten 80 fr., waard is, maar ook nog eene boe van 100 mark, zonder misschien de gt vangenis te rekeneD, SPORT WIELRliiDEN t IN HET PRINSENPARK De inschrijvingen voor de open koer-n sen, die ter gelegenheid van Paschen in h het Prinsenpark zullen gegeven worden werden gister avond gesloten. >- Ziehier de definitieve samenstelling i- van de twee programmas : L- n ZONDAC 31 MAART (PASCHEN) 0 1. 'Openingsprijs, scratch in 5 reeksen 11 en finaal. — Afstand 1.333 m. (2 ron-® den). e 2. Handicap dBr 1/2 mijl (804 m.) in zes reeksen en finaal. 3. Drie kleuren-match. Australiaan-p sche achtervolgingskoers per ploegen k van drie renners. 4. Premiekoers op 6 kil. (9 ronden). ? Premie van 5 fr. bij elke ronde en ein4- premie. , 5. Groote Prijs van Paschen, een uur '• achter zvvare motors met Darragon, Sé-rès, Colombatto, Lavalade en Oscar r Egg. MAANDAP 1 APRIL (2de Paaschdag) 1. De Groote Klokkenprijs, scratch in zes reeksen, drie herkansingen, drie s halve finalen en finaal. Bijzonàerste deelnemers : Dupuy, Ellegaard, Pou-^ chois, Schilles, Henri Martin en Thuau. j 2. Match Sérès-Darragon, in achter- volging achter tandems, e 3. Handicap der mijl (1.609 m.). 4. Koers van 10 kil., bij optelling van punten. 5. De April-prijs, halve fondkoers in , twee reeksen van 20 en 30 kilom., achter ^ zware motors. Deelnemers : Maniez, Germain de la Flèche, Bétemps en Elle-na.INTERIM. Ondanks de strenge straffen voert de t bevolking, die da\rtoe gedwongen is '■ door de onafwendbare noodzakelijkheid 1 om te bestaan, een strijd van ieder • oogenblik aan de Duitsche militaire po-. litie, waarin sluw overleg eenerzijds 3 moet opwegen tegen den brutalen i speurzin van de M. P. zoo heeten de t Duitsche militaire politieagenten we-■ gens de twee letters die zij op hun uni-1 form dragen; de volksmond heeft aan • die twee létters al spoedig een gansche J reeks minder vleiende beteekenissen ge-. hecht. De- M. P. verpesten al de groote s wegen, overal snuffelen zij rond tôt • groote woede van de stadsbewoners die zich naar de omliggende dorpen bege- - yen, in de hoop daar wat vleesch of - eieren te koopen. Zoohaast een M. P. op 1 eene groote baan verschijnt, wordt hij door de bewoners aan elkaar gesigna-e leerd. y Men zal gemakkelijk begrijpen dat in deze voorwaarden de levensmiddelen ongehoorde prijzen bereiken. Het is zoo , dat het voedsel van een knecht op onge-veer 8 fr. per dag kornt, en" dat een keu-kenmeid met inbegrip van loon op 300 p frank per maand komt. Ook is de over--, groote meerderheid der bevolking, wier r spaarpenningen sedert lang verteerd .. zijn. verplicht naar de vohkssoep te s gaan, dre-helaas, bij verre onvoldocnde e i?, zoodat dagélijks meer en meei' y verkwijnt. i Verre van zich echter te laten neer-i drukken, behoudt de bevoiking op be- - wonderenswaardige wijze moed. Het - leed heeft geen andere ultwerking dan p in aile harten den meest onverzoenlij-< ken haat voor de Duitschers te doen ont-e staan. Die zwijgende, hartstochtelijke en ^ hardnekkige haat, gaat ailes le boven van wat men zich voorstellen kan. Het ' is de levende vorm van de vaderlands-liefde die door de aanwezigheid van den 0 vijand wordt onderdrukt. Met vastbera-denheid verwacht men dat « Loontje ? eens om zijn boontje » zal komen. De 1 Duit-schers moeten he.t maar aan zich " zelve wfjten als zij het vergetén heb-° ben dat wië wind z&ait, storm zal oog-1 sten. r Kortom, « Lijden, haat. onwrikbare vaderlan'dsliefde », ziedaar het leven in f het Doorr.ijksche, tegen het eirtde van i 191T. t Er is zeker eenig verschil in den toe-i stand in de verschillende stroken van i het etappengebied die de Duitschers hebben afgebakend, maar de getuige - bevestigt, dat het bestaan over 't alge-s meen overal hetz'elfde is. Nergens ver-t mochten het de Duitschers de standvas-. tigheid van de Belgen aan het wankelen te brexureEL. Nieuws uit Belgiё DOOR HET LAND HET INR1GHTEN VAN EEN COMMIS- SIE VOOR HET AFNEMEN VAN DOKTERSEXAMEN De gouverneur-generaal in België heeft eene verordening uitgegeven over het onveroorloofd uitoefenen van de ge-neeskunde.Onder deze bepalingen valt inzonder-heid het uitoefenen van de geneeskunde door studenten in de geneeskunde, die hunne studiën nog niet wettelijk hebben voleindigd. De provinciale genees-kundige kommissies zijn aangewezen om den tegenwoordigen onwettelijken toestand niet verder meer te dulden-en tegen aile overtreding op te komen. , Ten einde de door dezen maatregelen getroffen studenten in de geneeskunde in de*"géiegenheid te stellen, de wette-lijke voorgeschreven examens af te leggen, zal de midden-jury voor hooger on-de-rwijs, in de maanden Maart en April van dit jaar, cen buitengewone zittijd houden. EESCHERMING VAN ONZE KUNSTSGHATTEN ,Door het initiatief van de Koninklijke Kommissie der Monumeinten van België, houdt men zich tegenwoordig bezig met het verhuizen van de kunststukken uit de blootgestelde plaatsen. Uit de streek rond Kortriijk alleen, zijn reeds 450 kassen te Brussel tœgekomen. Sommige werden in bijzonder daartoe inge-richtei lokalen ondergebracht, in de kel-ders van het Justitiepaleis, waar een bijzonder personeel ze zal bewaken. De brandkasten van eene groote Brussel-sche bank zullen het kostbaarste goud-werk herbergen, onder andere den be-roemden schat uit de Sint-Martenskerk van Kortrijk. Het Oud Muzefum heeft de gastvrijheid verleendi aan de beroem-de schïldciij, «Christus aan het Iiruis», -van Van Dvck, alsook aan andere kost-bare schildea'ijen. mnj&RANT MAATREGELEN TEGEN VLIEGERAANVALLEN Meer en meer vreezen de Duitschers de talrijke vliegeraanvallen die thans in België plaats hebben. Zelfs te Brussel hebben zi] op het Justitiepaleis een ob-servatiepost èn twee afweerkanonnen opgesteld. MARKTBERSGHTEN Beursprijzen te Brussel begin Fe-bruan 1918 : Paaïdeboonen 400-425 fr., vitsen 275-300 frank; witte boonen 825-850 frank; bruine boonen 775-800 frank; gemengde boonen 725-750 frank; groene witte of gele erwten 675-700 frank; ge-méngdè erwten 625-650 frank; betaalde prijzen o.w. de 100 kilogram. Varkensmarkt te Cureghem, den 8 Fe-bruari 1918 : Geslachte varkens van 40 tôt 60 kilo 13-14 frank; van 61 tôt 80 kilo 14-15 frank; van 81 tôt 100 kilo 15-16 frartk; van 101 en meer kilo 16-17 frank, betaalde prijzen per kilo. Oâsen (levend), 6 frank; koeien (le-vend) 5 frank; stieren (levend) 4 fr. 50, betaalde prijzen per kilo. DIEFSTALLEN VAN DRIJFRSEMEN Uit de werkpîaatsen van S., Bara-slraat te Brussel, werden elf drijfrie-men eener waar de van 2000 frank ge-stolen.— Uit de fabriek van C., Menling-îtraat, stal men voor 4000 frank dnjf-riemen, werkkostuums en andere voor-werpen.HET SLACHTHUIS VAN ANDERLECHT De maatregelen van kontroo! en ziek-tebehoeding zijn belangrijk verscherpt: op de veemarkt eji in de slachthuizen van Anderlecht. Zoo moeten voortaan aile beesten zonder onderscheid door den veeartsenijdienst onderzocht,, deze door kwaadaardig mond- en kiauwzeer aangetast, moeten onmiddellijk gesiacht worden. De toegang tôt de stallen is den koop-lieden en koopers streng verboden. Alleen de veeartsen en de arbeiders voor de verzorging van het vee aangesteid. kunnon er binnerigaan. Ten slotte zal e!k bee.st, niet ter inarkt verkocht en gestald, binnen de 48 u;ur moeten worden gesiacht. HET VLIECKAMP VAN DIECHEM Het vliogkamp van Dieghem wordt merkeiijk vergroot. Langs deh kant van het kerkhof worden nabij de loodsen voor Zeppelins, twee hangars ons'.ericht i y-nor vliegtnigeri. Aan de Belgisch- Hollandsche grens Aan de « Telegraaf » wordt uit Eind-■hoven gemeld : Vijf-en-twintig Belggn kwamen eenige dagen geleden door de. grensafslui-ting. Opmerkelijk is het, hoe al deze menschen met minachting spraken over de Vlaamsche beweging der aktivisten. Onder deze lieden waren er, die kwamen uit Brussel, Doornik, Lier, enz. en allen vertelden, dat de activisten steeds beschermd moeten worden door Duitsche soldaten; zoodra ze zich in 't pu-bliek veirioonen klinkt gefluit. Maandag 4 Februari waren Duitsche troepen van Lier naar Antwerpen gebracht om de menigte, die een dreigende houding tê-gen de aktivisten aannam, in be-dwang te houden. B*ij deze groep vl'uchtelingen, die hef gelukt was — zonder bulp van Duitschers — door de doodelijke draden der grensafsluiting te komen, bevonden zich ook twee Russen, die reeds een paar jaar krijgsgevangen waren geweest. Een dezer, een flinke, nette kerel, die een weinig Fransch en Vlaamsch sprak, vertelde mij, dat hfct de derde maal was, dat hij had gepoogd te vluchten. De eerste maal werd hij gevat en naar de loopgTaven gebracht, waar hij onder het vuur der Franschen moest werken. Vandaar vluchtte hij, doch werd weder gevangen en nu werd hij ingedeeld bij het 88e bat. gestraften in de nabijheid van Metz. De voeding bestond daar uit 100 gram brood, 1 liter netelsoep en twee maal thee, ailes per dag. Dagélijks stierven gemiddeld drie man van hon-ger en langer als een paar maanden hielden ook de sterktsten van deze on-gelukkigen het niet uit. « Geen 2 p. h. van deze mannen ,aldus mijn zegsman, zullen ons vaderland terugzien. » Nu, bij zijn derde poging gelukte de vlucht en bereikte hij het vrije Nederland î I-Iet vrije Nederland ? Toen die vluchtelingen zich j. 1. Zon-dag van hier naar het station Valkens-waard begaven, om op dien dag nog pair spoor bij den Belgischen consul te kunnen komen, gingen ook de beide Russen tôt Valkenswaard mede en meldden zich daar bij den militairen commandant aan. Met den trein yan v. m. 11.57 vertrokken de Belgen naar Eindhoven. om vandaar met den trein van 1 u. 30 de reis naar Den Bosch voort- te zetten. De Belgen waren wel verwonderd, dat hunne twee Russische kameraden ook met denzelfden trein van Valkenswaard mede reisden, doch onder geleide v<m maréchaussée en geboeid als misdadi-gere. Een dezer Russen schreide en gaf te kennen, dat hij toch niets misdaan had. Bij aankomst te Eindhoven scheen ook de politie reeds gewaarschuwd, althans de maréchaussée st'onden aan het station en onder geleide van maréchaussée werden ook de Belgen mee opgebracht naîir de marechausseekazerne te Eindhoven, d'e Russen nog steeds geboeid. Het Zondags-publiek op de straten van Eindhoven — in de meening ver-keerende, dat het smokkelaars warèn —■ gaf schimpsc-heuten ten beste, als « troep Belgische smokkelaars », enz. Na ondervraagd te zijn, konden de Belgen hunne reis met den trein van 5 u. 34 naar 's-Bosch voortzetten en kwamen pl. m, 7 uur te 's-Bosch aan. Deze Belgen, die bewijzen bij zich hadden, dat ze dien dag 's rnorgens reeds door het douane-personeel aan de grens waren gevisiteerd en ondervraagd, hadden toch gemakkelijk door de maréchaussée aan het staiôn te Eindhoven kunnen worden gevisiteerd; hiervoor was ruim tijd lusse hen aankomst en vertrek van den volgenden trc-in. Een hinderlijk opont-houcl — allen liepen met doornatte kleeren — en een dergelij'ke vernederen-de straatvertoonmg was niet noodig geweest.Voor het eerst hoor ik, dat ontvluchte krijgagevangenen, soldaten van een met Nederland bevnende mogendheid, bij aankomst in ons land m de boeien worden geklonken; het eenige wat men hun ten laste kan leggen is, dat ze de Duitsche cultureele behandelmg zijn ont-vlucht. In den laatsten tijd komen hier langs nog al dikwrjls vluchtelingen uit België en eene behaûdeling als. boven omschreven brengt ons Nederlanders. die mede leven en voe'len met ons broe-dervolk, in discred:et. j mm " ■■■■»>' ' 'CW'VVil » *■■■' ■ I ' ' LEEST OP DE TWEÉDE BLADZIJDg DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACHX Eerst Belgen dan Vîamingen Dit is het woord van iemand, die voorzeker van tel is bij aile Vlamingne, van onzen grooten schilder Emiel Claus. Hij schreef het niet lang gekdlen in een brief aan onzen confrater Louis Pie-rard : « Wij zijn eerst en vooral Belgen. Het is ongehoord te denken, dat de over-weldiger, die de beul oinzer ouders, broeders en zusters geweest is, bij ons lieden vindt die laf genoeg zijn om den eerloozen roi van valsch' vaderlander te vervullen en d© Duitscheirs te helpen , in het zaaien van haat en tweedracht in. België. Laat ons uit aile kraciht prot-es-teeren tegen de leiders van deze nood-lottige campagne. Gij zult- zien dat na ■ den oorlog, Vîamingen en Walen ziullen 't akkoord zijn; wij hebben geen vreem-de inmenging noodig om den toestand te regelerr. De zware gemeensohappeilij-ke beproevingen hebben voor al tijd de twee rassen te samen gesnoerd. » Dat is ons recht uit het.hart gespro» ken en 't is ons een troost te zien dat Vîamingen, wier naam ook in het bui-tenland wat beteekent, met ons de leus aankleven : «Ailes voor .Vlaanderen, Vlaanderen voor België. » Laat dan al eens iemand onder een schuilnaam, in een kapelletje zonder vensters, zoo'n mannen «beginselloozena noemen, zooals voor een paar dagen, Dr. Léo van Puyvelde nog een «b.ègin-sellooze» werd g'enoemd, omdàt hij niet danst lijk de onzichthare tOuwtjestrek-kers fluiten. Laat maar begaan. « Eerst Belgen, dan Vîamingen». Dat zal nog het beste beginsel zijn voor wie niet wil eindigen zooals de aktivisten. ■ 1 ' ..... WVW» »'■■■- ■ ' '■ m es mmm si fflnp iimrn Eenieder weet nu dat het aan de ge-ire^atai-acAen in het Vlaamsche laind niet aàn moed heeft ontbroken om een krach, tig verzet te laten hooren tegen het ge-drijf van de aktiviâten. De lijst der gemeenteraden, die udting gaven aan hunne onwrikbare getrouw-heid aan het Belgisoh vaderland1, is reeda lang. De Duitschers werden er zeker Lang voor dat ze nog langer zou worden, want zji lieten aan de gemeente-besturen weten dat dergelijke protest?-ties zouden bestraft worden. De burgemeesters van het .Vlaamsehe land kregen inderdaad van de «Zivil-verwaltung» volgenden omzendbrief thuis : « Aan de heeren burgemeesters : » Er is*ter kennis gebracht, dat in zekere gemeenten het ontwerp is opge-vat om aan de gemeenteraden kwesties van algemeene politiek te onderwerpen, b. v. de .zel£stand.igheid, van Vlaanderen, of smeekschriften te richten aan de Duitsche overheden door burgemeeater en schepenem. Daarom trek ik de aan-dacht der gemeentebesturen en bijzon-derlijk der personen.handelepd in naam der gemeenten, dat zij zich moe-ten be-palen zaken te behandelen aangaande het gemeentelijk bestuur en dat het hun verboden is zich bezig te houden met zaken rakende het landbestuur. De in-breuken op deze voorschriften zullen gestmft worden geljjkvormig -aan C" oorlogswetten. » Of dat het aktivisme zal bevorderen, mag ten sterkste worden betwijfeld. ■ i, i ,■ nj. ■■."■OXWW * ii ■« OP ZEE Hoe ds''Mmandi " in den iront! werd iiinrd j Madrid, 27 Maart. — Negen ontsnap-ten van den S paar, se h en stoomer « Ar-nomandi », zijn te Bilbao aangekomen en verhaalden het volgende : « .Wij vertrokken den 5n dezer, in de richting van Sint-Jan-de-Luz en maak-ten deel uit van een konvooi van twin-tig schepen. Zes daarvan vaarden voort naar Brest. Den 12n Maart, na het Sint-Joriskanaal te zijn doorge-varen meenden wij Britsche verken-ningsschepea te bemerken. Heli was echter een Duitsche duikboot. Zij zond ons een torpédo, die de stookkamer raakte. De « Arnomandi » zonk snel. Zeventien matrozen, die in den slaap verrast werden, verdronken ; de overi-,gen konden in de1' haest gered wcrdei).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes