Ons Limburg

683575 0
01 juillet 1916
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Juillet. Ons Limburg. Accès à 24 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pv6b27qh3b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 2 en 3. Maand .Juli en Augustus 1916. Ons Limburg Nieuwsblad uilgcgcvcn door den ce Kring der Limburgers ». ^ REDACTIE : 18, RUE JULES LEGESNE, LE HAVRE. EEN Woordje Vooraf. Ilel eerste nummer van « Ons Limburg» heefl een bijval gehad die al onze verwachtingen overtroffen heeft. Van aile kanten zijn ons loelredingen taegekomen ; verschillende Limburg-sche vrienden hebben ons lniiine levre-denheid geuil onidat zij thans in de gelegenheid zijn gesteld wat meer nieuws uil hunne geboorlëstreek le veniemen. Meer dan een heeft ons reeds laten weten dat hij, dank zij de adres-sen die in ons blaadje stonden, een ouden vriend heeft weergevonden. Wij bedanken in eerste plaats al degenen die bel hunne hebben bijge-dragen om ons nieuws le Versçhaffen. Wij bedanken uil ganscher harte de reeds zoo talri jke ondersteunende leden die ons eene geldelijke bijdrage hebben doen geworden en die daardoor getoond hebben dat zi j onze dappere Limburg-sclie soldalen een warm hart toedragen. Wij durven verhopen dat nog anderen hun schoon voorbeeld zullen volgen opdat wij aldus over voldoende mid-delen zouden besenikken oui ons mensehlievend doel zoo nauw mogelijk te bereiken. Nogmaals doen wij een dringend beroep op degenen die nieuws uil onze provineie ontvangen ; vriendelijk wor-den zij verzoehl er kennis van le geven aan den Secretaris van den Limburgsehen Kring, M1' E. Qiuedvlieg, rue Jules Lecesne, 18, Le Havre. Wij herinneren er nogmaals aan dal de maandelijksche bijdrage voor den Limburgsehen Kring vastgesteld is op 1 fr. Zij die ons die bijdrage zullen doen geworden, zullen geregeld ons blaadje ontvangen. Deze bijdrage is niet verplichtend voor de soldalen onder den graad van onder-officier. Zij moet gestuurd worden aan den Secretari^, door een bon of poslman-daat, of in pOstzegels. De inschrijving moet bijzonderlijk melden waar men gehuisvest of geboren is in Limburg. Bericht. Dit nummer verschijnl met eene groote verlraging en geldl voor Juli en Auguslus. Dit is loe te wij ten aan het fèit dat ons hlaadje voorlaan zal gedrukl worden in het Tehuis voor Oorlogs-invalieden te Ste-Adresse. De inrichtin-gen waren nog niet heelemaal klaar. In 'l vervolg zal «Ons Limburg» verschijnen tusschen den 1.1" en den 20" van iedere maand. Van 1" Augustus af zal bel Comiteit van den Limburgsehen Kring geregeld bijeenkomen, iederen Donderdag van 18 lot 19 1/2 uren, in bel kofïiehuis van ons lokaal, Gale « Guillaume Tell », Boulevard de Strasbourg, Le 1 Iavre. Zij, die eenige inliehtingen mochten verlangen, kunnen er zieh dan allijd loi een der leden van het Gomileil riçhten. Vargadering van den Limburgsehen Kring De maandelijksche vergadering van onzen Kring zal ])laats hebben op Zondug 2'/ Augustus, om 17 1/2 uren, in ons gewoon lokaal 1° verdieping. Iedereen wordt uitgenôodigd. De laatste vergadering, welke op 2" Juli gehouden is, werd druk !)ijgewoond. Het voornaamsle puni aan de dagorde was het benoemen van een vast Gomi-teit. Dit werd met algemeene slemmen vastgesteld als volgt : Voorziifer : Mr Gh. Reynders van Tongeren; Onder-Voorzitfer : 7x1' Arm. Vanhove van Herck-de-Stad ; Secretaris : Mr Queedvlieg van Hassclt; Penningmeester : Mr Paumen van "Maeseyck; Commissarissen : De Heeren Defourny van Tongeren; Holtappels van Diepenbeek ; Huybrighs van Beeringen ; Lowette van Bommershoven ; Sevenants van Alken ; Vanderbeeken van "Neeroeteren ; Van Orshoven en Verdinck van Hasselt; Wolfs van Bilsen ; Martens van Bréê. De nieuwe voorzilter heeft zijne benoeming bekroond door een llinke slorling in de kas. Vivat Ghis ! Nieuws uit Limburg Bas-Heers Over eenigen lijd heeft alhier plaats gehad de verkoop van de paarden en het vee, loebehoorende aan den Heer Slrauven, eigenaar van den praehtigen en alom vermaarden hengsl « (Carnaval ». De verkoop heeft veel ophef gemaàkt; vele liefhëbbers en gekende kweekers van 'l Belgiseh trekpaard waren er tegenwoôrdig. Ongeloofelijk hooge prijzen werden betaald. Alzoo: 3 kalveren, eenige dagen oud, beliepen de som van 600 franken-, kosten inbegrepen. Beverloo Troepenbewèging. — Eenige weken geleden werd in het kamp op het onverwachts alarm geblazen voor de alhier gelegerde Duitsche troepen. Deze moesten dadelijk met ransel en geweer de wâchténde tréinen in en zoo naar liel front. Alleen eénige ruiterij-regimenten zijn overgebleven. Bree De lleer VandenBosch, dienstdoende Burgemeester is loi eeuwig durenden dwangarbied veroordeeld wegehs oor-logsverraad ! De Heer Janssens, houlkoopman en zijn zoon zijn op vrije voelën gesteld. Een kapeiaan die veel aan de arme gafis aangehouden. Alhier is overleden de heer Alberl Ilillen (vader), Voorzilter van de Lim-burgselie Stoomtramwegmaatschappij. Mejulfer Marlens, dochter van onzen achlbaren burgemeester, had door bemiddeling van den heer Elesken: voorzilter van de Hollandsche bevooi radingsconunissie, een pas bekome om naar Budel te gaan bij haar fa mil if Toen zij op bel puni stond tevertrekke kwâmen de geburen in grooten gelai haar vaarwel zeggen. De duitschei dachten dat er een oproer uilgebroke was en kregen sehrik ; ze weigerde Mejulfer Marlens le laten vertrekken e legden de stad een straf oj) : in 'l vei volg mag niemand nog na half acl 's avonds oj) slraal komen. Verschillende dagbladen hebben i den laatsten tijd de namen gegeven va eenige personen uil Bree die door d duitschers zijn aangehouden. Bij deze namen moet men nog d volgende voegen : Matthieu Horni: Leopold Jacquet, Eritz Paredis, d twee zonen van Dionijs Schrootei Willem Van Heeswijck, Elorent Meur: Het schijnt dat al deze aanhoudinge betrekking hebben op het verzende van brieven. De dagbladeh hebben ook gemeld d jianhoudingvan nolaris Vanschoonbee en zijne dôchter. Wij hebben vernome uil zekere brori dat deze twee persone niet zijn aangehouden geweest. Daarenboven zijn M. Mathieu Janse en zijn zoon Joseph die insgelijk waren gevangen genoinen, thans o vrije voeten gesteld. Ingevolge de aanhouding van N! Van den Bosch is M. .ïan Vrancken al dd. burmeester aangesleld. De Sekretaris M. Van Thuijl di allijd zijn kantoor heeft gehad op lit stadhuis, is door de duitschers verplicl geweest dit de verplaatsen in d Kloosterstraat. Bree is gewoonlijk bezet gewee; door een 150 tal soldaten die bij d burgers zijn ingekwartiërd. De Iaatsl bezettihg bestaat uil paardenvoll meestal adel. De offîcieren hebben hun mes ingerichl in het huis van M. (iei Boothans. De geestestoestand der bevolking i zeer goed. Daarenlegen is bel inoret der pruisen zeer, zeer laag. Ze klage bitter en hebben niet bel minst betrouwen meer in het eindresultaa Ware bel niet om den prikkeldraad di daar in de nabijheid dreigt, duizende soldaten zouden de grens overtrekker * * * Onlangs was aan bel front lu gerucht verspreid dat er in Bree e omstreken eene besmetlelijke ziekt zou zijn uitgebroken, voortkomend van de nienigvuldige duitsche lijken i het kamp van Beverloo begraven. W mogen veronderslellen dat dit gerucl onwaar is. Eelen (l'iiirckscl uil een brief welkcn ce onzer vrienden uil Eelen ontvangen lxeef «Er ontbreekl ons nog niets, maa ailes is versclirikkelijk duur. De klein î, menschen lijden bel meest. De groote •- boeren verdienen veel geld. Van de ii Duitschers hebben wij niets te lijden. \ Meest Ulanen hebben wij hier te zien. n In de huizen waar plaats is zijn ze inge-e kwarlierd. Wij hebben er drie (mânnen s en paarden) en zoo ook bi j de geburen. u Na 5 uren mag er zicli geen mensch n meer bevinden tusschen den Pastoors-n dijk en de Maas; daar grazen tusschen •- Heppeneerl- Eelen -Bolhem zoo één il vierhonderdtal koeibeesten. 't Zal nu erg moeilijk zijn, nog nieuws le sturen, maar dat moet U niet n veronlruslen ». n e Hamonl (Uiltreksel uit een brief uit Hamont) Sinds drie weken is deBelgisclie grens k' gesloten door eene drie dubbele omliei- 0 ning van prikkeldraad, vanaf de rechter-zijde der Zuidwillemsvaart te Loozen loi Maeseyck ; de electrische stroom 11 loopl door den middendraad. 11 Sinds 14 dagen zijn de Duitschers begonnen eene soorlgelijke omheining e le plaatsen van af de Ivempen (Loozen) lot Ilamont en Achel. 11 De prikkeldraad is gespannen op 11 ongeveer 5 meters der grens, er zijn 3 hagen op 2 meters van elkaar geplaatst 11 en waarvan de middensle hooger is dan s de 2 buitenste opdat men geene plank I' kunne leggen tusschen de twee buitenste zonder den elektrischen draad te raken. '• Dit was een Iruk die onze landgenoo-s ten gebruikteii om aan de pruisen te ontsnappen. Om het toezicht der grens le vergemakkelijken zal er langs den ' prikkeldraad een automobielweg loopen 1 met huisjes 0111 schildwachten te ver-l' bergen. Aan de voornaamste wegen die naar Holland leiden zal de omheininfi ,L met deuren voorzien worden ten dienst e der bevoorrechten die een paspoort e hebben kunnen verkrijgen en bijzonder •' voor de smokkelaars. Al deze werken worden uitgevoerd door Belgen s (verdienen zij dezen naam?) ten getalle • van 80 komende van verschillende richtingen en geholpen door duitsche s soldaten van het geniekorps. Men ver-' waclil nog een honderdtal van deze 11 goede vaderlanders docli men moet 0 veronderslellen dat er weinigen toe • gehegen zijn, want sinds 10 dagen is e hunne komst reeds aangekondigd en 11 niemand koml af. '• De zinkfabriek van Budel staat niet in geur van heiligheid bij de Pruisen. De voornaamste reden is dat deze fabriek 11 voor Engeland werkt. Eene andere 0 reden is dat verschillende jongelieden e die daar werkten dienst genomen heb-n bee in het Belgiseh leger en eindelijk onidat de pruisen niet kuniieii verdra-^ gen dal de werklieden van Achel, Hamont, Bocholt enz. daar goede dag-huren verdienen en dat zij de pruisen, n deze werklieden zeer goed zouden kunnen gebruiken in België of in r Duilschland. e Ook hebben zij sinds Eebruari aile

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes