Ons Limburg

2982 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Septembre. Ons Limburg. Accès à 20 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k35m902r2h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nommer Ons Limburrg Mrojni/cKI a A Hsîcfocrmfon /!aaï> /l/>n a ICrincf Ae>r> I .imniirtï^rc v* 11 T7 T"\ A rI^ T I? -I o 15 T T 17 T TT T T7 C7 T P r< D C \T T7 T 17 1T \ A 7 15 17 Bericht. De maandelijksche vergadering va tien Limburgschen Kring zal plaals lie! ben op Zondag, 21 Sept, om 17 1/2 u in ons lokaal : « Café Guillaume Tell Ie verdieping, Boulevard de Strasbourg Le Havre. Op de laalsle vergadering, die op 2 Augustus geliouden is,werd er beslote dat de Kring vooral hulp zal verleener aannoodlijdende Limburgsche soldate die in Duitschland gevangen zitten. 1) leden die zulke soldaten kennen, wo den vriendelijk verzoebt ons zoo gair mogelijk hun adres op te geven. NieuwsuitLimbur! Achel De draadversperring aan de grenze is omtrent voltooid. In de lieide voc 't Trappistenklooster hebben de Dui schers gansche dijken moetën aanlegge om den draad te kunnen plaalsen. 11 oude draadversperring zou met 1 Augu: lus dan opengelaten worden voor verkeer met 't binnenland. Omdat eenige huisgezinnen d grens overgetrokken zijn is de gemeer te gestraft. Yan 18 Juli tôt 15 Augustus moeste aile café 's gesloten zijn en nieman mocht zich voor 4 1/2 uren s' morger en na 7 1/2 uren s' avonds op stra; bevinden. Nu wachten er nog straffe wegens 't niet verschijnen op de revu van eenige jongelingen. Met plezier hebben \ve vernome dat de doodstraf uitgesproken tege Juffer Henriette Bernaerts wegens lia; moedig gedrag, veranderd is in leven; lange opsluiting, Haar broet; Heu heeft ook afslag gekregen. Beiden zij weggevoerd naar Duitschland. — De toestand is over 't algemeen nog; goed. Er is nogal eten zonder le ruii te zijn. Yeel inkwartiering bij d burgers daar er een escadron dragon ders aan den draad werkt. De quarai taine stallen dienen tôt stalplaa'ts de paarden. De duitschers hoùdên wee keukeil in de Villa Vanwaesbergen, o 't kasteel logeeren nog steeds vel officieren. Bilsen Onlangs heeft er een opstoôtje plaal gehadop de Markt.De koopers kwame op tegen de hoogeprijzen welke gevraag werden voor boter en eiëren. Yerschi lende verkoopers moesten met lui waar gaan vluchten. Bommershoven Niettegenstaande den oorlog gas men hier voort zooals naar gewoontc met voor geld le spelen. Alzoo, over eenige weken werd e op eene kegelbaan boven de 1000 Iran verspeeld. Dit is een bewijs dat er nog moppei zijn. Borgloon Er is hier een groot gebrek aai bloem en aardappelen. In verschillend-dorpen zijn de kinderen niet genoej gevoed. De kleine stad Borgloon heeft eei middel gevonden om dieu toestand t< Dagelijks wordl er aan ieder kind dat naar school gaal; een pinl nielk gegeven. 11 Burgerlijke stand. Aangifte in de maand Juli. )- Overlijdens : Smets, Martin-Victor, 3 jaar; Monteiro du Silvct, 3 1 2 jaar. — Geboorten : Theunissen, Marcel; Vandenrijn, Maria-J.-Il.— » Iluwelijk : Vanderbeeken, l'ic 1er met Vansteen, y Maria ; Grommen, Livinus met Massonel, Maria; '' Collette, Arnold met Schoubben, Maria ; (',oie-monts, Auguste met Voets, Maria. I Bree II Sinds eenigen tijd zijn er verschil-1 lende geruchten in omloop nopens n aanhoudingen en veroordeelingen van e personen uit. Bree. Sonnnigen zegden dat aile aange-houdene personen waren vrijgelaten ; A anderen beweerden dat zij zwaar werden gestraft en zelfs dat M. Yanden Bosch, dd. burgemeester, was ter dood I veroordeeld, Ziehier nu, volgens wij vernemen, y hetgeen offleieel is en zelfs op ver-5 scheidene plaatsen in Limburg per plakbrieven is aangekondigd. M. Octaaf Yanden Bosch is veroor- II deeld lot 3 jaar gcvang;Madam Yanden Bosch lot 15 maanden. Mejuffer Jeanne Jaegers, hunnenicht, n tôt 9 jaar dwangarbeid. De Èerw. H1 1 Rubens, Kapelaan, is veroordeeld lot 6 maanden gevang. Oorzaak : Oorlogsverraad !!? De andere aangehoudene personen e zijn: Eugeen Frencken, Frans Martens ( Hôtel de Unie ), Mathieu Hornix, Fritz Paredis, Mej. Mathilde Janssens, 'j Mathieu Lomans, de twee gebroeders Schrooten. ^ Deze zijn allen vrijgesproken docli K niettemin naar Duitschland gevoerd. Yolgens bel schijnt was M. Yanden c Bosch eerst lot levenslangen dwangarbeid veroordeeld, doch volgens het 1T Italiaansch da«blad de « Observatore n O Romano » zou deze straf verminderd 1 zijn geweest door lusschenkomst van *7 Z! H. den Pau s. I Yoor het overige gaat in Bree ailes II goed ten minste als het in dezen tijd , kan gaan. I In deze streek -heeft de bevolking II nog niet te zeer te klagen. Dank aan p o O het Amerikàansch komiteît zijn de ~ levensmiddelen, alhoewel niet over-l" vloedig, loch ruimschoots voldoende. Ongelukkiglijk is men thans in Bree 1 geplaagd met een Duitschen Komnian-^ dant van de ergste soort. Het is een L kwaadaardige Jood, streng en ontevre-den, niels beoogende dan het volk te tergen en te straffen. s Trouwens zijn de Pruisen allen n slechl gezind, terwijl de Breeënaars d vol hoop en moed in blijde verwach-l- ting leven. il Genck Ongeval. Hubert Martens van Ascii, werkman aan de koolmijnen van ( Winterslag, slikte al etende eenen ; valschen taild door, die in den moud ' losgeraakt was. De tand bleef van bin-nen zilten met een haakje en verwekte I op korten tijd eene zoo erge ontsteking, dal de arme man in doodsgevaar ver-keerde. Dokter Peeters, in allerhaast bijgeroepen, onderzocht Martens met de X stralen en redde hem het leven door eene welgelukte heelkundige i bewerking. î — Vraag naar nijverheidsgronden. y Een bewijs dat de groote nijverheids-maalschappijen des lands binnen kort î eene builengewone ontwikkeling der > nijverheid in de Limburgsche Ivempen is, dat zij navraag doen naar eigendon men in de buurl der koolmijnen gelc gen. Zoo werd dezer dagen een ernstige aanvraag gedaan om eene eigendom van rond 150 heetaren l koopen. Er kwam ook vraag naar een zee uitgestrekt goed, met kasteel, pachthot ven en verschillige honderden hectare bosschen, landerijen, weiden en been den. Daarenboven werden talrijke eig< naars van goederen van verschillig heetaren uilgestrektheid, totyerkoope aanzocht. Geen Iwijfel of het noordelijk gedee le onzer provincie zal binnen enkel jaren de zetelplaats worden niet allee van koolmijnuitbatingen, maar ook va ijzer en staalfabrieken, glas en spiege fabrieken, in een woord, een nijve heidsmiddenpunt zoo belangrij k, zo( niet belangrijker dan het \\raalsc gedeelte van België. Hamont 't Eten begint schaarsch te worde bijzonder daar de Duitschers de i invoer uit Holland verboden hebbei Zoo lag er verleden week hier 30.0G kil. bloem en 5000 kil. kotïie aan d grenzen, doch niels is binnen gebrael op verbod der Duitschers. Daar d - koffic zoo duur werd (11 fr. de kilc hadden de menschen daarin voorzie door koren te branden doch thans i zulks op straf van boete ook doc de Duitschers verboden. Aardappele worden dagelijks door de bezetting: troepen in de velden uitgëdaan, zondc naar eigenaars om te zien. Hasselt Gekrakeel tusschcn Duitsche burgei en milUairen. Te Hasselt, zooals te andere zoo wat overal, verstaan cl Duitsche militaire en burgers zich zo( als kat en bond. Den laalsten tijd waren de twiste enwrijvingen zoo menigvuldig,dat me verplicht is geworden de twee admin slralie te scheiden. De burgeiiijke administratie hee zich nu gevestigd in de oude kazern der gendarmerie, Guffenslaan. De lok; len zijn in aanpassing gebracht gewo den met dezen nieuwen dienst, o. ; zijn ze met prachtmeubels versier geworden. De eleçtrische geleiding e het centrale verwarmingsstelsel is £ aangelegd. De nota der onkosten naderhand gestuurd geworden naar lu stadhuis, want het zijn nogmaals onz medeburgers van Hasselt, die de ko: ten van het gelag betalen. Zi j beloope de somme van 72.000 frs. Onze veroordeelden krijgen uacanlit Ten dage worden onze gevangeni: sen door de Duitschers ledig gémaak In den loop van verl. week kwai zekeren morgen een peloton soldatei bajonet op 't geweer en een officie aan bel hoofd, aangeland aan lu gevang te Hasselt. Het personeel me de veroordeelden kregen dp staande voet verlof. Mevrouw Manfroid, vroin van den directeur, die sinds het begi der vijandelijkheden het leger ver voegd heeft, de d. d. directeur, de hee Smets, met zijne familie, de enkel kloosterzusters, die sinds jaren lninne dienst aan het tuchthuis verpandder de portier en de veroordeelden werdei oogenblikkelijk doorgestuurd. De Duil schers hebben zorg gedragen de enkel brave medeburgers, slachtoffer van dei willekeur onzer vijanden achter slol t houden; zoo o. a. Joseph Wijngaart van Hasselt, die over een vijftiental dagen is aangehoudën geworden zonder de waarom le kunnen gissen. Sinds wordl het gevang te Hasselt door de Duitschers bezet. In afwachling worden de Duitsche soldaten, die dienst weigeren of zich schuldig malien aan muiterij, er o])ge-sloten,Leven le Hasselt. Er zijn nog onge-veer een honderdlal Duitschen le Has-selt; zij hebben hun bureelen in de « Concordia » op de Havermarkt. Het paspoorlbureel is gevestigd in de oude Nationale Bank, Dokter Willems-straat. De Duitsche officieren logeeren meest in het hôtel « Haenen », Slalie-straat, terwijl de soldaten in de kazerne slapen. Zij zilten gewoonlijk in bel Grand Cai'é « in den Pol d'Or », op de Groote Markt. Onderscheiding; De heer Simon,J. J. L. van Hasselt, soldaat bij hcl 12e' lie-nieregiment is benoemd toi ridder in de orde van Léojjold II en ontving het 1 oorlogskruis, - Het onizettelijke sclïrikbewind. -, Verleden Zaterdag hebben de Dnit-, schers nogmaals lucht gegeven aan hunne barbaarsche, onmenschelijke ^ gevoelens : vicr Belgisehe burgers en ( één Fransche officier zijn in de vroege ' uren van den dag gefusilleerd geworden in de weide, gelegen aan den ! steenweg van Curingen. Reden ; Oorlogsverraad. In de stad was er niets gewelen van . dit moorddadig plan ; maar bij de uitvoering verspreide zich dit ontzet-tend nieuws als een loopend vuur en veroorzaakte de pijnlijkste indrukken. ; De lijken zijn overgebracht naar het ( kerkhof van Curingen, waar de teraar-. debestelling heeft plaals gehad. Reeds . drie nederige Belgisehe helden, waar-van een ieder zich den naam wel zal , herinneren, rustten daar in 't licht der i der eeuwigheid. De duitschers hebben . op hunne grafstede een houten lirais geplant, vermeldende naam en voor-[ namen, gevolgd van de woorden : . Belgisehe spion. De graven worden . onderhouden met een naarstige ja-- loerschheid en zijn versierd met bloe- men en kronen. I Onderscheiding : De heer Roland de i Marès, Hasselaar van geboorte, zoon " van den gewezen griffier der rechtbank ; te Hasselt, is benoemd lot letterkundig . criticus van het tijdschrift : Les Annales ' politiques et littéraires, van Parijs. Deze benoeming strelit onzen streek-i genool zeer ter eere. Nijverheid: I)e lijmfabriek en deHsissellsche ijzergieterij hebben het werk weer hervat. Burgerlijke stand. Aangifte van 26 Juli loi 2 Augustus 1916. — Gcboorten : Mannelijk Vrouwelijk tOverlijdens : Yaes. Maria-Ilet. echtg. van Hendricks, Lod., huishoudster. S3 j.. Bessembinderslraat, 6'; Machiels, Hiibcrt-Ger., 23 j.; Trekschucren, Bartholomei-Maria-.Just., wed. van Brauns, Hub.-Laur., huishoudster, 56'/, Batterijstraat, 22. — Overlijdens onder de 7 jaren : 1. — Huwelijken : 0. Aangifte van 19 lot 26 Juli 1916. — Geboor-ten : Mannelijk ,1, vrouwelijk 3.— Overlijdens : Palmers, Anna, Mcchtildis, echtg. van Van-paeschen, Pieter-Gerard, landbouwsler. (!() j. Heidestruat ; Lus, Prospertiis-Amalus, metscr, 57 /'.. Beekstraat, ~>8; Reijnders, Aui/ustinus, landbouwer, 3'J j., wonende te Zotder ;Buckin.v, Victor-Nicolaùs, hovenier, GS j., Onde Truider-bactn, n'' 1, — Huwelijk : Yanherle, Jouîmes, koolmijner, 23 j. met lioolstcens, Maria-Paul.-Nath., z. b., 1!) j. Slerfgevallen : In den loop der maand Juni zijn overleden mevrouw de barones de Pitteurs-Hiegaerts, eelilgenoole van den gouverneur onzer provincie; Mevrouw Nolens, Iloogslraal; M' Dexters, hoofdtreinwachter,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes