Ons Limburg

2501 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Octobre. Ons Limburg. Accès à 22 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9k45q4s68q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 5. Maand October 1916. Ons Limburg NîeuwsMad oilgegeven door den ce Kring der Lîmfeiirgera ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. BERICHT De maandelijksche vergadering van onzen Kring zal plaats hebben opZondag 5d0 November om 3 uren ncimiddag, in ons gewoon lokaal : Café Guillaume Tell i,ste verdieping. Boulevard de Strasbourg, Le Havre. De vergadering zal gevolgd worden door een voordracht en een klein concert waarop eenige Lim-burgsche zangers en declamators zich zullen laten hooren. De leden worden dus dringend verzoclit zoo talrijli mogelijk op te komen. Deze vergadering tous eerst belegd op 29 October, doch daar dien dag eengroo-te vaderlandsche betooging zal plaats hebben in Le Havre ter herdenking van den Yzerslag, heeft het Bestuur van onzen Kring besloten acht dagen later bijeen-komen ten einde aan al de leden toe te laten dit schoone feest bij te wonen. Gezondheidstoestand in Limburg. De « Commission for Relief in Belgium » beter gekend onder den naam van « Amerikaansch Komiteit » had een hooggeplaatst Amerikaansch geneesheer gelast een onderzoek te doen door gansch België over den algemeenen gezondheidstoestand. Oit onderzoek strekte zich uit over 1°) de gegoede klassen der bevolking ; 2°) de landbouwldassen 3°) de nijver-heidsklassen en den kleinhandel. Daar de provincie Limburg kan beschouwd worden als . omvattende voor het grootste gedeelte eene land-bouwbevolking, achten wij het niet nutteloos letterlijk het volgend uit-treksel te geven van het verslag" van bovengemelden geneesheer. « Landbouwklassen. — Door gansch België zijn ook de landbouwstreken in een zeer goeden gezondheidstoestand. Trouwens, voor zooverre men kan oordeelen, is de toestand der landbouwers gedurig verbeterd sinds den oogst van 1915. Daar zij de eersten in 't bereik zijn der landbouwvoort-brengselen, is het klaar dat zij zich zelven of hurine families niets laten ontbreken van de vpedingstoffen die zij inoogsten. Te meer, de hooge prijzen die zij ontvangen voor het ter markt gebrachte gedeelte hunner pro-dukten, hebben hunne inkomsten in zulke mate vermeerderd, dat ten huidigen dage deze bevolking zich in denzelfden en misschien in een bete-ren toestand bevindt dan vôôr den oorlog. » Yan de kinderen sprekende, zegt dit verslag dat hunne gezondheid in 't algemeen verbeterd is. De schrijver wijdt dit toe aan dit feit, dat in de tegenwoordige omstandigheden, de ouders, meer dan doit bevreesd zijnde dat er aan hunne kinderen iets ont-breke, meer nog dan vroeger bekom-merd zijn om lien met aile noodige zorgen te omringen., Wij zijn verheugd dezen gunstigen toestand te doen kennen aan onze Limburgsche Soldaten, die reeds sinds lang beroofd zijnde van aile nieuws-tijdingen hunner familie, ten minste dezen troost mogen hebben met een gerust gemoed te denken dat aan hunne vrouw, kinderen en families niets ontbreekt in stoffelijk opzicht. Na de menigvuldige angstwekkende berichten in de dagbladen vermeld nopens den gebrekkelijken voedings-toestand in België, mogen wij ons verheugen dat desaangaand ons lief Limburg is gespaard gebleven. Deze blijde gedachte zal onze Kem-pische en Haspengouwsche soldaten sterken en nieuwe kracht geven om hun lot met een moedig hard te dra-geu.TL. T . — ~W T Nieuwsuit Limburg De Achelsche KIuis De kluis te Achel trekt tegenwoordig veel bezoekers, speciaal om de Duit-sche wacht te zien, die de kluis heeft bezet. De commandant der mare-chaussee geeft u met de meeste welwil-lendheid, indien hij u niet voor een smokkelaar aanziet, een bewijs om de grens te naderen. Op het oogenblik vertoeven nog slechts 5 broeders en 1 pater op het Hollandsche gebied. Zij hebben een gebouwtje betrokken,hetwelkvoorheen een prachtig kippenhok was. De ande-re gebouwen staan aile op Belgisch grondgebied. Gaat ge door de poort van den tuin, dan wordt ge weldra begroet door een vriendelijken pater, welke met de meeste welwillendheid u rondleidt, in het gedeelte van de kluis, hetwelk nog bij de Trappisten in gebruik is. Het is een prachtige tuin, en een heerlijke boomgaard, welke door-kruist wordt door den electrischcn draad, die hier voor 6 weken geplaatst en sedert 14 dagen geladen is,benevens een eenvoudig kerkhof. Aan den hoofd-ingang staat een Duitsche wacht, bestaande uit 2 onderofficieren en 11 manschappen. Hun vooruitzichten zijn niet gunstig, daar zij binnen enkele dagen naar het front zullen vertrekken. Asch Tusschen Asch en Mechelen aan Maas hebben de Duitschers een oefe-ningsterrein aangelegd voor grof ge-schut. De omgeving is afgezet door schildwachten. Geen enkel burgerwordt er toegelaten. Beeringen Het lijk van M. Luts, burgemeester van Schaffen is opgevischt geworden uit het kanaal van Beeringen. M. Luts was jongman en slechts 35 jaar oud. Men weet niet of er misdaad of zelf-moord in 't spel is. Bilsen De heer Guffens, gewezen bakker te Bilsen, is tôt 16 maanden gevangenis-straf veroordeeld om een Duitscher van de trappen te hebben gegooid ! Dat is nogal durven, he! Bocholt Reeds sederd geruimen tijd zijn de bedienden van Bruggen en Wegen aan de sluizen van Bocholt en Loozen door de Duitschers verplaatst. M. Baems, P., sluiswachter op sluis 17 te Loozen (vroeger bediende op de Directie te Hasselt) is geplaatst als dijkwachter te Kerkhoven; de hulp-sluiswachter Housen is verplaatst naar Oeleghem bij Antwerpen. De sluiswachter J. Driesen, van sluis 18 te Bocholt, is verplaatst naar Wijneghem en de hulpsluiswachter Smeets, P. is thans op de Groote Nethe te Boisschot. Bree Onze dappere stadgenoote Mejuffer Jeanne Jaegers, die door de Duitschers tôt levenslangen dwangarbeid is veroordeeld geworden, is opgesloten in de forteres van Siegsburg bij Bonn. Donck Wij vernemen het overlijden van den geachten heer 0. Van Hamont, oud-burgemeester, ondervoorzitter van den provincialen raad, lid der bestendige Deputatie, officier in de Leopoldsorde. De bestendige Deputatie van Limburg telt thans maar 4 leden meer. Eijgen-Bilsen De oud-soldatenbond : « Oud-wapën-broeders » meldt het overlijden van hun oudste lid « Koentje », gestorven in den ouderdom van 94 jaar. Haelen De vernielde huizen zijn bijna s aile heropgericht; de brug aan de 5 brouwerij Wouters is in den loop van 5 het voorjaar hersteld geworden door de Duitschers. — Het Belgisch kerkhof der soldaten welke sneuvelden in den slag van 12 Augustus 1914 is thans gansch in orde.Ieder grafstede heeft haar nummer en plaat met den naam van den geval-len held. Het gansche jaar door wordt er een ware bedevaart gehouden naar deze laatste rustplaâts ; vooral 's Zon-dags is de toeloop buitengewoon groot; de graven zijn steeds met versche bloemen bedekt. Het kerkhof ligt ongeveer ter hoogte van de Yzeren Winning, rechts langs de baan van Haelen (statie) naar Loxbergen en telt 127 graven. Hamont De gemeente Hamont is met 1000 mark beboet, omdat het den ingezetene dier gemeente K, voor eenigen tijd gelukt Was zich bij het Belgische leger te voegen. Aile lierbergen daar ter ]>laatse zijn 14 dagen gesloten. — De electrische stroom in de draad-versperringen is volop in gang: ons dorp is van Holtand afgesloten, zoo-wel als van S'-Huibrechts-Lille. Tôt nu toe bleven er in den draad eenige honden en katten hangen, nog geen menschen. — De sigarenmakers die te Budel werken krijgen nog geen pas. Hasselt Verleden week is er uitspraak ge-daaij in het groot spionnageproces. '< Yan de 64 beschuldigden zijn er 1 22 ter dood veroordeeld ; deze straf is echter veranderd in levenslangen 1 dwangarbeid. Dit vonnis heeft te Has- i selt en in gansch het land een groote opsehudding" verwekt. 1 — Bij aanplakbrief maakt de Burgemeester bekend dat de schapen voor 30 September moeten geschoren wor- | den en de wol tegen betaling moet afgeleverd worden voor 30 November. j — De vak- en nijverheidschool heeft i een tentoonstelling geopend van door de leerlingen vervaardigde voorwer- . pen. Den bezoekers wordt ook gelegen-heid gegeven den ganschen arbeid ( door diamantslijperij en goudsmederij bij te wonen. ( — Het landgoed « Klein Hilst » aan den steenweg naar St-Truiden is tôt studentenhuis ingericht. Mits een , geringe bijdrage, kan ieder student , daar in goede voorwaarden zijn vakan-tiedagen doorbrengen. Het is een c aangenaam verblijf met pachthoeve, bosschen, tuinen enz. Allerlei open- ' luchtspelen zijn ter beschikking van j de liefhebbers. Onderscheiding. — Onze stadgenoot, ' de heer L. Saroléa. krijgsdokter, oor- s logsvrijwilliger, heeft het oorlogskruis ] bekomen om het schoon voorbeeld ' van vaderlandsliefde dat hij gegeven ' loor op vijftigjarigen ouderdom vrij-villig dienst te nemen bij het leger, en >m den moed en de volharding welke îij getoond heeft tijdens de 24 maan-len welke hij bij een strijdend korps iceft doorgebracht. Ons stadsbestuur heeft opnieuw îet schoon werk der schoolsoep inge-icht.— Een zoon van den Pruis Krichel lit het Grand Café werkt tegenwoordig )p het postkantoor voor rekening van le Duitschers, natuurlijk. De Hasse-aars welke bij hem posizegels moeten a)open, worden met een édité Pruisi-;che barschheid behandeld. Naar het ichijnt is het zijn fout dat de Hasselt-iche soldaten zoo weinig nieuws van mis ontvangen. Dat hij zich maar uit le gaten make als onze soldaten zullen erugkomen. Herck-de-Stad Het Amerikaansch Comiteit werkt lier heel goed. In 't hof van de Pier->ont liggen nog wel duizenden zakken neel, aardappelen, rijst, bloem, enz. )it is voor het gewestelijk Comiteit ■n de gemeenten van het kanton nogen er beurtelings hun voorràad comen halen. Er bestaat hier nog een >emeentelijk magazijn waar ailes aan le bevolking verkocht wordt. Dit nagazijn is geopend naast het huis van ipotheker Enckels. Het leven is duur loch er is geen armoede. — Mejuffrouw Louise Boesmans, lochter van notaris Boesmans, is in îet huwelijk getreden met den heer khotsnlans, candidaat-notaris te Diest. — De Pruisen hebben de tramlijn lerck-Haelen opgebroken en het mate-•ieel naar het Russisch front gestuurd. — In de maand Mei, 11., is alhier >verleden, na een kwijnende ziekte, le heer Frans Vanhove, veldwachter, — De omliggende dorpen, zooals vermp, Spalbeek, Schuelen, Lummen îebben steeds een bezettingstroepje im de spoorlijn te bewaken. Zulke ?asten zijn nooit welkom. De gemeente noet voor ailes zorgen, voor petroleum, colen, stroo, enz. Iederen dag ont-ireekt er iets en bij iedere nieuwe lanstelling derwacht worden er nieuwe vetten gegeven door de leldwebels. — Sinds 1914 heeft Herck-de-Stad îeen bezettings - of doortrektroepen neer in te kwartieren gehad. — Om 9 uren stipt moeten aile her-lei'gen gesloten zijn. Lanaeken Woensdag 19 september heeft de duitsche bevelhebber bevel gegeven, latal de velobanden te Lanaeken en Oein-Ternaeyen moeten ingeleverd vorden. Het order werd afgevaardigd om () uur 's morgens, om 2 uur in den ïamiddag moesten al de fietsbanden er bepaalde plaats ingeleverd worden mder de bedreiging van eene boete 'an 10,000 marken voor de gemeente. — Onlangs, werden 7 landbouwers 'an Lanaeken aangehouden en naar îet gevang van Tongeren overgebracht. /olgens Le Courrier de la Meuse is de >orzaakdezer â'anhouding devolgende : Overtuigd dat het Duitsche besluit tangaande de inbeslagneming van den [raanoogst tôt doel heeft aan den >ezetter toe te laten zich zelfs of de ;ijne te voeden ten nadeele der Belgi-che bevolking, hadden deze landbou-vers slechts een deel van den oogst langegeven. De moffen ontdekten de ;aak en de landbouwers werden tôt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Limburg appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Le Havre du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes