De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

689700 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Accès à 22 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/183416tr11/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NR 55 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- Bureelen en Kedactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch .Vlaming, nuchWaal, inaar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! "OMBIT'I liai ■ 1—111 I IMI ■■■■■■■■ Telegrapnisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. %EENE STEM UIT HOLLAND. Wij lezen in de N. Rott. Ct. van Zaterdag, 26 Mei, 1617, Avondblad C, (aangeslagen) : UIT DE VLAAMSCHE BEWEGING. Van onzen bijzonderen medewerker : Daar brengt ons eindelijk de brief door een aan-tal voorname Vlamingen den 10 Maart aan den Duitschen Rijkskanselier gestuurd, en openbaar ge-maakt in de N. R. Ct. van 23 Mei, (Avondblad B), de zoo lang verbeide stem van zooveel vertrouwde Vlamingen, die door den electrischen « draad van den dood» aan de Belgische grens van ons geschei-den zijn. Hoe vaak is ons verlangen uitgegaan naar hunne stem f Naarmate de Vlaamsche Beweging hoe langer hoe meer in het gedrang geraakte, en de eenen haar uitbuitten, terwijl de anderen haar verkeerd begrepen, naarmate sommigen onder hare vurigste aanhangers meer en meer optraden op een wijze, die wij moeilijk konden billijken, omdat deze ten slotte ten nadeele van de onafhankelijkheid van hun %nd zou keeren, en hunne eigene zoo rechtvaardige ^àak zou compromitteeren naarmate bovendien, in naam van de Vlaamsche beweging, veel gezegd en gedaan werd, dat slechts in een toevallig verband stond met deze eerlijke volkszaak, hebben de vrien-den der Vlamingen in Nederland dringender de zucht voelen opwellen : « Waar blijît gij, beste Vlaamsche letterkundigen, gij, die in dubbelen zin de ziel zijt van uw volk, gij, die uitgesproken hebt wat in uw menschen groeit en leeft, en hun ook geestkracht en spraakvaardig-heid verleent, gij, Pol De Mont, Hugo Verriest, Stijn Streuvels, August Vermeylen, Karel van de Woesteyne, Herman Teirlinck, Alfred Hegenscheidt Maurits Sabbe, en gij, Vlaamsche geleerden, die wij hebben leeren waardeeren op de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen, op de Vlaamsche Wetenschappelijke Congressen, waar zit gij, en hebt gij niets te zeggen in deze beslissende ure voor Vlaanderen ? Zijt gij activisten en meent gij dat het lot van Vlaanderen moet verbonden worden met dit van het Duitsche Rijk ? Zij gij passivisten en wilt gij, trouw aan het gemeenschappelijk België, wachten tôt na den oorlog, om dan de herwording van uw volk met gezamenlijke krachtsinspanning door te zetten ? Of zijt gij als de zelîzuchtige politi-ci geworden, die niet kunnen besluiten en liever wachten tôt zij weten langs welke zijde de eindkans vallen zal ? Waarom spreekt gij niet ?» Waarom zij niet spreken ? Wie niet begrijpt wat het is in oorlogstijd te le-ven onder den militairen druk van den vijand in een besloten land, en hoe het de niet activistische Vlamingen onmogelijk is iets naar buiten over te brie-ven over wat hun het naast aan het hart ligt, die ont-vangt nu een antwoord van deze Vlamingen... per adres van den Duitschen Rijkskanselier. In dezen brief wordt in herinnering gebracht hoe het in België onmogelijk geworden is zijne meening uit te drukken, wanneer deze meening eenigszins in strijd kan wezen met de Duitsche belangen, en dit op straffe van gevangenzitting of verbanning, zoo-als voorstrijders in de Vlaamsche Beweging als prof. Fredericq, prof, de Bruyne, Alfons Stevens het mochten ondervinden. Wanneer men dit eenmaal goed in overweging neemt, kan men niet anders dan eerbied koesteren voor hen, die het dan toch wagen tegenover den hoogsten verantwoordelijken persoon der Duitsche politiek, in onomwonden bewoordingen, te verkla-ren wat zij meenen te moeten zeggen : «dat er geen waarde kan gehecht worden door een onpartijdig beoordeelaar aan de opinie van hen, ten gunste van wie al deze beperkingen door den vijand opgeheven werden, en die woorden spreken en daden stellen, welke de anderen, die voor een nog veel geringer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes