Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

626 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Septembre. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0v89g5hd61/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

10 Pfennig $mnîe lîtotgen-îfusgaDc (B.) 10 pfennig Belgifcher Rurier | ^$riiffefets ^e^eitun$ ®c» S*IaU#< •■«!(< <tf4(i*l ta 8«8jT«( II(R<i (am» emraùgf) (»«Im«l »to N»m«l jormfltaft ES» Se9» 8alf*b* (A) |ebe» Rnd)mftt«a T>l« gt»(it< H BI fi • b f (B) «x)d)<tnt œorfieB» Sta (tabunso Sut ont n Mt 8<6tift[«Hang. ■ itf)t ni tUj«ln« ®ti|one* ta «Icfctt» ga» «ubttlaaat eiagilanixt JKanafîttbt» (an* teim <Sct»û6« flbetnosnmta ncitxi. e»t*4(t««»ta> iâgllâ i»a U»12aU6—4. SefôôitSfteB» 8t8ilel Sa tort M ©iej«StiaSt L Sa B«j«# lotir notât) bl( ÇoBonflatttn «lui mfert Stttit&JRelIea ttfolfi». BtiagetttK Intd) 6» $o(t monotltit lût 6*tî>« Ousaobea 5JÎL 2.75. B n | « i g < m 8 gt[Dolleut Seile, 1 œm &od) 30 $1, fleiu» Htijttgen, ®otl 20 ®L 6Hd)ioot( 30 VU <EbifTr*B«bil^* ait! $or« M $f.| StcIlamciifU ffit. 2,50, ï&eatit, flufftei afw« tâgtid)< mettant. mouatUd) 75 KL Stltgtamm* VkltH*iftuii(ti(il>Sc3iitL£an(8(tbtnbana:£tat[4i Sant ffltfltffL $o{tI4td*8oBt«93tB(|«IRt.6 Jlummer 4SI Brûffel, Jteiîag, 21. Sepîcmber 1917 ] 3. 3at)t§anq \ leîesslmtg Ourdi eïnen fflilitstfoioott abgefiieccl. h. SSerlin, 20. ©eptember. (9$rib.»2:elegr.) Ser SExiegêseitung toirb bon ber ruffifdjen ©renje gemdbet: Ser Çla^fotnman» bant bon 5peters6urg mad(jt Bcfamtt: SSom 15. ©eptember (tuf» ftfc^en ©tilê) aB toirb baê ©taibtgèBiei bon SpeterêBurg butefj einen ftanbigcn 2iïiIitarîorbon bom fi B t i g e n SfîuIattb a B g e • f p e r x t. Sic nacfj 5{5eterSBurg fafirenben ©tfcnfea^nen toerben Befonberê militdtifdj ûBertoacfit. 2ttte 5£erfonen, bie n<rdj 5}5eter§» Burg gelaffen ju toerben toiinftfyen, miiffen Befonbete Ccinlafefcjeine borjetgen. Die Si&udeiîung âornitoros. WTB. speterêburg, 20. ©eptemBer. (SReuter.) ©ê ift jeÇt Be» fc^toffeit, baf; £orniloto bot tin 2Jïilitârgertc§t ge» bradât toetben toirb, bem eine ^urt) beigegeben toirb. ©leidj* jeitig Befd^Iofe bie SRagicrung auf SSerlangen be§ SftrBeiter» unb Solbatenrateê, baf? ber 5projeg ntdEjt in 5|3et«rêBurg, fonbetn i n >et grontsone ftattfinben folL 9lcdj einer SJerfiïgung be§ ftriegêmtnifferiumê fônncn ruffifcfjc ttntertanen beutfdjer 2IBftam» tmrng, bie in ben tciuidjcn ©iebluwgen in Sîufslanb leBcn, m 3uîunft îniiitariicfje Cdjuicn Beiud>en unb Offijiere toerberu îîetrafoto (Beneralgouoerneur oon ^«wlanb. WTB. ^ktcrg&urg, 20. ©cptemBet. (1Ç/ S. SI.) 6tacE)o« toi§, ber ©eneralgoubcrneur bon ginnlanb, ^at auâ ©eîmtb* ^eitstiicffic^ten feinen Sîudtritt genommen. ©er friiljere î3ioe^râfibeîtt beê SûîinifterratS Sîefrafwo ift juin ©eneralgouber-tteur bon ginntanb ernannt toorben. WTB. SJkterSburg, 20. ©eptember. Cî$. X. 2t.) S>k SRegierung É>at ba§ Gsntlaffungëgefucf) beê SMnijterS beà ^nnern H f ]" e n t i e to unb be§ Sïr&eitêTninifterS ©JoBelero ange» ,i o m m e n. C§3 Sugcno, 20. ©eptemBer. (^rio.=2:efc<}r.) 9la^ bem Eoi> rier'e beiïa ©ero toirb in 5Peter§burg bartnâcftg btm ber U c B e r « fieèeîuttg beâ Sireftoriumê nad; 3Jîo§ïau gefpro» d?en. 5>a§ ©eriit^t fei bom ©tcbt^aupt bon sDJo§ï<ju Beftâricjt roor» ben. 3>er aHinifterprajibent tooîk fic^ bem Ginflufj ber ©o^iafiften $eteriBitrgâ entjie^en. Dcr ^affbefefîï gegen âaîebin jucûrfgejogcn. WTB. Sonbon, 20. ©eptmBer. Geniral îîetoS melbet an§ 4>eiersBurg: 5>i« SSorlâufige 9iegierung Çat ben ^aftBefeïjI gegen ben So(a!en^etntan ©encrai Salebtn suiûcfge^ogcn. 2>er ©irmûûBgeorbnete Quritfc^ifetoitf^ tourbe toieber entîjaftet. WTB. 5J5eicrsourg, 20. ©eptemBer. (3?. X.M.) Qn Stotoot» ifferïûf! tourie &er iiBlid>e 5DÎ i I i t a rî o n g r e ft ber 21 6 g e o r b» aeten bon ^ofafentruppen erôffnet. Éê nafimen barnn u. a. SSertreter ber 2ïrBeiter- unb ©ol'batenrâte unb ©emeinberate TOoSfauê uttb ber anberen ©table .gentrcïrafiranb? teil. StiicB Ï:r 2(rBetter» unb ©otbatenrat bon 5peter§Burg ïuirk ertoartet. ieneral ®alcbin tourbe put GBrcnprafibenten ge* icaftlt, Ieîiute aBer fcie 23a^ mit ^intoeis ouf bie friper ergannene fênti^Iiefiunp,. bie iBn fcineS 2tmte§ ent^oB, ûB.'S3ijeBefman 33 o=> i i to {fi'ïjielt bie Gcr i3 f f n ung § r c be. ©r aunerts ùbet bie 5Sorïommnifîc ber leibten Beit, ferner flBer.bie Setoeg» «tiinie, bie fialebinê Jhtiiibreife im ©on=©cBiet unb ben SScxBaf» i'imgâbefe^l gegen i^n beranla&ten. S5oga}etofîi ertlârte, bte 5fo> fûfen îetîtttx bet iRegierung treate ®«:folpgf(B'aft unb BecrBuditigtan, H.ut l?1^5Jtjcmtnen5u<:rbîiten. $er SSijcljetman Bebauerte, ba| man etnen (Çclssufl gegen bie S3cftreBnngen ber StofaSat nad) ber be» moïrnttr-"'"'n ©etoalt in§ SBetî oefefe't BaBe unb M bk nraft"eBcTi-ben ©ielïett ûber aïïes, toa§ am ®on gef^en fei, f^Iedjt unter» ridrtet feien. ©unfte 2Kâcbte, Bâ'ttig bieK-eidft beutîd>e 2tgenten, (9fïctiirlid&! ®. ©^.) Bâtten beu 5ïht^cn 'babon fût iïjre Sluêftreuunflcn. Sogajetofti berlaâ B'erauf ben ScitictfctîâBeridjt ber ôrtlidjen Sîertoaltung ber £ofaîen unb toiei energift^ aile 23e» fdjulbtgun# cregenrebolutionarer ScftreBungen, toie fie gegen bie Sofaîen er^oben toerben, jurucî. ôierauf Befrteg ber Çetm'an ®a= îcbrn 'bie Sribiine. Dec 2t.- unb gegen âeten'fL WTB. ^ktctêBurg, 20. ©eptemBer. ($. S. 21.) (Sntgegen ehtem ©ejieBïe îîerenfîiê, bie 21 u § f à) ii f f e fût bie ôfjenilicÇe 5BoBIfaBrt, bic gelegentïi^ ber 2IufftanbsB'Ctoegung iîornilotbs fidj bilbeten, 5U unterbriicfen, ^at t?r gro§e Stus.|d^u6 fûr ben natio» nalen iîampf gegen bie gegeifc'ebolutionaren SJerf'tc^e &ei bem 2Irbeit«r» unb ©olbatenrat eine (SntfdjlieSung gefa^t, in ber bie nû^fit^e baterISnb fat Sâtigleit biefer 2Iusfd)iiffe feftgeftellt toirb Wnb fie aufgeforbett toerben, fid) nid^t aufsulô» (en, fonbern ifrre SE&tigteit in ettger Skrbinbung mit t§m fort» juf^en. iSBeiterê akï SsÊteà m â5Èe£ê'4 S^elU4 L Der deutsche Âbendbericht / WTB. Berlin, den 20. September (Amtiick). Die Schlachtin Flandernist auî der Angriffslront der Engiànder voa Langemark bis Hollebeelte n o c h in ' vollem Gange. Im vordersten Teil unserer Abwehr- j zone wird seit heute morgen erbittert und wechselvoll gekâmpft. Der Wiener amtliche Bericht. 1 WTB. Wien, 20. Sept* Amtlich wiid verlautbart: ; Oesiljcher Krlegsschaupîatz. ; Bei Arbora in der Bukowina versuchten die R n s s e n nach starker Artillerievorbereitung vorzustoBen. Unser Feuer zerspreng-te die Angriffe und zwang sie zur Riickkehr in die Ausgangsgrâben. Italienlscher Kriegsschaupîatz. Ein gegen den Monte San Gabriele ohne Feuervor-bereitung angesstzter italieniseher Angriff kam in uuserem Feuer zum Stehen. Am Col B r i c o n versuchte der Feind nach einer Minensprengung anziigreilen, wurde aber schon in der Bereit6tellung wirksam gefafit. Die Zahl der bei Carzano ein-gebrachten Geîangenen ist auî tt Oïfiziere und 516 Mann ge- , stiegen. Sfldôstlicher Kriegsschaupîatz. Keine Ereignisse. Der Chef des Generalstabes. Die netten felndlidjen Sliigtiffe im leffen WTB. SBerlitt, 20. ©-eptember. Qn glan&ern berbidjtete fidj bie gefteigerte fîampftâtigfcit ber leÇten Sage ju einem neuen engltfd^n 2Ingriff. 2>a§ geuer lag ben gan^en 19. ©eptember ûï>er mit au^rorbentlidier Jpeftig;!ett a,uf ©en iieutfdjen ©tetlun» gen. ©rcimal, friib ÏÏJlorgenS, um 11 Ùî)r bormittagS unb unt 5 UBr nad^mittagg fteigerte e§ fid) jum S r o m nt e I f e u e r. 3>em morgenblidjen Krommélfeùer in ber ©egeiti bon ©t. Julien folgten ber jibeimalige 2tngrifj mel)rérer Satailloue, bie Beifre ; 2>îal a'Bgetoiefen tourben. Gin in ber ©egenô bon Sangemard Be= reitgeftellter 2tn^riff ïam im beutfdien Sernii^tungSfeuer rtidfyt jur Gcnttoidelung. 21m ïïiadjmittag tourben ftarfe englrfc^e ©to%-truppi, bie mit einem Sanî î>art fûblid) ber ©ira^e Dpern— SOQentn borgingen, burc^i 2tBtoeBrfeuer jerftreut. 21m SCBenb faï) man toieberum auf ber ©trafje ?)pern—TOenin Sanï§ bor» gefy;n, bie unter ffeuer gtnomtntn tourben. ©lei^eitlg nebelten bie Gngltnt'bet bie beutfc^en ©tellungen bon ©t. Julien Bt§ Sangetrearef ein. S>a§ ftarfe geuer Ejtef-t bie ganse îlîadjt Binburc^ an. lîm 5,30 lîBr frftb fteigerte e§ fidi bon 2annemarct Bi§ jum ®anal bon. ?)pem—Soutien jum ftarfften Srommel» feuer. Surj barauf Bra^ bie engltfdje infanterie auf Breiter Ç^ront sum 2Ingriff bor. ®er^ampfiftinboIIem©ange. an ber fibrigen englif^en gront fteigerte fidj ba§ ^euer teil» toeife ju grô^ter ©târïe. ^m 21 r t o i § tourbe ein englifdjer f^effelballon ^eruntergefdjoffen. 33ei ©t. Cuentin tourben meïir» fad) borfiiijlenbe feinblidbe 5PatrouiIIen abgetoHen. 2In ber 2Iiânefront, nôrblid) bon 3?etm§ unb in èer G î| a m p a g n e ïam eS tro£ IeBIjaften geuerS lebigltc^ jit ©efei^ten mit ftarfen feinblic'fyen ^5atrouiiïen, bie aBgetoiefen tourben. ^n ber ©egenb toon 23Mb,e Bracf)te eine beutfdje patrouille 11 ©efangene ein. 2tudj gVDtfé^ert ber 2tiêue unb SBermcricourt tourben ©efangene ^emad;t. 2In ber gront bon Sîerbun grtffen bie ^ransojen toieberum troft ber am 18. ©eptember erlittenen fd)toeren S?er» ïufte mit ftarïen tôrâfteu BeiberfeitS ber §BBe 34 4 an. 2>er Sfugriff tourbe fruÇjeittg erïannt unb ttnter PernidjtenbeS 2rBibeBr» feuer genommen. ®ie fransôfifc^en ©turmtoellen Bradjenit6€tall3ufammen. 2In ïeiner ©telle erretifiten fie bie beutfdjen 8'tnien. 21m "2TBenb um 8 UBr ern«uerten bie f^rattjofen ben 2tugriff mit bem gleidjen Sîîifeerfolg. 2Iudi tm Gnjattmea tourbe ein frottgôfifdEjct ©to^trupp aBgetoiefen. ®er Suftfampf toar rege. 2Iu|er ben im ^eereSBeridjt al§ aBge» fd)offen gemelbeten feinblidjen glugjeugen tourbe nodj ein fran» jofifdjer geffelballon sum 2IBfturj gcbratfrt. i Die tënfenfe unb bie 35®it&enôlfetung In ^lanbern. WTB. Serlin, 20. ©eptemBer. ©in ^unïfprudj au§ 2e £abre bom 15. ©eptember melbet propaganbiftifdj, ba^ bie beutfcbe ïCRili» : târBeBôrbe flanbrifc^e ©table unb ©orfer bon ber Stoinjebôtfernnig : raumt. ©e^r rid)tigl ©enn bie feinblidjen © e f ii '& e unb-ÇIieger toû'ten ui^ter ben 8anbe§BelroBnsrn in _ein«m ajîafje, ba§- bie beutfdie SeLtung' jum ©d&u^eingreifen 1 nôtigt, ©§ ift nidftf t>ertounberli(^, ba& ber ©egner, ber bie eigenen SanbSleute in ©idjerbeit 8" Bringen berfâumt unb fie rucPidjts!o§ ©ranaten unb SSomBen auSi-eËL .ixirartiisit JUtofenatoett. îetn §?ir» MÉffîlâ SRtflêûgafeïinSi^ " li Bas fid) tfortereitet. Ft Ft. SBteit, 17. ©eptember. 2)er ^îrieg, ber bisser bie innerpoliiifc^en ^îrafte Oefter» :ei d)ê an ber berfaffungêgenta|en parlamentarifdjen 2Iu§« birfung ge^émmt Çat, toirb je^t toie ein ©tau» Der!, beffen ©i^leufen aufgejogen tburben. 33a§ fic^ in langen Jeiten langfam enttoidelt unb borbereitet Bat, tritt iiberrafdjenb tarf in bie Ërfdjeinung. 2Iuf bem Soben ber SHationatpoIiti! gu» icidjft, bie fa ba§ eigentlicEje ofterreid)ifd)e îprobkm bilbet. Sîodj ift :itt 2Iuëgieid) sïbifdEjen beu beiben èôlfcrgruppen: ben Seutfdiert tttb ben bielfpradfjigen ©faben, nic^t gu ©tanbe gefontmen. 2I6er Ridjtlinien jeinen fid), unb an it;nen B^gtnnen fidj bie ©erBâltniffe |u ïlâren. 5>ie SRidjtltnicn fflîjren ûBer bte fleinKdjen ©esirîêfragen >eè alten ©treiteS I)inauë ju bem 3u£uitftêBtlbe etneë tteugeorb» telen ©taateâ. 2îuf bem ©runbe ber berftârïten 2Iutonomie ber Sânber (33ro= sinjen) ift biefe ^euorbnung geba^t. 2In ben ©pra^grenjen toirb :reilidj eine reinfidje ©djeibung ber SîationalitSten in getreunte poIitifd>e ©plidren nic^t burd)fiiBrBar fein. 3)efJ-en ungead^tet foll :ebe ^rotins al§ eine gefeftigte GinBeit in ben SRing be§ ftaatlid^n Saîtsen treten. SBorauêfe^ung fur eiu gliitîltdjeê ©ebeiBen ift ^neBen bem fidjeren ©djitfc ber nationalen 9JJinberBeiten), ba| bie tationalc 5propaganba bic 2anbeêoigani§men eBrlidj anerïennt unb baç bem ©taatSganjen jene ©n^eit gelbaBrt toerbe, beren SBe« >ingujtg,unb 2Iuêbrucî bie gemeinfame beutfdje ©taat§fprad;e ift Sic S>e'utfd;en OefterrcitbS toerben einer grofejiigigcn ^euen ©runborbnung be§ ©taateâ i&re ■©ilfe nid&t >erfagen. Ein Solîerftaat, ber bie beutfdjen SRec&te — mb jeber ofterreidjifd)en 9îationaIitât bie greiBeit tm :igenen Çeim fic^ert; ber ben bererBten ©treit um >en nationalen ©rensftein toenigftenê au§ bem SSereidj ber jefamtëfterrei^if^en ^SoLitiî berBannt unb iBtt ganj unb gar ben Probinsen ùbcrldfet, too et tfbm §eimatgefuBI gebampft unb beS Sinfluffcâ auf bie eigentlic^en SeBenSfragcn be§ 3teid>e§ BerauBt [bâre, ift ba§ 3iel einc§ jeben oîtorrei^ifdjen S[5atrioten. Unb bte tn griei>cn§tagen §u fc&rcibenbe 6fterrei^ifcE)e SriegSgef^i^te toirb âetoetfen, tbclcfje ftaatserBaltcnbe iîraft bom Spatriotiêmui btr Seutf^ofterret^ex auigeBt •.. S)aB fit^ ba§ neue Oefterreidj oB«e ©c^toierigletten )urd)fet?en toerbe, ertoartet felBftberftanîiIi^ niemanb. 2ftan barf iBer sufrteben fein mit ben gûnftigen Slttsei^en ber ©egentoatt. Bebenît man, toelc^er StnBIicï fidj unmittcîBar nac^ ber SBieber» [jelebung beê SparlamentS Bot: bann ift bte Bi§ sum beutigen Sage eingetretene SSanblung Bebeutfûm. 2)ie îfjfyi» !cnj ber aïïflatoifdien ©iffibenten ift scrfaHen. ®ie ©iibftatoen unb audj bie Kut^enen I)aBen fic& ben pofitiben SîiftreBungcn ber Regieruitg angefdiloffen, im ÇoIenîIuB BcïeBrte fidj ?u tBnen eine ©ruppe, unb fogar inner^alB be§ Sfd^e^entumi, biefer Bi§ïjer nnberfoBnlidjften Ginïjeit, trat bie ©d>eibung in stoci fdjarf ge» trennte Sager ein. Sie rabilal-nattortale tfdje^if^e ^artet freilidj berBalt- fidj sunâcBft noc^ aBIeBnenb. £>agi» cien BaBen fidj bie tfd&edjifc&en Sauern unb bie tfcï)ed;iîdjcn fos'taïiftifdjen Str&eiter bon beifem ©tarrfimt tneBr unb rneBr abgeISft, unb mit iBnen toirb man arbeiten îijn» nen. ©o biel Bereitê ift errcid)t — nad) ben erftett, noej fdEjuc^ ter-nen SBiHenêdu|e^ungen ber Dïcgierung. 3>a§ 2)liniftertum ©cibler toirb feine toaBrfdjeinli^ Bcfriftete îlufgaBe mit ber ftiïïen fyortfe^ung ber ffldrungâtatigïeit er» iïtllan, unb, toenn gelungen fein toirb, toa§ bor bet natûrlicjen Keife fcjeitcrn mufite: toenn ba§ SoatitionSmtnifferium ber ber» :inten nationalen ^arteien bod) enblidj su ©tanbe gefommsn fein œirb, — bann toerben bie gufunftSgebanfen ©eftalt anneBmen. SSor ben Balb toieber berfammelten 5Reid)§rat toit! ba§ Scamtetiminifterium beâ St. ©cibler nidjt mit national=politifcjen Sefete§borIagen tret«n. bteibt iBm ia genug anbere§ su tmt, ibaS bie Çotbentng be§ Sagcê gebjeterifdj erBeifdjt, unb unter alten Itmftânben Bat bie StufgaBe ber ©egeutoart bor bet lodenb. 'ten gufunft ben 3?orrang. 2Iu^ btc.parlamen'tariftBen ^arteien muffen fid) bent ©efe$ bc§ 2IugenBIid§ 6eugen unb iBre Ihafte fammeln fûr ben ©egenbruct gegen ben toirt» djaftltdjen Srud beê fôriegeê. greilid) — ber angefihrbiflte 2Iu» irag, ber bie Sefeitigung ber politifd&en 3en)"ux Bestoedt, unb ge» riftJtod; anberc, s«ï ©tunbe nidjt borauêsufeïicnbe 2Inttâge, bte :£t§ bem SriegSsuftanb toad;fen mogen, toetben ba§ tein»poïitifc^e Sebiet unb toieberum bte îîationalitdtenfrage BctûBren. inbeffen, >a bie gro^en ^arteien an ber ©cite ber SRegierun-g entfdjloffen linb, bte Sloffe ju sûgeln, toirb baê ÎJâ^ftnottoenbige gefdje^en. Sie Sîotroenbigïeiteu fajrctbt ber iîrieg bor. tlm bte un^e» 'd^todd)te .ftraft ber Berrliéen.Sïrmcc Braud)t bet SReidjêrat ïeine ©orge su B®S«u- Sie 2Irmee tft ber ruBenbe 5ÇoI in ber §Iu<^t >cr oftcrreidjdfcjeit i£rfd)einungen. Sro| bem ©turm ber ©djladjteit jarf baê ©ieic&niê gctoagt toerben! 216cr aucf) bem Ç>interlani legt ber Srieg oberfte ^Sflidjtett auf, unb ©ai^e beê 5Ç.arIamentê ift eê, mit toeitauêgreifenlbein SteuergefeÇen bie ©taûtêtoirtfdjaft ju fichent unb bte (St• itdBïuttgëfragen energifdj unb geredfjt ju lof en. ©e^t ftarfe 33oIî§6etocgungen forbent in biefen Singen Swidjtujta, Boli&Betoeaitn^en. bie ulx't att^-nationaien mt^ tolitijéea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes