De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen

877 0
20 octobre 1917
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 20 Octobre. De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/th8bg2jn5j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1ste JAARGANG — N' 2. 0.10 Fr. HET NUMMER. ZATERDAG, 20 OCTOBER 1917. Drukkerij der De Beukelaer's Fabrieken, Biscuits & Chocolade, Naamlooze VennootscKap, Kievitslraat en Ploegstraat, Antwerpen. De Bakkerij in de Toekomst. Toen de redactie van ons nieuw vakblad mij den wensch mededeelde, ook van de hand der leerlingen van de Bakkerij-school een artikel in een der eerste nummers te zien verschijnen, nam ik met gretigheid Kaar aanbod aan. Gaarne wil ik thans van de gelegenheid, welke mij zoo be-reidwillig verleend wordt, gebruik maken om een ernstig woord te richten, zoowel tôt bakkerszonen als tôt bakkersbazen, met het oog op de gevaren, die — mijns inziens — de bakkerij in de eerste toekomst bedreigen. Wat zal de bakkerij in de toekomst wezen ? Ziedaar een vraag welke menige bakker zich, in den laatsten tijd, met ge-rechtvaardigde vrees gesteld heeft. Het ligt voor de hand — en wij allen gevoelen het — dat de strijd om het bestaan, in de naaste toekomst een ongemee-ne en ongekende hevigheid zal aannemen. Die overtuiging — waarvan wij allen bewust zijn — diene ons een spoorslag te wezen tôt hardnekkiger en eendrachtiger arbeid en tôt nauwe-re aaneensluiting voor de verdediging onzer gemeenschappe-lijke belangen. Een eerste stap werd reeds gedaan op dezen nieuwen weg. De jongere bakkerskrachten, waarvan men voor enkele maan-den ternauwernood het bestaan vermoedde, hebben zich thans reeds vereenigd, ten einde zich door zelfontwikkeling en ge-meenschappelijk streven, door eigen arbeid op de hoogte te stellen van de eischen van den komenden tijd. De onlangs gestichte « Vereeniging der Antwerpsche Bak-kerzonen » dankte aldus haar bestaan niet aan een louter toe-val noch aan een persoonlijk belang. Haar oprichting had een vaster grondslag ; zij was de vrucht van een drang, dien wij in ons allen gevoelden, een drang naar verwezenlijking van een ideaal dat wij allen hoog houden en dat wij in twee woor-den kunnen samenvatten : verbroedering en eendracht. Verbroedering! Hoe edel, hoe prachtig klinkt dit woord! En toch, hoe zelden ontmoet men haar in de werkelijkheid. Voor Ken echter, die onze jonge bakkerszonen vereenigd zagen, 'tzij in gemeenschappelijken arbeid, 't zij in gemeenschappelijk ge-not, zal het wel een beweZen feit zijn dat de ware oprechte verbroedering te verwezenlijken is. Te vergeefs zou men in den schoot van deze jonge schaar, die maar al te wel begre-pen heeft dat een vakgenoot niet — zooals maar al te dikwijls gevreesd wordt— een vijand is, maar veeleer een vriend, be-zield met hetzelfde streven ter verzekering van zijn bestaan, te vergeefs zou men in dit midden zelfs een schijn ontwaren van zelfzucht — dien doodsangel van het gemeenschappelijk leven, welke zooveel andere vereenigingen ten gronde richtte. Wij allen beseffen dat de vijand niet is de vakgenoot, welke door ieverig werken, een bloeiende zaak verwerft en door zijn bekwaamheid en zijn grondige vakkennis het bedrijf hoog houdt. Die vijand is veeleer de inrichting welke, haar ont-staan uitsluitend aan de macht van het kapitaal dankend, hare werking vernedert door aanwending van allerhande, aan het bedrijf vreemde aanlokmiddelen en zelfs niet terugdeinst voor het verspreiden van schimpschriften ten einde de kliën-teel van de kleine bakkerijen te verwijderen. Gelukkiglijk hebben de jongere bakkerszonen dit begrepen. Thans reeds hebben zij een open oog voor de toekomst van de bakkerij en leggen zij ter studie in hunne vergaderingen de belangrijke kwestie : wat de bakkerij in de toekomst moet zijn. Reeds werden uiterst belangrijke besprekingen aan dit onderwerp gewijd. In een volgend nummer van ons vakblad hopen wij een verslag te kunnen geven van de bespreking die onder meer op de 2de driemaandelijksche vergadering in den loop der maand Juni gehouden werd. Welnu, gij, Antwerpsche Bakkerszonen, die iets gevoelt voor uwe toekomst, gij, die de eischen van uwen tijd wilt leeren kennen en volgen, sluit U aan bij de jonge vereeniging die, buiten aile politiek om, enkel de studie, de' verdediging en de behartiging uwer gemeenschappelijke vakbelangen voor doel heeft. En gij, Antwerpsche Bakkersbazen, steunt het werk der jon-geren, ziet niet in ons, een schaar toekomende mededingers, maar ook ontkent ons het recht niet ons eigen toekomst te leeren kennen en verdedigen. Steunt ons met raad en daad. Dan tenminste zullen wij kalm en vastberaden de toekomst afwachten; dan zullen wij, gesteund door degelijke vakkennis, gesteund door onze machtige vereenigingen, gesteund door ons vakblad en het uitgelezen leeraarkorps onzer vakschool, niet enkel onze toekomst redden maar ook den geheelen bak-kerstand hoog houden. Junior. N. B. Voor verdere inlichtingen betreffende de « Vereeniging der Antwerpsche- Bakkerszonen » wende men zich tôt het Secretariaat « Tehuis voor Bakkers » Lange Kievitstraat, 105-107, Antwerpen. De Leng of Olm. In den afgeloopen zomer heeft zich in menige bakkerij een broodziekte voorgedaan, waarvan maar weinigen den aard ken-den en tegenover wier bestrijding de bakker dan ook door-gaans machteloos stond. Daar, zooals uit naderhandsche inlichtingen gebleken is, deze kwaal grooter afmetingen genomen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes