De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen

1065 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Novembre. De bakkerijschool: vakblad ten behoeve van de bakkerij en aanverwante nijverheden, tevens gewijd aan de bestrijding van de vervalschingen der levensmiddelen. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4ww32/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

l«e JAARGANG — N' 3. 0.10 Fr. HET NUMMER. ZATERDAG. 3 NOVEMBER 1917. DE BAKKERIJSCHOOL Drukkerij der De Beukelaer's Fabrieken, Biscuits & Chocolade, Naamlooze Vennootschap, Kievitstraat en Ploegstraat, Antwerpen. BERICHT. De tweede jaargang van de Bakkerijschool, zal den 19 November, geopend worden. De nieuwe leerlingen, welke zich Iieten inschrijven, zullen in den loop van de twee eerstvolgende weken een aanschrijving ontvangen, ter bij-wonig van het exaam dat hun aanneming zal voorafgaan. De Zucht naar Vakkennis in de Bakkerij. Wij noemen het geen gewoon verschijnsel : in het kort tijdverloop van ééne week, en na de enkele opmerking bij de plaat in het eerste nummer van dit blad, dat de nieuwe leergangen van het nieuwe jaar weldra een aanvang nemen, meldden zich zes en dertig nieuwe leerlingen aan, waaronder een tiental leerlingen uit de stad Antwerpen zelve. Dit hoog getal is op zich zelve een verheugend verschijnsel. Het bewijst dat de overtuiging meer en meer veld wint dat — wil men zich in den huidigen tijd een weg banen — men anders hoeft uitgerust te wezen dan onze vaderen dit plachten te wezen. De drie laatste jaren zijn voor de bakkerij een dure les geweest : aan den lijve heeft zij ondervonden dat slenter en eeuwenoude praktijken, welke misschien in vroegere, kalmere jaren konden volstaan, in tijden zooals deze welke wij thans beleven en voor-al zooals wij thans tegemoet gaan, totaal te kort schieten. Vakkennis is een behoefte welke zich in ieder ambacht en vooral in de bakkerij laat gevoelen. Tôt voor enkele jaren was de bakkerij nog een zuiver praktisch ambacht, waar ailes werktuiglijk geschiedde, en waar elke be-werking haar ontstaan dankte aan ondervindingen langs bloot praktischen weg opgedaan, ondervindingen zoo oud als de we-reld zelve. Scheen in vroegere jaren de wetenschap, welke anders zoo kwistig hare weldaden over allerhande ambachten pleegt uit te strooien, de bakkerij stelselmatig te veronachtzamen thans heeft zij ruimschoots hare vergetelheid goed gemaakt. Vroeger meen-de men vrijwêl algemeen dat de bakkerij bij uitstek het bedrijf was, dat het met een weinig handigheid best stellen kon : thans heeft de wetenschap aangetoond dat de bakkerijwerkplaats misschien het volledigst en meest ingewikkeld laboratorium der wereld is, dat elk der bewerkingen, waarmede de bakker zoo vertrouwelijk omgaat, slechts een voortdurende toepassing is van de meest ingewikkelde natuurkundige en scheikundige wetten, in zooverre dat het de wetenschap zelve een echte veropenbaring is geweest te zien welk vruchtbaar terrein zij in de bakkerij eensklaps te ontginnen kreeg. De bakker staat thans voor al de ingewikkelde vraagstukken welke de wetenschap in zijn eigen bedrijf opgedolven heeft. Hij kan voortaan niet meer onwetend staan tegenover de vorde-ringen welke de techniek in zijn eigen vak brengt. Daarom is het een verheugend verschijnsel dat de bakker zich allengskens bewust begint te gevoelen van deze noodzakë-lijkheid. En de talrijke toetredingen voor het nieuwe leerjaar staven ons in de meening dat dit bewustzijn wel degelijk be-staat.Het is echter geen gewoon verschijnsel te moeten vaststel-len dat, waar op een totaal getal van zes en dertig nieuwe inschrijvingen, de stad Antwerpen er ons een tiental levert, de buiten daarentegen een getal aangeeft dat buiten aile ver-houding staat met dat der stad. En deze wanverhouding wordt nog treffender als men beseft dat onder dezen buiten plaat-sen begrepen zijn als Hoogstraeten, Herenthals, Waver, Niel, Zwijndrecht, Temsche. Beeldt men zich wel in welke dosis wilskracht er in de hui-dige omstandigheden vereischt wordt om in weerwil van al de moeilijkheden, welke men thans bij het reizen ontmoet, regel-matig, twee jaar lang, de lessen der Bakkerijschool te komen volgen ? En is het niet beschamend voor de Antwerpshe bak-kersjeugd te moeten vaststellen, dat niet enkel de zucht naar vakkennis bij hun plattelandsche beroepsgenoten vrij wat hoo-ger staat dan bij hen, maar ook dat die zucht zich omzet in daden, waarvan zij vermoedelijk ternauwernood in staat zijn de grootheid te vatten ? Het blijft dan wel een waarheid dat hoe gemakkelijker men het de menschen maakt, hoe minder zij de zaken schatten. En hierin zelf ligt een troost. Waar een leerling zich ontzag-lijke moeite getroost om de leergangen eener vakschool te volgen, daar levert hij terzelfdertijd de beste waarborg dat hij het gegeven onderricht zal weten hoog te schatten en er ook zijn voordeel zal weten uit te halen. Op de Bakkerijschool legt de spontané kracht, waarmede de zucht naar kennis zich bij deze jongeren weet te uiten, een nieuwen en hoogeren plicht. Zij vinde er een spoorslag in om niets te verwaarloozen wat de verstandelijke opleiding kan bevorderen van deze schaar jongeren, waaraan de bakkerij, zoo *n dringende behoefte heeft en die eens de trots van het heele bedrijf hopen te worden. Aan de verwezenlijking van dit heerlijk doel wil de Bakkerijschool haar beste krachten wijden. A. V. L.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes