De Belgische standaard

489 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 16 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bk16m33x8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I I IUEIEIHPBUII : -i! ; fmr toidaUn Tj tnuand i. x-aS 9 mandes* a-So g mandea 5-7S 9f<* mt J • • ♦; fl «a», «a —S" g msd'^d 5-^5 BtUttx 'i latui ] I aaand f. a-so • suurd«a S-eo ■H»ndwi |-Jo ?• OPSTEL îB BEHEER: 1 "«* g «&« CoçvilU* I," Zssdijk s&i giCiè ea 0,^5 f, Jg de r^#! . Eecl&men : voî« gens ovsreea-Sscsaitt. Vaste Medewerkers : M. S. Belpaîre, l, Buykm, K Bertrand Van dwr Scheldm, D* Vm de Perrë, D' J. Van dû Wmnym, Jaul Fililaert, D' L. Dt Wolf, J« Simms, 0. Wattez. Wat ¥i| alstls i als Ylaming in fle loopg acMen flenieu De Taalkwestie II. H«t vos? Bissiags besiuit da Hoo :«.achool vas G '\it îe vervlsamsches tiiiessdea oor* los» hetit d€ ^taalkwestie op de eçrste Hja gebracht en h elt resis meclge pennea-strQd dopts cfitgtaas. De XXe SIECLE scbrijft ovet het maei^ ftsî der Vlamicgen la Balgië, esa artiksl d&t als opschrift draagt : < Il faat frapper vite et fort ». Wij hier ia ds lospgrEchten, RE!-Woordea : € vosralser jr&p en tea?d te sla&p, most ge juist sl&an ».-On juist te kucsea slaan missea wij veel ssoodJgst gegevess. De BaJgea ia het besette land, de soidaten cp den Yzîr, en de Belges ep da schterlinie lever» in een verschiilend caidd&a en vellea een vsïschillend oordeel, Wij, soldats», desken juist te slaaa wac- ' naer da hamerklsp op den Duitscher vsîien ; zoo dsar hij de eeiste eomak ia van $«■ buidigs vervlaamsc-iing dsr Geatschï H«> gtackool. Hij lisait die Hoogegcâool <p â*r-geHjëe wijjï geopand, 1) vcarseKsî om stch Wit te aasticàâït m stjse euveldad-s te dosa vargetea mat een onrecht dat ds Vlaîai -gea was aaugsdaasi, t@ doea verdwljaea ; 2) uiî eigen balanf, m«t h t QOg da vsrdseîd-h«îld onder Wklso en Vîaamîgen ts zsftieg, zeifa het Vlaamschs laud vas h t Waieniaad los te rakken, cm isier, des ta bster zijseu arendekiaaw op de Vlastnsche strcken toi» aau de Noordsee ts feuaasa Dederslaau. Zulk esae hatnerkiop bos ssel en h e hs> ' vig hij ook wezs, zou, roîgeu» oas duake»i, jaist valleo. Wanneer intepadgsl, de hsmerklop op de B«lgen gericht is, twijfelsn wij, bij getma aan genoes*am® gegevens, of de kamwkiop eerst I&ngB deisa kast of îaogs gang sijda van dea Yser most g^s'a^ea ^werdea- Niemacd kaa begrijpss, met weîka t.lïs-reade gevosletii, mot welke weemoed [en •mart, wij, Viamise?n, «omtijd» op de Yisrboordsa oss Vadsrland verdedigao.Wîj i kaKBeB bicr Giet «strijdea sist ds vante ovc-r-j tuigic^p dat wij, es dea wefeldkrijg, eenj ideaal Vaderlacd »uîi^a besitter?, œasr wij1 •irijdca met den angst an m«t de vr««s dst case toeetaad van vrocgar, nist g nsch ?al, verdwijîsea na den ooirlog, e^i dat wij, dis ] hier allés tea be«t8 scher l'en sfoor fes&t recht, s na den oorlog, nog vssl oorecht zuiien naos- • ien daldsa door ds baatzucbtigbeid ^aa z*« kera klas van pessoï.©n. O pijsiijka gtonden en fjltcripgen dis oss vaderlaodtch hârt gsdursg; opjsgsa. D« dok-teris rog nist gekomsc, het genseBïaiddel bebbsc wij tio% Blet ost«fâ?5gen wslke de angst van ons kiopp?ad fasyt goude doen yersiwijsei). la deaca oorlog z5jg er diplomatisoha tn!3 grepea welks mes tracht nit te '«asscheïs. ea te berstsiics : bij v. de Balkankwestiea, Zeker ook esn misscbien niît vrijwiliige diplomatische iaisgs?ep vaa ons S^aatsb?-? ■!uur, dat zoo hoog Ên da wareî i wordt aas-'i geziea als vfirdedtgar, sis s-achtrfbr etj symboo! van hei r«cht, is : „ i'a 't bsgîa van \ den eoïiog of ten minsta sa den Ymateg ) niet geanta-oerd to hsbban op de verkJariag \ van oïlzen laidsr DrFrats Vaa Ctuwelaert ! die luidde : 4< dat wij oavoor?r«a.-d?li}!5 taa ? ttrijde waren getrokk«n Wij, VismiDgsn, I Terwachtedeo dasrop het geaeesmiddef ' dat | wij niet osivicgen Nuchtars, »ij bSijven ; ohvoorwaardelijk sirijdcp, wij bebben dea; Dmtschcr aangcvalka cmd&t cij bij oss is î binnengtdroHgan. Hst «?&b vaor sas stw pUcht Het w&rs voor wa< da bSoseaîardscbs zs*aa : aa $asu m s dip]«>m»,«iscb« ge- ■ w $t, hadde het St&ats'ossfunr ee» mosd in «ijoe twee baadaa ^ewat en de verkiaria? ats ïasd welke ik ait ^an moiid van W«,al BC^iîs vrieadfjn îseb gaho^rd : Het zijn maar de ikzuchtigen en do lieden die esnt en vooral hua eigen belang behartigen die de -Vervla*m«ching der Gentsche Hoogeschool tegen-kantau. Van nu voortaan aanzie ik u als echte Belgea ; en 't ware oorechtvaardig u dàtgene niet toe te «taan ' W*1 «e Traagt. (x) J < I V«rmits «r fc#ae diptomatischs mis$reep bîstaat Yaawes t os» dt-.rl aw Staatabeataor, raoet dat selfd-j Staatsba^tuur fràchten de-'misgreep uH t: w«.'8CUsn en te h^ratsilen mat deaasgstv&n oi s gepijj'igd bart weg: te îism^ss. Dat kau het S<a isosstnur. i Hst kas ook eesa diplcmaiigcho mia^reep; [gewoest zïjo vaawegs Je Viamiagen ia hst beïettg Bslgië, da vos BU-slep Hoogeschool iic kehban asav^ard. iH*t is volgsna oaa eeae (spijtige gebeuîte:.i3, alsoewsl sij ▼erfelaren jde vea Blasi gs Hoogeachool nist te hebbsn 5 gevrasgd en dat ;zij gs uiel fesbben aacvaarâ ■ ais eeae &f?eb3âslde gunsi aîsar als eeae ; te laag g«eigchts, ta laog veriaagde recht-; her8taliieg. | Hoc èn saken ia Bdgië gtaar, kunte?ï ^vsijmsisr inoeinjk uiîfeing^tteo, v. j hebben igeôtie gsaosgsame gegevacs, kennea het : Ecidden alet tvaatin sij h vea om ma juist ï oordeel te vdles. | ; Ik sU sakil vosrbeel ' a aaak&lea sm te !b%wi]îéa dat het vooraieh î% ea r^raadiaaœ! 'feî|>» zou niet t-j hssst a- in 'i wilde fea-î msrkîoppen toi: ts brenge/;. De Doaasy v&n Kosti sjis fil A fu.es Seveas ■ va; Q-i&t, îwae viaamîch;. sirijders mat de : sseilde ggvoel;:t8 ea gsdac^tso bezield : de existe tsekant hst mas ds tweeds is; • krij£8ge?aBgea ia Duitschiau'ï'. Apotheker | A. Vsaderepu?t en Dr Gocssr ûsrts, beidani ! van Qsat, de ongcheidbar j vrleades in vre- '; "d58- ea ia oorioggtijd. Ds fe -îste tsekeat hfet | macifest, do twaade krijgt t«?e? jaar d^asg-,aïbti3. Na ééî jîar cellsïigfcVà g wo^dt 1 deza laatsts cas.? eess sîud ûteakgmp ia Oaiischisad overgebracàt. Een bamstslag zal toch zeker op Dr Goosfsêtaerts eiit; malien omdat zijae atr.- f vers&cht werd. j Masr, esn rnijasr oude Viaaœsche v«k. rka kekeat hst mâïiifcs , echri.fï teseifâep yjde is „ Os Viaaffische Lac® v " (2) ea spiùnneert voor de Bondgeaaotssn. Teeksneo ook aog bejaarde gezetaae Via» mirgse die het some oa^tuimi^e opkomsn van ©aie stu:'.!i?Jarefc iatooœ =ca : Di Ospla, Dï Baawase, Apotheker Hsndril^x, D? Quia» tt'is, ens., voor wie «<5j otc?«1 sa tsn aSlen^ tijd« ^den groot&tea e&tbicU hebb^a g«had« Teckacea r.aiuuîlijk oek d.» baafzuchtigea diï ïidj keanen ea ¥OOf wit-n wij ëcms^lMsn eerbied niet koesterdea ea op awisn «ea lia-msrklop zou is kunaen gagevaa wordea om=-dat zij vooral burina baatzuchtigheU voor oogea hebbes. Eenièder kaa dus «el begrijpea boa hier] in de lodpgrachten. o.s vaderiaaftisch esl Vlaamschhart kioptea paît. Wnj bi«r des atrijierB zij a toch ds kieia^a die men aiet gaaosg aaahoort, maar la voll« ©verlui^ing en gerustheid vas ge -•'etèa yesklarea vsij : «Wij zij-i oavoorwaardcljk ten strijde ge-trekke». Wij hebbeo aoeb- 't voord&el va a op?e baaâelwijz^ gewi-i ncch 'taadeel crvan gewogea. Hat was vaor de Ulamibgeu ces l pliebt pal te staaa tgsaovôf deaoverwel-f digtr. De Hoogfeschooi'kwèsiia wasaiet in| oezc gadachtcis miar daar dsas au eea h«J deadsagsch vraagstuk ia g-, vordsa, beatati- \ gen wij dat b»t sies.-baar st^atabostaur ctîsde;° vervlaaïa«chii8g der G«ni8càg Hoogeschool? nog eiet htic.ft geschonkea, en v^skkron wij ( roadborstig dat : Is het vsor ons ssa recht die te bakome», ( het eec pliebt is voor het Stëatsbïssuur osa ' dis tegaven. Het vargotea vksmscfis blo«d Vïgagt dat aie ons su geschonken wordt. | Or J, VERDUYN. Stichter, oud-voorzitter van K.V.V.B. i . - § (l)Cocegoàt qae les è oiatts et !ee gft-a q il soiïnsst' . 'abord Ituis propres i' é êts qrji sont np-posé* à la t«. afjirmj%'À' c- i U ivessité da Oana «sa u.oiversi;é flamand®. i é^orqsalB7 je vous cocsiîlère cooimAi de vrais B^.lg«s et ce ssrftit iajastice ce e pis vous accoraer eu que çs,=us pourries dam&oier. » (2) Hetvinnig Visasiich spotbladje dat, ' geliji La Libre Belgique in haï bezet ^ebiea woB'iî rondgsstrooic), voa Bissisg ea de ^ duiîeche ceïssuur tea spijt?. j VAN EH VOOR ONZE SOLDA TEN • ■ 1 ■ ' "■ ■ ...i .i.. Eea Aarcig Geval van Genezieg Da Er^alacha eôSda&t Clark uit Llverpool,; waa verzorgd is het bospiU&l l« Matichester. ] Twes mia! werd hij bsgravgn oader eens | ofcusofttpiof&sg ; da laatsta «aalW'rd hij opietiîd, gckwstat, blind, stosa en doof. Weiaigen tijd ï adiea fereeg hij het gehoor tetu?, maar bij was stom gsblaven. Hst vol-gende ganegsmiddel wesâ beproeW. M s g dsed hriagenwarca badnemeo, dan plotsaling wiî.rp mss op hsm een tramu ijskoud wateî 'zsnder dat hij het wist. gDeae pSôtselinge is -gaagv&nwarm totkoadd«ed hem een gil slakea. Sedert dlen spreekt hij gelijk te vorea. Uit 0ait3Chlaid «ntvluchta KrîjBsgevasgaaea. S -dsrtbegiss Maart 1916 sija te MsçstriCt't rllé in, rulm 400 Russes aa^gskomsD, dk uit :Duîf»cb!and varmochtea te oalssappeE. Bijua aliea kwamtn uit bet kriegsgefae-gsnlagsr Whaa, vaa waaruit ze op hyt veld bij de boerea of ic fabrieksa worden gezoa-dea om te wsj-kos. E«a Bêlgisch oîficlsf, dis bij Rgat mosd over de gréas wate gekomap, maar hiçrheea kwsm om zich ta vervosgsn Ssij het Belgiech cossnfs&f, zat gevaagei.\ in esn kamp bij Msgdebmg. Hij wist ta ontvluchisn ea ia burgerkleeren psr trdn Ba&î Bsrlijn te koraea. Hij maskta veïvolgeas do reis per spoor caar Dusseîiotf, maar vandaar iras bij te vogt bijea 24 uur geloopen, vôôr hij over de grats was, Vliegkracht der Vogels Nu dat er zooveeî gssproken wordt ovgj vliegsa is het weiiicht cuttig de vliegkracht der vogels sise te deeîen : Ds kkiaere vogels ?ooals de grasaîusch, ds msrel, de nschtegasl viiïgse gewooEiijk ck i hoogcg dsn de hoo|e hoomes. Wiraeescsa in bendsn vliegen gsan ze toi 80 op 100 me-ters tea hoogBts, volgens de kracht van dea wind. De reigsr, de wilde eead, de zwaan ea de e^cd, vliegen op 500 à ôOOmsteïs hoogte wanaeer ze grootg gfst&ftden moetea aflsg-&m. j Ds aread en de gter l oadsn fcet Srampiaen-schap des hooge viucht te gs,%n tôt 1600 mstera hoogte. Da Condor heeft gïzîen gewecat op 8500 mateïs, dus maal soo hoog aïs ds Witte Barg. Rond ds Verïlaamsehing der Ceolsclie Mogesciiool. Wy VlitniËfao, hebbesa hfet kîsingesstig, ] kl.ineeraad gesebfijf over pïrsonea en per»l sormlijkfeeden vao somailgtlfatisch belgische) blaiiea niet aoodig cm te weten waarom wij < da Vesda&raschiag der Gsotsche Hooge-1 school dosr de Duiiscb» tuischejskomst ai'kearen, Wij weten lœmers, d&t mst dss terugkonsst dtr Behjschs Regfcering, eaKgesonifn zelfs dat sij s^ast voor fest fait dgr VgrviaamscbÈlsg van de Gflsstsch« Hoogcschoel, ook teveaa ds Pranscbe UaiversiteiÊ — proïessoren en iarichtingen dooif don vrede tôt hua vroegsr ambt teruggeroepes — oogeabiikkeiiik da&r Z3l teregstsan. Welcu, van ©ntdubbfeïiDg will«n r?ij ge^osziii?. Kuanetç wij vrede bebben met d« dagdijkheli dsr bu fcestaanda ? Mogais wij duldea, dat na dea oorlog, bij dea !>pdîîu;g der vuiksmacht, de dnitache hmû op iets geprsat biijve in onza vl^smeche ftaweging. Daarom hooptsa en bewonderdea wij /ismiaf^B îe hst juists begrip v»a recht ea dicht vgrs ose gouverassment ea in zijn klaar rooruitsicht, en bon^en wij verwachten dat n de plaats der viuchtâade, duitsche hooge-ichool eene vlaamsche door aatioaale aou v^rijsen. Te tn??r kwara b;;t commU'-fqsè vsi bet vsrslag vaa dar. Kociag, ois ia die mer-cisg verfiterii^a. « Da kwcstic, vaa d®' VvrvSaarascbing der G steche HoogeBchsol zou voor het Paries;®^t worden gsbr&cht ; om tetstond Ea dea htrsîeîdes vrede, door de Ramemverkkig van alisa1 goeden wil, diea •de Rsgsëriog daa ook zai tracbten voor (e jfciaan, aan de Viamicgen soowel op gebiad van hooger Œderwijs als op &îk aader, die voliedige felijkheid ia rccbta «a in isits t® versckeiea », Dus de voliedige vsrfiaam-echicg van aile faculteiteo, bij-^onder v&n alla Ϋfch5ii8cbe schoien, dis van kspifaal ^bslatg worden voosr den heropblsei van [Belgie. Oiik geîijkhsid in de besturee, la I gereeht, leger, ses. Kon schooser de csn- idrachtigs sameaweriiag voor den opbouw wan het Vadeîlaad beaegeld woiden. Hët valt hoogst te betreusen dat daarop twee offîcieele verklarisge^ 2ijî! gskomtB, die gafcech de waarde het verslag hebbsn icigôtrokkeîj. Waaruit Koodzakelijktr wijîe te bdsîuiien valt : gsene voliedige vcrçSasm» ; schiog, geece voliedige gelijkheid ia r?chte ea ia leite. Dus de oswaardigs toestand vaa vro?gsr. Nsen ! Ocse reehten gija duidelijk ea onze eischea reeltivatrdig. O^s doel blijft rots-vsst : se» schooser Vlaaadcrea voor een » schooaer Baîjjie. i E«n .Ueu^e, klare en vaste vgrklaritg is daarosa uitirst werischalijk, ja onoatbeerlijk voor vsrdere goede verstar-dhoudi -g. Waat zoo gseï recht erkend wordr, dan zal de strijd onze kîachten sterkeo. J. ROM. DE TOESTAND Doorhameriog op de Somme. De Engelschen laten het maar niet isteken ! Uit zal wel de algemeen ge-uite gedachte geweest zijn na'de ijongste krijgsverrichting door onzen ; bond^enoot vvederzijds de Ancre op I" het Somme-lront ontplooid en die den grooten oogst heeft aangebracht van 4000 krijgsgevangenen; mitsga-ders het veroveren van de duitsche lijaop een front van 8 klm. Daar-door wordt het bewijs geleverd dat, ver van stopgezet te wezen, hetSom-me-offensief nog steeds met groote kr acht wordt doorgehouden. Opvallend is het daarbij dat de Engelschen die sedert acht dagen aanhoudend de duitsche linies be-schoten in de omgeving van Gomie-court, een zestal i- 1m. b&noordm lia-paume, thans weerom een front-aan-val inzetten om Bapaume te benade-ren. Daaruit besluiten dat we in de eerste dagen een engelsche doorwer king zullen mogen aanstippen die zich uitbreiden zal tôt Gomiecourt, is misschien gewaagd, maar voor dezen die nauwfeeung het verloop van het Somme offensief hebben ge-volgd in zijne «sntwikkeling, is het steeds opgevallen dat soortgelijke krijgsverrichtingen tôt een algemeen beuken hebben geleid. Laatste Tijdingen over den Oorlog « BELQISCH FRONT 14 Nov. 20 uur. — Hsvige brscbisètiag sa de streek vaa Diksmuide e&om het Sas Bomraer.*trijd naar Steenslraete. iommen cp Rostand . Een EsfeJsch vliegeska^er heeft de feaven vaa Oostende asngetaîien. Verschiîlsnda bomraea froffaa schepaî? ta de wesvss. Veorsitgaug vaa àet Eogelsch Oilmsiei Bsaumorit-Haiitel inyenomen 14 Nov 15 uu~\ — Wij hebben het versterkte dorp B aumont-Hamd in-genomen en vorderden tôt r?abij het dorp B' aucourt rp de Ancre. Meer dan VIHR DUIZEND t rijgsgevangenen vielen reeds in ons bezit, Farfi's 14 Nov. 15 uur. A tiîitrisi pv ché Zuideigb de Somme, Z. Aubentt werd een vejkenûkgsdeiache-mast door ons uitseogedievea, slay in de iaitischs l&e (Officiel) — Tisn duitsche moderne tor-p^èojagefs konaen tee gasolge van dea miît in dea goli vao Fieland dtingea ea (een rus-slsche eSad besebigten. Dadelijk daarop va».rde oass vloot ait, haalde het torpédo» gskader in, en schoot hat grostste gedeolts der torpsdo jagers io den grond. FRANKRIJK. Éoeîigs /.ittiog. Ter fracsche kaaier, in zitting van gis-terec, hëeit de besprâkiug op bet vervoer aaaleidiag gs?gev®a tôt een groot débat op de politiek vaa Bmad. De eerste miaister htiefi d« motie vaa ver-trouwen gesteld die aangenomsn werd. Tiea dagea per week Yleesch derïen. Het Natiocaaî Komitsit voor besp&risg zal ds Reg«jering voorsteilen maatregelea te, treffea om twee dagen in de wsek het vleeech-dervea op te leggec. j ■ii Teiegraimen 15 Mot. B w De EagelscbcB ïeroïerea Beanconrt 5.500 KrijgsgevaDgesen. I Londen 15 Nov. 5 uur. — Wij na-!men het dorp Beaucourl in. Het getal !; rijgsgevangenen overtreft de î 5.000. Wij vorderen om de hoogte van Warlenconrt. Aile voorgestelde doe'en werden bereikt. De Berviërs maksn 29 bus kit eu Beau 14S0 krij^eangtiei. I SALONIKI 15 Nov. 3 u. — AriUIe-; ti -strlj ,< fussebe; de CERNA e a het meer PRESPA. fe as ^evfichten va;- io, 11 en i2Novemb8r raiekea we hait : 25 ■; kaaoas w&stronder 8 sware stakken, 21 | munitiewagéag ea materkele allerbtade. ! Het getal ktij|sgevacgece» evertreft de 11450 maîî waaronder ees kolosel. TRANSVLVANISCH FRONT l BGEKAREST, 15 NOV. 5 unn. - Da sfijand vslt fig in de DRAGOSLAVELE 6n da OLT V ALLEIEN. Wij moeten ??ijken tôt Z. BUM8ERTI gn verioren h?t ^orp BOUMBECHTI (Jiulvalîei). IDOBROUDJA : Oagewijsigde toestand. Ue Onlvoerlagea Protest thd Kardiaaal Mercier j (Amsterdam, 15 Nov, 7 uur.) — « La i Belgique » gceft âea tskaS van het pro^est jdat Kardinaai Merci» tôt da Daitscfee Ovtr-I held h s gericht, b'trefff.rds de ontvoe« iriegea. Met Duitsch Centrum ©n België NAY£N 15 Nav. 7 uur, — Volksvertsg^a-* , wcordiger Spahît he%ft in dea Rijksdag ver-klaard dat België onder krijgskundig, econo* m sch ea gpditiek oogpunt oïder duitsche beschesming meet bestaga. t« Jaar ~ S' tê62 l5I3) % J . „ . Oonderdag 16 November m

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes