De Belgische standaard

583441 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 12 Avril. De Belgische standaard. Accès à 23 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8w3804zr04/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

%mr — B < 76(633) Donderdag J2 April 1917 4HK»niH «Rxw<r-> r**? Z i?t x.*3 i siMBatat i«g® 'i «w,35v«; guîSS fc_i» riJKW la '* lss<* -, z bus J »»«;■ *' t sa*fe: Baifit 'i t*«« ' x suisse! fr. a.fo ■ mmiacisa $ oc | RUidtt j.jo a» DE BELGISCHE STAnDAARD _^-gr-M-'D^'''ÂrrH T • B A A RT~" /V\ A <T77= S Me ht ei* » fô e s t u u p Iktefons Feetere OPSTBL a » BBHBBK vsu.a « Ma Coquill» SSWD1JK DE l' A NU» Skias a»akoi diiîtfîgMi 1 Q.SSf.dtrfi RECLAMER ÏC'ïîES OVSfMI ssmsi. . m t? îi,i™w !.. Dnvkers. P. Bertrand Vm der Seàeiden, Dr Van de Perre, Dr. S. Vtn de Woertyne, Joui Fffliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hdarion Thans nwi i i¥ n i ■ 111 ■■ m i r w 'm t i r ht 11 i'itt. i rtffrr t* - ONZE PRIJSKAMPEf 018 FSIJSKiflF TO0R FOU Onze prijskamp voor Folklore beleefd een gewcttigden bi|val, naar de ingekome werken te oordeelen, moeten onze jonger hartstochtelijke folkloristen wezen. De inzer dingen waren dan ook onder aile oogpunte heel belangrijk. We geven den uitslag va den prijskamp naar de wenschen van E L. De Wolf, die zich om zijn volkskundig bijdrageo in " Biekorf,, en " Ons Volk on vraakt,, alsmede door rija oplreden in ve schillende congressen, wereldnaam als fol] Jorist had verworven. Folklore kan beschouwd worden : i). Als Zanting, als documentaire. (H eenige wel mogeiijk en voor 't oogenblik belangrijkste). а). Als iristudeering met bronnenleverir enz. 3). Als letterkundige voorstelling vs levensversc iij'Ksel? (min hepgald sis <î'ki mentatie, inin groudig als itisiudeering. Dei laatste vorra is wel aantrekkelijk maar 1 vert daarbij het gevaar op van de fantase ring.) In verband hiermede hebben we onze prijskamp op een dusdanige wijze ondei verdeeid, Wonnen prijs in de eerste sectie : Léo E Naeyer, i5 fr., De Bock, 10 tr., Feli Vercruyssen 5 fr., Matheas Vermang 5 f Het werk van Van Wymerd en van X h haalt een aanmoediging. Won prijs in de tweede indeeling : Jo chim De Klerck, 5fr. Voor de derde serie konden geen prijzc toegekend worden. Het iogezonden wei van Olbrechts, Depuy.lt, Goiuelis, verdie) in die volgorde een aanmoediging. Aan de lief hebbcrs van Folklore geve we hier nog een wenscii en een wenk i het verder leiden van hun werk. Folklore omvat ook het onderzoeken va verdere levensverschijnselen : 1) uit de taal : zegswijzen, liederer sprookjes (opgerakeld in de streke), schimj scheuten op overheid, makkers, burgers e vijanden. 2) uit de lichaamsbezorging : tatoueering gebreken, tooisels, ringen, herinneringer » 3) uit de huisvesting : leven in de schui plaatsen en kantonnementen. 4) uit de betrekkîngen met de burgeri g«meenscbap : vriendschappelijke en iwis matige, koop en verkoop. 5) uit het verzet : op 't front, op rus met verlof, bijïooderlijk herbergziUin< spelen (■• port) betrekking raeï. diere*< (ho» den, kaiten, ekstei s, uilen, enz.) kieine b zighedeu tôt verpo^ing. б) uit de levenselleudeu : ii- k'en,- kwe sîngen, ougedierte, fasi vaa dea dienst. 7) uit bet geloof, ongeloof en bijgelo;.! gebruik van medaîjeii, btzweerîngen, fel chen, gebruik van vondsten, roovingei enz. 8) uit. mf'f .st g^smaakt'' vprzameling n vs dingen uit 't eigf*» -v >, op 'mit eo. op dt vijand. Daarniede kunn^a uizu jo«g"as loiki< ren tôt in 't oneirîdige. ( % DE TOESTAND ; 1 De Engelschen aan den aanval f | op een nieuw front ; Paschen heeft ons eene gebeurtenis ge e ? bracht van belang. De Engel i schen na eene krachtdadige voorbereidinj I zoowel te lande als in de lucht, — 'i is d S i t | eerste maal dat zulke bedrijvigheid is aan ^ gestipt ge worden, — hebben een offensie l ingezet gaande van Henin-sur-Cojeul te ( ? Givenchy-en-Gobclle. De kanadeesche troe ï pen veroverden den kam van Vimy, waai ^ \ voos maanden lang, verleden jaar werd gc r s streden, terwîjl de andere troepen in ee t * sprong de dorpen Neuville-Vitasse, Teb graph-IIill, Tilloy, St-Laurent, Blancy, Ti leul en de hofstede La Folie innamen. N ^ die eerste voorsprong op een diepte van klm., togen de Engelschen opnieuw, o heel de linie ten aanval en veroverden d tweede duitsche stelling. ig Bij de zes duizend krijgsgevangenen wei den in de twee eerste uren geteld. - ni j ! Terzelfdertijde vorderden de Engelsche naar Kamerijken naar St. Quentin, in welk e_ nabijheidzij de twee laatste dorpen hebbe veroverd. Dit offensief is van het allergrootsta b« lang. Het duidt aan dat de Engelschen zic niet tevreden willen stelleu met de Duil schers te aehtervolgen, maar dezen z^If wi! ( len achteruit-werpen. Het aanvalsfront lig boven de aftoehtlinie der Duitsehers. Doo 't feit van den aftoclit zelf was er eene boclî r. » : ontstaan ten Noorden, bocht die nadeeli kan worden voor ons. » H'.-t gevangen-nemen van 6000 man toori overigens ge.noegzaam aan dat de Duitscher n in 't zin hadden zich hier opgesteld te hou ^ den om de tegenwerking te begmnen, wan neer het oogenblik zou zijn gekon.en. Hi oogenblik is tiun door de Engelschen ontnc men geweesl. Het vooruitdringen der Euge; schen is dus Noordwaarts gedekt en zo de vooruitgang op dit nieuw fiout aanduui i mag men het als een zekerheid aanneme; dat de duitsche linie tôt achteruitplooien ze I verplicht zijn vanaf de Belgische grens.Ver '' | mochten het de Engelschen daarbij een bre ! te slaan dan wordt Hindenburg in d ri ! noodzakelijkheid gesteld bijna heel he j Fransch grondgebied te verlaten. Dit zijn d ' > eerste bestatigingen. Wachten we nu naa I* | het volledig verslag om de draagwijdte va | het nieuw offensief te meten. ~ 0e BalipHiso Helkerij.Ltd Uit Ballygullion (Uitg. Maunsell & Ce) i door L,iriW]>r DOYLB. -o- , 1_ 't Was de unan lu t van Ministerie van Lanc bouw, die ging af komen om een voordrael te geven over kiekenkweek en melkerij, d j. ' 't sptl op den wagen bracht. , ; AI de boeren van de streke kwame S t'hoope om hem le hooren ; en dagen achtei n een, als't al lang gedaan was, spraken 1 seliaars van wat anders als van hennen e reoui ; en iedereen had een gedaeht op zij eig u, cl een nieuw voofstel le doen. Do oude Jufvrouwe Armitage van neveu 't Genieeniehuis ging dadelijk 't henner boeren aanmoedigen, en stichtte eenen prij voor den besten legger van heel Ballj gullion, die rueer redetwisten deden onl staan en meer gekeikel, dan 't vieren va den la» Juli zelf. Dat bracht een heel rumoe te wege, en elkendeen wilde en ging m° doen. Doven Pé van 't Moeras zijn wijf moe! gemakkelijk winnen, had feare hen niet de mood gesteken. En ze wilde't al geen kar * ten aannemen, dat ze haren legger ni( » vergeven hadden. Maar, bliksems, wie c e wat zou hem van de wereld geholpen het - ben tenzij de eene krop vol Turkschetarw f na den anderen, die de oude vrouwe nif t uitscheidde hem te geven. Ieder keer dat de hen een ei geleid hac kreeg ze een toemaatje meel, t om 't schaa aan te moedîgen », 'iijk het wijf zei ; t( op zekeren keer dat er een eimet dobbele dooier voor den dag kwam, en 't beestj zuik eene schrikkelijke lading eten te slol " ken-had, dat, eer het eene halve uur lat( a was, het met zijn pooten gestrekt over de ^ aarden vloer lag gekeeroogd. P Achter dat, daar en was geen twijfel < e Larry Thomas' wijt ging den prijs winnen want, dagen reeds vôor het einde van de ■- maand, door Jufvrouwe Armitage uitgi steken voor den prijskamp, stond hare he „ over de tvvaalt eieren boven gelijk wier e anders legger. Nochtans, als 't al te tellen kwam, voi Q 7 ' den ze een aande ei of twee in den hoo gefoeffeld, waarvoor noch vrouwe Thomai noch hare hen en konden gedoen ; en alzc ^ kwam het dat ze beide buiten den prij ! " kamp gesloten werden. En, als 't al geschept en gevaagd wa: t baziune Archy Doran streek den prijs oj r Doch, als ze haar rekening miek, allt t dooreengecijferd, over koorn en meel, onde: ^ vond ze dat ze meer dan dobbel de waarc van den prijs kwijt was aan ete voor hare t legger. Ge kunt denken of ze blijde was e g goed gezind I En, dan deze, die dichle bij zoo veel, a zij, aan voedsel en hennc-'t-eîen verteer hadden, en geen prijs en wonnen, waren no 1 dobbel kwaad, op den hoop toe! " ; De eenigste die er wel meê voer, met die I- ? prijskamp, was Miss Armitage zelve. In 0 j mers, ze hield al de binnengebrachte eierei t en sloeg er dobbel de waarde van den g< a schonken prijs uit. En, daar en was nieman 1 zoo welgezind en tevreden 'Iijk zij, ge kui . dat peizen. g Zoo, al t' hoope, dat henneboeren en wî ^ maar een ilimpe! En, 't bleek 'Iijk of dat f ^ niets nuttigs noch goeds uit die voordrael en ging groeien l Nogthans, iedereen hiejd de meening di r Ballygullion maar met beschaamde kakene 11 ging staan daar, was het dat het ten achtere bleef bij andere plaatsen. En, zoo kwam he dat er, ten langen laatsten, kom-af meê g< maakt werd raët e,en melkerij, en dat er ee Berek gestemd werd, om ?t dingen in een 1 ■ zetten, en in gang. 'T meeste deel onder ons, in 't begin, dael ten dat wij daar de room ging vangen, vo gens de oude voorvaderlijke doen wijze, a ; leerdijk met hem te schuimen, Maar, dai | wierd algauw rond ver teld dat het al m | machinerij te doen ging zijn. Eenige ondi " | ons wilden het schaars gelooven, en blev« lt i wanirouwig; boe, den duivel!, hadden w e i dat wel kunnen weten of rieken, hoe dat d f spel ineen zat, 'k vraag-je een keer? Thomi n \ Ma e Gorrian hield staan dat het roomen gir " | gedaan zijn bij middel van lemmers, 'Iijk < ,e messen van eenen raapmolen, en dat ze effc n den lop van de inelk gingen afscheren? en < n room in een teele er n.aast ?wepen. Maa hij en kon gelijk niet wel uitleggen, hoe d s ze 't dan aan boord zouden leggen om opperste van de melkteele ook niet meê s scheereu. '! ) Dikken Dasten Lenakan zwoer dat er g« n j roomd werd met 'nen dn^rn, 'iijk die van ee r ! stokerij. Edoch, wisten wij allen dat Daste ê kennisse had van korten drank, genoeg e | te vele, er waren er maar weinig die meer it î den dat hij ook kennisse had van melk : e n zoo kwam het dat niemand hem geloofde ! 1- Ten Ian^en laatsten, 't Berek besloot da :t er zou een openbare proefneminggedaan zijn >f En ze schreven naar den man daar van 1- Ministerie, dat hij zou zijn toestel mcêbrer e genom tetoonenhoehetging. Wantzeware ;t er allemale tegen, om geld uit te geven voc een machine, aïs zij niet wisten op voorhan [5 dat ze haar werk zau doen, natuurlijk 1 p De proefneming zou plaals hebben op iar >t gen Thomas Mac Gorrian zijn hofsîede. Er n op den gestelden avond, we waren er m* e geveertig legenwoord'g. We zaten er aller in eene halve maan, op banken en op stoeler ■1 en op al dat als zate dienst kon doen, net 'lij n ChristeneMinestreelendieop Kerstdagavon ter maïkt gekomen waren. >f De voordraclitgever had door het venste • een rieme gesparinen van aan Thoms n : « dorschduivel », die buiten stond tôt aan de ». j « Scheider », daar binnen, 'Iijk hij het dir n gen heetie, zoo dat het eene met 't ander is ! g'r|g kunnen in gang gezet zijn, en draaier Die Scheider, ofte tloomer, bij 't eerste o[ !_ zicht, en voldeed ons al geen kanten ; en, p was daarbij maar een klein, vernukkeld dir gen, voor 't geld dat het kostte, bij dat 2 0 zeiden. Maar, als de voordrachtgever bego j. uiteeu te doen wat het getuig al ging vei richten, en hoe, met simpelijk de melk tegi< ' ten in een ronde bolle en ze le doen ron >, î schijveren, ge de room kon doen stroome !S j uit een gat, en de melk uit een ander, w > I kregen er 'Iijk een beter gedacht van. le 1 'T en was, echter, 'Iijk niemand die eraa n | hield zijn meening te bekouten met die n j vreemdeiing, daar; maar., er werd zooveel t i meer gebabbeld en gevezeld onder ons |s ' — « 'T is een schrikkelijkaardigdingèn >: d ; zei er een. g ('t vervolgt) Jan Van de Woestynt n - H©^ctenhuidie. Hoe staan de zaken van « Heldenhulde? ^ De soldaten vragen zich af hoe het komt de lt er nog geene zerken geplaatst zijn. Eenieder kan begrijpen dat in deze tijde [S ailes niet altijd op wieitjes Ioopt. Echtei ,r kunnen we thans verzekeren dat de moeilijk ^ heden van praktischon aard uit de baan gf ruimd zijn en dat «Heldenhulde» perw^e een twintigtal zerken zal kunnen plaatser lt Het werk, zoo noodig, kan uitgebreid woi n den. n Wij hadden het inzamelen van geld sto t, gezet, maar nu het schoone werk op breed i- schaal zal uitgevoerd worden moeten wij me n nieuwen moed «r Heldenhulde » ondersteu _e nen. De geldmiddelen laten ons nu to eenige zerken te plaatsen op de graven va gesneuvelde makkers, ondersteunders va j het werk ; en de zerken op een dertigti ~ frank te brengen voor de overige dief betreurde strijders. Er moet op het graf va <r ieder Bclg, Vlaminsr of Waal, een zerk g< Bt plaatst worden.Onze jongens mogen wij ni< îr vergeten, het is voor ons allen een plicht h< in vergotene bloed indachtig le zijn. Wij rek< ij nen dus op de medewerking van eenieder e it op de gulhartige vrijgevendheid van Burgei jS en soldaten. Burgers en strijdmakkers woi det| vriendelijk verzocht het adres en à Je inlichtingen op te sturep (datum er) plaal ,n van geboorte, sneuvelen en Iijkplechti«h< je den) over den diepbetreurde, wiens graf z begeeren 1e versieren. P ; it Namens fiet uifuoerend Komileit 't S!- H. G. VerspbaQye? te Onderpastor te Alveringhem. Namens het Ondersteunend Komileit: Dr J. Verduyn, H. E. A. ^ Ooplogs tl]dlrï:g©ri 11 FRANSCH FRONT n 10 April, i5 uur. — Ten N. der Oise, min n | hevige artillerie-bed; ijvigheid. Patroelje-f ontmoetingen en geweervuur op de eerste t ! liniën ten Z. der Oise. Wij deden vooruit-. s gang ten O. van het hoog Goucybosch. Ta-t melijk hevig artilleriegevecht in de streok i- ten N. O. van Soissons en voornamelijk in n den sector van Lalfaux.Ten Z,0. van Reims r sloeg:en wij een handslag N. van Silley af. d | ,.:DeFG§ IscDPPeM 9000 !; krijpgeva p &48 kanons '' \ i5 \ 10 April, rr uur. — De slrijd is hevig k ; geweest in den loop van den naeht op het d j N. liiteinde van den bergrugvan Vimy,waar { de vijîtid n0% neotelde. De Duilschers wer-r | den eindelijk van den O. boord van den s î beign^' gedreven en hun tegenaanvallen n j ha M r. geen gevolg. Onze vooruitgang heeft - ons torgHaten Fampeux te bezetten en de e nabunge hellingen ten N. en ten Z. der . Scarpe. Het c'jfer der gevangenen van gis~ - te ren ooertr/ft d? 0000. Wij namen meer t dan//o knnonnen. Nab'j St. Quentin is de i- vijand van de hoogtrn tusschen La Yerguier e en Hargicourl 'r. .en geweest.Hetgevficht n duuri voorl op het gevechtsfront.Te<j ■- gevolge van een geweldig bombardement, !- heeft de vijand dezen nacht een sterken d aanval gedaan op een beperkt front ten Z. n > O. van Yperen. Hij gelukte erin onze steun-e \ linie te bereiken maar werd onmiddellijk | teruggedreven, n | n | l^aaiste Uup e * De Toestand up 11 April 8 uur h lai fler Eiflelsclen j -1 A .OOO Krijgsgevangenen. ■i OO kanons, 60 mortieren, -t 63 mitr Ijeuzen. » t Engelsch legerbericht 11 April 3 uur,— Niettegenstaande het slecht weder zijn wij n Tooiuitgegaan. Wij bereikten Monchy le Preux, op 7 klm. af van Atrecht. Wij wierpen den vijand uit Farbus en uit het [t bosch. Geheel den dag woedde het gevecht . op den kam van Vimy. In de richting van " Kameryk veroverden wij Louverval. p; Hetgetal krijgsgevangenen be-e Ioopt ELF DUIZEND man, waar-t onder 235 officieren e î Wij mieken buit : 100 kanonsf n waartusschen er zijn van 8 duim; n 60 loopgraaf-mortieren en 163 d mitraijeuzen. n De Engelschen op 75 klm - te iNoorden van Bagdad ^ Generaal Maudebericht dat de Engelsche _ troepen IlARBE bezetten op y5 klm. n Noordwaarts Bagdad. s j 200 krijgsgevangenen. e | Brazilië breekt af s . LJit Rio de Janeiro wordt geseind da^ " Brazilië met Duiischland heeft afgebroken. j m Fra ;Suhe schiete® e»n trein • i în stukken j Fransch arnbtehjk bericht meldt niets i bijzonders. Naar Bethincourt (linker Maas-j oever) heeft het Fransch grof geschut een heele duitsche munitietrein stukgeschoten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes