De Belgische standaard

1519 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 11 April. De Belgische standaard. Seen on 15 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bv79s1ms3t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

s1* ïaar - W. 75 w mmmmm «ws'icxiitasi Vo*r tSiUÎMUm ï situai fr. î-SJ s sais8i2«i »*$« I tîitoB'#«a É-sf mat ««Matai la 'tlaatf; ï msïas fr, i.jf t musaw i»*-1 m<uu»4*£ ï-^î Maiimu '% Iteé : I maaad fr. â=2ù ■ mft&sdsx g,oo | malades ?.So DE BELGISCHE STAnDAARD î April 1917 n | GPSTBL a s I BEHEBB si VïLtA « Ifs Coq allié » Xbudij* DB ?&HN« Kistes aukoa* digisge* i O,%6f.d»rêg0l 1 RECLAMER ?o],'t'iaa cvertM* komit, *>c» ^rirp^c H T * u /A R T l!4«fons PeeCefSp rGîte Mtâswirkers : M, g. Beipaire, L» Dsykers, P. Bertrand Van der Saheldeo, Dr Van de Perre, Dr. i. Van de Woesiyne, Jnnl Fffiiaert, Dr L, De Wolf, J. Simons, O. Wattez, Âdv. IL Bae!s? liilarion fhans. LLL1_EJLJ [_J_ „ , Il JIMIIII—ni II «mil " Mil nui ■ -I i mm» ——iiimmi i «■un 1 " ' n ■■■■-- ?... ati -- «.«.«wo. JSMŒawaeMsaMB EN6BLAÎSD IN DEN OORLOG ; -5„0_ J 29 Maart 1917. Waaraan het ligt, weet ik niet, doch 't is nu eenmaal een feit dat er haast geen Zon- ; dag voorbij gaat of we krijgen een onver- j wacht nieuwsje te hooren, gewoonlijk erg ■ sensationneel — en valsch. Wie die bericht- ! jes uit den teen zuigt, en hoe ze met zoo'n * verbazende snelheid over het heele land ver- \ spreid worden, dat blijft een geheim ; in 5 aile geval, geregeld duiken ze op, en al |. worden ze 00k, even geregeld, 'n paa«* dagen • later gelogenstraft, het vruchtbare brein dat ze in 't leven roept, geeft geen moed verlo- i ren, en blijft met onvermoeiden ijver, eene | betere zaak waardig, zijn doodgeboreri kin-dertjes de wereld inzenden. Er is zelfs een ! geijkte uitdrukking ontstaan, om die chro-nische loopmaren te beschrijven : week-end rumours noemt men ze hier, en ongetwij-feld wordt die uitdrukking nog spreekwoor-delijk, om een leugenbericht te kenmerken. Dat heeft soms zijn vervelenden kant, en ik herinner me nog best hoe we, met eeu onge-loovig glimiachje, de sehouders ophanlden, ï toen een onzer vrierxderi, op een mooien : Zondag-morgen, ons wist te verteilen dat twee Zeppelins waren ribergr-schote.n geworden, 's avonds tevoren ; we dachten natuur- » ■ lijk dat het nieuwsje uit de lucht gegrepen j 1 was, lijk zijn menige voorgangers van soort- , gelijkcn aard, en waren dus heel verwon-derd toen we 's anderdaags vernamen, uit officieele bron ditmaal, dat het zuivere en " onvervalschte waarheid was.Doch het mooi- } 8te van aile die praatjes is wel dit, welk ; verleden Zondag de ronde deed, en door 1 angstvallige vrouwtjes werd voortgefluisterd aan de kerkdeur, en op den afternoon-tea : Duitsche iroepen aouden er in geslaagd zijn te landen op de kusten van Schotland en : te Lowesloft, en aile verkeer tusschen En- 1 geîand en Frankrijk zou dan wel spoedig , afgesneden zijn, en wat ging er dan gewor den van de verbonden légers op het Wes-terfront 1 Reehtuit gesproken, al kouden i we't niet over het han krijgta -jî. onver- 1 teerbare nieuws zoo maar goecS:.aio.eds te i slikken, torn viel het ons maai •■.uchlcr op ) de maag, en met koortsige uieuw^gieI•ig- ; 1 heid grepen we naar de kianten, Maandag 1 morgen, Doch hoe we 00k zochten en tuur-den, we konden niet de minste vermelding ontdekken van den zoogezegden Duitschen inval, tôt eindelijk het benauwende mysterie werd opgehelderd door minister Bonar Law die in het Parlement verklaarde dat 00k hem het malle gerucht aan de ooren was ■] gekomen, en dat het waarschijulijk ontkiemd ï fj was uit het feit, dat Zaterdag IL de land- j ^ weer-troepen bericht hadden ont^angen zich ^ in gereedheid te hoaden voor den mogeîij-ken oproep, — wat 1 u heelem ai ii; «g 011-gewoons is, es fisk i . w 1 l> ch «uw '• wor- ii den als deel-uitmak ■ ? ■ an ci-* opi»*id»Dg dier tio<*pe<i. En zoo worden legenden geboren î : d * i *■ * Laten we ons echter niet verder bekom- k mer en nset die miezerige xiieîîgheden, nu vi er zoo'n beiangrijki gebeurteoissen in aan- bi tocht zijn, en liever vooi e?<> ><« sfoaden onza aaudacht w:j ien' aan dc>"j nakenoen di ondergansr der stoff^!ijke wprei 1 N'' d'iîken gt jullie waarschijnlijk dat je nederige ditaaar he van Lotje getikt is, en d.1. /. j» kvt> op hol ee is'gegaan ten gevo'ge van de abnormale re A spanning der laatste 3a maanden ? Toc! niet, hoor ; mijn bovenkamer is, Goddank nog altijd vrijwel in orde, en zoo ik hiei een woordje rep over het aaristaande eind« der wereld, vertel ik slechts wat ik zoo pas ontdekt heb in het werk van een bekend Engelsch ingénieur, F. L. Rawson. Ik heb zijn Life Understood hier voor me liggen, — een lijvig boekdeel van 740 blz. — en 't staat er zwart op wit in vermeld, uitgelegd enbewezen, dat de wereld vergaàn zal op 4 December 1917. Plaatsruimte ontbreekt me, om daar ver-ier op in te gaan, en ik vat hier dus in 'n paar woorden htt heele verloop samen : op 3 December 1917 komt er een vluchtschrift ait, opgesteld door de leidende geestelijke werkeis van den heelen aardbo!, wordt rondgedragen in iedere woning, in ai de beschaafde landen, en verschijnt in aile kranten van dien dag ; dat vlugschrift heeft eoor doel de oogen te openen van het ver-blinde menschdom, en vernietigt, als bij tooverslag, zonde, ziekle en dood. De doo-den zulien verrijzen, allerlei mirakelen ge-beuren, — en 's anderdaags, 4 Decem., te 9 uni- 's avonds, konu hei E»nde, en al wal stoff.dijk is verdwijnt in een vuurstroom. Zoo spreekt M. Rawson, en de man zil niet in een krankzinmgen-gesticht, lijk men «veinent denken zou, doch houdt er 'n soort privaat heiligdommetje op 11a le Londen, )o, Regent Street, in dat TU'istokratische twartier zctelt hij als Hoogepriester van den aieuwen Godsdienst, geholpen door een 120 lai geestelijke werkers, en ontvangt er, met 5pen armen (en open geldbeugel), al wie lijdt in ziel, hart of lichaam. Met zijn won-ierstelsel van geestelijke heelkunde behan-delt hij aile kwalen der ongelukkige ster-relingon, en * — zoo het je interesseeren kan, mijn waarde lezer — 't kost je 'n Itleine 200 frank per week, zoo de Meester selve je in handen neemt, en slechts 3o tôt 3o frank, zoo je tevreden bent met de min-ierwaardige hulp van ieen zijner akolieten. tVie er lusl toe gevoelt, kan het beproeven. iVat mij betreft, ik ben vast van zin, — :oo, tegén aile verwachtingen in, ons we-'eld je foch nog bieef draaien na 4 Decem-)eï 19(7 — een tempHtje te openen te XHiden, ea mij aldus eeu nette en gemak-telijke broodwinning te verzekeren voor de •est mijner dagen 1 JOE. 3r»ïof uit papîjs Eenige dagen geleden woonde ik in den "rocadero de uitvoering bij van een der îeesterwerken van Hector Beriioz j zijn eroemden Requiem. Ik heb al veel over terlioz gelezen en verscheidene zijner wer-» n ho *ren uilvoereu, maar zijne Requiem-us niet. Daarom wdde ik de gelegenheid iet laten voorbijgaaa. Men noemt Berlioz den grootsten der ransche symphonisten, en den machtigsten er romantiekers op muzikaal gebied. Men reet hoe hij voor zijne beginselen en zijne uxïst te strijden had tegen de toonaange-jrs zijner dagen onder anderen Cherubini, ' stuurder van het Conservatorium. De Requiem van Berlioz heeft op mij een epen iisdrok gemaakt, Het werk is sterk :tint in de sombere kle^ren en ivaaneer in :t Oies irœ net Tuba mirum kiinkl- uit n leger van bazuineH, in de hoogte der usachtige zaal op verschdlige plaatsen ge l steld, is alsof de laatste dag voor de wereld 1 is gekomen, en ailes zalgeoordeeld worden. Onder de uitvoering dacht ik dikwijls aan : onzen Benoit en ik ben nugansch overtuigd 1 dat deze, zonder chauvinistische voorîiefde in 't spel te mengen, niet moet onderdoen voor den schepper van den Requiem. Inte-gendeel Benoit's muziek is dikwijls veel melodieuzer, veel muzikaler. Berlioz is een schilder met tonen. Hij kleurt zijne tafe-reelen met de klankverf der speeltuigen, gelijk Wagner deed in al zijne werken. Een voorbeeld in den Requiem is de Sanctus en zijne eigenaardige begeleiding met een tuba en twee fluilen. Het Agnus Dei krijgt 00k eene sterke kleur door de pauken en het reusachtige werk eindigt met een paukenslag, zonder het minste akkoord daarbij. 0, ja, dat is ailes geschilderd en typisch getint, en op effekt berekend. Doch dit belet niet dat er vonken van ger.ie hier en daar uitstralen, en dat de uitdrukking soms aangrijpend is. Om in zulk ■ een werk den droeven toon, het denkbeeld : van den dood en de eeuwige rust zoo langen ■ l tijd vol te houden, moet men een groote | meester zijn en Berlioz raag onder de groote j meesters gerekend worden, ! WOUTER. i ! SOLDATENTAAL | ; 't Was op Palmenzondag, 's middags ; ■ eenige gasten zitten aan tafel en gebruiken j hun soep. j Daar komt L... aan, die pas van de mis ! thuis is. ! — < Zeg, L... hebt g'uwen Paschen ge-; hoaden vandaag?... » Tusschen haakjes, die dat vroeg gaat naar kerk noch kluis,.. ■ hij vloekt als een ketter den godganschen l dag en slaat er veel vette uit. i — « Gaat u dat aan » hoppert de jongen, i wat uit zijn lood geslagen. j — « Toe, zeg het maar vlakaf.., g'en moet dat niet wegsteken, gij... fen nen vloek). Tôt de anderen » dat zijn lafaards allemaal 1 » Tôt C... « Maar, als ge uwen Paschen houdt, dan moet ge 00k aile zon-dagen naar de mis gaan!... « G'en gaat gij mij toch niet leeren wat ik doen moet 1... — « Neen ik, maar g'en jjfjoet het 00k ; niet wegstoppen... ge moet een hart hebben j en het durven bekencen I » Tôt de anderen ! f « Ik vraag hem verleden Zondag : L... gaat ge uit, da ? » « Ja, zei hij, ik ga naar mijn kameraad ». « En 't was ('nen vloek) naar j de mis dat hij ging... Ik weet het van A... j Ah die... ('nen vloek)... dat noem ik mannen , [ met twee gezichten !... Tôt de anderen. En g'j ? » — « Ja, ja » stemden %e in « dat zijn mannen zonder hart... » * Dat is nu 'nen keer een lesje uit den mond van mannen die er maar op aan leven !... 't Is er niet te slechter om. i J. A. i ! De volksontvoogding in Duifschland De duits/che Keizer heeft een manifest openbaar gemgakt waarin hij verklaart bereid te zijn de regeeringsvorm te wijzigen. i Het gerucht van onlusten in de bijzonderste ' steden houdt aan. Opstanden zouden losge- j broker? te Barmen, Leipzig en Ham- ; burg. | MILITES .. î Ûorlogsman : Dikwijls hoort gij : «Als s ge van een oorlogsman spreekt. dat is er een ! » of a Ik biecht reehtuit, ik ben geen oorlogsman 1 » De soldaten — de oudercn voc-ral — verteilen met groot genoegen hunne eerste oorlogsavonturen aïs ze vochten in « open veld » of aan den Yzer, of bespreken de niet of wel noodzakelijkheid van patroelje-gaan in de loopgrachtenoorlog. En dejongeren luisteren vol bewonderisg en zeggen hun woord. De ouderen met een glimlachje : « De : druiven zijn wat groen » springen bij met terechtwijzingen. En eik zegt het zijne over de « oorlogsmannen ». Oorlogsmannen ' naar het oordeel van den g ias » \indt men zoowel bij officieren als onder de soldaten. Het zijnsij die, of met een gevoelen van plichtof van « Ik vaag er mijn hielen aan ! » aile gevaar doortrekken als een kermisfeest. Door hunne uitdagende houding verschrik-| ken ze eerder de dood dan de dood hun j | verschrikken zou. | Aïs de soidaien om hun iawaaïg gepraat . testaken filosofisch de vraag stellen of bel t « niei beestig is van den oorlogsman uit te hangen » dan biijkt, oph^t eiude der reke-ning de sympathie toch voorbehouden aan de roekeîoozen die ze vereereri om hun misprijzen voor den dood. De slekkestekers. Snoeken. Ons mes. De pioiten werdén in vredestijd 00k ; « slekkestekers » genoemd om de korte i bajonnet die zij droegen. In oorlog bleef de j aaam : slekkestekers met de ongunstlge be-! teekenis van a 't zijn maar piotten ». De s [ piotten zelf gebruiken het woord en bedoe- j i Ien hiermede de bajonnet, 00k genaamd : ! | Ons mes waarmede ze plata-doozen, jam- ! ' doozen openen of hout kappen voor de open ! vuren. Begin 1917 werd de slekkesteker vervangen door de Fransche Rosalie. Snoeken even oud als Slekkesteker heeft j dezelfde beteekenis van minderwaardigheid. j In tijd van oorlog wordt het vooral ge- 1 bruiktdooral degenen die door'n begunstige omstandigheid de piotten van op de hoogte mogen beoordeelen : artilleurs, genieman-nen, paardevolk enz. Régiment de Linge. De officieele benaming—" me régiment de \ ligne " werd. door de soldaten, door som- j migen onwetens, door anderen ironisch régiment de linge uitgesproken, Mannen of jongens. De soldatpn zonder graad worden in het doorgaans, 00k door de overheid « De mannen » (les hommes) geheeten. Ondereen spreken de soldaten van « De jongens » b. v. In 't 8ste zien de jongens nog al af ? Of daar zijn de jongens goed. \ Zou het niet keraen van in vredestijd als ! moeder zei : « Onze jongen is 00k bij 't ser- j 1 vice !» ' 1 : De Rokskens. J , Hoe jsouden de Belgische soldaten andera 1 de Schotsche strijdmakkers noemen ? 1 De Schotten dragen een veelkleurig rokje ! 1 dat nauw tôt aan de knie neervalt. j Roô-broeks (Roode broeken). En de Franschen ? De eerste Fransche soldaten waarmede de Belg kennis maakte in de loopgangen droeg nog als oorlogspak ( de vuurroode broek, blauwe frak en rood kdpi als in den tijd van Napoléon. I Om de zichtbaarheid op verrei| afstand van de fransche soldaat in zijn historisch ( pak, werd hem een licht blauw tenue aan-arepast ; de benaming « Roô broeks » bleef. Uit Yiuisektip van den Jas in oorloq. Taaleigenaardigheden door M. L. De I Naeyer. Schrijversrechten voorbehouden. 1 d Oopiogs tljcîlrtgei \ (Parijs 9 April, i5 uur.) — Tusschi ' Somme en Oise, verkenners-gevechten. E( duitsche aanval voor Coucy mislukte. In 1 streek van Maisons de Champagne vorde . den wij. [ (Londen 9 April, i5 uur.) — Op he het front hebben de Engelschen een groo luchtbedrijvigheid uitgevoerd. Tôt ver ac ter de duitsche linies werden 760 zicht< genomen der duitsche stellingen. Luchtg vechten tusschen escadrillen hadden plaat Vijftig duitsche vliegtuigen werden ofw vernietigd ofwel erg beschadigd. 26 Enge sche vliegers keérden niet terug. Gister hebben wij aangevallen tussche Henin en Givenchy. Wij drongen in < Duitsche Unie en vorderden overal. Naar Kamerijk veroverden wij Heni en Bourses en drongen in het bosc van Havrincourt naar St. Quentin. Fre, nog vi&I in ons bezit. Onmogelijk het geti krij'jKgevangenen op te geven. Het is vr belangrijk. De oorlopverklaring van de Veréenigde-Sfaten Wihon bref?, de ooriogsverklaring getet kend. De neutralen zulien heden beschei ontvangen. G;-;ter werden de duitsche sclu pen aangeslagm waarinsschéh de VATE.F LAND van 5o 000 ton. Amerika hee& een Seei iïig van i5 milliar dollars aan de Bondgenooten toegestaan, Twee duitsche torpedobooten te Zeebrngge gezonken, Het Engelsch admiraalschap maakt bekem dat verschillende vliegtuigen de rade vai Zeebrugge hebben aangevallen. Twee torpe dobooten die uitvaarden werden getorpedeeri en gezonken. De duitsche munitiedepôts van Brnggeei Gent werden 00k gebombardeerd, g April 20 uren. De artilleriebedrijvig heid was heviger dan gisteren in de streel van Ramscappelle. Nakende gebeur^enissen op 't Russisch front Allerlei tijdingen laten vermoeden dat d« Duitschers een grooten aanval in 't zin heb ben tegen de russische linies. Men verwachl den aanval op het front van Brousiloff en of het Roemeensch front in de richting var Galatz, De Toestand op !0 Aprîi 8 uur Da Engelsch eemen 6000 Irij sgeTan§8Ben Parijs meldt : Op heel het front woedt dfl ïrtilleriestrijd. Plaatselijke aanvallen werden ifgeslagen. Londen i o April j uur. — Wij hebben stormenderhand de vijandeliike linie inge-iQmen vaaaf Henin-s-Cojeul tôt Gyvenchy 5p een diepte van 3 mijlen. De vooruitgang luurt aan. Wij neimen acht dorpen in. Wij ogen tôt den aanval en veroverden de linies vaar de versterkte punten Feuchy] en îydebrabad liggen. Om 14 uur waren 5.800 krijgs-jevan enen waaronder 119 officiers geteld Wij mieken een groot getal kanons en oopgrachten-mortieren huit. Wij vorderden naar Kamerijk en St->uentîn en namen twee dorpen in. Braziîë zal afbreken Uit Rio de Janeiro wordt geseind dat Srazilië op 't punt staat het voorbeeld van e Vereenigde-Staten na te volgen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods