De Belgische standaard

985 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 21 fevrier 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9g5gb1z855/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«*•*• »; r — M aoecw Zaterdeg 88 Sep! robe* 18 5 3 -Ti iwuTfrwn——imT >n IB iMwii'iTi TriTr*'i~'îiiiiitfiiB'T Voor SoliUtea " s ro»»a-i î/,5 fr. t m«»cdMJ *.50 'r! 5 mtttdcD 3,75 • N et Soldâtes \ in 't land i m**nd fr. r,7S a ma.-nden 3.50 3 maanden 5,*5 ■" 0"" Buiten Ft land I m««ad fr. 3,50 9 maandsa 5,00 3 maandcQ 7,50 i De Belgische Standaard 1 | Mil sn 'J Villa s ies Chïrrastts» $ Ztz dijk DE PANNB Klsine aaaiioc-aigiogcs : ^3,35 fr. ds r?gsl -o-f RECLAM RN volgens cn".r-icRkom»-t J— v w -v^ w Stichthr-B estuurder tt nucrwTc duutddc ^ lAJV/JUk V/^ \%J & L#IU« * „A VASTE MEDEWFBKEBS M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr;L. De Woîf, J. Slmons, 0. Wattez, Àdv. [i. Licls, H-Jnrion Thans ls Vrede met Bulgarije mogelijk ras een maanu geieaen weraen, ueirei-fende den gemoedstoestand in Bulgarije, c allerlei onrustbarende geruchten verspreid. 1 Tsar Ferdinand was een zoogezegde ge- 1 zondheidskuur gaan doen in 'l buitenland ora de opgewonde gemoederen eenigzins 1 te stillen. Hij keerde naar de hoofdstad i terug, gevolgd van den Koning van Beie- ' ren, die er ongetwijfeld verwarde diploma- < tieke toestanden terug in den haak moest 1 brengen. De volksmisnoegdheid echter bleek niet gestild. Hardnekkig hield het gerucht van een omwenteling aan en voor- 1 bo jdschappelijke onlusten hadden bijna in aile steden plaats. Mangel aan le.vens- ( middelen en misnoegdheid omdat de laatste . onderhandeiingen met Rusland niet naar , wensch waren afgeloopen — Turkeye ira- . mers werd ten nadeeie van Bulgarije be-voordeeligd çn Turkeye bleef spijts ailes toch de vijand van den Balkan-oorlog. — waren oorzaak van dien nieuwen toestand. Niemand betwijfelde het dat deze berich-ten een grond van waarheid moeslen heb-ùen, vermiis zij ons uit de Yereenlgde-Staten overgeseind werden en dat de Ver- : eenigde-Staten nog steeds in geen ooilog \ zijn met Bulgarije. De Amerikaansche ge- ! zant te Sofia kon dus van ter plaalse de ; volksbewegingen nagaan. Van toen af reeds werd in de diploma- \ lieke middens der bondgenooten een af- j zonderlijke vrede met Bulgarije met klem i vooruitgezel. Veelvuldig waren de redenen \ die voor zulkdanige gebeurlijkheid konden j pleiten. Men herinnerde ons dat Bulgarije j voor de Midden-rijken partij hid gekozen , uitsluitend uit winstbejag, uit ikzucht en dat onze diplomatieke wérking in Sep-tember 1 g 15 veeleer gevoerd werd in een richting, die de bulgaarsche inzichten aan-vuucde, zonder ze te kunnen bevredigen. Onze wederwaardigheden met Rusland dat maar steeds op eene Russische, — — regeling in den Balkan aan- j drong brac'hten 00k het hunne bij om Bulgarije vijandig te stem men, wijl i j Sindsdien was er veel water door de zee j geloopen. Rusland was van het oorlogstoo- j neel verdwenen, de Duitsche macht werd j onherroepelijk geknakt in 't Westen en S Bulgarije kwam te weten dat Duitschland j met Turkeye geheime verdragen had ge- | slotèn op den rug van den bulgaarschen • bondgenoot. Dat zulks eenerzijds teleur- \ stelling verwekte en anderzijds razernij ■ hoeft geen betoog. Bulgarije werd stille-kens aan rijp voor afzonderlijke vrede. De jongste gebeurteniss n op krijgsge-bied zullen de vrucht harer volledige rijp-heid hebben gegeven. Het bulgaarsch leger totaal verslagén, moet thans niet alleenlijk i dit gedeelte van Macedonie cntruimen dat \ door Duitschland aan Bulgarije was toe-gezegd in geval van overwinning, maar ziet zich genoodzaakt het onmogelijke te doen om den inval van zijn eigen grond-gebied te beperken. Heel het front tus-schen de Strouma en de Vardar is in af-tocht. De ruiterij der verbondene troepen zijn ongetwijfeld op dit oogenblik het bulgaarsch grondgebied binnengerukt en hun oprukkende legers zullen morgen tusschen Krivolak en Stroumilza, in Noord-Oosts- ! ' • i t11ijke richting den weg van Sofia inslaan. Bij deze ontnuchtecende bestaliging doet Bulgarije dan nog d.; .ontgiwKlicling op dat Duitschland niet iue< r bij machle is hulp te bieden waar hulp-bieden het rneest noodig is. B'ilgarije wordt doodeenvocidig door Duitschland in den sleek gelaten. De Yrede met Bulgarije zou ongetwijfeld de onderwerping van Turkeye voor ge-volg hebben en deze dubbele gebeuitenis ware voor Duitschland de genadeslag. Het valt niet te loochenen dat wij er dit-maal goed voor zitten. Het bulgaarsch volk is misnoegd tegen Duitschland en tegen Turkeye. Deze misnoegdheid kunnen we vrijen teugel geven, we hebben niets meer met Rusland te maken en de Turk heeft wel een muilpeer verdiend voor het ver-raad dat hij voortdurend tegenover ons • ons pleegde. De leidende pers in Engeland en Frankrijk laat openlijk verstaan dat de zegepraal van Franchet d'Esperey alleen dan volledig zal wezen wanneer een af-' zonderlijke vrede met Bulgarije eruit voort-spruiten zal. Rond de Wereld Finland. De « Frankfurter Volksrtimme » meldt dat het Duitsch Groot Hoogkwahier prins Frederik-Karel aangeradea heeft de kroon van Finland niet aan te nemen. Hij zou bestuurder worden van den regeeiingsraad voor een tijdperk van vijf jaar. Spanje. Duitschland heefiloegegeven.Zeven Duitsche ' schepen zullen gegeven worden in vervauging van deze die door duitsche duikbooten werden vermetigd. Daarbij heeft Duitschland Spanje beloofd voortaan geen spaansche schepen meer aaa te vallen. De schepen moeten het Spaansch pavil- j joen dragenen enkel gebezigd worden tôt het \ vervoer van S[ aansche handelswaren. Siberie. De generaal Gaida is door het Siberisch goe-vernement aangeduid geworden om een alge-meen Siberisch leger te vormen, Generaal Di-tevisch zal het leger inrichten. Hij hoopt j 150,000 nieuwe rekrnten te hebben tegen de \ naaste .lente. Duitschland. — Het ontslag van Helfiferich is aanvaard. De Duitschers hebben du3 geen vertegenwoor-diger meer te Moscou. — Een telegram uit Berlijn meldt dat admi-raal Behncke zal vervangen worden door ron Cappelle. G riekenland. Bij koninklijk besluit werden zes nieuwe | klassen binnengeroepen. Luxemburg. Uit Berlijn wordt gemeldt dat het huwe-| lijk van den kroonprins van Beieren met de zustervande Groot-Hertogin van Luxemburg in't begin van November zal ingezegend worden.Rusland. Volgende lariden zijn nu in Rusland ver-tegenwoordigd : Engeland, Japan ea Belgie door den aîgevaardigde van Holland; Frankrijk, Siam door deu Consul van Denemarken ; de Vereenigde Staten en Roemenie door den minister van Noorwegen ; Italie door den Zwitserschen gezant. Woorden en Daden Soldaten, koopt niets in de winkels waar zedenschendende postkaarten verkocht of tenloongesteld worden. Nienw Oifeasief m Champagne. Aanvalien roui Yper ea Armentières r m 1 5000 krijgsgevangeiien ten N.-W. Verdun FRAN5CH PKONT Parijs 26 Sept. 20 uur. Tusschen de Aillette en de Aisne liernieuwde vijandelijke aanvalien 1 nabij Allemarit en rond den molen van Laffaux. ! Op de laatste plaats gelukte hij erin onze lijn binnen te dringen, raaar door een tegenaanval 1 hebben wij ailes hersteld. Meer Zuidwaarts en ten Oosten van Sanoy hebben wij onze winsten i uitgebreid en krijgsgevangenen gemaakt. Dezen morgend om 5 are hebben de Fran,-[ schen, samen met de Amerikauen aangevallen , in Champagne. JtNQELSCH FRONT LONDEN 26 Sept. *20 uur — Wij hebben met welgelukken eenige plaatseiijke | aanvalien gedaan ten Noord-Westen St. | Quentin. Wij hebben ons meester gemaakt van eenige vijandelijke versterkingen in de omstreken van Seîenoy en van Gricourt, en tevens krijgsgevangenen gemaakt. t Duitsche tegenaanvaUen hadden plaats - ten Noord-Westen i ayet ,* dé vijand viel i tweemaal aan ten Noorden Gricourt, maar I mislukte. II In 't Noocd-Westen van La Basséeluk-ten de Engelschen ctin hunne lijn voot- I uit te btengen, en meec dan hondecd e j ktijgsgevangenen te nemen. 's Nachts a poogde de vijand een tegenaanval in n dezen sectoc, maac mislukte. Ten Nootd-Westen van Acmentiets, t en tusschen Acmentiets en Ypet hebben e ; wij onze stellirigen kunnen vetbeteLen, ' j en hebben ec eenige krijjgsgevangenen 1 ^ genomen. PALESTINA De Britsche troepen veroverden Tiberiade na | een heftig gevechi. 42.000 gevangene.n werden " S tôt nu toe opgeteld. Laatste uur Vooruitgang in Argon ne en ten N.-W. Verdun PARIJS 27 Sept. 7 uut. — Onze troepen in aansluiting met het Ameti-kaansch legec, hebben den vijand aangevallen weerszijden de Acgonne. Het oft'ensief gaat goed voocuit. Onze tcoepen hebben ceeds eenen vootuitgang he-weckstelligd van vecscheidene kilome-tees ten W. de Acgonne. Het gevecht Huuct aan. Amerikaan ch front Parijs 27 Sept. 1 uur. Dezen morgend, ten N.-W. Verdun, heeft ons eerst» leger aangevallen op een front van 35 klm. en drongen,op een diepte van 12 klm., in de Duitsche lijnen, Varennes, Montplaineville, Vauquois, Cheppy 't bosch van Forges, Malancourt, Berthincourt Monifauxjoiî, Cuissy, Nantilloys, Septsargcs Daflnevoux, Gercourt en Drillincourt werdet veroverd. Ruim 500CS krijgsgevangeneri werdet tôt heden geteld. MACEDONIE 18.000 krijgsgevangenen Onze troepen hebben opnieuvv grooten toor uitgarig gemaakt. Bêles werd ingenomen. He Engelsch leger overscbreed ae Bulgaarsch; grenste Kosturino en rukt op naar Stroumitza De Servische troepen, na Isîip veroverd ti hebben, Çjçpkken verder op oit twam.-n tôt tegen Veies. Onze voortdurende rfrukkifg *!r ef de Bul garen uit hunne stell'ng teri N. W. Monastir De vijand wordt naar Albanie opgejaagd. To I eden telden wij 18.000 krijgsgevangenen ei 200 kanonnen. Het getal vermeerdert gedurig Bestatigingen ! Allerlei verschtjnselen Iaten toe te veronderstellen dat wij aan den voor-avond gekomen zijn van belangrijKe gebeurtenissen. In Duitschland ze If voelt men sinds dagen dat een alge-meen offeosief der Bondgenooten ia de lucht hangt. De krijiysverrichtin- Igen in Palestina en Macedonie zijn er de voorboden van geweest. En Duitschland moet thans met leede oogen toezien op de volledige instor-I tingvan de Bulgaarsche en Tur«sche macht zonder maar een klein handje te kunnen toesteken om de lieve Bulgares en Turken van den onder-gang te rtdden. Wantden ondergang iijnze nabij. Volg ns allerlaatste inlichtingen, heeft generaal AUenby meer dan veerîig duizend Turken in Palestina gevangen genomen Men rekent uit dat de Tur en er een dertig duizend aan dooden en ge :wetsten verloren; en het heele Turicsche leger dat de rijke velden van dtn Libanon en Syrie moest verdedigen, besloeg amper 170,000 man. Wat overblijft wordt naar de woestijn gedreven waar het tôt overgave gedoemd is. in Macedonie is het^c-v n erg' voor dea L ulgaar, die thans vlucht op een front van 200 klm, ai wat z:-<n Dteneu ejreKkeu Kunnen. zijn eigen land in r- • Nog nooit, sinds de eerste aftocht ■e van de Marne' is zulks in dcien oor-lf i logaangestipt geworden- en bewijs datderamp die de Bulgaren thats ■'* I onderstaan voor hen nooa lottig kan 1 ■ wezen -r i Op 't WesteHjk front wi'<kelt en n roert er iets. Tegen de Hindenburg-e linie wordt onmeedoogend gebeukl en Ludcndorff moet ai ^ijn reserveri & gcbruiken om de voorberéidende ie kriji?sverrichtingen der Bondgenoo-fe te ; die sinds veertien da^erî gevoerd worden, tegen te houden. Hij is dus in de onmogehjkheid zijn reserver )• elders te voeren, waar ze hoogsl t noodig zullen wezen AHe verschijn-a selen zijn het eensom uit te leggeu a dat er 14 een krachtinspanning door de d Bond^enocten zal geleverd worden, Vt die beslissend zal wezen. le ! UIT UN m Voor ohz * Fakîsurs Ho')!' het m-inistoried b siuit van 22 Sept, heeft s.et Beheer van l'ostwe^en samen m t het G. H. K. den oppergaai af^eschoten in de gaaischieting vandienstregeling. Diepstregeling is geen gaaischieting en 't mag er geen zijn! ; hoor ik zeggen. ] Volkomen t'akkoord ! — Maar 'k hoop dan 00k dat 't geen ik vertellen ga enkel bij ver-gissing gebeurd is ; en dat het zal veranderd worden zoodra men bel onrechtvaardige ervan \ zal inzien. De brievenbestellers die wegens ziekte of krijgswonden worde.i achteruit gestuurd, ver-liezen door de daad zelfhun graad en ambt, en worden opnieuw soldaat van 2e klas. Een soldaat die gekwetst wordt krijgt een 1 eereteeken ; een brievenbesteller die zijn plicht doet, wordi gestraft met graad berooving. Zou men hen, na herstelling, 00k in een boet-kom-pagnie mlijven, omdat zij zich, tegen aile be-velen in, hebben laten kwetsten of ziek worden? Het tegeisstrijdige en onreehtvaardige van deze handelwijze springt in het 00g. Ik hoop dan 00k dat de bevoegde overheid bare welwil-lende aandacht en hare goedwilligbeid hieraan zal willen verieenen, nu a;en den vinger op de j wonde heeft gelegd. J 't Is uiet moeilijk om vatten welkén slcchten indruk zuikeen ex-bnevendrager bij zij ne mak-J kers maken moet als hij weder keert als sol-J daat van 2e klas. De arme jongen kan loch | geen plakkaat op zijn rug hangen waarop te ^ îezen staat : « Van graad beroofd, voor ziekte Iof ki ijgswouden gedurende deu aienst op, e-daan ! » Wij hopen vast dat het Postbeheer samen met het G. H. K. het stootende van zulken toe-j stand niet zullen laten voortduren en dat de I bedienden, na genezing, in hunnen vorigen ; graad en dienst zullen hersteld worden. ; Achteiui su 1 en graad berooving als natuur-\ lijk gevolg geven aan trouwe plichtvervulling • ; moet noodzakclijk alien goeden wil en plicht-; behartiging .j de onderhoorigen dooden. k ■ Vijf minaten Engelsch daags [ Veertiende Herhaling. In het klankschrift is 1 g — Fransche g (van garçon, gant) sj — Fransche ch (van chat, chose) zf — Fransche j ( /an jambon, Jeaïi) Nietvergeten dat telkens ge in het klank- • ? sc'uift ene enkele a, e, i 0ï 0 aautref', ge dien | kliuker kort moet uitspreken, zelfs als de letter- greep open is. NG aan het einde van een woord klinkt als de VI. ng van lang, zingen. Ng klinkt dus niet • als n-g (we zeggen niet lan—g, zin— gen) maar • verbeeldt slechts één klank. l Het woordje TO dat herhaaldelijk voortkomt . wordt toe (zeer kort) uitgesproken. ! THEY HAVE JUST FINISHED A LONG GAMF dhee hav dz\vst finis'jt 3 long geem zij "hebben juist een lang bridgespel 1 OF BBIDGE. ov bridz'p. t geeindgd. 1 A MAN OF BUSINESS MUST BE ABLE TO ! 3 wan ov biziim mvst bie &&b'l toe ■ Een handelsman moet bekwaam zijn [ APPBCIATE THE JUDGMENT OF INTELLI- gpri&s']ieet dhd dzvdzjm'nt ov int&lid- om het oordeel van verstandige lieden te 1 GENT MEN. . z'j'nt men. waardeeren. 1 THE KAISEB HAS SUNK SO LOW THAT HE dha K&&Z9 haz sank soo loo dhst hie : de Keiz°<> is zoo diep eezonken dat hij , WILL HAVF, TO TARE AN AEBOPLANE TO wil hav toe teek an &&grgpleen toe een vliegmachien zal moeten nemen om GET TO HELL. (Billy Sunday) get toe hel. naar de bel te gaan. WE'LL SING A SONG THIS EVEN1NG. wiel sing 9 song dhis i&vnitig. f wij zullen een lied zingen dezen avond.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes