De Belgische standaard

1061 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f76639m18v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

f 1 me»!id x.v$ f.r. ■a «nmodea a.50 S mtïpdpB 3.75 Nfet 8o!d»t«a in 't l*Bd ; I m»*od fr. 1,75 a «msnden 3.50 '3»*«nden 5,*5 Buiten 't land 1 matad fr. 3,50 a m**nd«n 5,00 3 aatndcn 7,50 W©"P» Spsts* sa B8?!58F ViJI» L-.-■ Ch->rraette« ZerA ijlc DE PANNB —5— .'KUfne «nnkon- digingen : 3,35 fr. de reg«l —O*" RECLAMER voljçens o*er-eenkomat VASTE MFDFWFRKERS M. E. Belpaire, L. Dnykers, P. Bertrand Van der Scbe'den, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyoe, Joui Filliaert, Dr? L. De WnJf. J. Simon*. O, Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Fhans De bladen hebben vol gestaan met bijdragen over het zoogezegd vredesvoorstel dat Duitsch-land aan Belgie zou gedaan hebben. Nu dat de slukken officieel bekend zijn, laten wij de feiten eens samenvatlen, en irachten wij, kalm en gezapig, een juist oordeel daarover te vellen. Hier zijn de feiten : Een Beyersch edelman liet weten aan den Belgischen gezant te Berne dat hij hem inlichtingen zou kunnen bezorgen over de manier waarop de Duitsche Regeering de eindregeling met Belgie begreep. Hij liet duidelijk verstaan dat hij met geen de minste officieele zendingwas belast, vanwege denRijks-kanselier ; maar dat hij goed bekend was met de ware inzicbten van de officieele kringen. De naam en de stand van dsu Beyerling waren van aard groot gewicht aan zijne woorden te geven. De Belgische Regeering verwiitigde, op ver-trouwelijk'» vvijze, de Bondgenooten van die ; mededeeling en gaf last aan haren gezant, lijk | het ten andere haar piicht was, de inlichtingen ; te aanhooren en een verslag daarover in te j zeuden. Dit verslag kwam hierop neer : Duitschlands j inzichten waren nagenoeg de volgende : Het ! Belgisch grondgebied zou geheel en al onaf-1 hankelijk zijo ; de Kongo kolonie sou geheel en | gansch aan Belgie toebehooren ; — het handels-verdrag dat vôôr den oorlog bestond, zou moeten voorts nageleefd worden gedurende verschillige jaren ; — de taalkwestie zou met Duitschlands tusschenkomst geregeld worden ; — vvie gedurende den oorlog Duilschland in de hand werkto zou moeten ongestraft blijven ; — Belgie zou moeten zorgen dat de Duitsche ko-loniale bezittingen weêr in de hànden van Duilschland komen; — van vefgoeding van ge-ledene schade was g^en spraak. De Belgische Regeering liet onmiddeilijk de inlichtinjen aan de Verbondene mogeridheden kennen, met de beoordeeling dal er niet anders kon geantwoord worden dan door eene afwij-zingDat zijn de feiten. Hoe moeten wij die feiten nu beoordeelen ? Wij willen niet terug komen op ons artikel van 20 September, waarin wij kloegen, en met recht, dat wij altijd door anderen over onze eigeae zaken moeten ingelicht worden. Eerlijk-heidshalve moeten wij er toch bijvoegen dat dan in de pers nog kwestie was van een echt vredesvoorstel en niet enkel van inlichtingen over de Duitsche officieele geestesgesteltenis tegenover Belgie. Of hebben onze diploraaten misschien gedacht dat het uitbazuinen van de ingewonnen inlichtingen, het goede middel niet was om verdere inlichtingen te verkrijgen t#n ' minste uit dezelfde bron ?... Ze hadden ook nog al het ongelijk niet. Dit daargelaten, stippen wij aan dat de Belgische regeering met recht en reden zorgvuldig • getracht heeft nauwkeurig ingelicht te zijn over de inzichten van den vijand ; dit was haar eerste piicht, Belgie is getrouw gebleven aan de strengste begrippen van eergevoel en rechtzindigbeid.met de verbondene mogendheden onraiddehjk op de hoogte te brengen : Recht-voor-de-vuist en openhartijheid moeten de kenmerken blijven van de Belgische diplomatie. Dat er van aile kanten naar vrede verlangd wordt, weten wij best ; maar uit de geestesge-stoUenisvaa de Duitsche officieele mannen blijkt | duidelijk dat de tijd voor vredesonderhande- l lingen nog niet aangebroken is. Ondanks de harde noten die Duilschland te { kraken kreeg, heeft dit land nog niet begrepen dat deze oorlog niet zal eindigen zonder vol-; ledige rechtsherstelling. Het heefi ook nog niet \ afgezien van zijne snoode pojiing Belgie totaal 1 te verdeelen ; — voor de zooveelste maal, weze | \ hier herzeid dat de Vlaroingen zelf hunnen j statn tôt herwording zullen brengen, en dal zij ! niets te maken hebben m .h vrooaH tusschenkomst.'t Besluit van all< s, na kalma beschouwing, i 't rs dat wij nu de zekerheid hebben dat Belgie ; i j onafhankelijk en ongesciionden uit den strijd zal komen; en dat wij, met nog meer moed en volharding den strijd moeten doorzetten om tôt volledige rechtsherstelling en duurzame veiligheid te geraken. De overgroote ruchtbaarheid die aan deze zaak werd gegeven, al is zij ongewenscht, kan 1 in den grond, niets dan goed doen aan Belgie. Het blijkt eens te meer dat ons land de spil ! is waar geheel de toekomst der Europeesche rolkeren op draait. Het blijkt dat Duitschland 1 zelf bekent dat Belgie's onafhankelijkheid een ! onmisbare grondsteen is van het wereldeven-1 wicht. ! Het blijkt dat de heldenmoed van ons leger ; en de offerande van onze duurbare dooden het ! r<?cht op leven voor onze nationaliteit en voor ' ieder van onze volksstammen voor altijd be-1 zegeld hebben. ' Het wete herzeid : Hier was geen kwestie 1 volstrekt van een voorstel lot afzonderlijken vrede door Duilschland aan Belgie gedaan Ailes wat de Duitsche tusschenpersoon medegedeeld heeft, laat dit zelfs niet veronderslellen.Wel in-tegendeel !... vermiis de reg'éling van Belgie's i lot geschieden motsl samen met de regeliug van de koloniale bezittingen. Onze vijand heeft ons niet den hoon aange-daan ons een afzonderlijken vrede,een verrader-lijken afvai van onze Bondgenooten, voor te stellen. Versiaat iedereen dan niet hoe lastig het ons valt te moeten hotren verkondigen dat zuikehoon ons werd aangedaan î Het moet gezegd worde-n uit eerlijkheid dat 1 geheel die ruchtbaarheid niet op touw werd gezet door de Belgische Regeering ; en dat de onbescheidenheid niet door Belgen werd be-1 j gaan. •j _____ 1 Van en voor onze Boldaten i Duitâche vrouwen In h#t leger 1 De bdefwisselaac van de « Daily Mail» bij het Ametikaansch leget, seint aan zijn blad dat men bij Ttugny het li]k gevonden heeft van ^eene Duitsche vcouw, > gekleed in soldaat, en die de laatste ge-| vechten had medegemaakt. , Ec wotdt beweecd dat de Duitschéts 1 vtouwen bezigen vooe de mitcaljéuzen ' en dat eene vliegeniecstec wetd neec-gehaald dooe de Amecikanen. i Eeu Zwiiser over B Igie M. Buombetgec, hoofdopstellec van de 1 | « Ost-Schweiz », het gcoot katholiek oc-! gaan van St. Gall in Zwitsecland, komt opnieuw een bevrijs te geven van de diepe genegenheid die hij koestett te-genovec ons land. Nain zijn blad vers iheidene actikels gewijd te hebben aan België,heeft hij nu een boekje uitgegeven waaein hij het cecht van België vetdedigt }en de Duit-schets bcandmeckt Jom de gewelddaden welke ze in ons land bedteven. « België moet wotdén hecsteld, zégt hij, en niemand van ons, Zwitaecs, zal dulden dat België aan zijn lot wotdt ovetgelaten.» Eene nieuwe beweegkraeht. Dilmaal is de uitvinder geen Amerikaan maar een Armeniër. Hij zou eene nieuwe beweeg- [ j kracht ontdekt hebben : dus geen kolen, 'geen l elektrieileit, geen essence meer, een wondere ] kracht die op afsland werkt. Schepen, stoom-j macbienen op den spoorvveg, vliegmachienen, 1 het wordt al voortgetrokken zonder dat men j iets ziet. } De uitvinder Garabed Giragossian heeft 27 | jaar daarop gezocht ; bij heeft zijn brevet ver-: koebt aan Amerika ; eene commissie van vijf j geleerden bestudeert de zaak. ; Als dat waar is, zouden we nog aardige din-? gen kunnen beieven : de eersie proef die te doen fait zou ziju, de Duitsch«rs naar Berlijn • te tr<'kken, dan waren wij er zonder moeite ; van af. i Ê OK Ti'JCKSXAMr» De vijand verwacht een algemeen offensief- De " Kœlriische Zeitung ,, schreef drie dagen geleden : " De toebereidselen voor een beslissend offensief 't welk de Entente-legers ia 't zin hebben, moelen nu ten einde loopen en van nu at mogen wij op het heele éeae gevechtsfront dat zich uitstrekt van de Noordzee tôt in Paleslina, een algenjeenen aanval inzinn. Z»oveel le meer mogen we dien aanval verwaehten omdat maarschalk Foch thans besehikt èn over het initiatief èn over een reserve-machl, die wij, in den tijd niet wilden erkennen. Foch bereidt zijn meésterslag waarvan ailes zal afhan-gen. We moeten het niet onlkennen dat Ide voorwaarden en de omstandigheden hem voordeelig zijn. We leven in angstige verwachting. ,, Dut de Duitsche censuur zulk angstvor-wekkend artikel liet doorgaan, is aileszins een teeken dat men in Duitschland het volk wil voorbereiden om nog grootere tegenslagen dan deze die het reeds te on-derstaan had, te doen aanvaarden. Voor ons is het ook een vingerwijzing dat men in J3uitschland zich geen begoo-cheling meer maakt nopens onze inzichten. Men voorziet dus een algemeen offensief van onzentwege dat den do«rslag moet geven. Dit offensief dat ingezet werd in Macedonie en Bulgarije moet zijn verdere ontwikkeling nog baleve» op 't Westelijk front. Het lijdt geen twijfel dat een nieuw offensief op 't Westelijk front, grootscher in opvatting en van draagkracht, een on-gehoorden weerslag zou hebben bij den vijand, die met spannenden angst het ver-loop van den strijd volgt op het Oosteiijk oorlogstooneel. Daar immers is de beslissing geveld. Zijn de Turken en Bulgaren nog niet heele-maal buiten 'gevechl gesteld, hun legers zijn toch zoodanig uiteengeschokt dat van een herpakken geen spraak meer kan we-zen. Duitschland zit ingevolge met de steeds grooter wordende bedreiging in den rug, van in 't Oosten niet alleen zijn twee bondgenooten te zien vallen maar tevens zijn voorradingsmagazijnen en zijn erts-mijnen gesloten te zien. Generaal Allenbj zit de rest van het vluchtend turksch leger op de hielen. Hij heeft ^Haifa en Acre bezet, zal morgen te Damascus zijn en de Turken verplichten niet alleen hun frent van Mesopotamie te ontruimen maar ook den Kaukasus te ver-laten willen ze zijn optocht tegenhouden. Maar gebeurt zulks, dan is de turksche overinacht in heel Midden-Azia voor goed gefnuikt. Generaal Franchet d'Esperey van zijn kant heeft in Macedonie den strijd in den Balkan ten voordeele der Bondgenooten beslist. De Bulgaarsche legers zijn in drie groepen gescheiden, di^ in drie verschil-lende richtinge» de vlucht hebben moéten nemen en in hunne aftocht naar 't Noor-den met volledige vernietiging worden be-dreigd. Het Bulgaarsch middenleger vlucht op Veles, Istip en Stroumitza ; dat wil zeggen dat we in die richting 100 kilome-ters vooruitgegaan zijn en op 't punt staan Bulgarije in te vallen. De Bulgaarsche rechlervleugel trekt af naar de geberjten van Albanie en heeft geen gemeenschap i meer met 't middenleger, ver^ils de eenige { aftochtweg van Prilep op Veles is afge- f sueden De linkervleugel moet de wijk nemen naar de Turksch-Bulgaarsche grens, f maar daardoor laat het den weg naar Kon- \ stantinopel open. j eze Bulgaarsche nederlaag is ook een ' i Nieuwe vooruitgang in Palestina & Macedonie Duitsche tegenwerking rond St. Quentin. Macedonie MACEDONIE. Onze voortduaende drukking verplicbtte dsn vijund op nog een grooter front in aftocht te gaan. Geheel de rechlervleugel. lusschen Vardar en i)oiran, trekt zich acbteruit Het 2e Bulgaarsch leger is nu in aftaeht op een front van 200 klm, tusschen Vardar en Struma. De Engelscha raiterij rukt op naar Stroumitza. Toi nog toe hebben wij Ib.OOO krijgsgevan-genen gemaakt en 170 kanonnen vielen in onze handen. Palestina De vooruitgang duurt aan. De Turken worden verder opgejaagd. Tôt hedeu tellen wij SS,000 krijgs-gevangenen, doch dit aantal, zal in liet eerst-volgend bericht, merke'iijk vermeerderen. BELGISCH FRONT. Belgisch front, 2o Sept. 20 uur In de om-streken van Langemarck hebben de door ons onlangs vei'overde stellingen een aanval onder-staan. Onze tegenaahvâllen hebben bijna aile de posten terug iogenomej>.l'i 'en nacht van 24-25 mieken wij verse; îJent krijgsgevangenen. Deze laatste twee dagon s (i aiuilerie nogal hevig geweest. FRANSCH FRONT | Parija 2a Sept. 18 uur. — De Bi itsche troe-pen bereiken Gricourt ten N. O. Si Quentin ge-legen op een rnijl afsiand det' vooist id Si Jean langs den weg St Quentin-Kamtrijk, PARUS 25 Sept. 20 uur.lu do f treek van St. Quentin, jn tusschen de Aileitt" 1 n do Aisne groot kanonnengeweld. Een Du'lscho 'aoval tegen de hoeve Moisy mislukte. Op 'e Vesle hevige kanonnenstrijd. In Ghanapagne en Lo » I 11 lin JMMMM II m ai I ■■ . : * Duitsche; en wil Duitschland er aide nor-d-lottige gevolgen ^enigermate van vo )i komen, dan zal het. in ailerijl hulptro> peu moeten sturen van 't Westelijk front, ci Oostenrijk verplichten troepen af te trek-ken van 't Italiaaasch front. i Maar op 't Westelijk front kan zulks on-mogelijk wezen. Daar verwacht Duitsch land zich aan een algemeen offensief van onzentwege, offensief dat van cen bijzon-dere draagkracht zal wezen op een beslist punt. En van nu al kan Duitschland de sterke drukking niet weerstaan die langs-: heen heel de Hindenburglinie wordt uit-, geoefènd door de legers vaa Mangin, Hum-bert, Debeney. Rauwlinson en Byng. Op het Italiaansch front blijven de Oos-tenrijkers in de spamnende verwackting leven van een offensief onzer bondgenooten. Want gelijk generaal d'Aoste aan den | vertegeawoordiger van " Le Mati» „ het verklaarde : " we wachten het ordewoord af van Maarschalk Foch #, zoo moéten we wel toegeven dat indezen algemeenen aanval die wordt verwacht ook de Italianen hun deel zullen doen. DuitschlandIstaat dus voor de beslissing en het heeft geen middels oui dit- beslissing die noodlottig zal wezen, af ti weren. Woordem et* Daden Soldaten, koopt nïets in de winkels waar zedenschendende postkfwten verkocht cf tentoongesield worden. tharingen hebben wij twee vijandelijke Hand-slagen afgeweerd, zelfs lukten wij erin de Duitsche loopgraven .binnen te dringen. tîNQELSCH FRONT Lornten 25 Sept. 20 uur. In de omslreken van Selency en Gricourt hebben we eenen vooruit-gasg gemaakt. Binst den dag poojde de vijand te vergèefs het vtroverd terrein terug te bezit-ten. Des nachts lukte de vijand een deel van ï zijn vrrloren terrein te heroemen maar onze I troepen tegenaanvallend hebben heel onze stel-| ling hersield en 40 krijgsgevangenen gemaakt. ,s Ten N. St Quentin hebben we gistecen '1000 1 krijgsgevangenen gemaaki. Door een plaatse-; lijken welgelukten aartsl iwc îiebben we in den ] nacht van 23 24 lichlrlijk onze iinies vooruit-; ^eschoven ten Z -O. van Inchy. Denzelfden I nacht hebben de Duilschers mislukt in hunnen 5 raid ten O. Demicourt en ten N. Sem. I11 de oipstreken van Fauchy, Couchy hebben we ver-s scheidene aapvallen afgeweerd. lu den sector * van Wulverghern heeft een welgelukten raid ? verscheidene krijgsgevangenen opgebracht. 'l f Laatst© uur Duitsche aanvailen 3 i Parus 26 Sep'. 7 uur. In de streek ten l W. Si. Quentin hebben de Duittehrrs ge-' traelit onze troepen uit hunne stellingen te î Epine-du-Dallons te werpen. Niettegen-! staande de hevigheid der aanvailen wer-{ den de Duilschcrs overal afgeslagen, Vijandelijke tegenwerking tusschen Ail-lette en Aisne. Al onze winsten werden be-houden. De Duilschers led;n groote ver-| liezen. Vijf niantes Engelsch daags Dertien.d.e 3Les Men spreekt in het Eng. uit als dzj. 1. de in aile woorden. iitn — dzjam (geleij. i*> ^ — dzjob (karwei). (Nù f vergeten dal zj moet uiltesproken noi'iten als de Fransclie J van Jean, jîmbon, t enz.) 2. Ju g 0i gg vôor egi of y, in de woorden i die a^u 'ici Fransch onlleend zijn. I geatle •- h'&nt'l (teeder, Fr. gentil). \ giant ( iji'wi (reus, Fr. géant). exag^i 1 v - jgzeidzjdreet foverdrijven, Fr. ? exagérer). i Maar? . od worden uitgesproken" met de l Fransche g (van garçon) omdat die w®orden l niet aan het fransch ontleend zijn. i Leesoefening. 1 GAGE, JOKE, JUSTICE 5 keedzj, dzjook, dzjvstis ; kooi, grap, jerechtigheid ? GENERAL, GAY, GIFT, GENDER dzj&mr'l, gee, gift, dzj&nds > generaal, vroolijk, gave, geslacht ? JUDGE, JEàLOUS, GENEROUS, ENGAGE | dzjvdzj, dxj&lds, dzj&mrss, 9nge% dzj rechter, jaloerscti, grootmoedig, veibindeo THE BELGIAN SOLDIER MÏÏST BE ADMIRED dha B&ldzj'n sooldzja mvst bie jdmijjd de Belgische soldaai moet bewonderd worden I HAVE SEEN THE JUDGE IN HI« CARRIAGE ij hav sien dhj dzjvdzj in hiz kstn tdzj ik heb den rechter gezien in zipi tijiuig 3mt — tr St OS C076I % Ù Vrijd .g "7 September i 8 i S « ■.rJÀJ.iixi ... . • •>?,# ^ <U'.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes