De Belgische standaard

1205 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 26 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j678s4m106/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE BELGISCHE STAHDAARD ÂBOMNBUIKTIIl| Vaor Soldatcn . I sntaad 1,35 fr. imaandea 9,50 ' 3 maanden 3,7s Niet Soldâtes In 't laod j imaandfr. 1,75 ' amaandea 3,50 3 maanden 3,95 Bniten 't îaed 1 miud fr. 3,50 3 mea&deB 5,00 3 maanden 7,50 !: Opstil 11 Behesr Villa Le» Charmstte» Zeedijk DE PANSB —0—• Kleine tmkon- digingen : >,35 fr. de regel RECLAMER volgen* oTer-eeakomst I VASTF. MFTiPWFRTTJ7RR M R. Rplnaïrfi. f.. Diivtcra. P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Joui Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Slmons, 0. Wattez, Adv. IL Baels, Hilarion Thans Klassen-herwording De maatsc'iapp iîjk k! iss -n zijn in herwor ding. De alschaffing der ktassen, uitgeroepet joor de Franschc Oinwenieling, druisebie ir legen de natuur en was daaroin van geen duur De eerste klas die tôt hare voile organisai komen zal, is de werkende klas. In aile landen zien wij de klas haar bestaai bevestigen en hare volledige rechten eischen De regeeringen, die haar langen tijd tegen werkten en aile soorten van belemmerings maalregelen uitvaardigden hebben zich tei slotte neergelegd bij het voltrokken feit ; mee EOg, de klaarziende regeeringen hebben in di herwordendeklas,eene maaischappelijke kracb gezien die aan de algemeene welvaart kon mei werken. De kanselier von Hertling had over eenig dagen een onderhoud met de afgevaardigde der Duitsche syndikaten. Het procès Malvy gaf ons de geiegenheid d verklaringen te hooren van Ribot.Painlevé eri2 die allen hierop neerkwamen : Wij wilden re jeeren met de werkende klas. Dezelfde bestaûgingen konden gemaakl wor den in de oveiige landen. Daliseen maaischappelijk verschijnsel va ongemeen belang. De toekomstige ma»tschapp ontwikkeli zich van eene individualistische te tene sociale organisatie, gesteund op de maat icliappelijke klassen. I Dit feit is in zich zelven verheugend omda Isei overeenstemt met eene gezoude opvattin Ider maatschappij. Maar er is, voor ons katho l/ieken, iets schrikkelijks droevigs in die her wording. Dat maatschappelijk wezen, dat tôt zijne vol le ontwikkeling komt is een anti-christelij wezen. Wij kunnen inderdaad de werklieden-orgaui satiën herleiden onder wijsgeerig oogpunt t( twee groepen : 1. De socialistische of anarchisiische qroe} naar Marx opvatling en die zici) voornamelij oniwikkeide in Duitschland, Oostenrijk, Iialii Spanje, Holland, België, Noorwegen, Zwedei Denemarken, Rusland en Zwitserland. 2. De neutralistischc groep, welke staat 0 zuiver economisch standpunt, buiten aile w i j s geerige beschouwing en die zich ontwikkeld in Eugeland en Amerika. Een breed verschil ligt tusschen beide : c eerste staat tegen, de tweede buiten den god; dienst ; maar beide komen hierin overeen d; zij den godsdienst buiten de maatschappij wi len; godsdienst is privaatzaak.— En dat is es ketterij. Wanneer die twee groepeeringen erin g* lukken gansch de werkende klas te omvatte dan zal er eene maatschappelijke klas,gevesiig op materialistischen grondslag. Welnu dat is een bijna voitrokken feit. Wij zeggen bijna : Er bestaat inderdaad eer christene werklieden-organisatie in Belgii Holland, Duitschland, Oostenrijk, Zwitserlan< Spanje, Italië,Frankrijk,dieop christene gront beginselen wil bouwen; maar ze kwam zoo laa ora niet te zeggen te laat. Ze is 110g zoo jonj zoo zwak... ge hoeft maar eens na te gaan va welke groepeeringen er gesproken, van welfc er niet gesproken wordt. Terwijl er geen wee is zonder dat onze groole dagbladen artikelf wijden aan de anti-chrisielijke groepeering,zc werd er van de onze niet eens een woord g< rept. We zijn van geen tel. En die verhoudir zal de oorlog niet gewijzigd hebben... reri van daar. Daar is de donkere vlek in onze hei wordende maatschappij: De werkende klas lie: leeft, ze siaat op ongodsdienstig, onchristeli, standpunt. Wat gedaan? Er is maar een uitweg : redde wat te redden is. Maar hoe? Sommige kath< lieken denken eraan de socialisiisehe grot Peering te vragen hun anti-godsdienstig karal ler af te leggen en de neutraliteit aan le nemer wij zouden van onzen kant ons ebristen karal ler afl ggen en 00k den neulralistische groi Peu bijtreden. We zouden er dat bijwinnen o'at uiterli, 0tlze godsdienst niet z.u aangevallen wordei 111 het blaft dan toch waar dat er eer werkende klas zou zijn welke den godsdienst verwerpt als factor in het maatschapijelijk leven,het blijft tochwaar datwe danonze mede-1 hulp bieden aan het opbouwen van eene maatschappij, die elk christendom op zij stootend . eene heidensche maatschappij zou zijn. Er i daaraan mogen katholieken niet meêhelpen. Eris dan maar een uitweg: onze christene ( organisatierersterken en steunen.en betrouwer op de innerlijke waarde van ons christer . ideaal, dat alleen maaischappelijke orde ei . welvaart kan rerzekeren. Verchristelijken wi 1 onze werken... hoe klein zij dan 00k zijn dooi r getalsterkte, zij blijven dan toch een liebt t< e midden der duisternissen. En zij die wandelet [ in de duisternissen, zullen, doodmoê vai _ zoeken en tasten naar geluk, hunne ooger richten naar het licht. Doch daarom mogen wi e ons christelijk-zijn niet verbergen maar wi n moeten met open, klare christene princiepei oplreden. Dat is plicht. Doen wij dien plicht.. e God zal het overige doen. J. V. D. H. SPORTNIEU W S n VetledenZondag 22 dezee had de eind : stcijd plaatsvooî: liet kampioenschap van t 't balspel (jeu de pelote). Stonden ove; . mekaac het 21e Liniecegiment en he 9* Liriiecegimeni. t 21e Ltnie : Lambect 9' Linie : Lecich< y Dochy Rochmarti Sangiec Ccombin, Thity Vechaege Meynsbcughen Ruelle Z. M. de Koning was zelf op het ftes k aanwezig en ovechandigde zélf de pcijzei aan de oveewinnaats. Die ptijzen wacei vijf pcachtige zakuutwetken, de eeest >L det vijf duizend zakuutwetken die be «temd waten dooe ^hunne Majesteite) ^ aan hunne soldaten en spottmannen.Hi i hield een lang en gemoedelijk koutetij ^ in 't Vlaamsch, met Vethaege van Geea aatdsbetgen, den held van den dag. p Het 90 Linie behaalde viktotie me i- dettien tegen negen. Meec dan 600 toe e schouwets waten aanwezig, waatonde î Genetaal Gilain, Hoofd van den Geneta e len Staf,vetscheidene andete Genetaals 3* en vele Ofjïcieten en Aalmoezeniets 11 allen bewondetden het fijn spel ôn d l" ktachtige volhatding van de spelets. Hê n muziekkotps van 't zevende linie vetgeei tigde het feestmet welgekozen ©pheffen de volksliedeten. fc't Was eene hetinne II ^ ting aan 'tzalig leven van vtedestijd. Zulke feestjes mogén et zijnl FOOTBAL. e Zaterdag namiddag won het Belgische elfts l( van Auvour tegen de Entente Parenende met i. tegen 1. De Belgische ploeg bestond uit : Lesuin« l De Lander, Trabert, Robbenscheuter, Nelisseï: , Grooteclaes, Meyers, Gilliard, Grucker, Van n ! Winckel, Wathé. ! e I ;°j Een geheim Duitsch l j Turksch verdrag 8 l Volgens een correspondent van de " Ti e | nies ,, zou Duitschland sedert verscheiden ~ i maanden reeds, een geheim verdrag geslo "" 1 ten hebben met Turkeye, waardoor Tui k f keye voile vrijheid wordt beloofd in Persit I In ru il zou Turkeye andere voordeelen aa L1 ; Duitschland versGliaffen in Klein-A*ië, e j. I Duitschlaud steunen om eene jni»uw ï indeeling der Balkan-Stalen te bewerkei \ Oostenrijk zou van dit akkoordniets i t weten. 1; s '■l ' i- Mr Remi Ruiten, broedor van Mgr. Ruttei bisschop van Luik, is overleden te Glermoi als buigemeester van deze gemeente hij wa Oud-Pauselijk Zouaaf. Nieuwe vooruitgang in Palestina & Macedonie Prilep gevallen - PALESTINA Onze troepen rukten opnieuw vooruil. Wij hebben StJean d'Acre en Haifat ingenomen. Nieuwe krijgsgevangenen werden gemaakt. De Turksche achterhoede is op de vlucht naar Anman. MACEDONIE. De achtervolging duurt aan. De Fransche ruiterij bezette Prilep. De stad was ongeschon-den. Bulgaren trekken voorts af. — Meer ten N. zijn de Servische^troepen vooruitgegaan en bereikten Kernsop-Villers. Op 'l Midderifront hebben wij de Vardar overschreden en sloegen stellingen op aan de evenijde van don stroom. Ten N. nemen wij Enich en bereikten de lijn Voyshan Eberli-Vardor-Doranmeer. De Zegepraal in 't Oosten. \ In den.verledcn dag" is voor de Bulgaren het onwederroepelijke ge-beurd : ze hebben het gat dat de Fransch-Russische 'troepen in hun front geslagen hadden niet kunnen stoppen en al hunne légers, weers-zijden het doorgefeeukte front zijn in aftocht moeten gaan Op den rech-tervleuger *ijn het de Engehch-Griefesche troeptn die den vtrslagen vijand opjagen, op den liokervleugel komt die taaK tee aan de Italiaansche troepen. Na dat de verbondene troepen den uitersten weerstand der in alîerifl toegesneldt Duitsche hulptroepcn overwonnen hadden, was net ~veld vrij van aile achtervolging. Die achtervolging ^ebeurde op een front van 50 klm. in de richting van Kri-volak, dat als de ingangspoort van Bulgarije is, en dat even ten noorden van de stad Kavardar en de berg-engte Demir Kapou op de midden-Vardar ligt. Den dag te voor bereikte de Scr-vische ruiterij Kavardar en bezette die stad. Meteen was de spoorweg die Prilep ea de Vardar verbindt doorsoeden en was aan het Bul-gaarsch leger dat westelijk Monas-tir stand nield, aile aansîuiting vevbiading ontzcgd. Op dit gepastc oogenblik vielen de Italiaansche troepen oostelijK Monastier de Bulgaar-sche légers aan die hua aftocht be-gonnen waren. Tegeli|kertijd voel-den de Buigaarsehe legers die zic i op den linkervleugel bevondea, zich niet meer veilig en togen ook io aftocht op h«el het front. Dienten-gevolge zijn de Buigaarsehe legers thans op de vlucht op een front van 200 klm. en de Bondgenootcn zittec hen nu op de hielen, na in de viet ; ' verleden dagen, een vooruitgang | van ruiin 70 *lm. te heb sen afge-t'j legd. De Bulgaren moeten in hunne ! vlucht ailes achterlatem. Zoo heefl | men op den spoorweg die langsheer de Vardar slingert, eess honderdta ! j trcinlocomotieven en drie volîedigc i treinen met zware stu*ke« geladen, onaangetast, kunnen huit make.'., 1 Krijîsgevacgenen word^n bij heek • Haifa ingenomen. Hi- ■ Laatste uur Nieuwe aanval ten W• St. Quentin Parijs 25 Sept. 7 uur. Ten W. St Quentin heb ben onze troepen in aansîuiting met de Britter nieuwe vooruitgang gemaakt. Fanciliy-Selency, L'Epine de Dallon en Dallon vielen in onze han-den.Meer ten Z. brachten we onze lijn tôt tegen ; Giffecourt. Ruim 300 krijgsgevangenen en een j groot getal mitrailjeuzen blerenin onze handen. : Op îiet Veslefront viel de vijand aan. Hij kon • een oogenblik voet vatten in onze linie, maar | werd er door een tegenaanval uitgedreven. ! ~ ' i ! hoopen gemaakt en 't materiaal dat ic onze handen valt, is onmogelijk te schatten. Ons middenfroat heeft thans de Buigaarsehe grens bereikt, waar zc dagen geleden, nog 80 klm. van ai 3ag, en gezien den ellendigen toe-stand waarin het Bulgaarsch leger is verzeild, mogen wc de hoop xoeste-ren dat de soldatcn van generaa] Trauclêt d'Hsperey thans Krivolai hebben bezet. We hebben ifi Macedonie een ze-gepraal behaald, die, indien zii ver der met evenveel welgelukken kar uitgebaat wordea, dea duur van det oorlog van maanden kan verkorten, Het Buigaarsch leger is op de vlucht tôt weerstand onbekwaam zal hei lijdxaam onzen wil moeten onder staan en hoc verder het achteruii zal trekken, hoe meer zijn zedclij'* peil zal chien, dat voor den slag reeds niet zeer îioog meer stond. Van nu af mag de inval in Bulgarije ingezien worden, en met dier inval, den optocht naar de hoofdstac om aldaar den eenigen spoorweg i dien van Berlijn opWeenen en Sofia debevoorradingbrcngt;'aan de vijan-delijke legers in 't verre oosten. Of den linkervleugel zullen deltalian.es ooï de vooruitrukKing iiuetten et 'tzal voor de Servisehe legers eer zedelijs feit van beîanf zijn te sien hoe onder deze gezamenlijèe druK seing hun land weer vrij zal worder uit de greep van den ovcrweldiger Dat Kan hen vleugelen bijzetten. I In Palestina is het gelijK wij he deden voorzien, de volledige zege praal. Twee Turicsche iegers, 't zi | ioo.ouo mans vernietigd, een'derd< ! krijgsgevangenen en 't'vierde op d< | vlucht. Tunchen Jaffa en Damaseui ] is er geen enxele vijand meer er l't zal er dus gaan met geforceerd< ! marschen. Heè'Klein Àziezal in on^« ; macïit vallen.Daar l%gen de vruchi i bare streKen dievoOi TurKeye debe' ) voorradingshoven van zijn lege | waren. Wat er verder zal gebeurcn | blijft af te wachten, maar we voor i zien heel ernstige gebeurienissen i die voor 't Turoche rijs noodlottiï zouden Kunnen wezen Rond de WereM De Befgrb in Egypte De Belgen in Egypte vcrblijvend, hebben onder leiding van Mr Naus, le Caro een bond geslicht met het doel gelden in le zamelen voor ons Roodkruiswerk. In de laatste maanden brachten de omhalin-gen de somme op van 502.000 fr. Het geld werd aan onze regeering overhandigd om onder de verschillende comiteiten verdeeld te worden. Kostelijk redevoe,ing, Debs, die d 'stijds socialistische kandi-daat voor het voorzittersehap in Amerika was, heeft eene redevoering uitgesproken die hemkostfiijk g-vallen is. Hij werd be-schuldigd een onvaderlandsche redevoering te hebben uitgesproken en werd veroor-deeld tôt het betalen van 5o.ooo fr. Een die zal zwijgen in 't vervolg. Rond de uitvoering van den Tsar, De tsar van Rusland werd Yeroordeeld door een iribunaal samengesteld uit Bolche-vikken en wiens voorzitter een loodgieter was. Een matroos schoot den tsar neer met een revolver. Zijn lijk zou ergens in eene mijn ver-borgen zijn. De witte Pest. Van oorlog, pest en hongersnood bewaar ons Ileer, zoo baden onze Yoorouders... wij geloofden daar niet veel in, maar nu moeten wij het wel gelooven ; dat zijn de drie rampen die gewoonlijk samengaan. Oorlog.., dat weten wij .nu bij ondervin-ding wat het is... hongersnood kennen onze familiën in ïîelgie. En de pesi dan ? Bestaat die 00k ? De pest percies niet, maar de ziekte die de « witte pest » genoemd wordt, bestaat ; dat is de longtering. ïn Frankrijk sterven er jaarlijks 88".ooo menschen van die ziekte ; dat maakt dat men mag zeggen dat vier millioen Fran-schen die nu leven, reroordeeld zijn om te sterven van de witte pest. In Belgie moet die ziekte ook groote ver-woestingen doen, naar de nieuwstijdingen ons zeggén. In Frankrijk is er eene Amerikaansche zending, die eene rondreis doet met auto-mobielen, geladen met plakaten,vlugschrif-ten enz. om de menschen te leeren welke voorzorgen zij moeten nemen legen de bé-smetting dier ziekte. Detering is niet erfelijk maar zet zich gemakkelijk voort. Men zegt dat die propaganda hare vruch-ten draagt. Eene redevoering van Albert Thomas, Albert Thomas, eertijds socialistisch minister in het ministerie Ribot, was sinds lang het voorwerp van allerlei beschuldi-ging : onder meer verweet men hem dat hij aan de Russen Gonstantinopel zou beloofd hebben. Op het congres van het département van de Seine heefl hij zij* gedrag verdedigd.Hij bewees dat hij die oyereenkomst had be-•treden zoodra hij er kennis van kreeg. De algemeene toejaichingen getuigen dat al die be»chuldigingen in 't water vielen. Albert Thomas is nurige voorstander van 's lands verdediging tegen de ex-minoritaires in. op den steenweg Veume-De Panne weed ■ een gouden ketting met medaljon gevon- ■ den, welke wij tec beschikking van den ' belanghebbende houden. Donderdag ^o September 1818 *ê-- r Jfiâ.îâï.f a* an4 :IO75Î i i i i i i ! : I i I I I i : ! 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes