De Belgische standaard

531561 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Mai. De Belgische standaard. Accès à 23 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vd6nz8230q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

p** ► B ' (0^6# ,-VA0S~«-t k'ST**iir;Z Woensdag 9 Mci i 917 llKii&V^ïSS V/» *«»(. T'iC i >»*'- - ^ -4 . > g, Mf 'à ■• .} ■, -.'» | *V- ' •■-* >V« • ' «"•*• «i»< ■■ ' ■ > * fjî ; sa .•>..■. IMtU " • j> BS* 3, * . ' - - |ttfc32 - Bttî^n '*•**-: ■ 1 «s* *jn» lr. ((*?« -il « "î> I W^ii^AÏ w. DE BELGISCHE STAnDAARD ^ O F S ï g L I s » IB S S E E a ÏVi - à. « a. .'a t | 131 g ISisis*. »aftkta-|j Q.S&î.&er -gel | RECLAMES H vyigssr. —^nTHl o H n " -JLJ^ 1* ^ ^ u Hr> S iîfîlfc €J® » Se s t u u pd er» l&4«fottft Peeiers, f«te Medem.-ktn : M, B. Mpaîre,'-L. Dayto, P, Bertrand Y*n der Schdden, Dr Ym de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Junî Fiflitért, fe L. De Wblf, J. SItAaà, 0. Wailez, Adv. H. Baeia, Hlkrica 1W —I ..,. ,. >.n..« ..Il II ■I.iim -hiii», n- i-Tiirmir i mirr'>TMinr-T-Hr-irTffTnrnv--rfrïlÉrn-t Tffgi'Mr-VSfa/r-VafW/i^^ DE TOESTAND De înb:ukïng der fiindôoburg-Iinie is begormen. T*j Pasijs zijn, roor 't oogeablik, de af-gcvaarai^vlcfi der fransche, engelsche eu ituliaarische kamers in beraadslaging. Miiiislcr Ribot heeft er ook ht t woord gevoerd en in deze oogenhlikken wint zijn 1 meeuiag san. btlang. Van zijn redè onthouden we de yolger.de zinsneden : \ "De eenheid van front bestaat tusschen ons op eefi volmaaktg wijze, vermits onder de eikende iti.imp; y,<a den franschen opper-bevelbebber, de beide légers hun krijgs-verriehtingen uityoeren en vechten in uit-voî'îiiig van ecn gezamcniijk plan. •' Wij zullan in 't korte op andere fron-ten de zelfde eeLsh.i i van werken kunioen bestatigen ". Dçze laatsle zinspeling is zooveel te meer opbeurend en weikoni, daar we met onge= duld hebben gewacht ;iaar ne deeinoming in de aigemeene krachtmapaoning van Italie dat door ons effens'ef de handen yrij krepg en Tan zijn front de bedreiging van een otïens" f zag verzwiaden als bij toorerslag. Dat de eenheid van werking tusschen Eu-geiseben ea Franschen thans een uiigemaak-te zaak is, is vrijwel aan te nemen in het hernemen van het offeusief. Met opzet drukt het fransch l#gerberieht op het feit dat aile krijgsv^richtingen thans gebeuren in ge-meetizaam overleg Deze gebeurteiiis baart zooveelte meer yreugde, omdat de eigeniij-ke sauvai vaa de Hi'.'deiihurg-feie nu is bcfcnaen. Op twee plaatsen is 2e zcifs voor een gMieelieiarreh ukt. vôor DOWAAI.waar de Et-gi'îscbeu hard s- - S doorseiten, tôt een b< -lis-iûf# zu'- zîjn b r>. ikt. » avr luiden »lie b-.vo"gde 1110-';' g ; e wezut^ea LAON waar de Frauschen to^ in de derde dnUsche st'-.?nlinie, op ee frontbreede van 4 klai. genesield ziîi-î. Pessira'stîi! ?u!i ;a nogm a!^ b weren daî bel oogenbdk van doorbreken ?erloopen is, sederîjop het Champagne-front de eers(e^aa«ï-loop mot heelemaal gelukte. Vv7ij houden er eea andere meeniag ôp wa Het blijft al of iiletsjen'Jebeslîssi?ig moct gebeuren. Duitsch-iand roeit h<-t beat. Daarom bi'acht het al zijii reserre-divisies op '1 front. Maar juist het feit dat spijts deze reserve de Hinden-burg-linie op deze twee plaatsen ingebeukt werd Uat aile gunstige veronderstellingen toe. Het gevaar vaa den duikbooten-oorîog wordt ernstiger met den dag V\e b^:bbea aan H^-ze zaak een afzonder-lijk ariikeî gewijd. Enkele gegevenst nït e»'n verslag van Daniels sécrétai is van het zee-wezen der Ver.-Staten zullen onze meenins komen sfaven die we toen vooruitzetten : duurt de duikbooten oorlog nog zes maan-den op eenzelfde wijze aan dan moyen wè voor Engeiand een benepea toestand vreezen en voor de bondgenooten een echt ge%^aar. Volgeas Daniels isde heele toumaat 1 an de wc leriandsch;> koopvaàrdijvloot boogsteïis 5o miilioentoa.In 1916 werden maandelijks 162.000 ton door de duitsche onderzeeërs nasir den ke'd' T gezonden. In 1917 werden ongeveer 200.000 ton wekehjks, getorpedeerd. De drie vierden van de gftorpedeerde tonnenmaat viit Engeiand ten laste. De Enge!schj vloot be» «chikt nog over negen millioen t on. Het be-» oit kan men zelf trekken. Daniels verklaarde nog dat, naar de gege-rens van Herbert Hoover, Daitschland o?er ' cv-Th&baaasuBXSKiGXfct: icvensmiddeîen zou besçhikken \ oor ee;> (ijdsnannè »an twee jaar. Het b<*sch?M.t ook nog over een veesiap'el vati i8miHio n kop-pea.Herbert Hoo er is «oorzitter van de Toedingscomniissie in 13'. 1g ë. Hij moet er wel iets ^an af weten tn zijn gezegden slaan aile overdreven geruchten van *>voelins;en den kop in. } \ VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN De Plïcht der Zuiverheid 5 — o— \ Vjordrachten enkel voor mannen in de 3 parochialekerk van De Panne : Op Woensdag g, Donderdag 10 en Vrij- ] dag u, ten 6 ure's avonds door E. P. Henusse, aslm. II '5 A. | E-. H. Vanden Heuvel, aalm. 2 Bn 1 L. I Orde der Plechtigheden : g Ten 6 u. 's avonds : Vlaamsche Voordraeht. I Ten 6 1/4 ure 's avonds: Lof; Fransche \ Voordraeht. Vrij dag u, ten 6 's avonds : Plechtige sluiting. Lof in muziek. Zaterdag : Biecht. 5 Zondag : Algemeeie Communie. Aan de vredôiievende socialistes } : Paul Magnette, zoon van senator Charles ' Magnette en die vôor den oorîog leeraar ; ran Fransche taal was aan de Duitsche hoo- : school van Leipzig, is uit het kamp van Eiberfeld ontsnapt waar bij gevangen werd gehouden, oui bij den dooiloc ht van duitsche troepen te Luik, de « Marseillaise » op de piano te hebben gespeeld. Hij verklaarde aan een dagbîadschrijTer, — en zijn geîuige- ; nis heeft zooYeel te meer waarde daar ze op grond van zakenkennis steunt : e Aile Duitschers, werkiieden en burgers zijn nog steeds doordrongen van het dog-ma der duitsche meesterschap. In de scho-len wordt den kinderen geieerd, dat ze bm-nen twintig jaar een nieuwen oorlog zullen I s te voeren hebben om het nu veroverde grond- j jebied te behouden. ; « De grootheidswaansin beheerscht nog \ \ al hun dadsn. Moeten we achteruittrekken, I i dan verwoesten we ailes, verklaren ze open-j hartig. Maar een ïaak is zeker : na den oor-; log werken we allen door voor de groot-[ making en de heerschappij van ons Land ». I Deze woorden verdienen overwogen te s worden door deze sociaiistendie naar Stock-; holm togen om een... duitschen vrede te | bewerkeo, | Advies aaa Camiel Huysmans. Vlaamich Fsestje in G 160 Ze hebben het aangedurfd : eenige jongens van de elfde compagnie ; en voor het eerst konden de jongens zich vergasten, Zondag laatst, aan een Vlaamsch tooneelfeestjen, voor het eerst na twee jaar en half loopgra- ! venleven. Ook stond de zaal stampvol. En 't iukte goed ook, voor die eerste maal : 't dramaspelletje, een verbeeide épisode uit de Yzerdagen, werd ondanks vele moeilijkheden goed gespeeld eu 't ging in voornaain Vlaamsch. In 't biîjspeil ;î,jt-u s Jocliem Pezel, wat zijt ge rntj voor een ezei 1 » deed de typi-schejas(iVi. Van Laer) ons ailemaal ineeu-krimpen van leute. Ea wauneer TheoMoeus de fijne kuastzanger uit de Vlaamsche opeia van Antwerpen, in zuiver, sierJijk voor de daaraan ongevveude jassen vreemd maar f prachtig Nederlandsch, zijn geestig origina- | le kluchtliedjes door de zaal joeg met een ? 209 spontaan uitwaaiende vriendelijkheid i werd het lachen een jclen rn roepen en nitbundig juichend handenklappen. « Dat was nu toch eeas nen « type » hé ! en dat was Vlaamsch, hé ! — Zr>g, dat is nog al de moeite waard hé î te hooren dat ze dat in 't Vlaamsch ook kunnen »... En heb je onzen Colonel gezien ho? hij zat te lachen en leute had ! Fier waren ze de jsssen, vreugdig-tler, en toen ze uit de zaal kwamen waren ze weer rijker aan eigen bewustheid. Is dat ailes met ? Indien 't eerste zoo lukte, wat mogen we niet verwachlen van 't latere ? Ieder Vlaamsche soldaat verlangt er naar met ongeduri-ge blijdschap in zijn hart Het komme zoo haast inogelijk. " NEN JAS1" Vlaamsche Mengelmaren ÏN MEMORIAL 1 MR. W. H. JAMES WEALE, Lid der Koninklijke, Vlaamsche Akademie. Wij vernemen het afsterven van Gezelle's en Vlaanderen's grooten vriend, den kunst-geschiedkundige James Weale. Hij was geboren in Londen (1832) maar Vlaanderen was zijn Iweede vaderland ge-worden. Hij beweerde dat hij in België elke parochie bezocht had. hij gaf in i85g een archœologische gids uit voor België, Aken en Keulen en was toen reeds lid van de koninklijke maatschappij van schoone kun-sten te Gent, en van de „ Société l'Archéo-logie " van Bergen. In 1860 gaat hij te Brugge zelf wonen om beter de Vlaamsche middeleeuwen en hunns kunst te kunnen studeeren. Hier stichtte hij met Gezelle (i De Biekorf " Ea weldra was er niemand die beter Brugge's oude kunst kende dan Weale. In 1872 werd hij in Souîg Kensington Muséum gflast met de voorwerpen der Ne-derlandsche kunst en in 1890 werd hij de bewaarder der u National Art Library. " Zijne aanklachten tegen de zorgeloosheid heerschende in het muséum, aanklachten voor officieele Commissie, — en die waar bîeken, — broken zijne loopbaan (1897)., Sinds leefde hij tusschen zijn oudheden in Clapham. Hij was lid van de koninklijke Vlaamsche Academie en ridder der Leopoldsorde. Hij was een vurig katholiek. (De Stem uit België) \ I g,a^WW~ '' "" " "" ' " ' KUNSTKRONUK De Muziekkunst onzer Segiments-Muziekmeesters J We vernemen dat de muziefcmeesier van het i4e linieiegiment, H. Ch. Léonard, een | militair opéra in drie bedrijten : aLa Fian- | cée du Guerrier » komt te beëindigen. Ch. Léonard is geen onbekende in de muziek- ; wereld. Hij toondichte o. m. de opéra Yvonne die met grooten bij val te Luik.Na- J men en te Brest (Frankrijk) werd opge- -voerd; hij leverde het librettoen de muziek van « Le Balipt des Muses » dat 34 maal naéen te Luik werd opgevoerd ; hij leverde nog de opéra in vier bedrijven en zes tafe- î reelen : Selama ; de opera's-eeoakters : J Hilda, Les Bosquillons, Colette, Pierrot ea ! den drieakter : Les Delices de Capoue dat ! moest opgevoerd worden in den Konink-lijken Schouwburg in Sepîember 1914. Men ziet dat in de loopgraven, het ras der f Belgische toonkundigen niet is uitgestor- | fen. jETT£RZSTT£RS garr^il^iSL" Ooplogs feijd! BELG1SCH FRONT 7 Mei, 20 uur. — Niels te melden. Hârdaelkigfi daitscha tegenstasd 0m Grasiise 7 Mei, i5 uur. — N.O. SOÎSSONS en CHEM1M DES DAMES vieien de Duitschers onophoudend aan.Wij hebben vier uieuwe divisies opgemerkî. Tegen CRAONME, HURTEBISE en op de hoogte van VAUCLERE was de duitsche reactie ^eweldig. De gevechten zijn heelemaal in ons voordeel afj-reioopen. De di i sohe aanvalsmassas ondergingen bloedige verlie-zen en wij namennieuwe krljpsgevangenen. De toestand fn Rusland Er is eindelijk kentering gekomen in den warbo I waaruit geen mensch meer wljs ' kon worden De socialisten die een afzon-derlîjken vrede wiîden, hebben op t laatste duimpje moeten leggen voor het krach da-dig optreden van het voorlopig bewind Mi- ' lioukoff, de minister van buitenland heeft de socialistische leiders kunnen overtuigf n het programma van het voorlopig bewind aan te kleven, i . | Uup j De Toestaed op 8 Mei 8 uur . f Da Frarseta hebbia m 16 Ipril tôt Mes ; 29,000 K"pgeva5gtD pomefi PARUS meldt : De Duitschers bleven stil op het aanvalsfront van LAFFAUX en CHEMIN DES DAMES. Naar HURTEblSË en om CRAONNE wîs de artid-'iestrgd zeer hevig. Luidens verklaringen van duitsche krijgsgevangenen heSben vier versche regimenten stormgeîooppn Ze werden heelemaal uiteengemaaid. Sedert 16 April (ot heden hebben we niet min dan 29.000 krijsrsgevangen geno-râen. j Verwoede duitsche aaovalien op 't Engeîsch front \ LONDEN meldt : De vijand heeft een ? derden tegenaanval met groo?e getalste;kten gedaan op onze nieuwe steliingen Z de linie naar SOUCHEZ De eerste aanvslsbaar werd «iteengeschoten op de borstwering onzer loopgrachten, de andere konden onze voor- t uifgaande verdedigingstelsels niet bereiken. Een detachement dat ten aanval toog werd f heelemtal neergemaaid. Gister werden 6 duitsche toestelien neer-gescheten ; drie onzer vliegers keerden niet terug. Een zegepraal in Macedonie Uit Saloniki seint Sarrail dat op 5 Mei de fransche troepen, ondersteund door de Veneziiistische troepen den vijand op een ] front van 5 klm, 0111 Ljumnica hebben ver-slagen en 't vijandelijk front bezet. De Bulgaren die tegen-aanvielen werden niteengedreven. DE ZEVEN HOOFDZUNDEN. VI. GRAMSCîIAP. Bij den koffie moest het pastorken ver» tellen van de gramschap. De Oemelegoeinnaars zijn bekend als ruziezoekers, korzel en lcort uitgespannen. Deken de Rudder wist van hunne vecht-partijen, niet alleen op kermisen danafeest, maar op gewone Zondagen, bij kegelspe! en handboog- schieten. Hun lust tôt proce-deeren is ook berucht. — « De zoetaardigste mensch van ganse h saijne parochie, zei pasior Smits terwijl hij zijn «-«iks-ridonije kraakte, is buiten tijf mijn gebuu? Stanneken Tak. En hoc iicht die nog op'chi • moge de volgende h'stoîie uitwijsen. Verbden Donderdag was Stanneken vroeg opjestaa-i 1 aat zijne bieën n oesten zwerrata.In de nabijheid van de biehalle zat S:an-neken verdoken achter een bezlestruik, bij der band een lange looftak, gereed om den eersteii zwenn te slaan. Hij had daar den g inschen voornoen op den uitkijk gezeten, wat zure aanbessen geëten, puur om nen tijd te dooden, els het hem egen den middag dacht dal hij zoo moeten wegg:»an - oor een stonde. Maar als de zv/e rrn nu juist dit oogcnblik opvloog dan was hij ailes kwijt : zijn kos-teiijken tijd en de bieën 1 INeei:, dat kon nïet zijn, en Stanneken zette sich in postuur tegen buurmans l)Eî<g, zijn waakzaam 00g door de bezlestruiken door op de biekoeve ■ ge'icht. Hoor 1 was dat geen verdacht gehommel in de halle ? / Op den steenweg hotste juist een w;îgen voorbij zoodat hij niet zeker was. Alraeteens sprong hij op als een duivel uit een kasken met een ei mij 1 jankend \an de pijn. Woedend keerde hij zich om, gaf etnstamp in de haag, en... dààr vloog ûo» ven zijn hoofd den eersten biezwerm weg al gonzend hoog de lucht in... Wat was er bebeurd ? Buurmans verken dat losliep in buur-mans tuin. al sfgevallen appelties e'en lungs het hofpad, had zijne snuit door de baag gestoken en met een suork Stanneken in zijne... hakken gebeten. In een oogwenk stond gausch 't gebuurt in rep en roer. Stanneken wilde zijn buurman te lijve doch de smid en de metsers sprongen tusschen roepend dat het laf was efn «anken schoenmaker aan te pakken. Sianneken was gram als een horzel. — « Dan wil ik schadevergoeding, raae-de hij, vijf frank voor den verloren biezwerm, en vïjfirank voor de geleden pijn,,, uw verken heeft geen recht om zijnen souit door de haag te steken op mijnen eigen» dora,[en nog minder mij te bijten. » —« Tracht dat 't verken aan 't verstand te brengen » antwoordde de schoenmaker. — « Wa^rom laatgij het beestlosloopen.. jeweet dat de haag nog niet dicht gegroeid is 1 » — « Waarom kondt ge er niet wat ver» der af gaan zitten ? — « Betaalt ge of betaali ge niet ? » — « Om den duiyel niet ! » — « Dan haaî ik er de wet bij ! » — «Wilt çij vijftig frank uitgeven om een neus te balen, mij goed ! » — s Een neus halen 1 't Mag er mij hon-derd kosten, maar gezult duimpje leggen.» Vrijdag 's môrgens reed hij met een melkboer niee naar de stad achter een advo-kaat, mijn broer, die mij al schaterlachend vertelde hoe hij met Stanneken gevaren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection