De Belgische standaard

602109 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Fevrier. De Belgische standaard. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qb9v11wx0w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

14^ Jaar — N* 14 «885) •* Zaterdag 9 Februari 1918 M *T- ^M") V jï /! f»*jf SsMaStëfi •sisi foiua? * niiii» feSi jÉ i*aawfcK g=ff II k-'iatS3.«Hs 5 . ! M*I S*Ii*t9s '-1 • î te >tiè** i 3 Qiàfid If. ï.JS I -jsftitadi® ».$» aaaas-iss B>*S mit»* 'ïlaaiS 1 fr.jfcjç E antaie* ^,sv fS5?«d» fjir «v:Sc- 1- 'I __v DE BELGISCHE STANDAARD ., -nr,-.^7.^gy 1 y."... ..■M-.or-nw^V --^^^o^T7Tr^nrT| êiwiJlipT* ^9é#w mM® & Mr CzQKilla BEnoijs m?à&m 3u7H|U8ieS Klsine aaskoa- digiagee I S.StSi. de r«(«) a^nuij— SSOLÂUBII «WilgeE* ov*r*«i-fcoaiât.BBxjSa* t**U SttdtH&këM : Mâ S. Bdpate, L, Dijkm, P» Bertrand Tas te Mdta| Dr Ym da Pcm, Dr. I. Van Watiîyae, JNial FïlHaart, Dr L. De Woîf, I. Mmoas, 0. Wittes ".v« H. BtcEi, Hilarlan ïhana Opvoidingkwestie. Oader de hoofdog : Gsisdieaat «a nxaat-«chappslijk laven, zegt F.V.D.H. ia *ijn gerofgtrckkingea : « Het ciierejrôts ca naosl-zakelijkste werk is de cpvcedtog dsr jeagd, de'scbe' a.» Scbrijrer zegî dst de gifien vaa liefittdigsieid etist en voo?*l tj&ar d* icholea moetoa gaa». indsr^aai dat il nooàiakelijk. geld ia «r ia kort. Om een goed, degelijk oaderwijs te kanaen feTen, saoet mea orer «ea voldoead mater iaal be-sohikksa : boekea, preatea, kaartea ea die* meer, ca dat ailes kost spijkers. Vcle eoho-i«n stoadea daar als 't ware a!i geraamten. Dit tekort aaa oaderwijsmidddea dieat daa aangevald te wordaa. Heel waar 1 Maar er is eea aader tekort, daakt me, j dat v«el meer ia 't oog spriagi ; eea tekort dat we oagcIokkigHjk somt moeten bestati-gen bij het leerpersoaeel ielf,feen tekort dat Mor betreareaswaardige gevolgea heeft tooï het kind.We wiilea aiemaad persooslijk be-knibbelen, we hebbea het rcerai oyer het . «yiteîm raa opleidiag. Dit tekort,waar 'k raa •prekea wil, is 't volgeade : Oas leerperso-taeel il ia 't atgemtea te weiaig opgeleid om als oprosder »p te tredea. Mij duukt dal onie nôrmaalschelea zick daar te «reiai| •m bskommerdea ef, ia aile geval,dea aoo-éigea tijd scheuen te misses om er aiob k nede bezig te hoadea. In 't algemeea xija [ de nôrmaalschelea aeg te r«el schoiea ? aa [ luiverc weteaachap tôt het eiade der sta-t éiejarea toe. De aermalistea komea er gewooalljk ait met 'a heelea heop stoffe om t te oaëerwijaea, maar met heel weiaig | materie om de kiaderea op te roedea ea r nochtaas is de opvoediag het aoodza- [ kclijksSe deel aiet raa de ouderwijzerstaak? Ge^daak, we sagea eeaige »erbetericg I it laatste jarea vôôr dea corlog ; ea sem> [ mige aormaalseholea haddea reeds eeaige I gosde rrachtea Teortgebraoht. Nog iets 1 Waarom mogea de josgens, ; dit lioh tôt oaderwijaer wiilea gerecd m&-! kea, haa aermaalstadiëa slechts begiauea I aaa i5Jaar? Waarom mogea j*ij die aiet ' aaaTaagea vaa aoohaast sij han&e Isgere klasssn gedaaa hebbea? Zes jaar ware | warempel niet te Teel genaagd em joage-| liages op te ieidea gtot ooderwsjzars-opvoe» ders ! Gedareade die tijâsra>^te zoa mea ^ tea œinste de gelegenfceid vi^sdea om wat i meer en Lgroadiger siel~ ea opToedkaade te ferea. ' Zoa de taak Tan dea joageliag, i cens als oe^erwijzer gepla&îst, «aogenatner ; mak«n, het kiad zea er wal bij -varen en de Bo»3t»chappij zoa er «en weldoeadea ^ iavloed ?aa oaderviadea Gaston Rombaut I DE TOESTAND Of UOlSCe 6EB1ED rJUaaaaHMMMMHMMBHOMaBMaMBHMB 0 ' : I I I î i > \ . > k t • . ; ' 5 s 't t-'- W%t ? I 4 r.v ^ Z», +.X »•> 'f* ... t i t r ■ i l t : i i ! De eewenoifle Staatoàige, Gaûsâienstioe enQiËstie-Wnsen mssclBD Yiaanûeren es de Briiscbe eues. V III. Britsche Heiligeo in Vlaaudereri (Vervolg.) H. Walburga, dochter raa ^ea H. Rij-kaard, ko-.ïug der West-Saksers in Eagelaad. Zij trad ia het klooster der Beaediktijaer-zasters te Wiaberae, «ertrek later met 3o gezelliaaca over Autwerpea aaar Duitsch-laad en stichtte er het klooster ran Heidea-helm. Zij stierf aldaar ia 779. Boadewija met dea Yserea Arm verkreeg hare relikwiëa ea die harer heilige broeders Waaibal4 ea Wiliibald «an koaiag Karel dea Kale ea sohoak ze aaa de 0 L.Y. kerke ?an Vearae, die ssdert diea St-Walbarga-kerke werd geaoemd (870). — Daeios11 De Z. Idenbaldus' Stock H. tJymelinus, bloedver^raat Tan dea H. Rataoldas, heskomstig ait Schotlaad. Hij oatving de H. Priesterwijdiag ea orer-leed te Vissaaakea bij Taieaeu, waarschija-lijk ia 799 (Molaaas) h Dustan, bissehop Taa Glasgow in Scholland. Hij vlaehtte ia 964 aaar Vlaaa-derea Toer de wosdi vaa Edelgisas. Araalf I de Groote, bood hem de gast-?rijheid aaa, ea aa zija terngkeer oader-hield hij met hem eeae zeer Tertrouwelijke briefwitssliag. la het British Maseam te Loaden, bewaart mea aog eea bandtl dezer brierea " Epistolae Arnulphi ad Dunsta-num Archiepiscopum (MS. Gotton, Tibe-rios A, i5, f* i5g). In>een aijacr satweordea geeft da Heilige Toigeade Iefspraak «rcr [oazen Vlaamschea graaf " de faam awer liefdadigheid ea gce-de werkea is a.ovcr Eageland Terspreid Dr Stabbs " Memorials of St. Dunstan". H. Thomas van Kantelberg, aarisbis* sebop ea kaasslier raa Eageland. Hij vlaehtte Toor Headrik II, kwam aaar Fraakrijk ea heeft 00k ceu?gen tijd in Vlaaaderaa Tei'bleTea (1164). —M. Weaie iail Bruges et s es environs " bewetrt dat hij de kapel Taa het slot van Maeie z^u gewijd hebbea, ea Saaderas, dat hij op het k&sUel ran Tilleghem rarblerea he«fi, waar op aijne gebedea eeae woaderbare bren oatsproag die aa aog de St-Tfcomas-breu geheeten wordt. — Daclos " Bruges, Histoire & Souvenirs". Morris •' The Life and martyrdom of St-Thomas Becket" (i885). Z. Simon Stock beiocht Bragge ia 1264 waarschijaiijk ter gelegaaheid der stichting Taa het Garmelieteakloostcr aldaar. — Weale et Obituaire du Couvent des Carmes à Bruges Z. Joannes Soreth, Algcmeea Overste der Orde, verbleef aWaar ia «te jareu i^53 ea 1468, ea sette er sijue handteekeaiag eader verso'aeidens oerkoadea. Z. Thomas Mor us, Groot-kaaselier Taa Eagelaad, vereerde de stad Brugge rier-maal met eea bezoek : ia i5?4 kwam hij OTer met Gathbertns Toasiall, aohterca bissehop Londea ; ia i5i5 vergezelde hij het gezgnischap ?aa Headrik VIII aaa d«a prias ?aa Castilië ; ia i5ao wederom ea ia 1621 met kardiaaal Wolsty. Het wai te Bragge dat hij sijae ?erhan-deliag opstelde orer het aat der Griekcche taal. — Brémoad f< The Life of Thomas More IV. Eogelsche Kloosters en geestelijke stlchtiogen te Brugge De Kerk dtr Carmelieten. la n63 kwamen de Engslscht Garmelie* < tea dear Braffe. Grarin Ma^arstha, moc-der Ta» Gwijde ts's Dampierre, sehonk haa d&sr eea busder ^roasis. Het j&ar daarop bezochî da Zslige Stîaon Stock de stad Bragge, waarscbijùlijk ter gelegeaheid der stichting ?aa het eteaws klotster zijner orde dat ia 1265 verrees op groad waar an het St-Leo's gesticht ea de bronwerij " De Braadhaek " sieh bevindea. la October 1264 kochten de paters eea goed " prope Rollewech", op groadgebied Tan Ste-Krais, en dea 24 Febraari 1288, een hofrtede dieastdoeade als potteabak-kerij, gelegen tasschea daa eigeadom ?an Jan Taa Dordrecht en het hais raa Avezoute Blaackaerd, saidwaarts raa haa klooster, tasschea de<ss laatgie ea de Reie. Daar beawden aij eeas kerke met drie bsakea, i5o Toet laag op 80 breed, Tersierd jmst eea torentje. De Eagalsche en Britsche aaties haddëa er kaane eigeae këptUea, met eigeo doep-Toat, waar zij hnnae kiaderea die te Brugge het lereaslicht zagen, lietea kersteEea. De Zalige Joaanes Soreth, aigemeea orer-ste der Garmelietea bezocht de Bragsche stichting ia 1453 ea 1468 ea oaderteekeade er rerschilleade oorkoadea. Karel II, koaiag raa Eageiaad, was aanwesig op het Pro-Tiaciaal kapittel ia i656 waarop de thesis der Eeahsld ca Drieraldigheid vaa God Terdedigd werd, De Oadheidskaadige James Weale Taa Londea gaf ia 1909 het Doodeaboek ait van het CaraaelieteQkioostcr raa Bragge ia de " Annales de la Société d'Emulation Daaria wordt 0. j|a, heriaaerd aaa de stich-tingea vaa Joha Praey, " qaoadam ciTis et mercatoris civiîatis Loadoniarnm, régal Aaglie " ; Thomas Stevias, " qaoadam ci*ia et mercatoris oivitatis Liacoaieasis, regai Aaglie... missa ds r&quieœ, cum 4*r aereis ad ejas sepuiciata, qaod est aate Capéllam Anglicorum juxta jauaam terris "... ; Williaffl Kyrir, " aaoioae Âoglici, ctvis tamea Bragensis De Scliolsche aatie hield er eea jsargetijde op 4 Septsm-ber, voor hars iandgeaootea ta Braggs orerledcu : " Sciendais, qaeà conveatas " obligatar qaarta {die Septembrls csntare " vigilias triam lectioaam pa choro, et ia " cra*tina missam de requiem ia Capella " Scotorum, cum 4*' caedelis st j 1b. can-" «îdaram ai offsrtoriaaa, pro caaotis fUe-" libas aaimabue, ex ordiaacioae cujasdam " de rote persoae, ci vis Brugeasis, non ao-" miuate ; et tsnetar eonventas ponere " discam tredeclm Jprebsadaram, qaelibet " prabenda Talsas quator groscas, c!s qai-" bus Nacio Scotoram recipiet sex jsigaa "seu prebeada^, et similiter cloricus Ca-" pelle recipiet anam prebsadam ; conTen-" tas aatem reserrabit et retiuebit sibi " alias quinque prebeadas pro fratribns ; et " obligaatar dicti capellaaas et clericus " ejas dean&cisre Nationi Scotoram ssrvi-" ciam fisadam." De Kartuizers van Shene, De Eagelsshe Kartuizers ran Shene, Tlachteade voor hanaen walpschen koning Headrik VIII, kwamen ia i55g over naar het Kartnizenklooster van Gratiëadale te Ste-Krais bij Bragge. In i56g boawde men haa een klooster in de Ste-Clarastrate op groad geaaamd " 't Hof Taa Roye " of " Gistoerae Zij Tenbl«vea daar tôt ia 1578 toea de geazea dese arme ba?!neiia-gea aadermaal ait Bragge wegjoegca. ('t Vervolgt) R. A. O'FLANDKRS. -7 r*nr 1 m» ait a !■■■■■■■■■—— ■ Ooplogs tljciïngen BELQISCH FRONT 7 Feb 20 uur. — WedeKijdsche veraie-tigiagsirarea «p de atelii^gea vaa Niea-poort en Diksamick H edea zwakke artille-rie-bedrijvigheid, aitgeaomea ia de streek Tan Merckem en Diksmaide. e Franck-iBgM fait PARUS, 7 Feb, i5 car. — Hevig kaaon-geschut N Aisne, op de Maasoevers ea in Oppsr-Elzas. la Ghampagae gelaktea wij eea fcacdslag N. Moat Tetoa. la Elias Ter-ijdeldës; wij daitsehe rittea. LONOEN, 7 Feb. i5 aar, — Wij brach-t a krijgsgeTaagenen op bi»st een haadslag 0. Armeatiè^es Artillerie strJjd om Kame-rijk.De Eiigeische vloof beschiet Oostentfe Uit Amsterdam wordt gcsciad dat een Esgeisch smaîdeel de ha?ea ea de werven » an Oosteade heeft beschotea. Twee dait-sche Yiiegtosisteilsn dis paogdea de schepen aaa te vallea w^rdea aeergeschoten. Nieuwe itaiiaaosche politiek De italiaansche bladea hebbea in de laat-ate dagea eea nieuwe hoaiiag aaageaomen iasake «le poHtiek te rolgcn met SerriC eR Griekeclaad. Mea heefc dea iadrak dat Italie met deie beide laadea eea a&npessiogxpolitiek zal Toerea ia de Adriatiscbe zee ea ia Albanie. De Vredesonderhandelingen te Brest-Litowsk De Tredesonderhaadelingea wordea te Brest Litowsk voortgezet. In eea redeToe-ring heeft graaf Cseraia de aieawe repa-bliek vaa Ukraaie, door de afraardigiag vaa J iï verdedigd, erkend. De ceatralea zull'. ia iast Ukraaie trachtea vrede te slai ssnlks zelfs tea koste vaa Patro* gra- miîs de overste iaa de Ukra-aise, aardigiog aaa Trotsky het recht bet^i ; • te sprekea ia naam vaa Rasland.. Plfilaod, Poieu te Brest-Litowsk vertegenwoordigd Thaas wordt het stellig bevestigd dat Fialaad ea Pôles officiel bij de Tredesoa-derhaaieliagea va» Brest-Litowsk vertegenwoordigd sija. De poolsche troepsa ia't rnssisch leger Ingelijfd waren , hebben eea zelfstandig leger gevormd en Krylenko, de door Lenine aaagestelde opperbevslhebber van 't rassisch front, met heel sija omgs?iag gereagen geac»jS3u Het grondgebied Polen wordt thaas door het poolsche leger bewaakt • Detoestand ia Finland — In 't Zaldea Tan Finlaad heerscht een echte rcvolutie. De Msxlmalistische benden zondea thaas tegea Helsiafors, de hoofdatad, oprakken. De Finaen hebbea reeds her-haalde malea slag geleverd. lAaalste Uui« PARUS meldt : Eea dnitsche aaa val op onze Toorpestea N. Graonae werd afgesla-gea. Drie daitsche handslagea op de M... ca ia Elsas werdea afgeweerd. LONDEN meldt : Vrœg dezea morgen hebbea de Eagelsche troepea Z. 0. Qnéant een rit gepleegd. Een daitsche rit W. Lu Bassée ea N. W. St Quentin mislaktea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection