Gaston Rombaut

Gaston Rombaut

Après la Première Guerre mondiale, Gaston Rombaut se fit un nom dans le mouvement flamand. Il s’engagea en tant que président de l’Union des Vétérans Flamands et il devint le maire de Sint-Amandsberg en 1941. Pendant la Grande Guerre, Rombaut était stationné au front de l’Yser pendant quatre années. Là, il donna des cours de français, de néerlandais et de mathématiques aux jeunes soldats et il publia un nombre de petits journaux.


Blog: 'Sociale bewogenheid aan het front: Gaston Rombaut'.


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

De Belgische standaard

14^ Jaar — N* 14 «885) •* Zaterdag 9 Februari 1918 M *T- ^M") V jï /! f»*jf SsMaStëfi •sisi foiua? * niiii» feSi jÉ i*aawfcK g=ff II k-'iatS3.«Hs 5 . ! M*I S*Ii*t9s '-1 • î te >tiè** i 3 Qiàfid If. ï.JS I -jsftitadi® ».$» aaaas-iss B>*S mit»* 'ïlaaiS 1 fr.jfcjç E antaie* ^,sv fS5?«d» fjir «v:Sc- 1- 'I __v DE ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftLen Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Instructiecentrums van het Belgisch Leger (i° Vejvolg). II. — In Frankrijk. In het begin (1er Oetobermaand, liad de Belgi-sche ...

De Belgische standaard

— IM * 46 |$l6; t.i'rf f4 Dinsdag 19 rt ittia ■jnnbmbntbm ^ > loor Soldaten ; j aactd fr. I,a5 | j wnden a, 50 || iuod«n 375 j'1 -°~ h et Soldaten i { a 't lauid. f j »and fr. 1,75 | naiden 3,50 • ascden 5.25 . Ç—■ .. liten 't laod: aand fr. a,50 ^ aanden 5,00 aanden 7,50 — S DE BELGISCHE STAnDAARD ■ji hâa QetqmiUa Mw&zm ...

De Belgische standaard

si riuf ■"*** fi * 99 Donderdag 23 Mei 1918 . " >m##Xin VÊ&sm *&£& i fABOHHBMBHTBH i —0— VcarScîdatefc x œaasd fr. 1,35 a maaadea a,50 3 ;maanden 3,75 ■—o— Hiet Soldâtes la H land. X maaad fr. 1,75 a maaaden 3,50 3 maaadea 5,35 Buiten 't land: I maand fr. a,50 a maaadea 5,00 i MAmk DE BELGISCHE ...

De Belgische standaard

Aboxvbubhtbk '■ -t* -o— ▼oar^SoldaUn Z ntand fr. 1,35 a aauaden a, 50 , S oi&aaden 3.75 Hiet SWdaten | la 't Itnd. 1 maand fr. 1,75 a m*as«len 3 50 3 »a*ïidc*. 5,î5 Buiten 't ltnd: Z maand fr. 9,50 1 • maaaden 5,00 Opstil t Baiwir Till* " Ma CofuiU»" Zesedijk DKPAKMH Kleine aankea- diglngen : 0,25 i. de regtl RZOLUUN ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND fïlSHïeaS : I. Ssôfiktfzàûî ta Ji. Vmp**t Belgisch cl&gblad. T^rscfaqueiie ùp r ! ,de (iagen der week «psfsî oe Beheer : I. KAECKiLANBT 91 rue Neuve, CUiUS ASOKWSMSïs-srsîîai .«"Va» £as«usfl SSeïjçà® &«'*& Œv&aBari$tt. S.3S S«g«a»Sï«S«IS®SSaatf f&r t3eimca&m<r « MO «► ...

Vrienden ondereen

Goedgekeurd door de Censuur. — nr 1219 -—17-8-18. G. z. J.-C. nr 4 VRIENDEN ONDEREEN Opstel: GASTON ROMBAUT — Z 29 — ie Kie — B.V.L. Briefwisselaars : Voor Hansbeke: Léo Van Driessche, luite nant Z 263, 11 Kie — Voor Aàlter: Louis Thys, Z y6, C.A.V. — Voor Ronsele: Kamie! Barbier, Z 122, g K'e — Voor Adegem A lois Savat, Z 140, ...

Vrienden ondereen

Opstel : bij ROMBÀUT GASTON — BMH — Kroonlaan — BRUSSEL. Hasselt, 1-12-18. Waarde Vrienden, Na lijden komt verblijden ! 't Is omtrent één jaar geleden dat ik ter gelegenheid van 't nieuwjaar U allen mijne beste wenschen kwam aanbieden, waaronder bovenal een blijde thuiskomst. Die groote wensch is vervuld en elkendeen heeft nu, na een ...

Vrienden ondereen

Goedgekeurd door de Censuur. — Nr 946 — 29-6-'i8. G. z, J.-C. Nr 2 VRIENDEN ONDEREEN URSEL — KNESSELARE — OOSTWÎNKEL — BELLEM ZOMERGEM — ADEGEM — RONSELE — AALTER CHRISTELIJKE GEDACHTEN Nog blijft steeds de oorlog voortwoeden met zijnen nasleep van t ellenden en immer groeiend geweld. Reeds vier lange jaren is het nu, dat wij van ...

Vriendengroet aan Oostacker's oudleerlingen

Goedgekeurd door de Cénsaur. Nr loi3 - 14-7-18. G. z. J.-C. VRIENDENGROET A AN OOSTACKER'S OUD-LEERLINGEN Oorlogsreeks 3e jaar Nr7 (31) Geestdrift « De toekomst behoort aan de jeugd » zegt het spreekwoord ; en in de liturgische zangen van de kerk wordt er gesproken over « eeuwige jeugd. » Wij staan allen vôôr de toekomst; wij raoeten de ...