Gaston Rombaut

Gaston Rombaut

Teil von

De grote oorlog

De Belgische standaard

14^ Jaar — N* 14 «885) •* Zaterdag 9 Februari 1918 M *T- ^M") V jï /! f»*jf SsMaStëfi •sisi foiua? * niiii» feSi jÉ i*aawfcK g=ff II k-'iatS3.«Hs 5 . ! M*I S*Ii*t9s '-1 • î te >tiè** i 3 Qiàfid If. ï.JS I -jsftitadi® ».$» aaaas-iss B>*S mit»* 'ïlaaiS 1 fr.jfcjç E antaie* ^,sv fS5?«d» fjir «v:Sc- 1- 'I __v DE ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaierdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't tien of vijftLen Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Instructiecentrums van het Belgisch Leger (i° Vejvolg). II. — In Frankrijk. In het begin (1er Oetobermaand, liad de Belgi-sche ...

De Belgische standaard

— IM * 46 |$l6; t.i'rf f4 Dinsdag 19 rt ittia ■jnnbmbntbm ^ > loor Soldaten ; j aactd fr. I,a5 | j wnden a, 50 || iuod«n 375 j'1 -°~ h et Soldaten i { a 't lauid. f j »and fr. 1,75 | naiden 3,50 • ascden 5.25 . Ç—■ .. liten 't laod: aand fr. a,50 ^ aanden 5,00 aanden 7,50 — S DE BELGISCHE STAnDAARD ■ji hâa QetqmiUa Mw&zm ...

De Belgische standaard

si riuf ■"*** fi * 99 Donderdag 23 Mei 1918 . " >m##Xin VÊ&sm *&£& i fABOHHBMBHTBH i —0— VcarScîdatefc x œaasd fr. 1,35 a maaadea a,50 3 ;maanden 3,75 ■—o— Hiet Soldâtes la H land. X maaad fr. 1,75 a maaaden 3,50 3 maaadea 5,35 Buiten 't land: I maand fr. a,50 a maaadea 5,00 i MAmk DE BELGISCHE ...

De Belgische standaard

Aboxvbubhtbk '■ -t* -o— ▼oar^SoldaUn Z ntand fr. 1,35 a aauaden a, 50 , S oi&aaden 3.75 Hiet SWdaten | la 't Itnd. 1 maand fr. 1,75 a m*as«len 3 50 3 »a*ïidc*. 5,î5 Buiten 't ltnd: Z maand fr. 9,50 1 • maaaden 5,00 Opstil t Baiwir Till* " Ma CofuiU»" Zesedijk DKPAKMH Kleine aankea- diglngen : 0,25 i. de regtl RZOLUUN ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND fïlSHïeaS : I. Ssôfiktfzàûî ta Ji. Vmp**t Belgisch cl&gblad. T^rscfaqueiie ùp r ! ,de (iagen der week «psfsî oe Beheer : I. KAECKiLANBT 91 rue Neuve, CUiUS ASOKWSMSïs-srsîîai .«"Va» £as«usfl SSeïjçà® &«'*& Œv&aBari$tt. S.3S S«g«a»Sï«S«IS®SSaatf f&r t3eimca&m<r « MO «► ...

Vrienden ondereen

Goedgekeurd door de Censuur. — nr 1219 -—17-8-18. G. z. J.-C. nr 4 VRIENDEN ONDEREEN Opstel: GASTON ROMBAUT — Z 29 — ie Kie — B.V.L. Briefwisselaars : Voor Hansbeke: Léo Van Driessche, luite nant Z 263, 11 Kie — Voor Aàlter: Louis Thys, Z y6, C.A.V. — Voor Ronsele: Kamie! Barbier, Z 122, g K'e — Voor Adegem A lois Savat, Z 140, ...

Vrienden ondereen

Opstel : bij ROMBÀUT GASTON — BMH — Kroonlaan — BRUSSEL. Hasselt, 1-12-18. Waarde Vrienden, Na lijden komt verblijden ! 't Is omtrent één jaar geleden dat ik ter gelegenheid van 't nieuwjaar U allen mijne beste wenschen kwam aanbieden, waaronder bovenal een blijde thuiskomst. Die groote wensch is vervuld en elkendeen heeft nu, na een ...

Vrienden ondereen

Goedgekeurd door de Censuur. — Nr 946 — 29-6-'i8. G. z, J.-C. Nr 2 VRIENDEN ONDEREEN URSEL — KNESSELARE — OOSTWÎNKEL — BELLEM ZOMERGEM — ADEGEM — RONSELE — AALTER CHRISTELIJKE GEDACHTEN Nog blijft steeds de oorlog voortwoeden met zijnen nasleep van t ellenden en immer groeiend geweld. Reeds vier lange jaren is het nu, dat wij van ...

Vriendengroet aan Oostacker's oudleerlingen

Goedgekeurd door de Cénsaur. Nr loi3 - 14-7-18. G. z. J.-C. VRIENDENGROET A AN OOSTACKER'S OUD-LEERLINGEN Oorlogsreeks 3e jaar Nr7 (31) Geestdrift « De toekomst behoort aan de jeugd » zegt het spreekwoord ; en in de liturgische zangen van de kerk wordt er gesproken over « eeuwige jeugd. » Wij staan allen vôôr de toekomst; wij raoeten de ...