De Belgische standaard

601851 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Mai. De Belgische standaard. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c824b2zf1g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

si riuf ■"*** fi * 99 Donderdag 23 Mei 1918 . " >m##Xin VÊ&sm *&£& i fABOHHBMBHTBH i —0— VcarScîdatefc x œaasd fr. 1,35 a maaadea a,50 3 ;maanden 3,75 ■—o— Hiet Soldâtes la H land. X maaad fr. 1,75 a maaaden 3,50 3 maaadea 5,35 Buiten 't land: I maand fr. a,50 a maaadea 5,00 i MAmk DE BELGISCHE STAnDAARD ®pstel £ Bhii Villa " Ma CoquilU Zeedljk DE PAKKK J Klcine aanko digiagen : 0,251. dereg HEOLAMEN volgeas ovor eenkomat vîiaiasaÈasBc 'ssy -Î-* - -v - — ^ T ^ - ^.-SWr' j febic âÊedewmcksH i «♦ «eîiaîrs, ^ Hajkaff, F2 lartïusd faa ê& SiMiti, il? To da Psres? Dr. #. "f«* ie Waefityaa, J«al filliisft, Or &. ïîa Wolî, S'i Si»#*#, O» Wattai, Aàv* M. M, Mflai£e& ïàan» Het Vred^svrsagstu IEN BELA^eRIJKE RED \? h. TVT MINISTER BALFOUR Het is w-i k<sst$??k«ne".d itt, ©p h oogenblik dsî eea duitscà offeasief v< wacht w©rdi, ia engelgche suinister v buitenlandgchs aanggl sgen hedan, M. B f©ur, het r@o«ig geoordeeld heeft, 4e vi desiazichten vaa Engcia&d bloot te Isggt De gewezes miiiister Raocioam om rroeg de Engslschs Regaering ©ver d berachtgewordea brisf vas des Oeste^rij sches Keiser aan Sixtus vaa Bourb&n. ï wik'e cl. wetea indjisn die bris! ter kmi reerd gebracht dar engtlsche en smerika* sche regseringea es vrosg waarsm de s derhasdeiisgen stop geset werdeir. Was oit redsQfiï van suiver territoriales sar« Vroeg Fraakrijk de feroggàvè van Elsi LothariagsKE met de gren* regeliag v 1814? Zoo j», daa mogea 1 4 ossâ ?«irwo dering uitdrakfcœo dat zalke doéleind< onze oorlogsàoaieinàan aitnaken, Aldus Ruucinam. Minister Balfonr ït.â«a âeae gshgsnht te baat om ésn beel vredesprograsiaia ontwikkalen. ' Hij z^gde 0. m. sa aijsa r@r i kwam hic op neer : " Gssien dea itgenvrmrdî- »o Int r-?nati nabn toestaaâ in Europa ' m - «s we of ciea^@ ?r«és8bçws|ii1^"5î met ©ateoesif. die tôt het openen van vr«d€3bespr@khgi ionien knr-ns^ leid«n< '< Inâtsa Tertegenweerâifer# vas de 00 logvosrenste partijea «ag erristige vog?8î Icn mochten doen, daa aoadea wa na overleg met oass bosigenoot®1', insti deeren. " De Ministçr wijâse yerroigsnt uit 0? den brief aan S'xias van Boarbon. 1 eerste engslsche aiiofsîer ®n ëe Koniag vs Engsîand kre>^en hem te ie^^n. Wat liiaa-Lëiharingea bstrsft, ?er?o!^ hij, het la eo©î< in osa g«daeht of ia è ▼an Frankrijk gekamea mv: asrlegsde einien alzoo te ?erstaan (ci hgt tarage ▼en vas den Elsaa iset gresssohëidii van i8?4 ) Na Mfigalopnd te ht; ih: a -ni ds bri van den Oasteari|k«ci».- a keiz$r ûhm i doal fead ds bensgsKeôtsn i« vtrdasls v»at overigtas het besiait i;s gsw«;?sî à fransohe aaie?soekskomis.ss:5, slaot minister «ijn rede mei de falgende woozde? « Niera&ad ao^er ; aa de En relâche regg ring we jioht op eerbare wiizeheï einde n deieu oorlog; «aï msq oh s een mid-nl »e taone om «iit eiade te bewer- steMigen «a <? lailen het aaasemen. De vëfkgyen daeiei den die wij sastrevea, ka^K*n we ma daor voUtrekte lcyaliteit taisscfeen ai bon^genooften beFsjksn, Wat hool^zaak i il het sî«ede aanëachtig o ïwepn vs onse gemeenscbsppsiijks éoskiïî.den en h wederzijdscb vertroawea van aile bsadg ooeten, » Het fait dat se geweïea eerste Minisi A*qui(h, die sin#s zija sftreden tegsa h engelscn œïaisi«irJ® stond, sï|nfc i^stemmi met Baifoor betaifie, i'i sen teekea est Engelsche regeering eea kersierbg dat raaakt ep 'i gsbis der mter^ ioîMle po tiek. Ws wilieia i®a oorlog »p eerbtrs wij eisdig«B,hoe eerder h#e liever., -»gî Bsîfou Maar daarom moaten ws sweds tut 00g ho dea op 08i« rerheves® ^celeit?^?a- M«ar welk* sljn au f-r'ï j ; o<-is dot oiaden, op daideiijke masijtf omschre^e' D®t soab«t vraagstuk vési '"«t -eeiirou-âigesj weisn wat we wiiien. Tôt mo toe werd « | i a!!«g steeds beel vsaf en voer e?k îsn^ sf ËzonderHjk weer^egeren. Wtiku s<ja du die geEneasarssppelijkë dosiein^cn ? E^ in Putfgchlaui ? Is men dsar 00k ga st?Id tissas *reds te betfaohiea ? Gaen aekes heid heeft mea desbgtreSende, Wei wae . mea éat Duitschlasd ?rede seodff hee?< :S> • Masr is het thaas daor de snkeh militasr ksa behaalde vooràselen niet Tsrblind om il •" | plaats van een vrede door vergelijk, eei ®" ; vrede door xegsvieren te willen aestrevsn la alis geval, rijkakanssiier r»n Etrtiiag j die een persgesprek veriesnde ssaea bîriijQ I achen berichtgever van het Weene" ^sf biai " | Ae Est, verklaarde. #. m. : " | " Oazs begeerte is den ?rede ie batraoï " 5 i tea en hem te behsaèisn. Ik ben nog opti j xalat gstnosg om te geloovea dat de vred ? ; dit jaar ?al gssleten worden," la deae begeerte festeand op de macht | Dst vergiet von Heriling te zeggen. Jaaj iS' î mer gmorg. Voor Aadré de Vaere. i Eeaige vrienden van dssen gagnenvelde; p kuaetenaar- vrill?" beiaagatelling vrsgci id | voar ses huldebiijk in den vorm van eei te g pïaai«erk, dat aal wordea opgerfcht op h? | karkhof van Kslea. r- j André de Vaers was een onaer meeat be | gaafde j#ngere toonknoaienaars Hij wa o* i de aoon vàa een organist ts Kortrijk, onil S- | ste vm 10 kindsrea en pag had hij op he iû | veld thû dsa ro?na zija eersta iauwsren ge | psakt, bf hij ilat aija mool, v-seibeiaveci g jong levea op het velâ van eer.' KIa?ierspe 11er ^aa «Usreerste gshatte, bekroaad met i hoogste onderscheidiogen van het Genssï 8> vatoriûm t« Bruasel, wss de Vaere zonde 1- twijfel ^eroepen om te schitterea als geei ander in onse Vlaa»schs kunstenaarsws ?r reldr Ik feoorde hem nmrmaien te Leuve: •« en U Bruasâlen telksas kwam ik on^ar 4 bekorlng van zija msohtig tabat. Hij gf iwat sisehts heeî grootan ge?en : diepe ont roeriag. la hem knkds een fij?>gi«7eelige si* «a hij velrstcnd het gsheiss d'e fijage<rceli| heid oek ia ar.derer gsmoei wserkiaak t dsf .i vlndeii» Helaas ' de V&are In niet m«e «a. vreemde g?ar,d bèdekt îhaas sijn steffs lijk ôvefschot, doeh dâViamiitgen sottes de; joiigen kooste&ur nfst vsrfeten en hsn esrea soosla lM hoon. De teekenar Jo Esgïish aaï een aîl«gorisçhe pente, keninj sr | leveres, wsike aïs brkfkaart sal wordem be h sehlkbaar geateld. Verder sullers in oî^Ico s: worden gebrachtkons^aa^ijes met portrs e en Isvenscheta, aoderé mst sm huldadich 10 «an fofca>*s de Msegt, die wSj hier onde? gf s- drokkeo re Geldeîijke bij^reg^a, hos gerin,' 00k a- aija aéér weikoiai bij Ssrgeant majser St sr I Marti», Z 78, Belgiach leger te vgîda. se L Vlamlagen.. «rpdenkt uw kunstenaars ! â: ;"i Emiel Hullebroeck. m I «4 g Ter nagedachteois vas A, de Vaeri s" P Hij zal gevallen rijn met 't beeld van Vadcrs huiikec En van sijn ouden Broel en zijn kloeke Leii CJ- En van zijn trouw klavier, dat hij zoo klaardeed ziag eE Dat Vlaande;en monklend korkte als oaar eêa lie ei in Meie .. I Hij zal geatorven zijn, als sterft een teere bloen fa Vertrapt door ruwen voet ; als sterft een ranke klani Yermoord in rau w gehuil. Op hem verbeidde roetn | Verbeidde Vlaandrens trots. Daar sloeg de hard iï* | dood ID« Vaere viel voor 't Land. Zijn plaaUke is nu leeg en op zijn stil klavier -drupt stille weedom neer. De Vaere viel.... Maar soms nog zpekt zijn jonge ziel Het huisken ep, en streelt de rijkc toetsen weer Dan zweeft daar troostend,langs den boord der Leie ^ Het zeetste lied, het schoonste lied 1 De Vabrb's lied voor Land en Diet, 1 ; | Zijn lied van hoop in Vlaandrens nieuwe Meie I 111 j. Ds mae«T. % VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN IHulde van onza Parlementskdeï aaa onze soldaten t De Beigische parlementaire greep, ver: • derd te Parijs op i4 Md 1918, heeft * s | geade huide-dagerde asn onse solda 3 1 gestsmd : - a « De belgische groep der volksverteg ? | woordigsrts ®n esnatoiea, vsrbiijvsad , FraBkrijk^sa in Onbezet Belgîë, bijeen - kemsa #p i4 Mai 1918, te Parijs, begr i vol bewondsring dgn heldtnssosi der I gisebe troepen Ah onder 't geldàs van I -1 «rsïsîe, laite&aat f^rsersal Jacques, ia « -1 aaoval N. Yper, van 17 Aprii 1918, e | vijaadelijke poging habben verijdeld ea \ | krijgsgevaagcnen na^eîi. ? | « En bstrouwsnd ia da aeffi van ©s -1 recktfaardigs saak, drnkt vo®r h@el I Belgischs leger, onovarwinbare wac%t 1 1 het ong-ffchcnden BalgiS, aij^ levaadig f gevo-ilecs van vadarîaadschs gensgsah i uit. > i 1 31 Duitsche hulde aan onze troepei 11 De Disseldorfer Nachrîchten, rusbh 11 van 28 Aprii 1918, schrijft o. m. ia « | bijdrage orer de laatste gevîchtea rc - j. Ypor : s i « 't Is een «rkand 'îit dat de Belgsa, | -1 dur«nle den aftecht der Eagalschen in £ î: | Yperschen stator, de briUchs fltnk e '• | pacte haldhaftigheid gedekt hsbban. > i | Indien het duitsch blad heel en al rec • y aianig aeugeweast zijn, daa had het erbij j e | vosgd " en mei geeden binai den toesta 01 heeft gerad. '' Maar skgea krijgen van î ? I kleinen Belg, ziet ge, dat durven se niet à | kennen. Solo^Slixr H | g ; Gespeeid en gewsnnen do»r Korpor f Galant tegea Vaadsnborre Frans, Verdoi ' Àsfors, DeGat Jules, alien van de moed iî | vierd® jagsrtjas, zeaie compagnie. - i _ I E Br. Isidoor Jadou sï r | van ek Broadera der Krietane Scholea, ? -1 kendiceater te Kaîas, overleed aldaar £ ? i5 Mai. Wi| bc^elen zijne ziel ia de $e -• | den oazsr lezera. B | i Vlaamsche Mengelmaren 11 Uit een bri«f vaa Dr. LAPORTA : ... Wat de Commissie betreft : we n i gea van geeaa valsche priaciepen uitgai b.v. het Vlaamsch aiet voorschrijvea omt er Viamiegea zija dis gsen Fraasck kenns maar eakel en alieen o&dat wij Vigmius zija. Daa, geea atukken-en-brekken vrage Geea twss vakkea in 't middelbaar ond wija : geheel het ead^rwijs saoet Vlaami ' zijn in het Vlaamschs land met ie Frs • ache taal cp het programma als twe«<fe la Nog, da aanwazigheid vaa enfegîe Wal i in 't Vlaamschs laad »ag g^en redsa z: • om mn taalrscht ts vsrmioderèa of ©«s t ^ sa bestuven te verfranschen sf tw-etaiig | msken. De Walen saoeîeti bshaaisld w< : I deaais b.v, Vlamingen hier ia 't Waisaisi : ' Korto® we willesa ala echt Vkamsch | niet als verfrenschi Vlasmsch volk behs deld wordea : wordt dat vaa wsg® da f est dragers ©nrecht toegepasi daa sal de v< , fraasching vsrzwinden a!s anecuw voor | zon want daar ate?kt geen heilig prioch neen, oieta dan graoi* en meedoene onder.... (De Stem uit België} ij>5'i8.) r Het Lied ia df Lagcre School | D* hsec R. De L y 1 ia * Oas V&i .Uni > § denkt dat de Viaamsche mçE»ch?i« h<*i ii< 1 ? onderach^tten oridsî sa .~ean î»Eî?r.k ker . I asn. Het kaa waar zija, deî £«î:e oorigssi p. s daar gelsgea is. Msar sou het de esBfg 01., | zijn ? Zoudea de oorasken, die ik vrosge ;gQ ; esns aaagaf in den a Belgiachen Standaard | niet moeten in aanmsrkisgea gesom» BB. | wordea î In 1 H?:®i seker is het, dat de ken^is van d ge. I masi^k zeer veel helpt om het liei sas Q?X | waarde te schattsn en het dus meer iief t ;e{. 1 hebbea. Immers hoe bster men een geed ;oa ï z%ak kaaî, hos mesr mea sr îoe getrokkes | is. Msar 'k geloof toch wei, dat de kin4g ;S ren oek smaak kuanea ?icdea ia zang son ï001 der muaiekkennii, op vebrwasrde dat mes dea sang kuast?ol aaaleert, jjjg j Toch meen ik 00k dat hst aeer nutt!; het I »oa «Un oss ' voldoende muiiekkeanis te; rsa I haaâ te dosa om de schoonheïd vaa 'l llm 6te ^ bstar ts voeJen en sdfs sm in staat t« ssj: |oek ai secs self een lied aan te Sesrea ; Isi | asder het acheolprcgra^mg schrijft d« ek | men&aire musiekkeaaia voor. 1 | Masr wat asageiseri ? Csjiwmusidk 0: ®er I notwnlusiek f De heer Tijsmaas st®nd v®®r i8a al 't cijferîsiusiek vsor. Mea beweerie da: ad gemakkelijker aanleert dan nsteama ziek ; weer aadeien bevastigsh dat 't gsst re. weinig moeiiijker is dan^'t anders. Vas '1 les anderen kant als er liedjss uitf gaven wor aol den, is Let geweoafijk ia aotsamasiek, m daa staan d« jongeas daar m«t hçt aaege< bt. le§Fda cijfgrmuaiek. p. 't Zeu me groot genoegen doea — en aaa nd vele aaderea aog miggchi«?a — mecht® il leîS daar bevoegde maaaea o?®? hoores, opdal be. we goed zoudes wetea waaraan on s te hou des, eeas îerug ia oaae klaags. L Gaston Rombaut. ^ - -• ~ ' v - jtK. ■.. . ... *ck 't Belgisch geld niet gangbaar & in 't Belgisch h$Mt W« eotvasgen volgsad bmfje dat w« I graag @?«rdrukk«u. 't h «est 2kos ail? mis?erstaad te verâsij/grt, ie- Jb eete Heer, op ' be- Gij ge©fî aaij de gehgenheid aaa ©asi dappere soSdatea bskead îs maken,j» aaroni wij hua ia oaaa magsaijn^n Fraaach gelé vragsa, ia ruii vaa *î@ Euttigs voorwerpsVt die wij hua vesschsffe©, Ik daak «r u sseï om. Het saoet u bekead gijn. dat de goldij in Frsagch geld moet uitbetasld woraen m dat degesea dis g?lde!i]k door eeaen blosd?er-10- waat of eeaea vri«ad gehclp % wordefe, 99 m, »^aa! op ioo,hoane geidseaasien uit Frâafe-;at rijk oî Eïîgelaad oniva&gen, (B4 Ter verbeteriag van ee» ower bewerivgas CJ. kaa ik u o«k" bsvegtij cn dat onse k«tp» warea mis nooit door âsa heer ministsr aj Vaaderfelds beaorgd of geaoadrîj wordes ; sr- dat «îjze aankonpea gedaaa sijn in Duin-ch ksrke of in Lsndea. Mogst îk dus de wisse-in. liag der Bclgische bankbriefjes, die ik ,1. œogslijk z»u oat^aEgce, bftsleBj il- g ou aQ gsiîcopt aija den teger^woordigea prsjs on-[ja ser keepwarea te «erhocgea,#0 ik vraag het iQa o, beste Heer, wie e®o er aan verliezeo. De ï soldâtes w*!cn. dat wij aan des l«sggten >r< 1 P"Ja mofslijk verèoopea ; tS\ wef.es cok igj, f dat v?ij 't beste mat hea voorhehben, ea dat ejL f aij altijd ia «lie ?ertroswgs tôt osa mogsn 1E. | komes. | Bri begîoit springt in 't 00g, I Oat?sKg, beste Heer, de uitdrskklng ^ 'i mijner goede ge^oelens» j A. STOEFS, ^ | Korporaal r ' | Afgevaard'gde ep 't front g van de " Gifts for Belgian Soldiers ,, | en de " Appui beige. „ Ikaaiste- Ouf BELGISCH FRONT j $ 21 Mei, 20 uur — D» a^tiU«je-b«drij-" ; *i|heiiî w»a groot ge^ureade de isafate 24 * • ar«n. Wij vqerdea vçrBietîgis4gs?crcn oit * «0, neoi?al(geerdes de vi|*adelijfee bttieriien. 1 | Ons vliegwezen bood osa bieria groete * i; ha!p De ïjjasd vosr s bsgchfetirgea van ; laagea dr»cSit uit en wïerp bossmen ©p de f alrssk .'cMervraarts het frost. Wij voerden op ses 'f^e Wïjae weerwraak ait. r ;i " S 3 ; » * s » 31 In de laatste dagaa is er groote vliegerg- be^Fijïig&tfd gswsegt op hesl het front. De - > Bdgische vliegeïg «;ebb«a zlch op eaa achit- ■ tëreode wijsè oalerscheides. Adjodast De î Meulemggfîsr scho^t aija tietsdes tejesstre» t rer Beer, Jaa OlieslagéTs zija zssden es ees i aadar BcSgfsch viiègér schoot drie drsak- f, ballons ia brand. M ; ïn afwacbtîsg van het offeosiêf « •' Pari j s 21 Mei 20 uur. Art Hier ie-s tri j i in | de sireek ?aa Paemses Attisa ca Z. de Avre. Patr#cilje-rsrk«auiage.Q op de reefaier Msag-1 jj osver ea in Loralaee, ; | Parijs 22 Mei 7 uur« Gaea iafanteïie-. | «s^eâtea. Artillerie strijd Z, de Somme, , | op de Oise sa iu é® Vogœsen, 1 f Londen 21 Mei 20 uur, Gister svoad I heeft ggn fcataljoa vsa ^ea sumy-rïgimeat eea plaatselijken ;saà?el N. W. Meereghem fMir'?î!is) oitgsvoerd «a oazs steliiagea vgr-beterd, 3okrijgs?f îvaegeîs«a met 6 »acbine-gew«r*a bl&rsix in oase bandes. Eea gawel-digs! tegentaa7al werd door ons vuur ver-brîjaay., Z 0. Air ehi |«luk;ea g( \ rit 18 nit te voer«a. De vijandeli]ke ariitterie was mtr bsdrij-vlg In leà mcîov vaa Albert, rorid H«boter« s ne sa tegsn het b®scfe vs.n Niepkerke en | :j r«ad Meteran. Zij wag bedrijviger îusschen | de Scarpe ea de ho©gîe 74» (N, Lbss ) — Is de sîraek N, Bsthuae hield ds vijand zijn | bagehistifigeo met gasobo^gea vol. ^ Londen 22 Mei 7 uur. Duîtschs rities | uitgeïoerd, verleden cacht, In im s^ctor N. Belle, werdea êoo? ie fn aacbs troepen vsrijdsld. i Wij oamen eenige gevangenes tact een ^ œscbiîxegswaer geslareade eeae schermutse» i Iisg nabij «oyslk-s De vijaaë bescheot, ia de streek Locre-Ksmvffisî, het frs^t waar is î muche troepen gisterea aaavielan. Hij sam insgaiïjkg de Ibatîer j-steJiu'gsn ën het aphtergebied oader vaur. NIEUWS VOOR SOLDATEN. Heer D® ^Dorlodot, 4 Priory Gardeas te Folkffston®, Eagland, aanseekt de persosan wier mam feier©nder volgt hem dadelijk te willen achs-jjsreR. Hij aai b«s in betrekking atellea met ega psreooa die naar bas soskt. Cardinal-Logiers, heeft vr«©g«r dsel< gemaakt vas het 3s Muia te Yper. i Glev* Emiel, soldat ie Jggers te voet | van Nevele. I Dansercoer Romain die uit Dcinsa naar 1 Heyst vertrok bij xijn schooseadara. Is in ; Juli 1916 vatidaa? verf-rokkes. !i De Maegd Floribert, lancier ts Bragfe, I gsboorîig vas Hansbeke. | Dupont 'Louis ras Heygt op des Berg. ; | Periot Jotef, jgesdarm Verbeke-Parmentiet, tsfegkhandalaar te f Oest Nieswkerka. LS^ST IN ¥1K3PR1ID t I DE BELG1SCHB STANDaaSO 1 ------ - ■ r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection