De Belgische standaard

728 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Octobre. De Belgische standaard. Accès à 11 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r785h7cv2z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

=*ï§t | Fsf»? &s?eiS3fSM8.' i\ EStàCiJ fif. X«#S )ga&M<3«8 9.50 g mais*» g.ïS (j ■t4**~J (t. jre'ïSJS Soldât»n ; , jg Jss 'î î'» arf : \jl I sritàr.- fif. 1.75 = | a mMtitif, 5.50 g latasise |.3î v ——1~ I 6tvtt*s '( Uiitf ; xmwmd {r. 9.50 | 9 «aaaoésB S.90 •■; QMiBdsa 3«S« ': I 1 •jPâïiîl trA :/] Wl S B H18 B K ÇîtLA « Ma Coquille p, ZB3B!JÏ $gi FÂHKB Kleine taokoa- dlging«n s 0.85t. dis regel KBCLA.MBH vclgtni ovtrtsn-Srotnst.iv. 6r 8 A A fl N *• # Medeverkers : M. E. Belpaire, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Vau de Wo23tyne, Jual Filliaert, Dr L. De Wulf, J. Simone, 0. Wattez, Adv, H. Baels, Hilarion Thans IDE TOEHOjVlST ONZER - KatboMe Sociale Bewegiag 1 We staan voor de toekomst .... De woorden willen me niet ait de peu sonder dat er een diepe zucht meegaat. 'b Stel me den teragtocht voor van eenen onier moedige soldaten van dezen grooter krijg, Hij is landbouwer gewonnen en ge-borsa. Hij minde 't landwerk eu leefde in vrôe, vrij en onafhankeiijk, van zijn eigen haro î haudwerk. En de oorlog kwam... en hij laoeat 't leger vervoegerl. Zij waren jong-gehuwden en hadden gedacht dat ze oui hun jong-zija en hun taaie willen, beter dan iemaad den kost van vele landbonwwerk-iieden konden besparen. Maar welhaasi moest de jonge pachteres het opgeven eu een onderkomen met het dageiijksch brood zoeken op het ouderenerf. Zoo lag de kost-bare grand vier jaren braak, ten prooi aan diep doorworstelend onkrnid terwijl ginds aan es Yzerboorden de jonge pachter zijn wapen sîuk nijpt in de vuist al turend over de hoofden van den vijand been, naar 't geen het zijne was... en, God 2ij geloofd, 't zijae bhjft. Te midden onnoemlijke gevaren bleef hij gespsard en mocht hij 't geluk keuaen van eenei, geestdriftigen terugtocht naar 't lang verbt ide vaderland. De eersté dagen gaan voorfoïj ia onbekomtnerd genieten van het orergeiukkige wederzien. M*ar dan komt weer de zaaitijd eu met hem de kommer voor de toekomst. Daar staat hij voor die wildernis Nc„-js, wat er dan in zijn hart omgaat, wil iï niet beschrijven. 1 * • •••••• Voor al wie, op Gods akker,^ een,per-ceeltj-? hebouwde met iie/cle tn toewijdirig komt eens een zelfde dag. Trmren baat niet. Moed is hier 't orde- woori en betrouwea op God* hulp. * » * De oorlog bracht zoovele ontgoocheîisgen mee d&t we stilaan, indien we niet oplet-ten, asn een cieûwe wereid en aan den onder^ang van den « ouden wereid » zou-dsn gaan gelooren en dat ià noch min uoeh mecr dan zinsbedrog. AUe toekomst berust op het verleden en het is een plicht voor alwie op de toekomst defcki de lessen van 't veileden niet uit het oeg te verliezen. Wiflen we dns dat de toekomst onser Katholiske Sociale Beweging schoon wezs, zien we dan zijn verleden vrank in 't ge-zioht, daarbij rekening hoadende van 't geen de oorlog wijïigde, zoo op 't gebied der feiten aSs der gedaehten. In feite zal de klassenkloaf gewijzigd en soma wel omgekeerd sijn. We zollen nieawt rijken ontmoeten, Hoa znllen xc dien on-verw ichten rijkdom gebrniken ? Kommer-vollt yraag en die ik liever oabeantwoord Isst, asogeziea ik nooit een oo?logSE»jaar bele? d?. Maar we rinden 00k ongetwijfeld vele 'ùeuwe armen of andleren die eeaige sporf m iager daai îen op de rnaatschappe-IIj te iadder. PFaiu sal het zijn de nieawe rijken hun-ne nleuwe phehten aan te leeren en de nieuwe arm«n op te tillen Icor aiie mid-dt'ieiDt* iaeeate armon vinden we h^el wasr-schi^ :: îe-. haudeldrijrenden en iadus triee! a middeastand — 00k daar vele nieu-v/e r keo. Bij de weikiieden znllen velen den weg j^ponîT oude werkplaais niet meer vinden. Bij de laadbouwers zal de toestand mins ongunstig zîja — het verslag van kannanik Luitgaereas ia de batste Àlfemeeise Ver-gaderiog van ded Boerenhond bewijst het — met pïtzoudsriag raa de di p gefeister-j de Yzerboorien. E l tach riog yoor deîes s laa'.aten blijft de groad en daarmeâ de mo* gelijkheid dien weer goed te krijgen. Voortbestaan. Voor onze sociale bewegiog komt dan 't groote vraagstuk : Hoe zooha«st mogelijk aan onze leden de vroegere werkraiddelen terug verschaft. De werkbeurs zal eenen ougemeenen bij r al geoieten en zij vergete niet het voordeel te schenken aan cud strij-ders.In Duitschland, reeds voor den oorlog, waren vele plaatsen van staatsagenten enfcel toegekend aan oud-soldaien of oud-ouder-offieieren. 't Ware goed dit aan onze goe-Ternemeateelen op tijd en stond voor te houden. Een ander gebied van sociale bewegiag krijgt 00k meer belang door 't feit van den oorlog. 't Is dat der veraekering. Zoovele onzer joogens waren hier ofdaar verzekerd ,op 't lefeii, tegen brand hunner huizen of werkpîaatsen, eaz. Zouden onze verzekeringsinstellingen, of nleuwe inrich-tingen door oes in 't leven geroepen,tde verzekeringspolies niet kunnen orernemen aan condities die zundiin kunnen ge/onden worden. Maar ja, stoffelijke achade geraakt airas hersteld. België, Vlaaaderen vooral ondtr-stond de vernieliug van zoovele oorlogen, en was toch, in verhoudiag, in 19(4, aan de spits der volkeren geraakt om zijnen rijkdom en zijae krachtsontplooîng. Wat koa, kan nog. I. L. Het ofiensiefln âeÀisaestreek Het «chijnt thans wel zeker te zijn dat we op het Westelijk front den beslissen-den s!ag hebben aangevaogen om de du:î-sche linie van aan Laon tôt san Zee aan 't buigen te breugea. Het is thaas daar?oor het oogenblik. Wezea we immers wel in^achtig dat de ge-beurteaissen in Rusîand, "in 't korte, de Duitschers in staat zullen stellen om groote troepenmacbten naar 't Westelijk front ts brengen, w»ar de toestand daa onveraoder-lijk zou worden. Wij willen dat bsletten, eersiens om het initiatief van de» stiijd te behouden, vervolgena om den vijand zijn laatste hoop van overwinnen te ontnemen en bijgerolge om on*e zege te beginnen. SÎDds drie msanden wordt er verwoed geroehten in den sector der Vlaanders, bijzonderlijk om Yper. Na moeiiijkk«den allerhande o^erwonnea te h«bben,staan we thans op 't pnnt de vrucht te plukken van onze pogi«g. De duiisch» militaire deskundigen spre-ken, sinds eergisteren, tan een nieuwe Iweerstandlinîe gaande Tan Cortemarck laaga Gits, Hooglede c-p Kortrijk, dus de leatste glooieede beuveling der Vlaanders, maar dat sou de kust in once haaden niet bren' gen. Ea dàt is 't eerate doei. Welnu de groote tijdsruimie die verloopen is heeft de Duitschers in staat gesteid groote iroe-peamachteu in de Vlaaaderen te verz«me-len, om weerstand tôt het uiterste te bie-den. Ook dit moet beîet worden. Het was reeds lang voorziea dat de Fran-schen ook hua woordje giogen meespruken. Sinds gisteren is 't werkelijkheid geworden. Ze hebben hun offeasief Zuidelijk LAON, waar de faoïeuze Hiadenburglinie eindigt, I ingezet on een front ^.n vijf kiîometers I Het nam e«a zoo gûnitïge ontwikkeiihg da de strijd weldra woedde op acht, en late: • met 't vallen van den sïond op ▼ijftiei kim. Dat de Duitschers op 't onverwacht | zijn gepakî, mogen we niet zeggen, vermit Îop zulk een' bepsrkt front negen duizeci krijgsgeraogenen werden genomen. Maa Srcchts dit feit toont genoeg aan dat d vijand in geenen deele tegen een aanhou | dead beuken bestand is, ÎDe Franscheu hebbei een prachtige zeg behaald. Hua aanval werd geleid op 't fron | Alternant (j'uist borea LafFaux) tôt Turcy \ Dus in de streek waar hua laatste ofiensie j «top liep op eene niet-bevredigende wij*e ï Thans zijnze echterop weg om iets grootscl j te bewerkstelligen. In een aanloop hebbei ; ze de dorpsn Vaudeson, Allemant, Ghari | gnon en het fort Malmaison, — het vers l vooruitgeachoven fort dat Laon bereiligt \ — ingenomfîn. De duitsche liaie werd oj • een diepte van drie kilometer ea haif in^e drukt. Meer recats zijn zij op de hoogtei ^ van Par«ijy-Filain (en niet Perigny Stillsrt î zooals gister verkeerdelijk werd gedrukt gekomen- Ze beheurschen dus de stad Laôn Beoogeu de Franschen dus door eer plaatselijk ofFensief ontlasting te brenget aart de Engelschen of is hun doel met d< Eugelschen meê te werken om heel bel duitsche front dat een gevaarlijke boehl , maakt van _aan Lgda tôt Yper, te doen be geven ? Pleit het kleine uitgestrekte aanvalsfronl voor de eerste veronderstelling, het is toci ook meer dan zeker dat de Bondgenootec nog dit jaar een grootau slag willen thuis . halen om miens hierboven aaagehaald. De aanduiding van 't gevecht schijnt ei ook op te wijuen ^at de laatste veronderstelling wel de zekerste kan wezen. Imtneri le valien Laôn fechtstreeksch aan, Laôi is een versterkte stad. De moeiiijkhelti springi dag in 't 00g, Ook is het bijm zeker dat hei ofFensief efne grootere uit breidirg zal nemea op den rechterdeuge (streek vaa Graoafie) om op omsingelendj wijse te kuanen te werk gaan. Misschien staan we voor hei grootsU offeuîief van heel den oorlog, en Laten we 't <rerioop der gebeartenisset kalm afwachten. We mogen thans de meesi gewettigde koop koesteren. ûe Mil.05 M Front. II LEEBGANG VAN » » WSRKTUIGKUNDK Talrijk zijn de toetredingen en wij hebben de verzekering dat de leerlingen zullen te-vreden zijn onder het geleide van bekwame eernieesters. Wij kuenen onmogelijk op da honderden brievèn die ons toekwamen antwoordeu. Mon wete dat van alleu rekening gehouden ^ordt en soohaast mogelijk de leergangen sullen beginnen. ' Voor den Vlaamschen leergang vragen ' wij wat geduld. Wij zullen den datum van openiog der leergangen in De Belgische Standaard bekend maken. r N.B — Voor de toetredaigen na gestelden l datum «usschen 1 en io'Oktober toeg»ikomen t zullen wij trachien voldoaaing te ge?en. IDe kunstkaarten van Claerhoudt De prachtige kunstkaarten, aïs kertge-f schenk door de « Belgische Standaard • uit-• gedeeld, zijn nog te krijgen Swiss Cottage, < De Panne, tegen o,5o fr. de reeks van zes, tien centiemen de kaart. L r 1 Het ofîeiisief ia Viaanderen. LONDSN 24 Okt i5 uur. — De Duit-j schera ?ielen gister nogmaals onse stelliugtn r asn van het bosch van HouthuSst, waar , onze troepen aansluiten met de Fianschen. Zs werden totaal terurgeslagen. Zeren op^ eenrolgende aanvailen misiukten ereneens. J Het Offensief op de Aisne f Geen duitsche tepwerking PARUS 24 Okt. i5 uar. — Kalme nacht 1 op het gerechtsfront.Ooze nieuwe stellingen in de streek van Vaudesson werden bescho» ten, Wij hebben ons ingericht. Het geial krijgsgcvangenea bereïkte reeds acht dui-' zend man waaronder 160 officierea. Ze be-' hooren tôt 8 verschillende difisies. Drie kc-Ionels van die regimenten met hun staf zijn gevasgen genomen. — De duitschers heb» ' bea niet iegeugewerkt. 0. en W. Certy pleegden we ritten tegen | de vijaitdelijke linies. Op den r?chter Maasoerer vielen ds duit-i achers verwoed aan N, 0. kam 344- Dezs ' aanval liep zich dood ia ons vuur. Nieuwe gebeurtenissen op handen in Viaanderen "De Telegraaf" meldt dat de Duitschers al hua ho^pitalan Tan ach*er 't front gele-gen nog dieplr 't land iabreagen. De engelschen van hunnen kaat, bombar-deerea op on^ewone wijse de belsngsijke spoorwegverkeerpuntes. Cortemarck, Roe-■ selaere eu Kortrijk zijn er het ergst aan. ! • I : De ministerieele wijziging ij in Frankrijk II Miaister Ribot wordt al» Minister van buiienland Terysngen door siaatsminister ' Barthou. Ai de andere ministers blijvea. 1 Aufagaeuz g ewezen minister, zou zinnens iijn de nieuwe regeering te oaderTragen. ! ! . De gebeurtenissen in de Baltisch zee 1 ? ^ Bij Kouvasta werden twee duitsche paataerscnen, vijf kruisers en torpedojagers 1 opgemerkt. Oo 21 dezer werd de kust be-| schoten. De vijand poogde eeo ontscheping r twaslf kilnm. boven Werder. 1 Hij werd terug geslagen. ï | LONDEN meldt. Oaze patroeljen werk-5. ten op het front van Harrincourt. We na-f men een vijftienfal krîjgggeyssgenea. j De Tîjandelijke artillerie btischoot onze | stellingen in 't bosch Tgn Houthulat. "j In den sector van Nienpoort heeft ons | geschut een ontplofiiag verwekt achter de f duitsch» Haies. î PARUS meldt : N- de Aisne wss de | Duitsche artillerie zsar bsdrijrig tegen onze | nkuwe sîeilingeri, bijïonderîijk om Rtfyère | en 't fort van Mslmaison. Zij hebbsn echter i geen tegenaanTallen gepoogd. I! Onze pstroeljen waren heel jbedrijvig N. Vaudesson en Chavignon en brachten talrij-ks krijgsgevangenen op. Het gstaï kri|rsgerangenen orertrof reeds i'de acht duizend man. Tusschen het buit-i gemaakte materiaal hebben we reeds 70 | kanonnen gevonden, alsook 3o bommen-werpers en 80 mitraljenzen. In Champagne en op den rechter Mass. oerer hadden handsl^en en groote àrtille. rie-bedrijvigheid plaats bijzonderlijk om Samogneux, Chaume-bosch en Dourmont DIT ,DM ZAL la zijn ooiït-ndbriet van i3 September 1.1. aangaande het taslgebru'k in het îeger, zegt minister Do Geuaiock net volgeade : u Eenieder moH erkeauea dat hetnatuur-ijk en wettig is dat de soldaat verlangt dat zijn ctversten in sijn moedertaal zich met hem onderhouden. Vooral tijdens den oorlog, wanneer een slecht begrip Tan be-velen, aanbevelingen of raadgevingèn, welke hij ontvangt, zulk eeù gewichtigen terug-slag iti ïoor de gemeenschop èa vour hem zeii kan hebben«" Iets dat zoo kiaar en zoo duidelijk uit-gedrukt is, kan geen twijfel meer lalen besîaaa nopens deu waren zin van die , woorden. Wat de Minister *an oorlog na bsoogt en waarop hij mes nadruk steuat is het bewer» ken van een nauwer verband dat dient te bestaan onder de officieren en gegradeerden ten opzichte van de Vlaauasche soldaten. BoTengenoemde minister wil, b»j middel der Vlataoïsche taai, de groere overbruggen dis bestaat tusjcVnea hoogeren en lagerea ia 't Je^er. De Yiambgen mogen niet enkel, ma su- dienen m 't Viaaœsch aangesproken Se warden. Orders, mededeelingen, onder-. richtingen moeten gegeven en voorgelezen s worden aan de Viamingan, in het Vlaamsch. 3 y a 1 <■ " i | i " ». en degenen c'ie na driéjaariaùgen omgang met de Vlaarnscha soldaten, die jongens in hun eigen taal nist konnen aanspreken, f hosven zoogauw mogelijk hunnen goeden wil en de beste methode tôt het aasleerea ; van het Vlaanisch aan den dag te leggen. Uit de omzendbrieven van ..den Minister van Oorlog blijkt dus dat de Vlaemsche soldaten (msestal ongestudeerden)'niet moeten aangesprokeu worden ia eene taal die zij misschien verondersteld zij n h ah te verstaanr maar wel ia hunue eene eigene taal, de Vlaamsche, l 'i la te hopen dat hierorer geen yalsche gedachten mçer zu'len b'iiven voortbestaan, maar dat men volgsns dea uitdrukkelijken wil van den minister zsi handelea. Voor de Viamiagen in 't leger breken betere tijden aau ; ! » aïs eenieder aan zijnen plicht, door Minister De Ceuaiuck voorge- sehreven, voldoet. BELG. NAAR WIJD EN ZIJD. Een Roman, VERVOLG Zij was groot en slank en bewoog zich met de majeateit van iemand die gewend is te gebieden. Die heerschappij boezemde echter eer een gewiilige gehoorzasmheid in. dan eea gevoel ran onderdanigheidof kneeht-schap. Haar gelaat deed oawillekeurig den-ken aan de ar istocrâtiscue vrouwenportret-ten van den aan het engeische hof verweekelijkten Van Dijck. Zij glimlachte met de oogen die voorhoofd, neus en moud met een dageraad van glorie ooostraalden. Juweelen droeg zij niet, aan de linker hand alleen prijkte een zware, gouden trouw-ring.Zekeren nacht toen ze wacht liep en Pieter de Veer slapeloos te wentelen lag op zijn peluw, kwam ze tôt aan zijn bed §e-slopen. Haar vilten zoolties ruischten naù- Vrijdag 26 October 1917 3de Jaai Nr24CJ,79

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes