De Belgische standaard

1008 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Fevrier. De Belgische standaard. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959dc90/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lste Jaar N° ! 1 Vijf centiemen het nummer mi | minimum «tMïWiïBœ a Woensdag 10 en Donderdag 11 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VIL.L.A MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Leve Koning Albert ! Leve 011s helclenleger ! EEI PLI® YÂIHESEI Ik lees In Croix van Parijs, en dik-wijls benikbewogen.De vaderlands-liefde spatuit elk dieracht bladzijden. Zegt niet: franschen bluf ! Zouden wij Belgen, niet al te lang watte weinig «bluf» gehad hebben ? Ile heet «bluf» hetgeen in der waarheid is 'n uitba-zuining der grootheid van 't fransche vaderland, der heldenfeiten van ' t fransche vaderland, der heldenfeiten van fransche krijgsiui, der deugden van fransche priesters en kloosterlingen.. Aangenomen dat er overdrevenheid in zat, ja nog inzit. Toch vvaren de gevoelens edel en lofweerdig die zul-ken «bluf» bezielden, en noodzakelij-ker wijze moest de lezing er van in-grijpen in'tvolks herte... Laten vve aan elk land de uiting zijner nationale eigenwaarde. Eerbiedigen we die. Maar, Belgen, wijzwegen,en velen bevroedden niet wat het bediedt: een vaderland! Wij leerden het met scha-de, eilaas! o ja! Met schande?—Neen, duizendmaal neen! De Belgen hebben een vaderland weergevonden in 't diepe van hun hert, in de innigste triilingen hunner ziel, in de kracht van hunnen arm, in hun bloed, in hun dood: Verrezen, Vlaming hand in hand met den Waal, verrezen uit hunne vergeten, kaalgetrapte graven zijn die fiere, stoere, standhoudende en rotsvaste belgische krijgsiui, wier moed weleer de vvereld verbaasde op de bloedigsteslagvelden van Europa. Een lawien van wee en jammer woei overBelgie; doch in den boezem van rijk en arm, van klein en groot ont-vvaakte wat er sliep: Het oesef van vaderlandsche verknochtheid aan ei-gen heerd en land, aan vrijheid en aan Vorst. Overrompeld zijn we, ja, — verwonnen, vernederd, geschand-vlekt? Neen! neen! neen! Het belgisch volk leeft, leeft meer dan ooit in zijne ellende, in zijne ver-drukking, in zijn bloedbad. Die ellende voedt zijne wilskracht; die ver-drukking is de smeltkroes zijner zielegrootheid,enindatbloedbaddoo-pen wij de wrekende hand waarmede wij tôt lesse van 't nageslacht schrij-ven: Onthoudt wat de Duitschers hierde-den ! Wij echter wij gaan heen; doch bewaard blijve 't aandenken van'tgeen wij meêleefden, meêleden ; het aan-denken van die honderden martelaars, eenvoudige vre-dzame burgers die zôô vastberaden de dood onâerston-den in stad en dorp; het aandenken van die vrome priesters en kloosterlingen, van die arme vrouwen en kin-deren aan wier onschuldig bloed de Duitschers zich zat dronken; het aandenken van die moedige soldaten die onversaagd, ont;:mbaar stand hieiden voor alvernidende duitsche leger-korpsen ; het aandenken mede van kalme burgerdeugd, vromen gods-dienstzin^aclmoeâigezelfopofferins^,onwankeibare vrijheidsliefde, weer-galooze lijdzaamheid van honderden en duizenden slachtoffers der duitsche wreedheden en wulpschheden... Bewaard ja moet c;at al te zamen blijven, bewaard in 't herte des volks, bewaard bij den heerd, bewaard in onze boeken, bewaard in de scriolen, bewaard onder de plooien van onze Vaderlandsche drijkleur, bewaard als in eene voorraadskamer openstaande voor de opleiding der jeugd van mor-gen.En wat daarom gedaan, vandaag zelf? Allen moeten wij opteekenen, op geven wat wij hoorden en zagen e gevoelden in ons, rondom ons, aile wat kan bijdragen om ons volk he bewustzijn van zich zelf te geven feiten en gebeurtenissen, woorden e daden aie tôt eere strekken en prik kelen van 't belgisch vaderland. En wat daarom gedaan? vraag ik.. Verzamelt dat ailes, stukken ei brokken; stuurt dat op naar dagblai en tijdschrift; teekent dat op infami lieboek en archief opdat niets verlo ren ga, niets, voor de toekomst vai morgen. Stuurt dat op naar ons blad. In de mate onzer krachten willei wij helpen om op te bouwen, steei i bij steen, «den gedenkboiuo» van he belgisch volk. Aile baten helpei daartoe. En daarom doen wij een op roep tôt u, soldaten, aalmoezeniers priesters, tôt u allen die streedt ei leedt voor het vaderland, die de held haftigheid onzer landgenooten kon det bewonderen, diehoordet enzaag van dichtbij de baarbaarschheid vai duitsche zoogezeide « beschaafde s beulen... Onze Belgische Slandaard worde eer blad, wiens lezing het vaderlandscl hertverpoostenverkwikt,doetzweller van nationalen trots en van gerecht( hoop in de toekomst, een blad waarir elkvaderlanderdevertolkingvindtdei grootmoedige gevoelens, der christe' ne lijdzaamheid en onverzetbarc standvastigheid aller ware Belgen Dr J. M. Beloië en het Yatikaan. Men weet dat Paus Benedictus, die natuurlijk onzijdigmoet blijven en blijfl in het Europeesch Conflikt , toch in hel Consistorie van 22 Januari heeft durver verklaren : Toch gaat mijn gedachl natuurlijk vooreerst langs den kant vvaar de eerbiedige genegenheid voor den algemeenen Vader der geloovigen, zijn levendigste openbaring vindt, en dat betreft bij voorbeeld, ons zeer geliefd Belgisch volk ! België bedankt den Paus voor zijne consistoriaîe aanspraak Baron d'Erp, minister van België bij het Vaiikaan, heeft gisteren aan der Kardinaal Staats-Secretaris de bedan-kingen overgebracht die de Belgische Regeering zich verplicht achtte aan der Paus, voor zijne consistoriaîe aanspraak van 22 Januari, uit te drukken, zoohaasl de officieele tekst haar toekwam. « De Belgische Regeering, zegt deze merk-waardige dépêche, schat heel hoog deze aanspraak, die de verkrachting van 't recht en van de gerec'ntigheid laakt, en die, bij eene bijzondere melding, de sympathie van Zijne Heiligheid voor België te kennen geeft. Deze aanspraak heeft een allerbesten indruk gehad op de Bel. gen, die uit hun land hebben moeten vluchten, en ik ben overtuigd dat hetzelf-de waar is voor de Belgen, die in België gebleven zijn. » Het telegram is door den minister van Buitenlandsche zaken onderteekend. We gelooven te mogen zeggen dat deze handelwiize van de Belgische Regeering een goeden indruk in 't Vatikaan heeft teweeggebracht. „ | »! 11 «Mil II ■ Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard!,, ; Belgen te Rome. s t Het Sint-Juliaan-Coi'~ge der Belgen, heeft , een flink gedacht opgevat. Lees het ; 't zal n u doen trillen van fierheid. Hier is de officieele tekst, letterlijk zooals hij gaat en staat. (Onderaan vindt ge de vertaling.) (1) Le collège des Proviseurs de Saint Julien des Belges à l'honneur de vous inviter au service religieux, qu'il fera célébrer le vendredi, 22 janvier, à u heures, pour le repos de l'âme des Prêtres et religieux mis à mort par les troupes allemandes, au cours de l'invasion de la Belgique. — 1 Vous en trouverez çi-contre une première 1 liste. — t A cause de l'exiguïté de l'Eglise Nationale, l le service religieux aura lieu dans VEglise _ des Stigmates, à l'angle de la Via dei Cesta-ri et Corso Vittorio Emanuele. y Le Président : Baron d'Erp, j. Ministre de Belgique, près le Saint-Siège. Le Secrétaire : 1 C. de T'Serclaes, Président du Collège Belge, M. Vaes, Recteur du St-Julien-les-Belges. 1 Oscar Bolle. 1 G. Kurth, Directeur de l'Institut historique l [Belge, î A. Pother, Chanoine de Ste-Marie-Majeure. I __________ Diocèse de Liège. , L'abbé 0. Chabot, curé de Foret. » J. Dossogne, curé de Hockay. » V. Janssen, curé de Henri-le-Romain » R. Labeye, curé de Blegny. » B. Reusomut, vicaire d'Olne. » C. Tielen, curé de Haccourt. Diocèse de Matines. L'abbé E. Carette, professeur Collège Saint Pierre, Louvain. » H. De Clerck, curé de Buecken près de Louvain. » P. Dergent, curé de Gelrode. » J. Goris, curé de Autgarden. » E. Lombaerts, curé de Boven-Loo. » Van Bladel, curé de Herent. Le R. P. Dupierreux, jésuite de Louvain. Le R. P. V. Sombrock, conventuel de Louv. Le R. P. Maximin, capucin de Louvain, dans le monde, M. Van Holmen) Le R. Chanoine Prémontré J. Wouters, curé de Pont-Brulé. Le Frère Allard (dans le monde, F. Foi'ger) religieux Josephite, Louv. Le Frère Allard (dans le monde, M. Straat-man), relig. Jos. Louvain. Le Frère Cauddi (dans le monde, M. Pivet), des Frères de la Miséricorde de Blauw Put, Louvain. Diocèse de Tournai. L'abbé E. Druet, curé d'Acoz. » J. Pollart, curé de Roselies. Diocèse de Namur. L'abbé J. Alexandre, curé de Mussy-la-Ville. » A. Ambroise, curé d'Onhaye. » Blaude, aumônier des Sourds-muets à Bouge. » Burniaux, professeur au Collège St- Louis à Namur. » Docq, prof, au College de Virton. » G. Gaspar, profes. au Collège Belle- Vue, Dinant. » J. Georges, curé de Tintigny. » P. Gille, docteur en Théologie de l'Université Grégorienne, vicaire de Couvin. » Glonden, curé de Latour. » Hotlet, curé de Les Alloux. « J. Laisso, curé de Spontin. » Marichal, séminariste de Maissen. » Patrao, vicaire de Deurq. » Pieret, vicaire d'Etalle. » Pierrard, curé de Chatillon. » Piret, curé d'Anthée. » Poskin, curé de Surice. » E. Schlôgel, curé d'Hastières. » Zender, curé retraité. Le R. P. Gillet, bénédictin de l'Abbaye de Maredsous. Le Chanoine Nicolas de l'Abbaye des Prémontrés de Leffe. Le Collège des Proviseurs recommande également à vos charitables prières, l'âme de M. N. de Ponthière et de M. V. Lenertz, Laatste 3E In België was ailes kalm, den artilleriegevechten op geheel de li Te Nieuwpoort, en omstreken een aanval gewaagd; maar altijd \ Rond Arras heeft de vijand de 4n Februari hadden ingenomen. ïn Champagne, ten Noorden : achteruitgedreven. Van Argonne tôt de Vogeezei In RusSand. — Zegepraaï van In de valleien van den Inster en d zeer hevig ; nog heviger, op den 1 Onze Verbondenen zijn aanvallen ingenomen die allerbelangrijkst is ; loopgrachten veroverd, en 6 mitrai Op de streek van Perthes-H vallen hernieuwd. Vruchteloos. —, I roept, en dat hij, om het ongeduli getal krijgsgevangenen en veroverc professeurs à 1-Université Catholique de Louvain, fusillés par les troupes Allemandes. (l)Het College der provisoren van St-Juliaan der Belgen, heeft de eer U uit te noodigen tôt den dienst die op 22 Januari, om elf ure, zal plaats grijpen, tôt zielerust der priesters en kloosterlingen, door de Duitsche troepen ter dood gebracht, tijdens den inval van België. Hierbij vindt ge eene eerste reeks. Daar de Nationale kerk te klein is, zal de dienst geschieden in de Stigmaten-kerk,hoek der via dei Cestari en del Corso Vittorio Emmanuele. Volgen de namen der vermoorde priesters: (ziet hooger.) De onderteekenaars : De Voorzitter, Baron d'Erp, Minister van België bij den H. Stoel. De Schrijver : C. de T'Serclaes, Voorzitter van 't Belgisch College. De heeren Vaes, Oscar Bolle, G. Kurth, A. Pother. We gaan vooruit. De Duitschers zijn heelemaal mislukt in hunne aanvallen langs de kanten van Yper. N11 doen zij eene nieuwe poging tusschen Yper en Nieuwpoort. De vijandelijke vliegers komen gedurig boven onze loopgrachten. Nieuwe Duitsche troepen worden gevormd achter de vechtlijn, te Iseghem en ten oosten van Roese-lare.We zijn een grooten stap vooruit gegaan op den weg van Oostende. We vernemen 00k uit Hollandsche bron, dat 5000 mannen van den Landsturm, die den slag meêdeden aan den Yzer, nu te Leopolds-Burg zijn aangekomen. Ze waren in eenen ellendigen staat, gansch uitgepui, en 't meerendee! waren zelfs niet meer gewapend. Een honderdjarlge wil zich aïs vrijwilîiger iniijven in het Belgisch leger. Over eenige dagen, vernamen wij uit Amsterdam dat een zekere André Max naar den Belgischen Consul gegaan is te Maastricht, na den weg te voet afgelegd te hebben van Sterre-[ bekk (bij Brussel). Hij kwam dus naar Holland om een passe-port te krijgen voor Belgie, langs Engeland-Frankrijk, om daar het Belgisch leger te vervoegen. De Consul feliciteerde hem natuurlijk over zijne Vaderlandsliefde, maar weigerde zijn passe-port. Deze André Max is een familielid van den manhaftigen Burgemeester van Brussel. 3 MiîSioen mannen. WETSVOORSTEL. — Ter Engelsche Kamer werd een wetsvoorstel neergelegd, voor doel hebbende het Britsch leger op 3 millioen man-schappen tebrengen. ONDERZEEËRS. De dagbladen publiceeren eene snelmare die meldt dat verscheidene Duitsche onderzeeërs te Zeebrugge aangekomen zijn. VLUCHTELINGEN. Volgens verklaring van den Franschen minister Malvy, zouden er in Frankrijk tegen-woordig een miilioen viuchtelingen door 't Fransch Staatsbestuur onderhouden worden. Sericîiteii. 6" dezer Den 7" was het zoo niet : jn. heeft de vijand verscheidene malen \Tierd hij teruggeslagen. loopgrachten beschoten die wij den Beauséjour, hebben wij den vijand 1, artilleriegevechten. de Russen op de Bzourarivier. — e Scheschoupa woedt het gevecht inkeroever der Vistule. d opgetreden, en hebben eene plaats ze hebben 00k een lijn vijandelijke lleuzen bemeesterd. assiges heeft de vijand zijne aan-3it belet echter niet dat hij zege I der Duitschers te bedwingen, het ie oorlogsmaterialen fel overdrijft. Diplomatische Oorlog. Velen meenen dat oorlogen enkei bestaat in 't oprukken der krijgers van vijandelijke volkeren,in wapengeweld en kanongebulder. en altoos zijn hun oogen gericht op het voor uittreden en achteruit wijken der krijgslijn. Dit alleen willen ze uit dagbladen vernemen en ze vergeten dat achter de schermen, in 't duistere, er een andere oorlog gevoerd wordt, belangrijker dan de eerste, daar hij niet ge-schisdt met kogels en bommen, maar enkel met sparken licht en vlamsprenkels van ver-stand en genie. De diplomaten immers — staatsmannen — zwoegen en zweeten om hemel en aarde te veroveren in haastig gedril, geloop en geklap om en rond vreemde landsbesturen. 't is om zeggens een wedstrijd tusschen rappe, slim-me, sluwe staatsonderhandelaren om het meest invloed uit te oefenen en zôô hulp en bijstand of onzijdigheid van 't een of ander land te verwekken.Hij met de flinkstkijkende oogen, de rapste tong, het mooiste gebaar, de mildste hand en de glinsterendste belofte zal de overwinning behalen I. Treden we in bijzonderheden; In 't begin van den oorlog was de toestand zoo: Oostenrijk opgehitst door Duitschland, verklaarde den oorlog aan Serbie.Eene prach-tige gelegenheid voor den Pruis, om zijn lang gedroomden slag te slaan. Zie! van op den schoot zijner moeder was hijgewiegd geweest metdenhoovaardigengrootheidzang.-ZJewfscft-land iiber ailes: Duitschland boven al. Daar zijn legermacht kolossaal was, kon hij thans zijn droom van wereldoverheersching en Welt-politiek tôt wezenlijkheid brengen. Neen! het mocht niet dat zestig millioen Duitschen—fijner beschaafd, zoo gezeid! dan gelijk welke wereldling, uitvinders van de echte! Kultuur —zouden moeten onderdoen voor achtenveertig millioen Engelschen. Grieken, Romeinen, Spanjaarden, Neder-landei s,Oostenrijkers,Franschen hadden hun tijdperk gehad van wereldheerschappij.Enge-lands'tijdperk was het nu. Voortaan mocht Duitschland wel, en moest het den scepter over landen en zeeën zwaaien. Maar daarom moest het den oorlogsbliksem over Europa slingeren. Verbonden met Oostenrijk en,sinds 1878,met Italie zou het onsdrie-verbond stuk slaan en tôt gruis doen instor-ten, de kleine onzijdige staten als België, Holland, Denemaiken, Zwitserland puidon-noozel-weg inpalmen en zôô heer en meester worden te lande en ter zee De moord van Sarajevo viel voor. Op! Oostenrijk-Hongarie, Op! vezelden de sluwe duitsche diplomaten tôt de staatsmannen der Ballplatz te Weenen.— en laat u op de teenen niet trappen door Serbie... verplettert het! En .-Is e jii veer wipte heel Frans-Jozefs' Kei-zerrijk op... wijl met een forsch armgezwaai Duitschland den oorlogsbliksem oiing. rde naar Rusland en Frankrijk.... Italie zou volgen!.... Laag! nauwelijks buldcrden de kanonnen en sisten de kogels of het het Hunnenvolk besta-tigde vol verbazing dat 't slimme Italie, 't land der slimme Combinazione, hun spelletje niet meemaken wilde.Waarom?GeenDuitsch verstond er zich aan... Inde irœ.. et ccmtw-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes