De Belgische standaard

1147 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Mai. De Belgische standaard. Accès à 27 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0g3gx45g0r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

H** Jta&f -■■ R-,07^54) Zondag 6 en Maandag 7 Mei i y 17 I âlMUIllMitii ! I «M «ai .«h * t Mft& â ii'. E.»3 12U •• ■ J/TMl e+S-Sii** '■; i» 't hax i «aae&é *•> ï.?S ; ■ *M*i | «AS : •cftsa t JaaS ; K t isaaad fr. î-50- ' • «SSê^SiS g. ?» '• | Kaa&âSSg S=i8 DE BELGISCHE STAnDAARD O P 3 T » t Si S B E H S S K I i v??,r a ; « àfA » Xsct •■: fi ^ O? u.-'iS R.<a:a« «i£iBs:<¥ ! t O.Sùî.U ksî»i I B23CLAKS# | *<«$«<* «^04M a > Fctfc Médemrken : M. E, Belp«ir«, L. Deyksrs, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woertyne, Jaal Fiiliaert, Dr L. De WoH, J. Shaons, 0. Wattez, Adr. H. baels, Hiîarion Thans. De Daad. r Onze goede Aug. Van Cauwelaert heeft de behoefte gevoeld zijn dichterstempera-ment cens te onîlasten in een voor mij hoogst waardeerend ariikel in « De Belgi-sche Standaard ». Ik dank hem,want ik jon hem dat geluk, te meer omdat zijn artikel de Vlamingen niet misleiden za!. Onze Vlamingen hekijken de zaken en menschen zeer realitisch, zooals ze zijn met hun goede en kwade hoedanigheden. Ze laten zich niet meesleepen, door de te groo-te weiwillendheid van vrienden in begeeste-ring voor hun politieke leiders. En dat heet ik een geluk. Populariteit is een gevaar dat politieke leiders neerhaalt, Zij kweekt ver-wachtingen die niet te bereiken zijn. Daar-om volgt ontgoocheling op populariteit, zôo zeker, als de donder op den weerlicbt,maar des te vlugger dat de eerste schitîerend is. Veel politieke mannen waren eens popu-lair ; geen is 't gebleven. 't Ligt eerder in 'i temperament der Vlamingen kritiek uit te oefenen. En is ze niet altijd e'/en gezond en even juist, zij is het zout dat de Vlaamsche Beweging tegen be-derf vrijwaart ; maar zij is meer : zij houdt ons yaardig voor de daad. Wat is de daad ? Onze Gust zegt het zoo gepast Hello achterna : « Van 't oogenblik dat een gedachte « goed is, hebt ge maar te trachten deze « te verwezenlijken. De afstand die u « scheidf. van het doel heeft geen belang; « de kracht die ge daaraan verbruiken « zult, evettmin. 't Komt er alleen op aan « dat gij, of zij die na u komen, de ver-« wezeniijking zien van het doel ». Niet alleen de daad brengt de verwezen-lijking van een gedacht. Sommige geda.ch-ten worden zonder inspanning verwpzenhjkt. Er is daar geen daad. Daad veronderstelt tegenkanting en dus krachtinspanning. En die kracht en inspauning, heeft niet altijd voor gevolg de verwezenlijking van 't gedacht.Dat is ook niet noodig, 't komt er ook niet op aan t Ons leven is een strijd. Strij-dea ons gewin 1 Hoe grooter de tegenkan-ting die we te ovèrwinnen hebben om çeïi gedachte te verwez^al'jke.j, hoe moeilijker de daad, des te heeriijker Je strijd. Hoe meer we beschimpt, hoe meer we bi;apot, hoe meer we vernederd worden door onze vijanden, hoe grooter de ino. ijkhedeii ciie ze ons in den weg leggen, des te edeler de sirijd, Daarom loven we onze vijanden. Wie zich door hun aanval niet versterkt voelt, meer beslist om door te drijven, hoort niet thuis in onze Vlaamsche Beweging. Wat wil de Vlaamsche Beweging ? Een betere toekoœst voor ons volk, de zelf herwordi^g vau ons Vlaam«ch volk. De Vlaamsche Beweging heeft dus haar ideaal. De verwezenlijking er»au vraagt da-den. En daarom is de Vlaamsche Beweging een daad. Msar een ideaal heeft alleen beteekenis zoolang het niet ve; wezeulijkl is. Het wordt alleen en kan alleen b*"grepeii worden door dezen voor wifn het niet ver-wezenlijkt is, bel wordt alte- it g&waardeerd door dezen die p.s-t ni t ' .-iHen. Wij leeren de waarie k.-»;. ,i - gezm.,!!- -id wanneer we 7A-:k z j. Didfo-n -.cg i' ■ - <>i- . H li j de ajstand die onxjckfidt v-.n ons doel heeft geen be-lang, de k - cht <>•> ge eraan verbiuiken zult, evenmin v/el ic virstàan in tiezen zin dat ge die kracht geveii moet zonder jna.it, dat ge ze geven moet geheel en al. I Daarin ligt het offer en de grootheid der | Vlamingen. Z-j ligt in de daad. Wie dat begrijpt, wordt niet ongeduldig, of blijft ; niet môedeloos steken halfwege de baan. i Hij is integendeel verheugd dat het einde j niet nabij is. * Wij mogen er ons in verheugen dat onze " vijanden dat nooit hebben begrepen. Zij 1 verstonden dat niet, omdat zij bezaten dat gene waarvoor wij streden. Hadden zij ons voor twinîig jaar onze ! ' Vlaamsche hoogeschool gegeven, zij hadden 1 ons weiiicht den ergsten slag toegebracht | die ze ons geven konden. Wij hadden niet j 1 weten te waardeeren wat wij zonder kracht- * inspanning hadden verkregen, we hadden e de offers niet gekend die de Vlamingen er voor hebben gebracht. We hadden de daad niet gekend. De moeder bemint haar kind 1 omdat zij het in pijn gebaard heeft. Ds * schoonste jaren waren wanneer we ach-tervolgd werden,wanneer we in de Katakoin ben moesten vergaderen Ik ben overtuigd dat 3 de leid^r onzer Vlaamsche Studenienbewe-r ging, dokter Importa, er ook zoo overdenkt. ' Zij waren de jaren der daad. Uit het voorgaaude z_>a men dus geni,igd zijn te besiuiten dat wij de verwezenlijking j van het ideaal der Viaamsche Beweging niet i | moeten wenschen? 1 Dat ware nochtans onjuist. Wij moetea de oplossing wenschen, we moeten ze wil* ^ len. De wensch, de wil baren de daad. Zonder die wensch, geen daad, 't Komt er op aaa te weten wat we wil-3 len. En dat wat we willen is soo verheven en J zoo schoon.We willen van ons volk maken, B S het schoonste, het edelste volk der wereld. 1 S : Dat zullen wij in ons leven niet bereiken. ' Wat geeft het? We zullen beoordeeld en 1 ; geoordeeld worden niet naar hetgene we hebben verwezenlijkt,maar naar onzedaden. Dr A. VANDE PERRE. . l - j Se Toestand ? De Eageische;! ter&g. aan den aanval De Eiig'dsclien zijn weer aan den aanval. i Uitdrukkeiijk verrneldt het Engelsch leger-r bericht dat de inbeuking van de Hinden-s burg-iinie is begonnen. De eerste uitslagen , zqn bevredigend ; op verschilleude plaatsen j zijn de Engeîschen in de duitsche stellingen î gedrongen en blevea er zich handhaven ; spijts herhaalde tegen- en uitvallen van de ; Duitschers ; hetgeen de hardnekkigheid be-, ' wijst waarmee de vijand zijn hoofdstelling t ; wil verdedigen en behouden. Het valt nu ' al' te wachten indien dit offensief gepaard ' zal gaan met een heropleven van het fransch ; offensief, of indien het betrachten der door-braak een werk zal zijn van wederzijdsch * pogen. Nu zuileu we bevestigirtg krijsrcn, - en ingevolge kunnen een besluit trekken l voor 't verloop van den strijd. De Engeîschen schijnen zich thans den 3 toestand in zijn nuchtere werkelijkheid in te denken l In de bladen komen beschou-î wingen voor die een heele kentering in den - gemoedstoestand der Engeîschen weerg.;eft. i Ze rckenen niet meer op het uithongeren i van Duiischland en voorzien maar een zege-i- viereuden vrede bijaldien wij het Weslo- lijk front doorbeuken en den Duitsch uit i Beigië jagen kunnen. Zoo hebben we 't ook immer opgevat. i De biokkade kan onmogelijk Duitschland i heelemaal uithongeren, wel op rantsoen *et-r ten, maar d t rantsoen is dan nog eerbaar. . Vergeten we niet dat Duitschland èn Noord- ; Frankrijk, èn Beigie, èu Roemenie, èn de ! \ rijke streken van Rusland bezet en daar zijn ; [ bevoorrading haalt. Op de mistevredenheid van het duitsche : volk mochten 'we berekening maken zoolang het alleen in dit geval was. Maar we ver-loren te veel uit het oog dat we eenzelfden toestand konden beleven, en de opgedane • ondervindigen bewijzen ten voile dat mis- j terredenheid niet zal doorwegen bij een : volk dat voor zijn gedacht aan overwinning nog de tastelijke getuigen kan aanwijzen : als de bezetting van Beigië, Servië en Roe-menië.Willen we Duitschland overwinnen, we : moeten het kunnen verslaan op militair ge-bied. Daarbij, we moeten het kunnen brei-' delen en bedwingen in de eerste tijden, want de gevolgen van den duikbootenoorlog ' onderschatten, ware, van onzentwege, een ' groot gémis aan vooruitzicht en een verme-tel betrouwen op het volk. Eindelijk de pogingen van de socialisten ' om vrede te allenprijze te bekomen,moeten we ook uit de hoogte niet beschouwen. Er ligt een werkelijk gevaar in het Congres van Stockholm, dat, volgens getuigenis van Huysmans Gamiel, ten doel heeft den vrede ' te bewerken op grond van het statu quo. Het hernemen van het offensief is dus een 1 verblijdend teeken. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Solo-Slims van de Week 't Is een vruchtbare week geweest I De kaarters hebben binst 't offensief niet ge-slapen 1 In G. 3o, twee Solo-Slims naéen, door Van Tulder, de eerste met dertien Kockens (niet moeilijk 1) de andere met de zeven hoogste Hartens en de zes hoogste Klaveren. Medespelers : G. Delvigniette, Georis en Th. Beets. Ingelbrechts speelde er een tegen Art. Vandelanote, Valère Eeckhoutte en Robert Eggermont. In G, ioi, ge Cie, was het Hansen Louis tegen Fontaine Louis, Galode Adolf en Thul-den Antoon. Iri C. 3o, was het ook dat Dobbels Alfons i •: er een speelde tegen Buysse Louis, Van-^ houtte M. en Gaelens Théo. i In Tranchée B. iegde Theofiel Cools, van l G. 290, n Gie, er een opde... kussens,tegen • DeBats Alfons, Van Osta Frans en Desmet I Achiel. j En eindelijk in G. 55, 7e Gie, waar men ; niet veel beslag maakt, speelde men op een I Zondagnamiddag drie so!o-s!ims. Wieklopt ; dit record ? 5 Boucherop won den eerste tegen Bayens, ; Derobert en korp. Mathieu. Dat was het signaal en Lowieke Jacquet voelde het ergst. Hij betaalde den tweede aan Félix Deweerdt met Hamele en korp. DeBacker. Lowieke hielp den derde betalen met Van Overloop en Van Geens aan Juul Dewilder. ] Het land van bachten de Kuppe is, onder aile opzichten vruchtbaar 1 De verliezen aan Vliegtoestellen \ In de maand April hebben de Duitschers niet min dan 36g vliegtoestellen verloren. De Bondgenooten verloren er 348, wat een totaal maakt van 717 toestellen. Nog nocit werd zulk cijfer bereikt. Van 1 Juni tôt einde November van ver-leden jaar werden maar 1067 toestellen, in 't geheel, vernieiigd. Men ziet daaraan, dat de luchtoorlog van langsom meer aan belang wint en meer en meer menschenlevens en geld koat. î : Ooplogs tijdinfj^rt j ■ BELGiSCH FRONT ■ t ■ ! De Helglsche Vliegers werpen 1 1500 kgr bommeo op 't Vliegplein van Ghiste! ■ 1 i ; 4 Mei, 20 uur. — Onderhoudend geschut f ' op 't front. De verbondene vliegers hebben : - het vliegplein van Ghistel gebombardeerd. De Belgische vliegers wierpen voor hun deel, i5oo kgr bommeu. 6 FRANSCH FRONT 4 Mei, i5 uur. — Groote artillerie-bedrij-| vigheid N. W. Reims. Wij micken nogvor-:: deringen om denberg Corfiillet(Champagne) j en sloegen aanvailen af. Op den Linker-i Maasoever verijdelden wij een aanval W. î de Mortboinme. 3 f I Rusland wil geen afzonderlijken Vrede » Minister Milioukoff heeft de Bondgenooten • laten weten dat aile geruchten over een ! afzonderlijken vrede, valsch zijn. Rusland j zsl doorstrijden tôt het einde. ; j Niem Miisîsrie in Griekeeiand IM. Zaïmis heeft aangenomen het nieuw | ministerie te vormen. Daarin zullen ver= • 3cheidene Entente-gezinde ministers zetelen. ] ; j De oorlog ter zee» In de laatste week van April werden 38 Engelsche schepen boven de 1600 ton en 13 r onder deze maat alsmede 8 visscherssloepen 5 in den grond geboord. t 6 fransche schepen onder de 1600 ton werden getorpedeerd-*5 In de Middellandsche zee werden de 1 , transportschepen Ballarat en Arcadian i gezonken. Ongeveer 25o man troepen wor-• den gemist. ; Chili breekt af met Duitschland. s Uit Amsterdam wordt gemeld dat de - Chiliaansche gezant te Berliin zijn pasport heeft aangevraagd. Llun De Toestand op 5 Mei 8 uur ît Fèt Fra ^ch- Ep?!8Î8ch Offensief n 1 PARUS meldt : Wij hebben het dorp Craonne en verschil'ende steunpunten O. e* N. dit dorp veroverd. Meer dan i5o krijgs-fevangenen werden genomen. 5' ; N. Reims hebben wij aargevallen en ver-oveiden de Duitsche eerste lime op een front van 4 kilometers. 600 krijgsgevan-genen vielen in onze haoden. In Champagne : artillerie-strijd. ^ Duinkerke werd door vliegers gebombardeerd.r ; LONDEN meldt : Wij hebben gister meer dan 900 krijgsgevatigenen genomen. Ge-' durende den dag hebben wij ons versterkt s in den veroverden seclor der Hindenburg-linie.it Wij schofen gister 10 duitsche toestellen g neer Twee onzer vliegers keerden rdet te-rug-, ~a Tegen den dui^booten-ooriog Van 1 Juni af, zal op de nieuwe werven n ran New-York, om de iodat*n een schip ^ van 2000 ton in hout gebouwd, te water gelaten worden. DE ZEVEN HOOFDZONDEN. III- Ontucht. Pastor Smits kon maar niet begiijpen | waarom Deken de Rudder z66 zat ?e ; lachen. "i Was gierigheid nog geen groote zonde genoeg ? Of moest hij er de ontucht 110g bijhalen ? — « Wil ik van de onkuischheid lievrr maar zwijgen, mijnheer de Deken ? Ik kau mij ne parochianen toch niet beteren met xc nog meer aan 't klokzeel te hangen... » | IV. NIJD ? — « Ist ! » deed deken de Rudder, dfi ! vins;er op den mond leggend, Goralie is j daar ! ] De tafeî was gedekt, en al pratend ovv r î het zondige vleesch der Oemelegoemsche ! menschen wandelden ze beiden binnep. ) Het zonnelicht viel getemperd in deert-zaal door de geschilderde onderruujis lot op welker boo^te de store was afgcroM, eu wierp eene veeîkleurige klaarte op de wei gestoffeerde tafel. Na de soep, wijl ze wachttcn op dr-ii rosbif, zrj de gastheer, die^oed onibteld | dat rr seuen hoofdzonden waren, en die j 't pastorken we< r wilde vlot maken : | — « Hebt ge ook te klagen over haat ea nijd en jaloersehheid bij uwe parochianen ï Steken ze ook ailes vernijnig achtcr dea elleboog als ze zich verongelijkt meen« n ? « Nijdig, mijnheer de deken, haa t tirage nd 1 onthoudend 1 Lpg hun geen stroopijl in den weg of tien jaar na datum zit het . hun 116g daar ! » : En hij stompte met de vuist op xijne borftt ■ dat 't bonsde. j • — « 1k wil niemand wat aan den neus hangen, 'k zal alleen voor den dag komen met wat mij persoonlijk is overkoraen. I Dat is nu, îaat zien eens, drie jaar> ieden \ dat er in den winter een groote vette haaa ï werd gezien in 't Kerkemoer, mijn cigen-I dom... 't Is hier zeker zooals te Oeaiele-! goem ? de bosschen vergeven van de ko-| nijnen, maar een haas dat is wat raars ! | Hij had zijn lager op mijn goed, geen eukel « jager gaat langs dien kant — 't is a! mijn j eigendom — vroeg of laat moest hij mij I te huit vallen, wat maar recht was : hij i kwam mij toe. Ik had er reeds dikwijls op : uit geweest met mijne buks, doch hem maar : ééns binnen schot gekregen... aanigeîf'gd, en pandorie, gemist ! Nu, peinsde ik, een ; dag vroeger of later.. ! Maar ik rekende zonder den waard. 's Zaterdags voor Beloken Pasehen, was Toontje van Peerkentist naar de kerk te [ wege om zijne Paaschbiecht te spreken... | hoog tijd 1 maar ge weet ; de sfroopers en de maalder komen altijd op 't kuipken... aan de breuwerij Terneemt hij dat een boer zoo pas den haas heeft zien liggen... in de biezen tegen den houtkant. op een hoeksken van mijn wij... | Hij gaat terug, haalt zijn tweeloop uit de schouw,'spoedt door -haag en hep en schiet hem... Zijn strooperfgeweer, in twee &tuk»ea uiteengenomen, bergt hij volgens gewoonte in zijne breede broek«pijpen, *astgeniaakt haugend aan kopereu haken van zijn lef'erea broekbaud... ge kent de streken van die I mannen ook wel, niet waar f den haas • steekt hij onder zijnen kiel. ! Want om nog terog naar buis te ^aan, roer en wild opbergen, schoot h m de tijd te kort : 't Was kwaart voor acht, en t» acht uur wordt de kerk gesloten. De klokke stond op slag, de koster ranr*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes