De Belgische standaard

278 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 21 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 29 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2m42b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

de belgische STANDAARD Viste» *r»st<»lï/*rs : M. i RACHT baiart mac - ^ ~ ,^Stichten»l3escuuf»aep ; *■« \IIdefons Peeterg 9 Vaste ^pstellers : Jf. & Belpairs, L Duykers, P. Bertrand, Van der Schelden, D* Vaa ds Perre, D' J, Van de Woestyne, Juul FilUaert. iWIhMÏTSl-HUI Voor »ol<iat*t ' t maand î< I_aS g mancden 35° j mus' ra 3"7S NU* soldait» g y» 'i Itutd < I maand x"75 #«aanden 3-5° 3 maa::den 5_a5 BuH*h 'iland f BBMCd f. 1"S° jUnaanden 5*30 g maanden 7-S° REDACTIB en UKIlimiTll > I Villa *Ma CoquilU » • Zeedijk DR PANNE Klein: aaukondi-gingen 0,35 f. de regel. IReclamea : vol-gens oTeresn-korast. De Levanslange Oorlog istschenhier 'cen ke«r vechten dorp tegia 0 p Mjvootbcdd (fsrder strekt hua oorlog-erreia nie!)» dos er nog bfl, als gc wilt, iafc ze nu en dan cens husae taaden zettea a varkenavlecgch en cen ïijand in 't gevecbt f««nso7eld cppcuzdan.... W&i kunnen wij iuropeaneo, hua dat nog tU7el heeten. Wat ;ebeurt er tassa wcoîdig in de beschaafdo aaden van Earçpa ? Wa&rom duiden de rtatkïn nletdatde eene zwarte deu aadere 'erm:ordt, wijl zij zelf gieder ongestraft in itgen lacd h?s!e gehuebten en doipen en iteden eti streken plunderan en uitmoordea. 1 Medice, cura te ipsutn I » Gsneesheer vel-:org u zdf I Dezwartjes fcwnïn hier maarttet begrij-)an dat bet blaïiken zijn die daar tegereen ;&battereo. Es a!s zs daa vrsgan waarom ;e zoo hevlg vgchtea i». 't land der blan-fea, wat inoet trop geantwoerd ? le er een •edelljken rechsmatig aaiwoorù ? Waarcm »1 dat bloed gestori ? I& er een ândtr reden ils deze ; " Oistîat kfizsr Willam, da bloed-fier het wil " . En hier, al# er ce» swarie srgeçs ir» graaïchap cf bs&Ktigheld esa an-lerea zwarte ioodt of trg k#etsi,wat bealag tllemaal. R«pniar de bocfdplaats van het listrikt waar het Gerecht hst vonnis gai vel< ta. O logica en huichelarij dsr toestandea ! 'De blaske vacht als bet hem belieft, lodals hi] nu doet, we zul f i wij 00k ops plan rekken en Tecbten ats het ors aanstaat. Men i«<e ons gerust, 't is in 't land der jlanken sîschter aïs bijo&e." Wset ge icts :egen die redesserieg in tebrengec. ddiakea teschouwcfid uit de oogec. der xwartsn. Ea gelukkig dat %e n»g nitt ailes weten, >n dis puinen, dia bandkten«trekeo, die noordtuigen in, en cp, en boven aarde en !?Et8r, die millioeîien tlachtoil«rs, niet on der 100g kiijgen. 't Is de verkesrde werdd tegcEWOordig, ds 't het eiade van de w^reld niet 1s. Dunrt bet nog lang, dis awarîen kunnen net huoiie « kuliu' » (00k « kultui ») caar ïuropa alvaren om dit oui werelddeel op-lieu# ts bsschaveg. Lcch niet, aïs 't a btlhft, er eteakt veel ;rust in, ga d« iaksn ecr s aandachtig na. Jit iraasch Uoar-gi sij.i soldaatjt-s caar 't Suropeesch front. Mo«s-'tu dia oermcsschen lie van 't sl&gvcld wearkcaren later hlsr ds luitsche oorlosszcden inbrengen en aaalee-;en, 't zal er lief uit zien ! Van harte. P. BASELIS, O. M. C 3aczistad (Ubargi) 19 Juli 1016. DE BELGËN VERGETEN NIET la de langaandaresdeo strijd die maanden Joor ons heldfcafiig léger ter Yzsrboorden 7&stkloek eijo we vergroeid gewordea met !iet leven vas t^acs. Wa verheerlijkaa onze osgens in al bun daden ea 00k in hua dood. Mlenthenea vrorà: sr vcor gezorgâ dat de ^avallane makKers in relckwieschtijce» ge-reskt in de bebio<mde kerkboven te ruste coréen pelcgd. Daarheec zullen later de beâ-raartschareo p.&in van hit land om de dier-bïisen te gedaaken en da heldaa ta huidigen. Maar we de&ken ock nog stseds op dezen siia viclsn ia de «erste dsgen van dsn strijd en thans in 'i beietto land den heldendood ilapsa. Wordt cok voor deze belden zorg gedragea ? Moer daa we 't vermoeden. la al iiua lijd^n vergeiea onze verdrukte laodge-pooten de geac*u7«lde eonea vac B«lgie niet. Dp aile pla&tsea waar een slag werd gele-/erd 0! een gevjcbt woedde worden duor ds îgvolking gadeakteçksDg opjericbt waar-ran sommiga grootîch zijn dsor epvatiing litvoerinj» en beditJ en in 't aanacbijn Tin d ta rljand de tastbare warkcUjkheid te stellen dat ist bloed dezer martelaien het zaad zal we; ten van een aiiuwaa gloiiorijken oogst. De Belgen vergetea niet. Van «a >oor finie Soldâtes J Voor ooze Soldatan Kusetenaa^s '' 't Is op 25 Ocîobar d*t de tentooostellisg l voor w.rken van Bclgische scbiiders teL Madrid (Spacjt) Zil g^opead wordaD. Hit'i Spasngch goawûr.mffat heelt beraldwillig t sen 2aal vza 't micisterie af^tstaan. j Werkcn van de schilderB B.iortsoefl, Emlcl ^ CUuî, Dilaaaois, Djaasiy, Fredsric, Gilscul C'uyssnaer, Lîerm.ats, R sssr.fcsa^, P&ulu», Uyitarech&ut, VaLRyssslbtïrghe, yârbaeghe», f Wouters, en vùe do bîtld&ouwers Charlier, ]' Vincoite, Miate, Rousseaa, Rik Wcutets, < DcVreses, Msusier, Vander Stapp jn en Paul 5 De Vigce aullen tentoongcstcld worden. Het is j?mm$r dat ia al de tsLtoocsiellia° j gea vaa Bâlgische kutsi, die zoo wat ovsrai s geopeEd wordeu, onze kuûetaoaars van 't j front niet vsrtegeiswûordigd zijo. Waar&at ! is dit te w^tca ? Werkea van Maertet-S M., ! Vanleib rgha K,, Joe Eaglish e, a. zoudec , deugdel^ke fi^uur makea iueschea die grooie . mtnigte. Koniagln Elisabeth-boek. Hollaedsche en Vlaamsciie letterftuadigen h&bben Kooingin Elisabeth s«n ku^sthulde aasgebodsa ia voira van twee lijfige bock* devkn bestaaad^ oit 122 eigenhandigs bij -g ragea van schrijvsre ea verlâcht met 1G1 tsekrniogen van kuaitenaars. Tooakaa-digen droegen ock hoa zangerige hulde bi). Het ont^crp werd opgsvat door Mevr. Aœy Groths'Ttnïs en Herr Fracs Bastiaaose. Michsl Cuypars leverde de omslagtn en ALy ); Grothe Twiss stikte het borduarsel. De 'j boeken zijn ingebonden ia kalfsledcrenbaad. Tusîchen de bzesue?s lezsa wij da naman van Frans Bastifianee, Aug.Vaa C»uwelaert, ' Top Natff, Dakkieg, René DecUrcq, Ter- 1 wagae, A. Thym, De Bom, B&ref, Buyise, ] Toorop, Ramackeir, e. a. Om bijzondere redsasa van afzendlog en briefwisseliag koedan letterkuadigea uit ! bezat en oabfzet Beiglë niet bljdragen. Dit wesdt uitdruskelijk vetmald. Deze Ko&iagin- 1 hulda overtreit ailes wat tôt nog toe onze : vorstsa op dit gebi«d werd aargebodea. < SolO'Sllm 1 Solo- Sîiffis in 4/Iil B 142. De darde Solo SUm in deze compagnie werdt gsspeeld dooi M. D'Hutss mât ean 6de van Hartsn Aas an een 3 le van Schuppea Aas, 9, 8,7,6. Madespelers t Thagoa, De-cae*i ea Vanmuldtr. — Wle volgt ? IN MEMORIAM FLORENT BROECKAÈRT op voorpest gtsntuvtld 'k Wou 'nen fier§n lofzaEg dichtea Op cen grafzerk v*n graniet. 't Zou mijn lijdcmlast verlichten, Maar, helaas l'k en kan het niet.., 'k Wou... maar ach I wat kan het batsn ] Eén voor ééa.ontvallen zij Die 'k zoo liefhad, studie-maten : Hedenik... en morgen, gij I K Morgen ? — Om het e»en ! Morgen Ga 'k op voorpost en 't geweer, Beter dan mijn pen, zal zorgen Voor de wraak, Florent, ik zweer 1 I , LODEWIJK C. UIT CONGO J BESCHA VINO Gc vjr&agt ms u le wiilea eeaîljvea voorj " Belgigche Sia daard " . Och arme, we j zitton hiar tsiacen de ^«reld juist in 'thartje | van Aîïika* Wat kan ik u van hier schrijven, tanzy over onze zwartj«s voor wia wc hier , gekomea sijn en hier ja&r ia, js?r uit levée. , Zondtr oïgrwegea, se schijaea me thans ] veel lntereasaater als de blaaken vaa ons : varfijnde Europa, ! Neem nu nog, dat zwatte J Dulmakêrtjes. . 't Woord en komt tiet va^ snj ; im- ; ratrs die 't vond is Jan Hagel. We sijn twee dikke vrienden tega«, ik en Jaa Hagd : ciet dikkc van vrtcht, geen van de twee, maar dikke vaa> vriendscbap.We hebben Uvck afgegieo} aile twee : watt berscBpikkere, hitte-wreters, zislekaageis, ru^gezagers, haaitjg&plijters, oorenbijte». tijulakens en aile slach hcbb«n aan ons vleesch ge-zeten, hecl oca leven larg ; zoodat we lijk twee graten zijn,... maar dos te taaier 02k, en des ter-eer door-al. En, ê as t we bsi gszi ô a &ij& in deselldu soop-j<8, al dat er aati ons over is vaa zwel-1 iing ea vaa zwoelte, komt voort uit al kokinge ea dat samsalijén ea s!iijêd... ; en dat is onze vriendsch&p. Zïq 'k zei : — Jan Nagcl, «egt een keer. die, Baas-daar ait den Slandmrd haogtms alsan aaa mija bals;bij gpreekt de seboonate woorden ait ; zco xegt hij, « schter staaltjes tu-es-dan vaauit osa ; ondervindieg »... een ateksken of een sticbtertjeo, een graptjan of cen grol... voor in zijn blad te m ten. Wat gaan we ! daatmsè deen ? — Wel I geeft hem dat, jei Jaa. Vet-muh dai *t la vuù< 't gOcd... We gaan te samen boeren. — En als er dan e&tw&ar, een keer, een halve leser dal il ? — Dit ware beat, xei Jan ; 't is dat 't dien daken zal. Als ge aan een woede werkt, 't en nijpt maarwaar dat 't mes ingaat... maar bet is 00k daar dat 't eezst geneest. — Verstaan 1 En dan, hce gaan we ons doeaing haeten ? — « Dulmakêrtjes l > sei Jan. — Dat is daa voor die cul wil sijn ? — We'n schrijven voor gesa aaderen. Aan de aaderen is geen pak, en la geen j goedte doen... < Dulmakertjes > is het waord.., 't Zij ecbter ook alioo ait eigen dulligheid : omdat 'toaa dikwijls dulge-ï maakt hseft van te sien ea te Oûdcivia-den waarop we zullca apreken. En daarmcê weer voor tût. Tôt believens, beate leser, tôt op een aaasten dus, tôt nu-en>dan een keer. JAN MAAT. Papierlingen Waarom loamigc neutrale landei^ noch kikken, locq mikken ourrtn, komt ten slott« bierop uit,... omdat ze vaa den donder beaauwd zijn. Daarom hou-den ze zich bedeesd, vcrleg*n lijk ezals tusichen^wee bcoiechelveo, en lijk dutaen < voulant ménager la chèvre et le chou... zoo ver mogelijk van 't gcvaar,h«t spreckwoord iadachtig : procul a Jove, procul a fulmine... hoe cader den hond, hoe nader de b*te ".... 't la percies wel niet heel ridderiijk...-. maar 't be* hoedt hut vcl en 't brengt klinkende munt in de beur». 't Qaat gemakkelijker; taar beide kacten te knikken, al fleemen en fltren, de fiankaards vaa alleman op te lickten, knipoogjeslangs aile zijde te werpan, en prud onncsiel-weg in 't du kertje te werken. En alzoe, zendar het te waten en t« willcc, zeggen ze toch duidelijk, wat xs fijn, volgeca 't wijzt woord van Vader Poirters : Schooa dat gij swijgtenniet en kikt Gij doct een uytipraek als ge knickt. Zt sijn cc&balgen en bcnauwderikkan I Dat eenbiilg- en beaauwd-zijn, lijk ge ziet — daar het teD tijde van Pater Poirttra rceds zôo was — hebbea de maaichea van geen konden gedeeH, — Anna Bijni cong het reedi : De wereld gaet raanck, zij behoelde wel crucken, Ha:r hooft ea craack, de pilaren hucken... Onzetijd bewijat geecazin», «p Varna niât, dat de _ wtreld 'a zi«r varbaterd is I Wel ter contraria I... SGRUTATOR zu'.len tp?illcE : «cr.t b«t levés is pren spttlrtls, het letenlB giv- vrij.repailij ; L.et h"?en is rnanaa^adîl en srannei îus?. ILt leven îr san doo:tc,chî, t^&ut asvens hrt < dirr » Ic< ft de zicl dia cîurig is ; de sitl ferwaxrîoosîn is ong.-lu' u- slj » ru ecî b.ter. H*t Iftvea is tin roo* dis vcrdwijot ; • een ■vlieàmîchisn dat d or de iucht zoeft tn geeK spcwr calft&t vin z-in dcortocht, W&t biijft er over ? ziel en G ad. Wlît ."e çelukki* sij-j pa dey coîIop, ver-gecit nièt dat ge Gai i u en kant moct hebbec. De coldast die mikt ils Hj schiet, zal doel trtiffan.... Mikt ia uw levtn raar u<? doel : een ge-lukkiga eeuwi^hsid es C£t is d-; oveîWiccing' vaa cen levsEsisng,en o r'og. CS. î | | ï Wat ia den Baikas. i op bandea is. \ «Ovaral wordt de strijd aangebo&dee en, dan ziet msn wat er te dosa valt », zegt Napoléon i&vers. | Dit grsnâgedacht h.bban de Bendgecootaa in uitvoering gesteld op alla f rentes van den Baikas. ia Transylvanie togen de Roemensn ten sauvai en gctakten erin de Ooatecrijkers op een frsatdiepta vaa getniddeld 20 kilometer ach-tçruit te drljven. Ze samea verschllleade ste-dea In waaroader ORSOVA op bet ktuisputt vaa do Bulgaarsche-Rosureenachc Servlêcbe greazer. Deî« etad ligt niât veral vaa Vidia en Negotis, die zeil ekchts op aesigen tt-stand liggsn vaa N1SCH, hocfd3tad vec j SsrtiS. la DOBROUDJA werden de eer3te gevech- f ten gelevcrd op de bulgaarsch-roemaansche} grens. Ze warea ans sist vooirdeelig ea wij mî>«8ïcn*ons opvel^eiiliik cp verscbillecde^ vsrdedigingsstelliogfifi teiu^trskken om eln-delijk stand te houdsn op de Iljn Rtcbova (^alegea op dea Donau), Tousla (beven van de Zwarte Zce). Dit fropt ioopt op 17 kilcmc* ter sf van den strategischea i^oorweg vaa Bucarest Tsernavoda-Cofcsîantza, We zijn er van ovcituigd dat het hiar tôt eec afwering-strijd sal blijvîn veimiis sencr^ijwis deze bja mofct behouden om bet overi^s van de Do- ! broudj&-pioviLcle te feevaib^tn, saderzijds omdat de uitslag van dea strijd in d^zen sec-I tor tljdeHjk geea dootskg zal gtvea Iji 't al-\ gem^ea verloop. Op het Salonikl-ffont logea wij tenaanval! op gamch da liaia. Dj balga&rschs strijdlinle bezweek op onaen lintcrvfeupi, waar de SirviÉcs htt begoaïien offatsief doorhiïîdea! ea de Fi&E8ch>Ruï8isdie trospaa het effea-! sle.f verder voerdsn. Ds fculg&ar£cbe rtchUr-vlecgel is ia volisa aficcht aaw Monastir. Komen •îïijdasr toe c'sït vindoa wij daar eoa ! wag die langa Pril^p, Uskub, Kumaacvo nasr \ NiSCH icidt. We hebbaa hier dus eea waigôlakkea ta besktigea van uit Sftloaiki e,> van uli O. scva Da oat»ikkelir.g vaa den strijd laags deze beids puntea gaat zijn oniplooies tegemost in de ricbiisg van N1SC3. Niîcb is de hoolstad Sïrviï, maar ook hst verblndkgBpunt vaa den doorloopendsa ; apoorree^ Wcsneo, — Boigraio—N.cch — S.fia— Co^.sîftîitiscpîl. T# N «cb ssljien wa dus Balgaiija en Tur ■ > keyj van Duitscbland a!. Mi dusfet dat de oploising voor de t and ; ligt. Ea Dobrsudja ? • Ban fcijsomcEde zas>. We feiciden eerst da Bulgares op om S&lo&iki. H:S 8î<Sdlooaeel ia gewijtlgd.We bouden ze eu Op ia Dobroud-, ja. Het doel ia bereikt. | Als ge hondîrd ivldaten aaaspreekt zij i er ; aagen en negeatig dis u vragan « v»8 - ; r dit8port»zii ge(!aaa zijn. — Jon^era de; huidige corloj loopi op zijn !sat»te besntp.| 't Spel der Daitschsrs begiût op krukVen te spriagea. — Ga verlangt cm caar buis te gaan zoo weemoedig zgt ge soms als ge dec.kt as>n vrouw en kinderen ; eoo bedreeld tla g-5 u voorstslt uwen eudea vadar, uwc bejaajde aioaderdie allen zooveV. oatfceilogea lijden binst denooilog, de e: twarcn zljc peperduur en zeldiaam te krijgec : ea de gedàckta vaa al dit ked doardm vijasdov6ro:a landge werpea dost uw hait van veîontwaardifiag boszen : gc ze^t « wacht eecs » — en gc maakt bet voorneraoc al te doen wai uws macht is om nadaa ocrlof, hua dit leïd te doen var-geten. M ssebien is er ijts dat u kwelt : ia vreiestijd htbt ge filet getoeg be-seft wat het is gseda cuders te hehben. Nauwelijkswa&ît ge in de apecj*reu, ot ge moast cok al niet macr iu &tcrea n:ar den wijzen rsad. Mot motite gatft ge op 't eiade van de week eenige ccatea 't huis af ; het overige raoest worden verbresl ; sebinkea ea dribken, dar sea sa b&tavieren, vaa de eene ksrnis naar de aadsra loopea ea daar mit slunsea vaa vroawvolk zwIsisd, dat f?ss het leven. Ja, laat ons maar recbtuit biechten, vaa velen. Jonsess, f.ult g* ditz«lf«!e spellelje herbe-gieaen na den èoileg ? la een hoepitaal, waar bij 't bfgin van dea Yzerslag, véel Btlgiache soldaten verzorgd Werden, is 't volgeade voorgevallen : Ondar haa was er een die zijn arm verlo-ren had ; gaaache d&gen treurde ea ^eeade hij œaar nicmaad kende d® reden van zijn îreurnis. Zekerea daf» mossi het hem van 'I hart.— < 'k Bsn zro dreevig omdst ik vôor den ooilog zoo 'n barbasB^as voormijae ouders ; o ge kuût niet gel03?en hos spijiig Ik ben over al dit autteloos ver&wiste geld ; hadden ze au 't geen ik aan de berbergea en aan vrouw^Olk hsb gehaagen ! Ea nu dat ik mija arm verlorea hc3?, sal ik niet œeer kuaneu werken,om al dit iesi ta horstellea ». Dat was tech cen gosd bert. No iemacd die apijtig is ok 't verledec, verdient mede» lijden. Zoo motttaer velca spreken. En het is wreed zoe een zielelijdan I Ja, als ailes wel gaat, ala d: roede vaa dtn rug wcg is, als msa gtm^kkelijk geld wlct, daar 2ijn er dlc Bcurgogae Utéa waaian ; ze louden aîh e* ea aldaar, ze xouiea een rauwen duivsl de kodda uittrekkea, maar als loontjs komt achtsr zija boontje, als de roatîa op hua eigen lijf t* rectt komt.'t nijpt dan, en even aïs de puid die uit 't water kwam op aaavraag vaa da kraa', en gestekt werd, zoo moetea ze daa roepss : « Eilaas, had ik dit ea dat I » Joageas, 't levea aa den ocrlog zai soo zoat, niet zija als sammigea deakan. We moetsa'aitt d«nlea dat de gtfcradta kiekeLS uit de Iscbt £ullea vaiien cmdat ne dea oorlDg meegec'aan hebbea. 't Zi.1 oorlog ïlia. « Slruggle for lile », corlog cm leven of dood zoo de EtgeUchen zegjec, oorlog t jt hst eiade vaa ons levea. Slechts degesen die zullen ocrlogsc, zuliee mannea zijn en do?r 't lev^a gerakc-c. Oorlogcn sallea ea moeten wa, tegen het « het bsest » dat its ieder vaa eas krevelt, de « slechte driftsa », drift a&ar drank ea oa~ kulscbhsid ; voor audersn, drifs aaar gdd eu vermaken ; kortai, aiat meer terug^eeren naar het slijk dat u bsvuilde ; s'a hst vsik?n, dat zwatelt in 't water ea daa wroet in des moddar. Jongeas, de oorlof dead u edeler ^«d^chtea krljgen over uwe onde» dte ge a'a joogtling mcet sttaaec, om Vfou^r ea kinderen die ge moet gelukkig mis.en... dcch ciet «lits zal op wieltjes loopea. Oorlcg zal 't zijn. Wat zult ge doen ? U latea overwlnnen ? — Neea — daa zijt ge oagelukkiger als te yoren ; allea zwerea dat ze aadera bet hven f ^fâs jair — M' 2LB |466j Oonderdag l\ Sepiembdr fiiê

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes