De Belgische standaard

687481 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 12 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 12 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52g328/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4Afs Jaar m 243 Dinsdag 12 ivovember 1918 «kftn s vas tm. TOg»* Vsrr v«qld*tnf ï ?-• i.as fr. »tsdïB 9,50 g m? -f.dfS J,7J *^}w« 8îît 't î:.r-;' ' iffl i >»d fi. ï,7S rioa» -As»' g,jo JffiSl:. <*"ft ^5 —<9— Bâtis» 'tjàiid 2 m* s.?' fr., $;jo * «5».îSIS&*£ -VCi# 3 •- •••' -n ?,jo WC?£(M DE BELGISCHE STAnDAARD Opstii si BsNeer vui* Le* Chsrmettes Zeedijk "* DB PANSS Kieia- isuikoa dlj; t.-"a s .35 fr. <t» r «•>! RBCLA ES volgen « o»<r ««ako-i-»' Siichthr-Bhstuurdhr ILDEFONS PEETEKb h VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Jnol Filliaerî, Dr L.. De Wolf, 0. Wattez, Adv. il. Baeis, Hilaiion Xhans a«» . - «»■ annrwriwrT• nwv^r 1 ■ 1 1 1 11 1 1 "■ - ;VJWW»H —■■ mnn"»-tnn H>333 TOKCSTAIVD 1! Hovember 1918 Wat zal Duitschland nu doen ? We moe-ten in de houding van de Duitsche afge-vaardigden bij inaarschalk Foch geen de miriste graten zoeken. Drt mannen hebben in de laatste dagen reeds zooveel geslikt, dat ze ook wel de uiterste pil : dn voor-waiïrden van de Bondgenooten ora iden wapenstilstand (e sluiten, zuUen aannemeu. Dat er een beetje moeite mee gepaard gaal moet niemand verwonderen. Na de lezing van onze voorwaarden aanhoord te hebben, vreeg d< Duitsche afvaardiging d« vijandéfijkheden voorloopig te willen schor sen. Dit bewijst dat ze door de strengheid onzer voorwaarden in 't eerste oogenblik verslagen, gepoogd hebben nog tegen t« steigeren. En enkele dagen verlang var leven krijgenj zou voor Duitschland ool het behoud van 't leven kunnen beduiden Maar Foch heeft de afgevaardigden 7 s uren gegeven om de voorwaarden al of niel te aanvaarden. lntusschentijd duren de krijgsverrichtingen voort. De Duitsche afvaardiging heeft dus in een eerste opwelling teruggeschrikt vooi de aanvaarding onzer voorwaarden. 't Is alleszins begrijgelijk. Alhoewel niemand de voorwaarden der Bondgenooten kent, kan men ze toch, allicht gaan raden, als we deze' aan Oostenrijk opgelegd vooi grondslag nemen. We hoeven maar te veronderstellen dal het Duitsche leger 5o kilometers over der Rhijn moet,dat de Duitsche vloot een hon-derdtal onderzeeers moet afleveien ; dal Duitschland onmiddellijk een gedeelte zij ner handelsvloot als waarborg moet af-staan ; dat wij r>l de bijzondersle strate-gische pui.ten en de .Kruppfabrieken zui-len bezetten ; dat Duitschland al de krijgs-gevangenen, zoowel militaire als burger-lijke moet uitleveren en dat het de zij ne niet zal wederkrijgen ; dat Elzas-Lotha-ringen moet ontruimd ; dat de Engelsche vloot Hamburg, Kiel en Bremen onder « bescherming » zal nemen,—we moeten dit ailes maar veronderstellen om ons de Duitsche t. rugschrikking te verklaren. Edoch tusschen terugschrikken en wei géren is een groot verschil. Maandag noen is hét uitstel van Foch verloopen. Op 't oogenblik van dit schrijven weten we nog niets met zekerheid, maar we kunnen gis-sen wat er op dien Maandag noen, 11 Ko- •?»! oc 1918, zal gebeurd zijn. Duitschland staat alleen en wat erger is, Piuisen is op 't punt 'alleen te staan. In Beieren, Wurteroburg, Saksen -en andere zuiddijke Staten van de duitsche federatie is er éen groote strooming waar te nemen om zich van Pruisen af te scheuren. Als de duitsche afvaardiging zou weigeren de voorwaarden aan te nemen, zou het eerste ge-volg van die weigerîng kunnen wezen dat Duitschland ineenstort en bijgevolge dat het Duitsche leger op 't Westelijk front een-zelfde lot ondergaat. Vart nu ceeds zeggen de Beiecen dat ze alleszins naac huis willen, met of zon-dec di Ptuisen. Vecvolgens moet men niet ait het 00g vetliezen dat ze in Duitschland geen voedsel en geen gcond-stoffen meec hebben en dat het volk ec den vcede en niets dan den vtede vcaagt. Eirtfdeiijk de kdjgsvéccichtingen zelf luiden du einde van Duitschland in. De opecaties op 't Westelijk ft jnt zijn thans zoo vec gevocdecd dat men eene afsnijding van e.°.n gedeelte van het Duitsch legec op de Maas met cecht en cedenen mag inzien. Van den eenen kant dus onze vooc-waatden aanvaarden ; van den andecen kant die voocwaacden vecwetpen om ze binnen veectien dagen toch te moeten aanvaacuen en ditmaal nog zwaacdec. Wat zal Duitschland doen T 11 Novembec 1918, té middag : Dên KOP LEGGEN. 8GHATKI8TBONS 4 7» met vervaldag op I Oogst iyi 7. Krachtens hel bericht bekend gemaaktin den Moniteur Belge van 22-28 Juli 191 T, Nr 203 209 en betrekkelijk de verlenging *an vertaldag der Belgische Schatkistbons 4 0/0 teiugfeetaalbaar op 1 Augustus 1917 zal het Staïtsbstuur, zoo-dra het grondjebied zal bevrijd zijn, onder de voorwaarden vermeld in gezegd bericht, het aanbod lot hernieuwing of terugbetaling doen voor soortgelijke bons die zich in't bezette land bevinden. Met het eog op de martregelen welke de uit-voering van deze verbintenis zal noodig maken. en, in 't belaug zelf der wettige eigenaars der litels van dien aard die zich in de Trij gemaakt of nog door den vijand bezette gedeelten van •t land bevinden, zijn de in loop zijnde w«rkin-gen van hernieuwing tôt nader Orde opge-schorst.DiensTolgens zal de inlevering der Bons van dien aard, van af den 1 November 1918 niet aanvaard worden. Een officieel bericht zal later d«n datutn doen kennen op denwelken de werkiigen zullen mo-gen hernomen wordiD. Havre 30 Oct. 1918, loe zesre yallen ze 1 « Hoe zeere vallen ze af...» dicht wée-moedig Gezelle, bij 't naken van hét najaar. — Gezélle, de ziel van West-Vlaanderen, de mystische ziel van 't mystieke West-Vlaanderen.Daar valt er nog een blad ; het wentelt onder 't vallen, den alderlaatsten keer, en 't gaat de duizéndtallen vervangen thans... Ach 1 hoe mogen wij dat, met nog die-aeren weemoed en in anderen zin, herhalen )p dezen droeven doodendag. Wat vielen :ij dicht en dik rond ons, rijzend van den Levénsboom, niet de zieke, ros-bruine, joud-gele, bloed-roode blaren van den lerfst, maar het kloeke, sap-krachtige, 'risch-groene loof van onze Vlaamsche eugd ! Iedere dag brengt een droeve mare »an ; vooral onder onze artisten, kunste-larOn van 't front, heeft de dood gewoed. loo krijg ik een briefken — van eenen die ]lod dank ! gespaacd bleef : G. Van Melle : x Karel Lauwers is dood !... Hendrik Dupont gekwetst... Charles Bisschops erg siek... E. H. Ciaeys-Bouaert gekwetst aan ien kop en den linker aim...» En Van [iul is verdwenen... En van hoevelen weten fvij niets ! Zoo vallen zij zeere, zeôre 1... niet levens-noe, niet stervenskrank, maar in al den jioed hunner geestdrift, de belofte hunner javen, op den drempel van 't heroverde and. Oh ! schenken wij hun ten minste :en mild gebed, een trouw herdenken te nidden de vreugden van 't triomf, het j îeerlijk intreden in den vergeldenden \ rrede ! M. E. BELPAIRE. ! ie Panne, Allerzielen '18. Eeiz<^ en Kroonprins doen afstand van den troon. WILLEM II in Holland Onlosten in Duitschland. D« Belgen in Gent-Maubeuge gevallen, Op weg naar Bergen- BELQISCH FRONT De belgische troepen liggen op het ka-naal Gênt-Terneuzen, van af de Hollandsche grens tôt aan de spoorhalle. Welden, Edelaere en Melden zijn in onze handen, alsookde hoogten van Coppenberg. tiNQELSCH FRONT De Engelschen zijn meester van Maubeuge.In 't noorden van den vaart Bergén-Con-dé hebben we Péruwelz ingenomen en zijn over het kanaal van Antoing. Antoing en Doornijk zijn ingenomen. wij naderen Ronse. FRANSCH FRONT Op sommige punten zijn wij i5 klm. vooruitgegaan. Wij hebben Glagepn, Fourmies, Hirson, Anoren St Michel ingenomen ; alsook Sig-ny Le Petit. Wij oiriringen Mezières. AMERIKAANSCH FRONT Onze tcoepen hebben de civiec ovec-3token te Stenay, en zijn meéstec van Mouzay. Zij zijn dooe het bosch van Wœvce gettokken, en hebben Jametz, Louppy-suc-Loison, en Remoiville ingenomen.Molcey, Chaumont en Mantseulles vie-Len in onze handen. Laatste Uur De Keizer teekende z\je afstand /an den troon in tegenwoordighcid /an deit Krooioprios op het groot ioofdkwartier.De Koning^ van Wur-;emburg deed ook afstand van zijn ;rooo, vrijdag nacht. De ex-keizer is met een bijzonde-•sn trein toegekomec te Éysden Holland) Max van Baden is afgetreden, Ebert s kanselier. Te Essen is het volop îmwenteling'. BerthaKrupp en haar nan werden aangfehouden. In verscheidcre steden is er cm-iventeling,Ontslag van Max van Baden LONDEN. Een Duitsch radio-telegram laat veten dat Prins Max van Baden zijn ontslag leeft ingediend. De agencie WolfF seint dat de Keizer hem leeft gevraagd te willen aanblijven. Ebert zou Kanselier worden. Troonafstand van Keizer Willem II en van den Kroonprins BALE. Officieel seint men uit Berlijn dat Leizer Willem II afstand doet van zijaen roon. Ook de Kroonprins verzaakt aan de kroon. Zijn schoonzoon weigert hem op te volgen De Hertog van Brunswich, schoonzoon var iVillem II weigert 's Keizers troon voor hem ei: oor zijn nakomelingen. Onze Koolmijnen Dank aan de kranige tusschenkomst van larkies Villanoban heeft Duitschland, die zin- lens was al onze koolmijnen te vernielen, aai: ie veraelging verzaakt. "" " i"'1 ' i»^' "■■■ yirai ■■ Rond de Wereïd 't Stamhuis van Wittelsbach. Op de vergadering van den Landdag gehoù ien den 8en dezer heeft men het verval van he tamhuis van Wittelsbach besloten. Te Weenen. Te Weenen heeft de Staatsraad besloten d( Duitsch-Oosternijkschô soldaten boven df :2 jaren naar huis te zeeden. Weldia zujleri d< sngere klassen mogen volgen. In de Duitsche politieke middens. De laatste gebeurtenissen hebben te Kiel lamburg, Lubeck, Breme en Stuttgart, «ent ngehoorde opschuddirig verwekt, zoodanig da e politieke manuen niet weten waaruit nocl /aarin. De groote telegraphische aansluitiugen! aiji ansch afgebroken. Krijg&gevangenen op 't Westelijk front, Sedert le Jan. 1918 tôt 6 Nov. 191$ hebben e Britteri 200.000 krijgsgevangenen gemaakt ; e Franschen 140.000 ; de Ameri.kanenS0.000 ; e Belgen 15.000. Dood van Ceccaldi. M. Pascal Ceccaldi, Fransch volksverte-enwoordiger van h t département dei usne, is op 6 November overl/aden. Die naam heeft eenige bemchtheid ge ;regen sedert het procès Caillaux. Ceccaldi iras een der adv^katen van Caillaux. OnmiddL^llij k liulpseld aan. de foloecî wrwan.-t kl r$ er overle J en. of verdwensn belgische militairen Een minister eel besluit van 17 Maart 1916 ferleent aan de bloedverwanten der in dîn oop van den nuidigen velcttocht, o»erlec!en nilitairen ean onmiddellijk en niet hernieuw-)aar hulpgeld in naverijpelde voorwaarden en /olg- i s hit-rnustaand bedrag. 1. E. ne tnaand vvedde of soldij asn de wedu-■veii diT militairen beoedeo den graad van officiel'. Dit hulpgeld bedraagt, in geen geval, minder dan 150 fr. 2.150 fiank aan het gezamenlijk aantal kindereri of afstammelingen, min dan 18 jaar sud, van den militair weduwnaar of uit »cn îchi gescheiden. 3. 100 fr. aan de opgaande bloedverwantt n )f aau den opjaanden bloedverwant van den :iaasten graad van den miiitair, ongehuwd, weduwnaar of uit den echt gescheideu zonder dnd. De sedert minstens zes maanden verdwenen militair er. van wien men niets meer gehoord aèeft, wordt met den everieden militair gelijk jesteld. .De aarivragen om hulpgeld moeten aan dt n Vlinister van Oorlog worden toe^estuurd voî-»ens een model vvaarvan de belanghebbenden îxemplarcn kunnen bekomen met zich te wcn-ien tot't riaast bij hunne verblijfplaats geltycn Belgiscii officieel onderkomitèit van uitgewt ke-nen.Dit laatste zal hun de te vervullen pli a"-vonnen aanduiden. In het door den vijand niet bezette deel van Beigie, hoeven de rechthebbenden zich te weu-den tôt den burgmeester hunner verblijfplaats. De aanvragen di«nen vergezeld van het eene uf het andere der navermelde bewijsstukken : Voor de weduwe of de echtgcnoole van eenen verdwenen : 1. Uutr ksel der huwelijksakte. 2. Huvv6lijksboekje. 3. Eene offic'u-ele of auttientieke akte waar-uit het huweùjk blijkt. 4. Eene bevestigin^ van twe« meerderjarige Belgen bestatigende dat zij wetende zijn dat de belanghebbende inderdaad de weduwe, of echtgenoote van den overleden of verdwenen miiitair is.Deze bevestiging zal dienen echt ver-klaard door den Belgischen Consul van ht t ge-bied of door de gemeenteoverheid van de verblijfplaats der aanvraàgster. B. Voor de weezen : 1. De : -boorteakt van een der weezen of aile andere officieele of authentitke akte die oe ge-boorte aanauidt. 2. Hu.w ujksboekje der ouders. 3. Een getuigschrift vau twee meeiderjarige Beigen bevestigende dat zulk kind inderdaad de afstammeling van den overleden of verdwenen militair is. Deze bevestiging dient echt verklaard zooals hooger,vermeld voor de weduwe of echtgenoote.4. Het hulpgeld steeds aan den voogii be-,aitld zijnde, een uittrekseï van de beraadsla-jiii^ van den familieraad waaruit de '.oogdij 1er wees blijkt of een bewijsstuk de hoedauig-heid vau den voogd bestatigende, zal jij de aan visas hoeven gevoegd. Hot bewijs dat het meer dan 18jaiig kind sich in de oumogelijkheid bevindt in zijn on-jerhvoud te voorzien, zaLgeschieden bij middel van et^1 geneeskundig getuigschrift dat den staat van' •het k*n(* vaststelt. C. Voor de opgaande bloedverwanten of den op-gaanden' bloedverwantvan dennaasten graad van den wtlitair, ongehuwd, weduwnaar of uit den echt-gescheiden zonder kind : 1. Elk officiel stuk of elk bewijsstul. u de verwantschap vaststelt. 2. Een getuigschrift van twee meerd 'j-ij-ige " Belgen bevestigencJedatd*- aanvrager ind^niaad de opgaande bloedverwant van den naasten graad van den oierh^den of verdwenen militair is. Dçze bevestiging «Jient echt verklaard îooals

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes