De Belgische standaard

2458 0
10 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 November. De Belgische standaard. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/f18sb3z53x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

i & f % 4de Jaar ^42 i»*3t Zondag 10 enMaandag 1 ITjvember 1818 i -ffÂBOKÇSSfSJîïEII <**&»*>■. | Vsor Soldâtes i as**Ed x,95 fr. sros*cd« 9,50 î rstsedsB ],7J Rîst S«i<i*tWi J ' Isnd v i m>*c« tr. x,75 1 l'œtsBdee 3,50 g ra*isd*n 5^5 ' Btîitïfi 't Uad i X tn*»ad fr. 3,50 1 5,o« i y,jo •5— DE BELGISCHE STAnDAARD Stichthr-Bhstuurdbr ILDEFONS PEETERb ■l Opstil IN Behssr Villa 'Lu Ch«rmett«i Zcedijk - DB PAN ^8 Klein: >»RkoB- diïi.'sçsc ; ^0,95 -r- de rsg«: RECLAMER ▼olgens ""'-t eenko'n*» —i— VASTE MEDEWERKERS : M. E. Beïpaïre, L. Dnykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de P'rre, Dr. J. V»n de Woestyne, Janl FMiaere, Dr w De Wolf, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Naar Brugge. 00 Dit schrijven van « Onzen Piot » is wat laat toegekomen, maar 't zal toch onzen lezers aangenaam zijn. Hoe dikwijls, wanneer wij in de loop-grachten stonden, staardcn wij opde torens van Zevecote,, Ghistel, Zande, enz. Dan dachten we : « En zeggen dat dààr ons volk leeft en dat wij er niet kunnen geraken!» Daarom was die Vrijdag, 18 Oktober, voor ons een onvergetelijke dag. Rond deti middag, waren al de brùggen en wegen hersteld en stuurden wij ons vaarwel aan den Yzer toe. Pas waren wij op Schoore, of we kwa-men al een verlosten burger tegen ; elkeer bezag hem van kop tôt teen, aïs een soor; wonder ding. Ik trachtte op zijn gelaat tt lezen wat er in zijn ziel omging ; maar ' vloog uit zijn mond : « gaat er maar ach ter, jongens ; ge kunt ze niet genoeg der duivel aandoen ; ge moogt er geen eer overlaten 1 » Die enkele woorden gaver ons te kennen, dat de Duitsch zijn jui zwaar en onmenschelijk had doen wegei op ons volk. We komen aan Sint Pieters Capelle, Var het dorp staat er maar weinig meer ; 't ii bijna al vernield. Hier en daar moeten ei nog hoeven bewoond zijn, want in hei dorp, zien wij een twintigtal burgers dit [ ons verwelkommen. Na jSint Pieters Capelle, Zevecote : Hei dorp heeft weinig of niets geleden. De in-trede in dat dorp, was voor ons de intredt in het verloste vaderland. Op den toren, o[ al de*huizen wappert de Belgische vlag het is een gejuich zonder einde, een geest-drift die we nooit zagen bij ons Vlaam sche Buitenvolk. De zakdoeken wuifden de Vlaamsche Leeuw en de Brabançonni weerklonken door de huizen, alover d< velden. Gisteren pas, waren de Duitschers hies weg»otrokken ; een Be'gif-;che vlieger wa> gekomen tôt op een hoogte van 3o meters : de inwoners deden teeken dat hij moch' komen en een wéinig nadien kwamen éi eenige wielrijders het dorp ingereden. In Zevecote is er een graf .van een Duitscher generaal. De inwoners van de gemeentt zijn verplicht geweest eene som geld te betalen tôt versiering van het graf ; ■ en de Duitschen hebben daarvan gemaakt : « de gemeente Zevecote uit erkentelijkheid aan den generaal » Na Zevecote, die ons een zoo heerlijke ontvangst voorbereidde, komen wij aan Ghistel, het dorp • waar de H. G .delieve begraven werd ; een schoon dorp. De klokken luiden ; jong en oud is te been : het zingt al wat stem heeft. In de magazijnen bewonderen wij schoone por-tretten van den Koning en de Koningin. Het is hier een ware zegètocht en we vra-gen ons af of Brussel ons een prachtiger intrede kan voorbereiden. Hier hooren we voor 't eerst de kinderen hun spotliederen aanheffen op den dom-men keizér. Gedurende de eenige stonden die wij stilblijven in het dorp, ko-nen de menschen ons vertellôn van al helgeeri de Duitschers heii deden afzien. 't Is ongelooflijk hoe tergend en barbaarsch de Duitsche over-heid optrad tegenover de bevolking. Wij hadden de geiegenheid met verscheidene priestérs te spreken over de Duitsche be-setiing. Hunne meening was eenparig : Hei Duitsch volk is een slecht, hoovaardig yolk en het moet vernederd worden. De haat welke de Duitschers aan den katholieken godsdienst toedragen is groot. Een voorbeeld : zij veranderen eene kapel | in hospitaal en op het tabernakd kan men j iezea : yenena (vergif). We vragen riatuurlijk wat de Duitsche soldaten zooal denken over den oorlog. In het algemeen staat de moraal heel laag, en velen zeggen dat ze niet meer \viUen vech-ten ; de keizer die een afgod was in den beginne,wordt nu als de grooten zondebok aanzien. De menschen kunnen maar niet genoég onze soldaten bewonderen : wat zien zij er alien goed uit? Wat zijn ze wel gekleed ! Men ziet dat zij meer vermogen hebben dan de Duitschers 1 En de Duitschers die zei-den dat er geen Belgen meer waren ! Langs den weg vernamen wij 00k dat al de weerbare mannen door de Duitschers meegenoman werden, dat ze al de hoeven leegplunderden, al de beesten meenamen. De laatste dagen liepen zij rond gelijk brieschende leeuwen,en sommige menschen zijn ziek geworden van schrik. ( Mair nu is die tijd voorbij : Men is wel ( arm, arm als Job ; maar men is vrij en dat vrij-zijn gevoelen onze Belgen zoo wel ; ze beseften nu zoo goed al de draagkracht ( van dat woord. Hoe zuiver hebben zij de vaderlandsliefde bewaard 1 ( Eu wij soldaten, wij voelden ons voldaan , aan de onzen zooveel geluk te hebben be-. zorgd. Zulkë dagen zijn van onschatbaré waar-de in het leven van een mensch ; nimmer vergeten wij dien zegetocht. 't Was nacht toen wij voor de poorten van Brugge ons wat te rus te legden, om morgen verder op te trekken, den vijand | na. EEN PIOT. : Van en voor onze Soldaten De « Nestel » ofte Fourragera ; Wij hebben over een jaar gewag gemaakt vau de instelling van het bijzonder kenteeken de « Nestel » dat aan sommige eenheden wordt toegekend. Hieronder volgt de officieele tekst van het Staatsblad (27-10 tôt 2-11-18). Art. 1. Een bijzonder kenteeken : de Nestel wordt ingesteld om de roemvolle daden te her-inneren welke sommige regimenten, bataljons, groepen en gelijkgestelde'eenheden in den loop van deu yeldtocht hebben verricht. Art. 2. Er zuilen twee soorten van Nestels bestaan : De eene gevlochfen met de kleuren van het lipt van het Ooriogskruis ; De andere met de kleur van hét lin! der i Laopoldsorde. Art. 3. De nestel met de kleuren van het liât vaa het Ooriogskruis, zal worden toegekend aan de bij art. 1 vermelde eenheden, en welke tweemaal eervol bij legerdagorder werden ver-meld.Art. 4. De nestel met de kleur van het lint der Leopoldsorde, zal worden toegekend aan de bij art. 1 aangehaalde eeniieden ; a) Wier vaandel met deze Orde werd ver-eerd ; b) Die minstens viermaal eervol bij legerdagorder werden vermeld. Art. 5 Ieder opschrift op de vaandels, stan-daarden of schilden telt voor eeneeervolle ver-melding bij legerdagorder, Art. 6 De nestel zal door Ons worden toege-' kend opvoorstel van Onzen Minister van Oorlog. ; Art. 7 Het toekennen van den nestel zal bij legerdagorder worden bekend gemaakt en door den Moniteur worden afgrkondigd. Art. 8 De nestel zal worden gedragen door : al de officiel en en troepen ; hij zal worden aan-s zien als deel uumakend van de uuiform der een-s heid. î Art. 9 De voorwaarden tôt het dragen van ; den nestel worden door Onzen Minister van Oorlog vastgesteld. Art. 10 Onze Minister van Oorlog is belast met de uilvoering van onderhavig besluit Se Duitsche afvaardiging bij Foch !.. Duitschland krijgt drie dagen om te antwoorden. De Amerikanen in Sedan. FRAN5CH FRONT PARUS. — We hebben den wog van Avesne; ver overschreden, ten N. van La Capelle. Onze lijn loop langs Effiy, Origny-en Thie rache, Leuze, Wagnon, Vieil-Saint-Remy Mazerny, La Horgne, tôt op de hoogtrn va; Sedan. Wij hebben meer dan honderd dorpen vrij gemaakt. Onze vliegeniers liebben de Duitsche in af tocht zijnde kolommen erg gebombardeerl ze gebruikten 15,500 kgr. bommen en 13,001 mitraljeuze kogels. l^NQELSCH FRONT LONDEN.— De Engelsche vliegeniers heb ben eveneens de wanordige vluchtende troepei gebombardeerd ; zij wierpen meer dan 8500 kil bommen. Onze troepen zijn meester van Angre en liggen op de hoogten ten Oosten der stad. We zijn voort vooruitgegaan op den Zuidkan van het kanaai Bergen <6ondé. Hautmohtligt ii onze handen, alsook Elouges en Hensies. AMER1KAANSCH FRONT Het deel van de stad Sedan, dat ligt op dei Westkant van de Maas, is bezet door de Ameri kanen. De brug dieleidt over de Maas naar he ander deel der stad en de bruggen van dei ijzerweg zijn gesprongen. Zoo is de bijzonder ste verbindingsiijn van den vijand, tusschei Metz en het noorden van Frankrijk, gebroken "^edert 1 Nov. gingen de Amerikanen 40 klm vooruit, en mieken 700 vierkante klm. fran schen grond vrij. Omtrent 6000 Duitscher werden krijgsgevangen gemaakt. 3 iDe Duitsche I afvaardiging. \ | De Duitsche afgevaardigden zijn | in d;5n morçend aang'ekomen op het ihoofdkvvartier van Generaal Foch. Zij vroegen uitdrukkelijkden wapen-: | stilstaod. ) 1 De tekst van de voorwaarden ge-steld door de Verbondenen werd . hun voorgticzeti en ter hand gesteld I De Duitsche afgevaardigden vroe-| gen dat men de vijandelijkheden | voor loop ig zou staken. Ditwerd hun ^ | geweigferd | ' e vijand Krijgt twee en zeventig | uren om te antwoorden, j j Laatste Uur " | PARUS. De Duitschers trekken voort achter- II uit op geheel het front ; wij achtervolgen hen ' | van de Oise tôt de Aisne. -a De Duitsche verbi.dingsweg tusschenArgon-51 ne en Lothariugen is atgesneden. De Toestand Is de oorlog nu gedaan ? 't 1s de vraag die sedert een paar dagen bij iedereen opwelt, niel het minst bij onze soldaten. Maar bij hen vooral is er verandering ingetreden, zij voelen den dood en de moorderij niet meer om zich heen. Want de Duitsche soldaten snakken naar het einde veel meer dan de. onze, veel meer dan men het vermoeden kan. nooit. Vooraleer de algezanten aankwamen bij Foch, vooraleer zij de vechtlijnen bereikten, gaf de vijandelijke oppermacht reeds bevel het schiëten te staken. 's Namiîldags te drie uur reeds werd het bevel --egeven niettegenstaande ae afvaardiging eerst 's avonds tusschen 8 en 10 uur te Haudroy., N.-W. van La Capelle, de voorposten zou overschrijden. De gevolmach-tigden zijn generaal Von Gunbel, Erzberger, Obendorf, generaal Von Winterfeld en de scheepskapitein Dannler ; ze zijn uit Spa ver-trokken naar het hoofdkwartier van Foch. Waarschijnlijk zal Foch niet veel zeggen 't ligt immers in zijnegewoonten niet veel teklappen, «Woorden zijn geen oorden». zegt, de Vlaming en Foch is 00k van die meening. Zoo ze niel tevreden zijn met zijne gêzegden zal hij wedet lot daden overgaan, en daarin is hij thuis. (1) Wij deuken evenwel niet dat het zal noodig zijn ; er is immers groote ruziein 't huishou den gekomen bij Fritz zegt men, ijdele beutzec (buiken) maken dolle zinneri. Toen de eersie be-l richten van woelingen bij het Duitsche zeevolli | te Kiel op 3en dezer toekwamen, meende mei: I3 ze te moeten aanzien als een gazette-nieuwsje : 't zelfde was. reeds zoo dikwijls van de beman-ningder onderzeeërs gezegd geweest. Nu zijn ' de zaken ernstig. De woelingen zijn hevig ; de matroozen en werklieden trokken naar het ar-senaal en maakten zich meester van de ooalogs haven. Spoedig sprongen zij bij die op de sche-pen waren aan 't anker in de haven,en men riep d e algemeene werkstaking uit. De muiterij ging over naar Willemsbaven, Heligoland, Corkunij I Cuxhaven, dus naar de geheele Duitsche vlool | omirent. Zij bemeesierden den draadloozen telegraafen tegen den wil van hunne hoofd-mannen ui, zijn ze met malkander inbetrekking. Slechts enkele mannen doen niet mede aan die beweging, De Duitsche Socialîsten maken het even boni ; hunne dagbladen eischen openlijk dat er onmiddelijke vrede worde gesloten. Wat kan er nog anders gedaan worden ? Reieren wil het, 00k de sterke Socialinbche partij, en het scheepsvolk zijn in opstand en bovenal stijgt de steeds dreigende macht der Verbondene legers gereed om Duitschland binnen te rukken zoo sterk en zoo strijdlustig dat zij bij elken stoot dien ze doen den vijand uren en uren achteruit i drijven en het overige van het Duitsche leger î met veruietiging bedreigen. Er vait niet meer 1 te kiezen, de zaak is beklonken ; de Duitscher | moët in t zand bijten en de Bondgenooten | zegepralen geheel en al. IOudertussciien ziet men in de overwonnen landen gebeuren wat er altijd voorviel bij de verwonnenen : het gezag wordt omvergewor-pen... « Wanneei het geluk u niet meer dient in de wereld, trek u terug en ruimt de plaats voor een ander. » Deverschillende deelen van ! | Oostenrijk-Hongarie zijn in een staat van ont-| binding. Ze erkennen de overheid niet meer. ^ Men had schoon zeggen dat de omwenteling j op een vreedzame wijze geeindigd was, nog i gedurig aan zijn eFmuiterijen en op enkele | plaatsen zelfs zware moeilijkheden en gistingen | die dreigen gevaarlijk te worden. In Bulgarie is het volop omwenteling : Boris is moeten op de vluchtgaan naar Weenen wilde hij zijn leven redden. Er zal spoed moeten gemaakt worden met de vredesonderhandelingén, wil men niet zien dat de volkeren nadat zij malkander ver- Imoord hebben, beginnen zelfmoord te plegen. (1) Dit werd geschreven vôor de laatste be-richten toekwamen. Onze verslaggever was dus niet mis in zijne vooruitzichten : Zie laatste berichten. 1 Rond de Wereld i Dood van Ceccaldi. \ M. Pascal Ceccaldi, Fransch volksverte-i genwoordiger van h't departeinent der | Aisne, is op 6 Novetnber overleden. Die naam.heefi eenige beruchtheid g>--kregen sedert het procès Cuillaux. Ceccaî li was een der advokaten van Caillaux. De Bolchevisten vragen vrede. Volgens een telegram uit, Petrograd zou de Boichevistischen minister vau Builcn-iàndsche Zaken eene nota voorgelegd hebben aan de onafhankelijke staten van Rus-land ; die nota is bestemd aan de Verbondenen, en daarin wordt gezegd dat de Bolchevisten verlangen vredesbfspreking n aan te gaan. In Duitschland. Prins Max von Baden heeft een oproep tôt het volk gericht waarin hij iederet n vraagt de tucht te bewaren gedurende de onderhandelingen nopens den wapensfil-stand.De Russische diplomaten. De Russische diplomaten hebben Duitschland verlaten en de Bolchevistische afge-vaardigden verdreven omdat zij bedreigin-gen uitten tegen het bond-bestuur.- Trcinongeluk in Hongarije. Een trein met soldaten verloos zijn weg tusschen Steinbruck en Rakos (Hongarije ; er waren 60 dooden en i5o gekwetst^.n. De Duitsche ?ieerlaag. De Duitsche generaal Ahlborn, ©ud 82 jaar, heeft zich gezelfmoord om de oneer van zijn vaderland niet te overleven. Bij den wapenstilstand. Admiraal Rosslen Yeniss, eerste lord van de Engelsche Admiraalschap, zal de B*'it-sche vertegcnwoordiger zijn. in de onderhandelingen over den wapenstilstand. Tyrol. Er werden troepen gezonden naar het Noorden van Tyrol om er in der minné te verblijven, maar met het inzicht, zoo noodig, hunne wapens te gebruiken. Bericht aan de NIJ Vb: AARS & HA vl BLA ARS Het Département van Staathuishoudkundige Zaken vesli^t de aandacht van al de beiangheb-bende Belg-°n op de bezwaren welke, het her-aanschaffejn van werktuigen en het herb'ivoor-raden ten dienste van nijverheid en handeî, ua den oorlog, zuilen opleveren. Ailes duidt aan dat het noodzakelijk zal wezen om, oiider Staatstoezicht, tôt zekere verdeeling van be-schikbare koopwaren, van tonnemaat en van betalingsmiddelen in het buitenland, ovt;r te gaan. Om te beantwoorden aan de behoeften voort-spruitende uit den algemeenen economischen toestand en uit de in de verbonden landen ge-troffen maatregelen, acht de Regeering voor-deelig de noodige schikkingen te nemen ten einde in hare handen al de aanvragen te con-centreeren, rakende Belgie's economische iier-inrichting en alzoo algemeene programma's aan de Verbondene Regeeringen te kunnen voor-leggen. Zij zal evenwel, in de ruimsie mate mogelijk. de vrij heid van initiatief en indivi-tiueele zaken eerbiedigen. i 'Het Département beveelt allereerst den nijve-i raars en handelaars aan om, zoowel in verbon-1 dene als in neutrale Janden, aile afzotiderlijkç aanvragen van materieel of koopwaren traci/ten te vermyden, wat enkel de markt verstorca en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods