De Belgische standaard

1250 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 30 Octobre. De Belgische standaard. Accès à 30 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/kp7tm73912/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

 - • -Â*. Gr 3E3 IL» J-ik. S3 Door breuk aan 't machi n zijn we van-daeg verplicht op fcleiner formaat te ver-schijnen.Moest de herstelling meer dan één dag vergen dan zullen we onze sehikkingen nemcta m in dit voorîoopig kleiner formaat onze lezers loch gelijken tekst te geven. De folijde iitrale O; ZER . îorsten le Bragge, Isrugge, aen 26 October 1918. 't Nieuws gin», als eèii loopend \uurtje, de Stad roi d : De koning doét heden zija b'.ijde intrede. Ea-Brugge ki'eeg, met den s!ag, een feesielijk uii-icbt zoo Js zij er ?jog nooit gekeid • Ind. Van waar de vlaggen, de belgisehe drie-kleuren zoo plo.seiiag vau daan kwamen is etu raadsel gebleven. Aile huizen hadderi tieriiallëii malci.i, van ondcr loi bovën, onderzocht ge-weest , veroiuLiiingen b;j de viect haddeii nui cuagen, uiistoke.) of verdoken hoadea vau drie* kltange iiutjes of viaggjen ten slreugsle ver-bo'dtu ta iccb, al intens, werden nog.diuze'ijdeu vlaggèa te w appt. i en gebang'ea bij die"ande-ren diezeuden die de bevrijdi g van B uggë en Wes. Viaaiidereu uadUtH fîegLoet.Opleîeï buis suis g-j ylag, tu., waar bij arme lui Jj h, de wetidô van een drLreepi* s.uk go;d te zwaar Vv'OO.4 noor-de biu:s,daai'iiad men algau thie-k!i.uri,.5e lauipioiiij vervaardigu die mea uit de bûveiiv' tsii i s aàn 'n. p.rs te beF>geîen bing. G,en huis o» uaa, flapie vrooiijk dé v'iag i.i iu-beiji o o; su iaid 5 't JieU de drie klouren in de mm.â-. Eu ; o, rie-: — 2e n ù'b.i « & » w 1 -g/z ctit, tnaar in al • u oosdo.:- rij ..ija ze nôg.den duivei tedoai, i'T • ; &•' bbei den piarike' vloer oint • opergebroken c-r. «ze» zat er onder.lli r bij m ,n « » I • de'fi muur 'écHer 'a s'uk ' •- , tus c "n d*j }, aï-ji • euvv fl s- . o • •• bUv ai warev, Maar die zij n al m1 E . ii '.j -, i i J . -, aur stapte ik door B/ui-,;ge, ïoo sp p'on, ;qo Uh, zoo pracbtig gelijk 'il:: t u• h v>as g. «<î&i Si! sat in, -ii. j, ui zvvuaidc en zwene- i a*; :do \laggontooi KiivS dî, su .i-r d-3 mu-en, de d.-;ken ai tôt ti'gja.ikfi -ca.çi dt:_urbovt;p z^art en rood en | v-d _ o de siad :ueh;ig oa leul% a - u. «, klau ;iU rea \ is-s'd dat vier jaar laag iiad s • ■ : , : ygs Ïa de boist, ouzcglijk be-i u ; , • - dai .,u uitslo , g iieel uit'i bertè, in Vamm . d goesîdrifti oDoriogeid en om- • r" la >an."ve.; ikl.arige kT.iBS '.a en groenetld • kilOe.:. Vu k ■■ sirabu ! Ecn menscheiizct.! U i D u . v. s .uii a : kinders en grijs-a-u tS .fit v.m ea m-u,s'r: hijn besté,gelvande kl- ; :>!1 bij;.;-! met fchoow S /aan de vo . , e ,r, ' - ■ die' igei'iijk wareà w -gge-•«. ygcvtfoï-d • ëft ki'lnboder; fti ^(md^Zij'-gingéa • Av-..« • ' ô:v b M> ! Nu moc.i't m-'u ze wel aa! d j n voor den kéniog ! Hoe se! oon du /.,j : fH ! ' (M ■' tWim sl'i'' uooi' s'a v;- ftëètof en- w: ei'. Le gs \f ■. /• u Hij kcriK'î: '! S&tiié d di-i a<t W'S'. *iij Jîvv. m op \ o* ^ ..t;' î •coii'ior sc.ik- u i'; .• Gj'!( e «ou Hij in a le:; •• a'st ->p,- • en d« -ro )re mai !<l w-:.een lijvzëé'bp haar Ëoven de koppen praal l^ B: ey vi î» Deconi; ck en men keek'i . t.. usa . - eld aan en m-u begr^fp, bster a!s (l'ùt, ifli-îc i -a wt i fcèi < cb'.st i u wat ze verzinnebcelddeu. : <' .'ouj-!? llem daar ook moeten s'ard-beclde >, menheire, bij Brtidei, Hij is wel'van c .• e c «vt, l n 'n andu ; as, maar hij is de gelijke.» E i , daarboven als een rcus, beschultend de! ; j i, de machtige Halleloren, die rees, zwah-giîjs in dm s'r-1 ir.derr morgen, als de Ziel vau een volk ! t)ie Hadeioren spolie ru openlijk met den Dniiscb; v.àaV 1 ij \ier jaap ia- g hem ge ar t had. ' i-ivlioek -c.vij e, dé lop naar bovea ; vvapp- rderronti bjre vlâggtn, van aile kleur en groolte, kuimerkende sehe-psvlaggen met flgenaardige -amen eu vorm. Had men hier bel i eeie vlaggenseiiMelsel van 'n sebip uitge-haald ? — Da's wel ! Da's wel ! Se îroeder, Menheire, Scbroeder, de Duiiscbe admiraal, die hier baas was,, ge weet wel oie bloedzuiger ! Sehro :der was een collectionneur in \laggen. De onder-zeeërs van Zeebruiige rnoesten al de vlaggen der schep^a die ze torpjdèerden ïneabrengen enzehem bêstellen. Hij collec ionneerde die \laggen.Waar zu!k luizegoed al plezier inheefl! De vlaggen eoilf ciionnceren van geto; pedeerde schcpen. Iedere vlag is eeu Duitscbe moord î Se iroeder stapelde al die vlaggen in een bij-Z'jndjr huis, waar een f.ddwebel de wacbt àield dag en nacat. Maar een uur cf vier \6or dat î-.ij zou ver.rellkeu met zijn vlaggen bebben zij zoo zat gemaakt als een top, hij is in slaap gevalleû bij zijn vlaggen die ingepakt sionden en fddvvebel en vlaggen zijn hier gebleven. Kijkt eens Mijnbeire, boe ze klabetteren ! » De laatste woorden waren nog niet koud of daar bsi-rde de Brabançonne van den toreà. De beiardier sloeg bel lied diillig en forsch de ruimte in en de klauk-n vventëlden boven bel volk, in uiispatteudé drift. Plots daartusschen bopsd| de eerste boak vau de groote triomf-klokken en de zwong van 't metaal joeg door bel volk a's de wind door de baren der zee. Er was geeii houden maer aan. De beiaard trilde de ziel en de kiokke sloeg bel hart wakker en heel de maïkt jubelde oorverdoovend. Dal vv-s bel toeken dut do Koning zijnintoc'it detd. tiij versebeen in de Noordzandslraat. De gendarœen te paard moestea het volk ac'nter-uitdiijteu, auders had men wek den Koning op de.'îiai.d n gediag^a. Vobraan recd de Koniiig ïa veldienue van generaal mut rtebts de Konin-giti in amazonekieed en links prias Leopold in suldaal van 12e. Ni hem te p ierd, geueraal De-f 'U' e met zijn staf t-a dan een schitterendè ■s... u vau gfcii f i .a en ifficiemj waar 'l volk i'.ca biiud op ketk, We bemerklen opperbevel-habber Gdlain, generaal Jungbluih , admiraal. K'yos, generaîen Cavendisb en Rouciuerol e. a Na lien een sebadroeu Gidsen en een bataljon i arjij:;'. ers. Zi' siapton de jougens iu bun fleuri. ■ , ti schen bloei.bua kop in de iuc'.'i! Woik wddo vooruil ouï aen te/ômjieîzen, indeboogtè le dragen. 0;j de dakttsi, iu de tfensters en de straten werd met hoedei:, klakkeu en zakdotken ge-zwsaid, werd g< jubeld oorverdoovend. ,t Was a's •••.: dgader die-over d stad rolde. «L ve de K < s (g ! L-,ve de Kooingin! Leve orze soldaten Zij ...regen h«il- grooie deel. 't vcK stotid te trapp ! .a vau bcvvo 'deriDg. 't Son zij' genoe-. s . aie verbt. ; pu dal ze nog zoo go, d le | as Stoïide.n. « Z ï iiebben toeb ciets te kon gebad o<is j » da's sc.'oon van onzen Koning, vvàs 't èlfe'effij» n gevoélen. En verder daverdè de srad suv ds onder 't gejuich van het uitzin-f.ige volk wijl in de ruimte daarboven Frai S3he en Bel^ische en Eogf lsci;e vlirgt rs de stou'œoccigste luimelperten mieken orn er duiz."lig van le worden. Op de groote ffiârkt nam de Koning p'arfs, siak voor 'isîandbeeM van Br< ydel en Da Coniiick en oogen.-cuouwde bel schadroen G' isen, en het régiment Carabiniers dat op paradrsiap voorbijlrok. Eeu af Jeeiing Frauscbe ruiierii met'uaandel van Generaal Dégoutte ioot don cptocht. De uitbarstiog van de volks-;i éug'te bûEcùrijveii gedureude dit oogenblik, ic> oubescsïijfelijk. muztek »er Carabiniers spoeldc, de bei -aar'd ritifelde de «Marseillaise», de « God s&vc tbe King », de « Brabat çonne »; naar bs e l u, de groote îriomfklokke boasde in pegut ig tempo en livolks'.ond d:-a .schreeu-,'j weenei î, roe^ad en boeden en zak-doeken zwaaiend. 0; \e geetlijk ! lu h t prov nciaal gueoyw werd de Koning ve-w, Ikomd door gou vheer Janssens de Bist-byvt-o en bur.emeesîor V».«arf de Bocartré, Oiïiriogd van al de Brugsèbe notûbili'eiteo. De kennismàkit g duurde een balf uur. De Koning onderhield zieb met eenieder. Jansseus de Bistboven nam bet eerste het vvoprd in 't Vlaamsch om den Koning welkom le wenschen in bel bevrijde West-Vlaanderen ; Burgem?ester Visart de Bocarmé, verw lkomde den Koning in 't Vlaamsch in Brugge's raam, en de Koning at'brekei.d met aile convectie' alleen gedenkend dat hij daar stond als boofd van een gedeelte van zijn volk i ai \ Vlaamsche gewest vanB^lgia verteger.woord?'gde,dankte iu vloeiend Vlaamsch, èn Gouvvbeer, èi Burge-meester èn bevolking om hun moed, hun ver-trou wen en bun adelheid van gedrag. En binstwijlen schreeuwde, op de markt, on-op""i udend, het volk zijn vreugde en lirfde u t, zoo horg en soo heft g, dal men nau welijks de woorden begreep die gesp-okeu werden. Met hetzelfde ceremoniaal, midden dczellJe geestdrifi verliet de Koning en zijn gevolg langs de Sieeaéiraat de stad. Oostenrijk vraagt aizonderlijken vrede. Het aanvaart ail© voor waar den. —————w—— Buitschland vraagt on^e voorwaarden van den wapenstilstand. Offensief op de Fiave, in Dobroudja en in 't Westen- Belgisch Front 28 October 23 uur. Widerzijdsche artillerie-strijd op ons zuidelijk front. FRANSCH FRONT Parijs 28 October 23 uur. De vijand trekt op een Iront van 25 klm. tusschen Oise en Serre acateruit. Wij kwamen voorGuisse en bezetten de hofstede Le Motte W. deze stad. Wij over-scbredenMouceau-Le neuf en bereikten 't bosch van Pargnyles. Op het Serrelront bezetten wij de hoogte 123. Meer Ooslwaarts vatten we voet in dovijandelijke loopgraven, N. Froidmont. We gingen ruirn 8 klm. vcoruit. De Amerikanen gingen 0. Relhel eeu klm. vooruit. Oostelijk de Maas volvoerden we plaatselij-ke gevtcbten in het Beilemen Ormont bosch en westelijk den stroom werd de vijand terugge-worpen uit de enkele stellingéu N. Grand-Pié waar bij kon binnendringea. ËNGELSCH FRONT Louden 28 October 23 uur. Alleen plaalselij-ke gevechlen werden geleverd. Wij sloegenaar.-vallen af nabij Fama>'s en verbeterden onze stellingen nabij het Jtformal-bosch en N. bet Raismes boseb. Duitschland verwacht i i onze voorwaarden van wapenstilstand PARUS 29 Okt. 10 uur. Duitschland heeft aan Wilson geaotwoord dat net onze voorwaarden van den wapenstilstand verwacht. De Itali snen doortrekken de Piave U t Rome wordt geseind dat het offensief der Iiabaaen begonnen is. De Britsche legers neb-ben de Piave overgestoken. Een plechtige intrede. | In de verte schemerde Oostende. Aide jongens vezen hun blikken vast aan de j torenspilsen welke boven de roode pannedaak- j j js uiispiesden. De vaandrig ontrolde de vlag i en op het luchtig kadans der koperen muziek ï stapte bel regimem : an. De barten klopien met ! verdobbelden spoed. En op het oogenblik dat de kerels de stad binnenslapteu speelde de fanfare : Deleeuw vart Viaanderen. Oud en joiig was op de been. De kindereu dansien voorran, en op den drempel der bevlagde huizen bie-lden zich de bewoners: de mannen eerbiedig en iagetogen het glorie-rijke vaandel groetend, de vrouwen luidruchtig in de banden klappend en de dappere soldaten toejuichend. Meer dan een iraau blikkerde op het gelaal der sledelingen en de jongens aan-gedaan door die ovatie trots het dagenlange offensief opgekikkerd, lachten vriendelijk tegen. Er was zelfs een oud, grijs, verschrompeld peeksn dat op zijn kromme beenen een flikker sloeg van blijdschap en enthousiasme. Al de huizen zijn bevlagd. Voor al dé vens'ers prijken de portretten vau H. M. de koning ei* de koningin. Want al | hebben de Dui.schcrs ailes wat hen dienen kan gerekwireerd en bet overige vernietigd, zij hebben zich toch niet kunnen meester maktn vau aide nationale symbolen weikedebewoners als zooveel beiligdommen verstopt bebben. Neen, minder dan ooit, ons volk zal niet ver- ! gaan ! Oostenrijk vraagt om vrede te sluiten zonder bespreking PARUS 29 Okt. 10 uur. Graaf Andrassy.Oos-lenrijkseh minisler van 't buitenland heeft zijn gezant te Stockholm gelast aan Wilson het Oostenrijksch antwoord op zijn boodschap van 18 Okt over te maken. Andrassy verklaart niet alleen de vorige uiteengezette meening van Wilson goed te keuren maar laat ook weteu dat hij instemt met de laatste nota van Wilson en wel bijzonderlijk voor wat hetrechtder Tcheko-Slovakken en Yougo-Slaven belreft. Dewijl Oos-tenrijk-Hongarije alzoo al de voorwaarden van Wilson aanneemt, besluit de minister is ergeen belelsel meer om de vredesonderhandelingen te beginnen. « Wij zijnbereid zonder basprekingen vrede te sluiten met de andere landenen vragen een onmiddelijken wapenstilstand.» Roemeeesche troepen in bobroudja Uit Weenen wordt gemeld dat belangrijke Roemeensche troepenmachten de Dobroudja binnengerukt zijn. IN DE VERLOSTE BELGISCHE GEMEENTEN (Van een ooggetuige.) Boven aile gemeénten waaruit de vijand door onze zegevierende jongens verdreven wierd, flapten dra Belgisehe vlaggen ; in-woners steken de driekleurigé rozette op . de borst ; afbeedsels van Koning en Koningin verschijnen aan voorgevel van huizen en toonraam van winkels. In een oog-pink, met allerlei bonté stoffen, kunstig opgeschikt in Belgisehe vlag, of zoeternij-dozen die 't oud kapje der karabijniers nabootsen, staan er aan 't winkelraam vaderlandsche symbolen ten toon. Waar al dit is versloken gebleven en hoe al dit heeft ontsnapt aan aile door-snuflelingen, en dat gedurende vier jaar oorlog, niemand is 't wijs. Onbeschrijlelijk is de geestdrift der in-woners en ze vertellen, met aile punljes, 'tuitbuitenén 't sehandig mishandelen datze van den vijand te lijden hadden. Ook rechien zij zich op tegen en klagen de eenige gekenden aan die met den vijand aanslolen of hem schijnheiiig bevoordeeligden en zij vragen straf voor die verraders. HOE HET MET OOSTENDE IS GESTELD Zooals wij reeds meldden heeft Oostende weinig door 't beschieten geleden. In 't algemeen toonen de talrijke hotellen en de villas langs den dijk slechts de kneu-zingen van obusseherven, ruiten zijn ver-brijzeld, maar 't geheel staat weinig ge-sclionden. De Kursaal is onl^sschadigd, maar, lijk wij 't verwachlen is ailes in vuilen, vuilen staat, De bezetting, zeemannen waren 't, begonnen den i3 Oklober de stad te ontrui-men. Ze deden de waterleiding 6n verdee-ling springen, zoo ook de coke-ovens van Zandvoorde, het elektriekfabriek Empain doch niet alvorens aile bruikbare machie-nen te hebben ontvoerd, en meegenomen 4 Jaar — Nr ^33 n >4 Woensdag 30 October 1818

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes