De Belgische standaard

680118 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 27 Mai. De Belgische standaard. Accès à 29 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40h3m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

léia Jaar. — N° 65 Vijf centiemet het nummer Donderdag 27 en Vrijdag 28 Piieî 1915. awimiNRiiM mMQWMi a wv»n.wTOiw««a -vstvm bAramiBXft «s.vw«jMBam&.ma* De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGiSCHE STANDAARD » verschimt 4 mail te weik. Abonnementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-soldatea — in 't land 3.50 fr. ; butte» 7 land 4.50 fr. Indien meer extmplareu van elk nummer worden gevraagd, wordt de abonnements-prfs minder. iMi — lia 1——————M—W lll——■—WWII IIW——IHW ———Mi——lllll |||l II H 1WI~——I»£MKÎ Bestuurder : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlassehingen van 2 regels, 0.50 fr. ITALIE EN DE OOROG 24 MEI. Dczen morgen, toen ik voorbij het bureel van den staf kwam, vielen mijne oogen op die woorden in groote letters geschreven: "L'Italie a déclaré la guerre à l'Autriche aujourd'hui 24 mai " — " Italie heeft den oorlog verklaard aan Oostenrijk heden 24 Mei " — 24 Mei ! heugelijke datum in de ge-* schiedenis van dezen langen, gruwelij-ken oorlog ! Heugelijke datum 00k in 't vcrleden, en wel voor honderd en een jaar ! De 24 Mei is voor de Christenen de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Bijstand, O. L. V. Hulp der Christenen, — die benaming zoo dierbaar aan den godvruchtigen Don Bosco — en die feestdag werd ingesteld om de blijde terugkomst te vieren van Paus Pius VII in de Eeuwige Stad. Zooals men weet, had Napoléon den grijsaard gevangen weggevoerd, die hem de Keizerkroon op den schedel had gedrukt, en had door zijne geweldige eischen, zijn plagingen en terging«n van aile slag, eindelijk den banvloek over zijn hoofd uitgelokt van wege een der zoetaardigste, lank-moedigste kerkvorsten. Toen de excom-municatie uitbrak, riep de keizer-solde-nier uit " Wat geeft me dat ? Die banvloek zal 't geweer niet doen vallen uit de handen mijner soldaten Niet lang daarna, dwaalde het machtig keizerleger zieltogend langs de bevroren pleinen ▼an Rusland en bij duizenden ontglipten de wapens aan de stervende handen der krijgers. Geen twee jaar later, op 24 Mei 1814 dus, zag Rome zijn vromen, vreed-zamen vorst weêr. Heeft het niet iets treffends, voor ons Christenen, katholieken der oorlogvoe-rende landen, Italië juist op dien datum te zién treden in het wereldwijd conflict dat zoo klaarblijkend toegelaten werd door de Voorzienigheid tôt loutering der volkeren, tôt hernieuwing van de maatschappij en waaruit wij met vaste overtuiging de oplossing verwachten van menig onoplosbaar raadsel, de ver-effening van menig jaren-oud geschil : onder andere de Romeinsche kwestie ? Hoe dit 00k moge aangebracht worden, begroeten wij met innige vreugde het Italië, bekroond met de drievuldige kroon van geloof, beschaving en kunst, in de bondgenootschap der natiën, strijdend tegen de moderne barbaarsch-heid, vijtndin van aile zedelijke iriealen: trouw aan God, aan 't Vaderland, aan de cultuur. Moge dit land, zoo vroeg en rijk be-deeld in opzicht van wetenschap en kunst, ontsnappen aan de gruwelijke verwoestingen, welke onze oorden schonden 1 Moge het voorts voor aile vrome harten, voor aile verlichte gees-ten, blijven het tweede vaderland, het land hunner droomen, de bakermat van 't zegepralend geloof, de veredelende beschaving, de stralende schoonheid. 25 Mei 1915. M. E. Belpaire. ITALIË'S TUSSCHENKOMST Italie heeft dus zijn degen in de sehaal ge-legd. Voor Duitschland en Oostenrijk was Italie een bondgenoot. Door Duitschland, met Bismarck aan het roer, was Italië op sleeptouwgenomen en zijn steven stond op de Middellandscbe Zee gericht. Deze moest de « Italiaansche Zee » worden, stookte Bismarck op, en daartegen zou Frankrijk in-koraen met de belangen van zijne zeekusten en van zijn koloniën in Noord-Afrika. En Italie schipperde mede., Doch sinds een halve eeuw 00k leven Italië en Oostenrijk onderduims in oneenigheid. Heel de 19"' eeuw door streefde Italie naar het éen-worden der natie. Oostenrijk hield eenige door Italianen bewoonde provinciën in zijn bezit, de « niet-vrijgemaakte» provinciën, zeggen de Italianen, irredenti. Op de : Adriatische zee en de kusten van den over-; kant had Italië ook een oog, en het in bezit ] nemen daarvan mocht Oostenrijk niet dul-den.In Augustus 1914 breekt de oorlog uit. Italië blijft onzijdig. Een der bijzonderste be-palingcn in het Verdrag was : dat wanneer een der natiën aangerand wierd de andere ter verdediging moesten bijspringen. Duitschland en Oostenrijk werden niet aangevallen, dus beweerde Italië niet ver-plicht te zijn zijn hulp te l>rengen. De twee bondgenooten drongen niet aan : Italië was ten krijg niet uitgerust, het land was door zijn oorlogvoeren in Afrika uitgeput en was voor de beide machten van geen grooten tel. Overigens de overwinning bleek hun eene zekerheid. Bij het losbarsten van het orkaan vermeer-derden de Europeesche onzijdige natiën da-delijk'hunne krijgsmacht. Wie wist waar heel die warboel van strijdende machten heen ging waaien ? Italië ook reorganiseerde zijn leger. Bovendien begon de diplomatie hace I werking. Aile propagandamiddelen werden aangewend om de onzijdige volkeren te bein-vloeden. De ministers van Buitenlandsche Zaken, in Frankrijk en in Engeland, M. Del-cassé en Sir Edward Grey, twee van de knapste staatsmannen van Europa, gingen aan 't handelen. Prins von Bulow werd met veel lawijd naar Rome toegezonden en begon, hij ook, zijne onderhandelingen. Het diplomatisch spel was aan den gang. De kans laçjite dan eens dezen, dan eens gene toe. Delcassé en Grey wonnen eindelijk de partij en Italie verklaart den oorlog. Met welk voorwendsel ? Oostenrijk ver-klaarde aan Servie den oorlog zonder zijn bondgenoot te raadplegen en met Servie te willen inpalmen, beweert Italië, zijn de Italiaansche belangen bedreigd. Met welkdoel? De nationaliteitsbewegingen doen sinds een tijd den grond daverea en zij zullen den kamp winnen. Italië wil gansch één zijn. Wat werd haar boven het voldoen dezer betrachting nog beloofd, in geval van overwinning? De geschiedenis zal dit later vertellen. 'tF^nen 't andere kunnen wij van nu af misschien gissen. Venizelos verklaarde daags na zijn aftreden dat voor Griekenland de kans voor goed verspeeld was. Duidt zulks aan dat aan Italië een belangrijk stuk van Klein-Azië zal ten deele vallen, namelijk sommige eilanden en de kusten der Egeesche zee, waar de beide landen het oog op had-den. Italië is bezield door de herinnering aan de grootheid van vroeger dagen. Tweemaal in de geschiedenis dankte het zijn hoogeren voorspoed aan zijn invloed in het Oosten : ten tijde van het Romeinsche Rijk en ook in de Middeleeuwen, toen de rijke republieken Venetië, Genua e. a. hun weelde schuldig waren aan den handel dien zij voor Europa met de handelskantoren in het Oosten dre-ven.Daarom ook is het wel mogelijk dat Italië bijzonder voor taak heeft de Darda-nellen te helpen doorsteken en de Turken buiten slag te stellen. En indien Italië groote machten naar het Oosten overzendt, zal het zich enkel op verdediging stellen langs den kant van Oostenrijk. Daarom is het voor-barig te veel van dien kant te verwachten. Zeker is het nochtans dat het optreden van Italië voor de Bondgenooten groote voordeelen medebrengt. Welke ? x, Zendt Italië een krijgsmacht naar het Oosten, dan zal Constantinopel zooveel te gauwer vallen en deze val zou groote gevol-gen hebben. Engeland en Frankrijk kunnen dan ook meer legers naar het front in het Westen toezenden en de gebeurtenissen verhaasten. 2. Wil Duitschland een aanval lend optreden van Italie voorkomen dan zullen verschillende legerkorpsen met al hun oorlogsmateriaal naar het front moeten toegezonden worden. Dit vermindert het stevi-ge van de andere strij llijnen en zal misschien een inkorten er van veroorzaken — een mogelijk vrij worden van een deel bezette grondgebied ! 3. Het bijtreden van Italie zal den geest-drift onzer soldaten niet weinig aanvuren ; terwijl bij den vijand het gedacht dat haast heel de wereld hen op het lijft valt, den moed niet zal doen stijgen. 4. Ons schijnt het buiten twijfel dat wel-dra Italië's stamverwant en bondgenoot (?) Roemenie, nù met Rusland in onderhande-ling over den te verdeelen bjiit, niet lang zal wachten om aan den strijd deel te nemen. Zulleft Bulgarie en Griekenland ian volgen ? Doch spannen wij den wagen v<56r de paarden niet ! In aile geval de tnsschenkomst van Italie — met zijn actief leger van omtrent een mil-lioen soldaten,frissche jonge mannen,gansch modem ten strijde uitgerust, en met zijn re-serven van twee millioen man — zal het einde van den oorlog bespoedigen en ons misschien wel een jaar doen uitwinnen. Voor België bijzonder kan het voordeel groot zijn. Meer dan ooit, moed ! 't Hoofd omhoog ! Ons fiere vaan omhoog ! De zielen hoog ! V. V. G. EEN DAAD VAN REGHT Italie heeft den oorlog aan Oostenri]k verklaard ! Dit enkel snelbericht bracht met den slag aile andere oorlogsgebeurtenissen in de schaduw. Dagen lang had men in angstwekkende spanning geleefd, geschommeld geweest tus-schen hoop en vrees en iederen dag werden de dagbladen uitgevochten, koortsachtig doorgelezen en brachten een beetje verrui-ming maar geen zekerheid. En toen is 't gebeurd als een wonder. Italië heeft den oorlog verklaard. We volgden de teiten die ontwikkelden op geleidelijke wijze. 20 Mei : stemming in de Kamer. 21 Mei : » in de Senaat. 22 Mei ; algemeene mobilisatie. 23 Mei : oorlog, En nu mag het wel wonderlijk heeten dat deze deelneming in den Europeeschen gru-wel en die nochtans meer bloed over de reeds roode aarde zal doen vloeien ; als een verlichting is korpen te staan in deze dagen van nood. Doch beschouwingen over deze gebeurte-nis kunnen hie; allerminst plaats vinden omdat de hedendaagsche geschiedenis maar later geschreven wordt,wanneer met kalm-te men aan 't beredeneeren gaat en het verloop van de^e italiaansche daad zal worden beoordeeld. Vooralsnu is de gebeurtenis geschied en omdat het eene gebem tenis van belang is, die heelemaal het uitzicht van den vreese-lijken oorlog ten onzen voordeele zal wij-zigen, voelen we [>ns moediger, opgeruimder en beter. Vooratgaandelijk wezen we er steeds op dat het ons sarde geen uitkomst in deze zaak te zien, nu doet het ons goed dat deze uitkomst is voorgévallen, alhoewel door de daad zelf heel Europa te vuur en te zwaard zal worden gezet. Doch dit zijn gebeurtenis«en,diemenschen niet doorgronden kunnen, en die God zoo laat gebeuren tôt een meerder heil. Met oprechtheid mogen we aannemen dat deze italiaansche tusschenkomst niet moet worden aanzien als een daad met een grijp-lustig inzicht vanterreinwinst doorgedreven, maar dat door bijzondere schikking aan deze n;.tie, de hoogstp zending is weggelegd geweest, den dobrslag te geven om de duitsche barbaarschheid in 't bloed te ver-smachten.En gelijk de woorden van groote mannen, dtkwijls een heel tijdstip kenschetsen, dat een land heeft doorgemaakt in een tasten naar zijn doel, dan mogen we als besluit van deze oorlogsverklaring, in de woorden die Sonnino tôt von Btilow sprak, de recht-schapene schoonheid van deze daad vinden. Laatste Bericb ten. Belgisch F^ont. — Boven Nieuwpoort hevig artillerie-duel uitgelokt door de doelmatige beschieting van de <-,c. vcïT vuï ïïaoeuy, (î>ij Oo^. , de) door onze zware artillerie. 4 j Duitsche aanvallen te Steenstraete, ondersteund door stikgassen, werden verijdeld. Ten Oosten Yper, om 3 uur 's morgens hebben de Duitschers onze stel-lingen met stikbommen gebombardeerd, wijl zij aanvielen onder de dekking van vooruitgejaagde vergiftige gassen. We werden verplicht verschillige loopgrachten te ontruimen. Het gevecht duurt voort. Fransch Front. — De Engelschen deden vorderingen ten Noorden La Bassée. Rond Arras duren de gevechten hevig voort. 120 krijgsgevangenen gemaakt. Ten Noorden Neuville St-Vaast deden de Duitschers heftige aanvallen die allen afgeslagen werden. We deden merkelijke vorderingen op de hoogte van Notre Dame de Lo-rette. Een schrikkelijk gevecht met de bajonnet heeft op den kam gewoed. Geheel het aanvallend duitsch detachement werd in de pan gehakt. Von Bûlow drukte er op dat, indien Sonnino ernstig wilde onderhandelefi met Duitschland, Oostenrijk wel afstand zou doen van grondgebied en dat Servie ook in ruil van Italië's onzijdigheid zou kunnen op-geofferd worden. En dan zegde Sonnino met een glimlach: dat Italië het als een plicht aanzag, niet al-leenlijk de nationaliteit van Servie als on-schendbaar te beschouwen, maar dat de zelfstandigheid en de algeheelheid van het ongelukkig België als inzet werd gesteld van den strijd, Deze woorden hebben daardoor de betee-kenis gekregen van de daad die 't zwaard hèeft getrokken voor 't verdrukte recht. J- F- Rond de Oorlopsverklaring, In de tweede uitgave van ons nummer van Dinsdag mochten we het heuglijk nieuws drukken, dat Italië den oorlog aan Oostenrijk had verklaard en van af 24 Mei in oorlog was met den vroegeren bondgenoot.Anderzijds geven we in afzond^rlijke bij-dragen geheel de beteekenis van dit groote ! nieuws ; hieronder de gebeurtenissen, zooals ze afgespeeld werden. De oorlogsverklaring. Rome 23 Mei. Het italiaansch gouvernement heeft vandaag den oorlog tegen Oostenrijk uitgesproken. De oorlogsstaat is van kracht met midder-nacht. De italiaansche gezant te Weenenis naar Rome geroepen. la den tekst van de oorlogsverklaring lezen we : Van af den 4e dezer maand, werd het Oostenrijksch Keizerrijk aanzegging ge-daan, om welke redenen Italië het verdrag, dat door Oostenrijk niet nageleefd werd, als gebroken en ongeldig beschouwde. Het landsbestuur vast besloten ailes te doen om de belangen van zijne onderdanigen te ver-zekeren ; die in voortdurend gevaar ver-keeren door de uitdagende bedreiging van Oostenrijk, verklaart dat van morgen, Italië in staat. van oorlog met Oostenrijk leeft. Vertrek van gezanten. Op 24 Mei, om 8 uur 's avonds, zijn per hijzonderen trein, ver-trokken : de Oostenrijksche gezanten by 't Quirinaal en bij den H. Stoel, met al hun personeel. Om 9 uur vertrokken M. Bulow en de duitsche gezanten bij het Vatikaan. De belangen der duitschers en oostenrij-kers zijn toevertrouwd geweest aan den gezant van Spanje. De vreugde. Wanneer het nieuws te Rome gekend werd, barstte de volksvreugde onge-hoord los. In aile straten werden stoeten ge-vormd en het nationaal lied gegeven. Over-al werd Minister Salandra uitbundig toege-juicht. In aile steden van Italië gaf het openbaar-maken van het mobilisatie-bevel aanleiding tôt grootsche betoogirigen. Het volk dat den oorlog heeft gewild heeft ge-toond dat het hem met vastberadenheid drijven zal. De toebereidselen. De oppe/bevelhebber van het Italiaansch leger, generaal Cadorna is naar de grens vertrokken. In allerhaast versterkt Oostenrijk den alpenketen waar de eerste botsing waar-schijnlijk plaats zal grjjpen. AHebruggen op de grens zijn opgeblazen. Te Trente is het verkeer van troepen overgroot. Te Triest is het gemeentebestuur ontbonden. Te Weenen is de opgewondenheid erg, stoeten doortrekken de straten onder de kreten van " Weg de lafaards, weg de ver-raders ". Het volk heeft het Italiaansch ge-zantschap wilien bestormen. De politie moest handelend optreden. H. Stoel. Het Italiaansch gouvernement heeft latenweten dat aile gezanten (dus ook deze van die oorlogsvoerende partijen) bij den H. Stoel hune zending voort mochten blijven uitoefenen. Eerste schermutselingen. Gister is een Italiaansche torpedoboot de haven Buso ingevareu envernielde erde landingskaaien en twee booten. 60 Oosten rijk ers werden gevangen genomen, Afdeelingen Oostenrijksche torpedojagers, bombardeerden de Adriatische kust. Ze werden op de vlucht gedreven. Vliegmachienen vlogen boven Venetie en lieten verschillige bommen vallen. Geen schade werd aangericht. In de Dardanelles Turksche schepen getorpedeerd. — De vloot heeft verschillige Turksche vliegende batterijen vernield. Tezelvertijde, heeît een Engelsch onderzeeër in de zee van Marmara, tweeTui ksche torpeaobooten en twee transport-schepen getorpedeerd, en naar den grond ge-zonken. 4000 Tui ksche soldaten verloren er het leven. Een * ^ * * — In ons laatste beschouwend verslag voor-zagen we nog steeds heftige gevechten op het schiereiland. Zulks wordt door de jongste be-richten gestaafd. De Turken zijn in de nacht van 18 Mei weerom aanvallend opgetreden tegen deAustralische troepen en deze vanNieuw-Zeeland. Ze werden metgrôote verllezeu terug-geslagen. Meer dan 2000 gedoode en 5000 erg gekwetste turken werden opgenomen. —Het gerucht is in omloop dat de steden van Tjanak-Kalek en Dardanos stuk geschoten werden. Het geschut van de vloot bereikt reeds de stad Gallipoli. — Verleden week heeft een Engelsche onderzeeër verschillige turksche transportschepen in de zee van Marmara getorpedeerd. Op eene van hare verkenningen ontmoette de Duikboot twee Turksche schepen die uitwijkelingen naar de Aziatische kust brachten. Reeds meenden de bemanningen en de opvarenden hen verloren wanneer de Engelsche Kapitein waardig verklaarde: "Wij zijn matrozen van de Engelsche natie die voor de beschaving tegen de Duitsche barbaarschheid in 't strijdperk is getreden, We vechten alleenlijk tegen soldaten, maar we eer-biedigen èn vrouwen èn kinders, èn nietstrij-ders ! " En de transportschepen mochten ongehinderd hunnen weg voortzetten. Om reden van het nieuws der gebeurtenissen van Italië, wordt het tweede gedeelte van rigr Heylen's brief tôt vol-gend nummer verschoven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection