De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

488 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Juillet. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Accès à 01 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/930ns0n06j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1«te Jaargang. — Nr 5 1 PENNY Regwtered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 13 Juli 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Par regel ■ ■ 1 si Groote volgens overeenkom; BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 8 sh. Buitenland 10 si Zes ma&nden 3/6 „ 6 si Drie munden 2/6 „ 4/6 FRANKRIJK EN VLAANDEREN 14 JULI EN 11 JULI Op 14 Juli 1789 maakte het volk van Parijs zich meester van de staatsgevangenis der Bastille, waar dwîngelanden en autocratische ko-ningen hun slachtoffers kerkerden. Op 11 Juli 1302 versloegen de Vlaamsche gemeentenaren het leger van den autocraat Filip-le-Bel onder Kortrijk's muren. Over beide historische feiten enkele woor-den.* * # De Bastille was gebouwd onder de regeeting van Koning Karel V (XlVe eeuw) door Hugues Aubriot, provoost van Parijs. Gedurende de regeering des autocritische koningen en hunner niet minder autocratische hovelingen, werden in afschuwelijke ho-len menschen opgesloten, wier eenige misdaad was, mishaagd te hebben aan groote of kleine dwîngelanden. Het volk zag te recht de Bastille het symbool van tirannie. Op 14 Juli 1789 vielen de Parijsenaars de vervloekte gevangenis aan. De verdediging door den gouverneur de Launay met zijn gar-nizoen van 84 " Invalieden " en 32 " Zwit-sers " kon niet baten : het woedende volk doodde de Zwîtsersche wacht en de Launay, stelde de gevangenen in vrijheid en vernielde de Bastille. Dit was het begin van een nieuw tijdperk, niet alleen voor Frankrijk, maar 00k voor Eu-ropa en voor heel de beschaafde wereld ; immers de Fransche Revolutie, dîe daarna haar verloop had, kenmerkte zich door haar wereld-ideaal. Haar slijk- en bloedvlekken nemen niets weg van haar macht et majesteit. Die revolutie luidde het tijdperk in van démocratie en menschenrechten. De verwoesting van het zinnebeeld van al-leenhcersctii.ig en onrccht, de gehate Basi.'Jîe, was een zoo heugelijk feit, dat de Franschen het te recht aile jaren wilden herdenken, en 14 Juli als hun nationalen feestdag uitriepen. * * * Op 11 Juli herdenken de Vlamingen den Slag der Gulden sporen. De misgedachten over den " strijd des Vlaamsche gemeenten tegen de Koningen van Frankrijk" zijn groo-tendeels weggevaagd. Aile bewuste Vlamingen weten, dat die strijd geen rassenstrijd, maar wel een klassenstrijd was, een strijd der démocratie tegen de autocratie, een kamp van de volksheerschappij tegen den onbeperk-ten regeeringvorm. Immers, wie stonden op Groeninger veld te-genover elkander? Van de eene zijde de ridderschap van Frankrijk met huurlingen van verschillende tiatiën ; Vlaamsche edelen en ander Leliaerts ; Belgische vorsten en vreemde prinsen met hun vasalen en krijgers. Een aristocratisch leger dus, strijdend voor een autocraat, den Koning van Frankrijk. Van de andere zijde waren de Gilden en Ne-ringen der groote gemeenten ; bewoners van 't Vrije ; enkele ridders, bloedverwanten van den graaf van Vlaanderen, die in Frankrijk gevangen zat ; mogelijk enkele bedelmonni-ken. Een demokratische heir, niet strijdend voor den graaf Gewijde van Dampierre, maar wel voor eigen vrijheid, voor eigen levensbe-staan, voor den broode. En de autocraat werd door het volk over-wonnen ! Hadde in Kortrijk's beemden Filip de Munteschrooder gezegepraald, mogelijk ware nooit het onafhankelijk Belgie van 1830 tôt stand gekomen. • * * Dat de strijd in 1302 en later geen rassenstrijd was, geen strijd van Vlaanderen tegen Frankrijk, maar wel een kamp van de Vlaamsche gemeenten tegen de Koningen van Frankrijk, is ons volk in de laatste jaren voortdurend klaar gemaakt. Conscience's Wat Walsch is, valsch is en Slaat al dood was al lang bij het oud ijzer geworpen. De sporen-redenaars toonden terecht aan, dat de Vlaamsche beweging noch tegen Frankrijk noch tegen de Fransche taal ge-richt is. Menig spreker zelfs roemde het rid-derlijk Fransche volk, wiens bevochten menschenrechten en démocratie ons 00k ten goede kwamen ; wiens volksfierheid en machtbe-wustzijn tôt ons doordrongen en ons hielpen om oude vooroordeelen en voorrechten af te schudden. Ons volk had begrepen,dat het Republikein-sche Frankrijk de vijand niet kan zijn van het vrijheidsminnend Vlaamsche volk. De sporen-feesten werden dus uitsluitend op touw gezet en te baat genomen, om noodzakelijke en rechtvaardige taalwetten te bepleiten. En de verraderlijke activistische leiders in Belgie, die thans, met de toestemming van den bezetter, over huizen en torens schreeuwen : Noch Fransch, noch Duitsch — weten zeer wel, dat deze leuze valsch is en dat onze nobe-le bondgenoot er niet aan denkt, welkdanige overheersching 00k op Belgie uit te oefenen. Die bedriegelijke leuze wordt door de verra-ders slechts uitgeworpen, om hun eigen misdaad een schijn van verontschuldiging te ge-ven.* * * Morgen, Zondag, is het dus weder Frank-rijk's nationale hoogdag. Nu Frankrijk zooveel geleden heeft en nog lijdt, voelen wij, bewuste Vlamingen, ons meer dan ooit genoopt te zeggen en te herha-len : Hoog de harten ! Onze demokratie streed in 1302 tegen de autocratie, die gij zelf, Franschen, later neersmaktet. Nu, in dezen reu-zenkamp, staan Franschen en Vlamingen — Franschen en Belgen, beter gezegd — tegen-over een ander autocraat. In hou en trou zul-len wij 00k dezen geweldenaar overwinnen. L, Clauwaert. ♦ Duitsch-Belgisoha proza aan het Front Van het front ontvangen wij een Duitsch-Belgisch blad, Niewwe Gentsche Courant, hoofdopsteller Fr. Primo, gedrukt op de pers der "drukkerij, samenwerkend vennootschap" " Mercurius Hoe de verraders in Belgie er toe komen hun proza aan het front te krijgen, laten wij voor 't oogenblik ter zijde. Wij knip-pen het stuk ,dat voor hoofdartikel dient : VERTEGENWOORDIGING NAAR BUITEN. , De Eendracht heeft het over dit onderwerp, naar aanleiding wellicht van de stemming die in den Raad van Vlaanderen onlangs werd uitgebracht, dat Vlaanderen na den oorlog,als zelfstandige Staat, het soeverein recht moest hebben op vertegenwoordiging naar buiten. Het blad zegt : " het Belgie — of Vlaanderen — van na den oorlog zal zich aan een door de vredeskonferentie opgelegde status moeten onderwerpen en zijne buitenlandsche politiek zal zich binnen zekere grenzen moeten beperken. Dit status kan tweeërlei zijn : ofwel een opgelegde neutraliteit, ofwel een op-gelegd protectoraat (dit woord werd in den laatsten tijd in het Nederlandsch vertaald door "aanleuning "). " Wjj, die zonder nevenbedoelingen strijd voeren voor de volledige zelfstandigheid van het Vlaamsche volk, verklaren ons volmondig partijganger van de eerste eventualiteit : de onzijUigheid, die geheel in de lîjn "an ons politiek programma ligt. Deze oplossing'laSt-Cr.s land — Vlaanderen of Belgie, zoo het heeten" zal — zooveel mogelijk buiten de wisselvallig-heden van de Europeesche politiek en laat ons toe onze buitenlandsche vertegenwoordiging tôt hare kleinste uitdrukking te herleiden ". " Ook de tweede oplossing — aanleuning of protektoraat — laat onze buitenlandsche politiek en dito vertegenwoordiging niet tôt haar volle ontwikkeling komen, daar wij aldus fa-taal in het spoor zullen stappen van den groo-ten nabuur wiens satelliet wij zouden wor-den."" In geen geval bestaat er dus aanleiding om aan het vraagstuk der buitenlandsche vertegenwoordiging een primordiaal belang te hechten." " Ware het goed dat de toekomstige Staat Vlaanderen of Belgie aan grootscheepsche buitenlandsche politiek ging doen?" En De Eendracht besluit : " Het is omdat de buitenlandsche politiek, geboren uit de grootheidsgedachte van onze regeerders ,zoo noodlottig is geweest, niet alleen voor ons Vlaamsch volkswezen, maar ook voor de geheele ekonomie van de Belgische landen, dat ik bang ben van allen die hunne oogen meer gericht hebben op het aanknoopen van buitenlandsche betrekkingen, — ekono-mische, staatkundige of welke dan ook, — dan op het opbouwen van ons eigen staatswezen naar binnen, op de bevruchting van al de bin-nenlandsche mogelijkheden van ekonomischen vooruitgang en op de versterking van onzen Vlaamschen nationalen geest door gezondma-king der onnatuurlijke binnenlandsche toe-standen."" Zulke politiek naar buiten is enkel mogelijk wanneer zij steunt op een sterken nationa. listischen geest en een onaangetaste vestiging des staatsmacht naar binnen. Nu weten wij wel, dat wij nog zooveel binnenlandsche kat-ten te geeselen hebben, dat er nog zooveel aan ons eigen huis moet gebouwd en hersteld wor-den, dat voorhands aan een imponeerende ak-tie buiten niet kan gedacht worden." ^SI Aankomst van het Belgisch orkest te Londen M, • * ....... iVl Tji1 uïï^ u'i'i1 de?*\L 'OCS1 uù'7'' M. C. de Thoran. M. Prévost is onderbestuurder. De naam van dit uitstekend, van dit eenig korps is Belgische Veldleger Orkest. Het kwam tôt stand door het initiatief onzer Koningin, ten einde den kunstsmaak onzer soldaten te louteren. " De internationale positie van ons land na den oorlog zal niet schitterender zijn dan voor! En in dien tijd had Belgie op interna-tionaal gebied weinig op zijn aktief, wèl vele misslagen te boeken. Dat wij het beter zouden doen na den oorlog kan ik nauwelijks aanne-men."Het blad onderzoekt dan opvolgentlijk noe de diplomatie,de koloniale en de financieele politiek der Belgische regeering ons lokte in de armen der Entente, ons deed werken in de kolonie om de vruchen van onzen arbeid in de handen van andere landen te zien overgaan en hoe we finandeel hoe langer hoe meer ge-nepen werden in de tang van het internatio-naal kapitalisme, waarvan onze inlandsche voortbrengst totaal afhankelijk werd. * * * Lange commentaria zijn overbodig. Uit cit knipsel blijkt ten eerste, dat de verraders in Belgie — De Eendracht verschijnt te Antwer-pen — on verbe terliike sebaratisten ziin -.jLl. De straf van Kamiel Huysmans De Nieuwe Gentsche Courant, vermeld in bovenstaande artikel, trekt natuurlijk partij voor Kamiel Huysmans en is gekant tegen va-derlandsche bladen en personen. Wij zeggen natuurlijk, want de verradersbladen in Belgie worden betaald, om ieder op te hemelen en te verdedigen, die in de kaart van Duitschland speelt. En dat heeft K. H. onbetwistbaar ge-daan.* * * Hier volgt het pleidooi voor K. H., geknipt uit het Gentsch verradersblad : " Het Belgisch Dagblad en Kamiel Huysmans."Weer eens vindt het Haagsch Vluchtelin-genblad gelegenhedd om tegen den Vlaamsch socialistischen leider uit te vallen. In een ar-tikeltje betiteld " De Verloren Zoon ", dat naar stijl en inhoud herinnert aan dergelijke bijdragen in de Chauvinistisch Fransche pers, jycrdt er op gewezen dat Kamiel Huysmans terug aan 't verbroederen is geraakt met Van der Velde en de Brouckère. Dit lijkt, volgens het B.D., op het parabel van den "Verloren Zoon", die naar hare meening zal schaden aan de vaderlandsche prestige van minister Van der Velde .Het heet toch " Het zou ons op-recht spijten als minister Van der Velde zijne groote Vaderlandsche diensten verminderd zag, door als beschermer te moeten doorgaan van Huysmans." Want de opvatting der he&-ren Leonce du Catillon en Co is de volgende : " Cameraderie is een mooi ding onder politie-kers; maar wie ook "kameraad" tôt de Duit-schers heeft gezegd, en in Nederland het zaad van het Bolsjewikisme en Kienthalisme heeft gestrooid, krijgt zoo maar snel de absolutie .niet. Voor mindere misdrijven staan in Frankrijk defaitisten voor de militaire vierschaar. "Daartuit mogen wij alweer opmaken welke geestesgesteldheid er onder de patriottards, die niets liever doen dan ijverig te vechten... voor het Vaderland met pen, schaar en lijmpot... heerscht. Alwie niet enggeestig haat als zij, s een defaitist ! (VKB)." * * * Is het niet om staande te droomen? De schrijvelaar, die ginds pen, schaar en lijmpot hanteert ten bate van den vijand van zijn land, spot met een goed vaderlander als Leonce du Castillon ! De verrader noemt ons, loyale journalisten, "patriottards" (gemaakte, overdrevene of valsche vaderlanders). Wij, die weggingen, om tegen den vijand te vechten met de wapens waarover wij beschikken, zijn de slechten; maar hij, die bleef om met den vijand te heulen en voor hem te werken, is de goede! En Kamiel Huysmans — die Bolsevisme in Holland verspreidde en het hier en élders nog zou doen, als hij de kans klaar zag — K. H. vindt een verdediger in een verradersblad. Dat is de straf die Kamiel Huysmans op-loopt voor zijn onvaderlandsch werk : hij wordt verdedigd door een verrader ! Voor de Hoogstudenten in het Leger Studien bij briefwisseling Wij deelen volgaarne het volgende mede : Het comiteit van het maandschrift L'Uni-versitaire-De Hoogstudent richt een dienst in van leergangen per brief, teneinde de studen-ten in natuurkundige en wiskundige weten-schappen en zij die zich tôt het kandidaats-examen van ingenieur voorbereiden, te hel-pen. Deze dienst bestaat in het afdrukken van werken en oefeningen, die door onze Hoog-leeraren wehvillend worden meegedeeld, on; ze aan de belanghebbenden te zenden. Dezelfde H.H. leeraren zullen de uitge, werkte uitgaven verbeteren. Dit uitstekend voorstel gaat uit van Hoog-leeraar A. Merten, van Gent, die reeds een eerste reeks oefeningen toezond voor algebra, vlakke en beschrijvende meetkunde, integraal rekenen, enz. De HH. Hoogleeraren Verriest (Leuven) en De Meester (Gent), hebben insgelijks oefeningen ingezonden, de eerste voor algebra en de tweede voor werktuigkunde. Deze bladen werden reeds aan een vijftigtal studenten gezonden. De dienst is geheel koste-loos.De belanghebbenden worden verzocht hun adres bekend te maken aan het comiteit van L'Universitaire-De Hoogstudent, 140, rue du Perrey, le Havre. ♦ Een Duitsche voorzegging Een briefwisselaar van de Daily Mail heeft a. s. uittreksels gevonden in een redevoering uitgesproken door Victor Kroemar, te Stuttgart, op het international socialistisch congres van 1907 : " Na een vreeselijken kamp zal Duitschland langs aile zijden verslagen worden. Een revolutie zal daarop volgen en de Duitsch-Oostenrijksche republiek zal tôt stand komen. " Een Europeesche Statenbond zal worden tôt stand gebracht. " Engeland zal al de Duitsche coloniën nemen en de Engelsche vloot zal de wereld-poli-tie uitoefen." « Cedachten ovar opvoeding Vrijheid.— Karakters groeiën slechts in de vrije lucht. Gun uw kind op iederen leeftijd zooveel vrijheid, als het dragen kan en wees niet bevreesd. Misschien groeit er uit het kind iets anders, dan gij gewenscht had ; maar het zal er niet minder om zijn. Kinderen zijn geen wassen beelden, die men fatsoeneeren kan naar eigen welbehagen, maar wordende menschen, bestemd onze gelijken, hopen wij, onze meerderen te worden. L. P.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1918 au 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes