De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

227 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Mars. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Accès à 13 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7bw5n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NEGENDE JAARGANG. — Nr 11 10 CENTIEMEN HET EXEMPLAAR GENT, 1 MAART 1914 DE DRUKPERS Dlficieei orgaa» (et StedelijKe Federatie van de Boek- en DruRnijveifiiii] van Benl — Versent] ni laanflelijksisû ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België , 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminislratie betreft te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — CENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdt Voor een goed loon Hebt uwe vakvereeniging liej Werft nievwe leden De Vereenigingen bij de StedelijKe Federatie aangesloten, zijn verantwoor-delijli voor al hunne Wederzijdsche in-lasschingen. Aan de Leden. Men maa\t ons opmer\zaam dat het hier of daar niet in orde is met het naleven der bepa-lingen van het tarief. Van de belanghebbenden zelj vernemen wij niets oj wel is het onjuist. Om daaraan een einde te stellen heejt het bestuur besloten aan el\en setyionnaris een bulletijn te overhandigen, waarop hij zal aan-teefyenen, Wel\e leden op zijn werkhuis niet in regel zijn met het tariej. De leden, weïke vermeenen reden tôt \lagen te hebben, raden wij aan hunnen sectionnons onverwijld op de hoogte te stellen, die dan op zijne beurt het bulletijn zal terugsturen aan den secretaris. Drie Overwinningen. Het jaar 1914 zal voorzeker een jaar zijn dat in het geheugen van de boekbewerkers zal ge-prent blijven. Sedert het bestaan van 't Belgisch Boekdruk-kersverbond hebben wij groote bewegingen beleefd en zijn er ook groote verbeteringen tôt stand gekomen. De strijden die gevoerd zijn, hebben altijd ter eere gestrekt van de leiders of zij wonnen of niet, daar de eischen gewettigd waren en in niets overdreven. Wîj moeten ook bekennen dat er sedert ons bestaan veel is geofferd. Thans hebben wij in drie steden, Brussel, Gent en Bergen een nieuw tarief kunnen in-planten en slechts in de laatste stad is men tôt het uiterste, de werkstaking, moeten overgaan. Gelukkiglijk is de werkstaking van korten duur geweest en is men tôt overeenkomst gekomen. Dank zij de toegevingen en de solidariteit der leden van de twee andere steden, heeft men zonder strijd de eischen bekomen. In het kort gaan andere steden ook een nieuw tarief voorbrengen en wij wenschen hun den besten uitslag. Leve de werkerssolidariteit ! Leve het Belgisch Boekdrukkersverbond ! Onlogiek. Over eenige dagen lazen wij in de plaatse-lijke bladen de samenstelling van het bestuur van den Drukpersbond. De politieke partijen, zoo meldde een blad, zijn in het Bestuur vertegenwoordigd. De bond houdt zich enkel bezig met beroepsbelangen en aile politiek is er buitengesloten. A la bonheur ! Zoo verstaan wij ook de vak-vereeniging.Waarom dan, zijn-er leden van den Onpar-tijdigen Drukpersbond, die altijd zoo boven-arms op de onpartijdige vakvereenigingen uitvallen en steeds politieke nevens bestaande onpartijdige stichten ? Moeten de werkmenschen alleen verdeeld blijven om ze des te beter te kunnen uitbuiten ? De vakvereeniging is de hefboom der wer-kende klas, maar zij moet onpartijdig wezen, om iedereen er te kunnen in vereenigen. Daar is ook de Drukpersbond van overtuigd en daarom sluiten zij de politiek daar uit. De Boekdrukkersbond heeft hetzelfde doel en zal altijd op de onpartijdigheid waken. 7WMJxKM/ltKM /ti\ m, WAK m /M\ /M\ /W\ /«vOT\ /X&M Het Congres van 1914. Op de Pinksterdagen houdt het Belgisch Boekdrukkersverbond zijn jaarlijks congres. Van wege het Middenbestuur is een bericht gekomen dat al de punten, die aan de dagorde moeten gebracht worden, ten laatste tegen den 15e Maart de Federale Schrijver moeten toeko-men.Het Bestuur doet een beroep op de leden, die soms een punt aan de dagorde wenschen te brengen, dit ten spoedigste aan onzen Secretaris te laten geworden. Briefwisseling. Onderstaand schrijven hebben wij ontvangen uitgaande van zeker goed gekend Gentsch werkhuis. Alhoewel schrijver en al wat er werkt onvereenigden zijn, willen wij om de aardigheid gevolg aan zijne vraag geven. Gent, 20 Februari 1914. Geachte Redactie, Mag ik a. u. b. een woordje schrijven in uw geëerd vakblad, over een werkhuis, waar zoo vele jonge vakgenoten werken, die graag lid zouden willen worden van uwe vakvereeniging, maar die dit niet kunnen door de koppigheid van onzen patroon jegens uw syndikaat. Het nieuws.welke ik u wil melden zal u allen aanbelangen, want laat het ons maar zeggen, u zijt toch op de hoogte niet van wat er in ons modelwerkhuis gebeurt. De patroon, die meer dan iemand de wetten kent, laat ze toch niet van te vertrappen. Tariej. — Wij allen weten hier, dat uwe federatie sedert nieuwjaar, een tarief met de patroons heeft onderteekend, die voor de voile gasten eene zekere vermeerdering van loon moest bijbrengen. Bij ons is dit niet in voege gekomen, want onze patroon weet wel dat hij hier met veel kruipdieren te doen heeft en hij weet nog veel meer dan zijn personeel machteloos is door onvereenigd te zijn. Wij hebben hier voor zeker werk tweemaal aan 0,45 fr. betaald geweest en zijn het. over eenige weken met terugwerkende kracht af getrokken. U hier de lijst der loonen opsommen zou te veel plaats vergen, maar met dezelfde briefwisseling stuur ik u de namen, ouderdom en loonen van gansch het personeel. Doorsnuffelt deze lijst eens goed en gij zult zien dat onze patroon ver beneden de verhouding staat in het tarief vermeld. Zetmachienen. — Wie ze bewerkt, dat weet iedereen en wat er voortgebracht wordt, dit weet niemand. In aile geval brengen dè twee zetmachienen het werk niet op van twee voile gasten handzetters ! En zegge dat er daarvoor nog een mecanicien-drukker-letterzetter-onder-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes