De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

620 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 28 Fevrier. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2v2c825661/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

33e Jaargang. Nummer g Antwerpen, 28 Februari 1914. Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. * ABONNEMENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. 5 00 particulieren .. 8 00 het buitenland voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en emdigt op 3i December van bel abonnementsjaar AfzoDderlijke numiners i5 centiemen opstelrflad: de bureelen ziin cevestigt) thk druïterij GESlROEDEtfS DIELTJEFJS Antwerpen Oude Vaartplaats, 6?, Telephoon 510 HET BLAD VERSCHIJNT . des Zomers eiken Donderdag. des Winters elken Zaterdae Aile mededeehngen moeten franco toegekomen zijn op net bureel der Redactie ten laatste DINSDA.G 's MORGENS. m»noschbiften woroen niet teruggegeven Elktf inzender blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijve.j m ons blad ■=—'} AANK0ND1GINGEN ^ die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst Elke aankondiging eener verkooping van duiven kost Fr 3 00 Eene bedanking kost 50 centiemen voor de met geabonneerde. j Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, uitslagen, enz.. worden voor de geabonneerde tnaaW I scbappijen gratis opgenomen O Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem ^incjen YOOP 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. bijlokalen : Provincialen, Provinciestraat, '201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgraveiei, 127. Groote Liefdadigheidsprijskamp van A R R AS OP ZGNDAG 19 APRIL 1914 (en voordeele van Hulpkas en Kleedingwerk voor Behoeftige Blinden uitgeloofd aan al de liefhebbers binnen de huidige omheining van den Stadsbond op dezen prijskamp kunnen aile bonden dubbel spellen 5000 Fr. Eereprijzen Fr. 5000 VERDEELD IN 300 tr. Geldprijzen en Schapprijzen Ingericht door de Maatschappij De Avondvlie-gers, zetel Lange Koolstraat, 40, bij den heer 1s. Eyer, (blinde persoon). Teekenen der duiven : Vrijdag 17 April, in het lokaal St-Jan, bij den heer Bill, St-Jansplaats, 33. Poulen : Zaterdag 18 April, in het lokaal De Avondvliegers. Voor de algemeene voorwaarden raadplege men de omzendbrieven, die kortelings naar de verschillende bureelen zullen verzonden worden. het bestuur. Vergadering der Vergezellers te Brussel Op 1 Februari (Vervolg en Slot) Wat Creil aangaat er is verleden jaar door de Fed., gezorgd geweest voor betere plaats om te lossrn. Men heeft niet ondervonden dat dit ge-holpen heeft. Men vraagt dat men zorgen zou de duiven wat rapper te doen reizen daar men zeer veel tijd verliest vooraleer zij de " Ceinture „ te Parijs voorbij zijn. Dààr staan ze soms uren en uren te wachten. Men kan aankomen in Chartres en Dourdan om 2 ure 's morgens en het is bijna altijd in den morgen. M. Vleurinck klaagt dat onze duiven sotfiwij-len hier of daar opgehouden worden en nogal in Kortrijk, waarvoor dan in Tourcoing, als ze daar te laat toekomen, betaling geëischt wordt (13 fr. per uur) voor de dedouaneering. M. Stassart verklaart dat de ijzerenweg de fout op de maatschappijen legt die nooit ol bijna nooit hun getal manden 48 uren op voorhand aangeven, dan moeten de wagons stampvol ge-stopt worden. Er wordt hier veel over gesproken en ailes loopt zoo verward dooreen dat wij er niet uit zijn geraakt en de 2 schrijvers zelf vroegen dit ailes per geschrift te laten kennen daar men er niet wijs uit kon geraken. De kwestie te weten hoeveel manden een wagon mocht bevatten was moeilijk, er zijn trouwens groote en kleine wagons. De heer Janssens zegt dat er 2 soorten wagons zijn. Een 50tal roept Vandervorst, 't geen nogmaals de lachlust der aanwezigen verwekt. Men is er niet goed mede overeen en men zal de zaak bij nader onderzoek trachten te regelen en het Bestuur van den ijzerenweg met deze verlangens ken-baar maken en vragen dat het eenen omzend-brief zoude zenden aan de statieoversten, het maximum getal bepalende dat elke wagon mag bevatten. Men zegt dat de statioversten het recht heb-ben de zendingen per express te taxeeren die niet zijn aangegeven. Dit zou moeten gedaan worden, beweert men, om de maatschappijen te verplichten de aangifte te doen en alzoo meer regelmatigheid te bekomen. Wij hebben dezen zomer geschreven dat nu meest altijd de convoyeurs bij hunrie duiven niet meer mochten vernachten en er een vuilen, stinkenden wagon mede liep voor hen M. Vleurinck verzoekt de Federatie hier te zorgen opdat dit ophouden zou. Een convoyeur vraagt spotsgewijze een " wagon-lits „ !? Nu word door den heer Stassart een voorstel gedaan dat zeker en vast niet kan noch zal aan-genomen worden, 't is dat de agentschappen aan hunne maatschappijen die niet bij de F.C.B. zijn aangesloten, zouden opleggen 5 of 10 c., per mand meer te betalen dan de anderen. Wij kunne dit niet aannemen want wij zijn partijgan-ger van de vrijheid en van geenen dwang. Dwang dulden wij nooit en wij denken ook dat onze lezers zijn zooals wij; als er een herte klopt in hun lijf en zij moed en kracht bezitten om zich zelve uit den slag te trekken zullen zij niet gedoogen dat hun het mes op de keel gezet worde. Neen, geene verplichtingen, wij moeten vrij zijn, want wij zijn Belgen, en ons voorvaders vrij bloed stroomt ons nog onverbasterd door de aderen, dit denken wij toch. Deze verplichting ware heel goed voor de Federatie maar met voor de convoyeurs. Weet wel dat deze verplichting elke week honderden franken aan de Federatie opbrengen zou! Wel doordacht voorstel dus! M. Stassart die dit voorstel deed zegt dat men de maatschappijen dwingen moet en dat de Belgen zeer gevoelig zijn en bijzonderlijk als men werkt aan.... hun-nen portemonnaie! Hij verzoekt nog eens al de tegenwoordigen ailes wat gezeid en gevraagd geweest is te wil-len herhalenper geschrift. Vooralleszal gezorgd worden en globaal antwoord van ailes zal later aan allen gezonden worden. Wij bedanken hiervoor hartelijk den spreker in name van al de convoyeurs en der maatschappijen. De heer J. Janssens, Vocrzitter, staat recht en bedankt allen voor hunne welwillendheid die zij getoond hebben binst den loop der vergadering Hij doet een oproep aan allen om mede te wer-ken tôt vooruitgang der F. C. B. Onze duiven zijn thans kostelijker dan ooit, de gewaagde sommen zijn grooter dan vroeger, zorgen wij dus, opdat deze waaraan wij jaren en jaren jaloersche zorgen besteed hebben, van rampen vrij blijven. Gij hebt de wapens in de hand, bezigtze. Altijd moogt gij op ons rekenen. (Vlaamsche Duif). De kwestie der Oogen Ten aile tijde hebben bijgevoegde duiven-liefhebbers de oogen der duiven onderzocht, niet zooals zekere profeten het doen, om er een onfeilbare voorspelling der waarde van gevogelte ten opzichte der reizen ofdervoort-teeling uit te trekken, maar enkelijk om tôt dit onderzoek te helpen van aile dehoedanig-hedendie zij aan de goedereisduifoordeelen. Het is daarom, na hunne oogen onderzocht te hebben, openen zij hen de vleugelen, waarvan de slagpennen breed en dichtbijeen moeten zijn, ten einde geenen doorgang aan de lucht te geven, om de kracht en de snel-heid der vlucht te verminderen : zij zien ook of de snelvleugel stevig en goed voorzien is, wijl zij grootelijks tôt de voortbrenging moet bijbrengen. De vorm van den staart, dit roer van de duif laat hem niet onverschillig, zoomin als de ontwikkeling van de borst en honderd andere bijzonderheden, waarvan het geheel maakt dat de duif goed of slecht gevormd is voor de vlucht. Wat de koppelingen aangaat, de wijze liefhebber houdt zich bezig met den oor-sprong der duif, met de hoedanigheden zijner voorouders, de vluchten bekomen met deze ot gene kruissing, die ten minste ver-moeden samenstellen, van hetgeen men in zulkdanige koppeling verwachten mag; hij zal vermijden van naar bloedverwantschap bijeen te zetten, hetgeen onvermijdelijk zijne kolonie tôt verval zou lijden. Het is eene geheele studie van het laatste uur, om-trent het oogenblik der bijeenbrenging der geslachten, maar dit van een geheele jaar : het daarenboven vergemakkelijkt worden door het houden van boeken, juiste inlich-tingen gevende van dèn oorsprong en de uitslagen der duiven van den stam, hetgeen de Engelschen hun « Studbood » noemen. Daardoor zietmen welke zorgen deleiding van een duivenhok vraagt, en hoe weinig men zich op het toeval, het geluk ofde.... kwakzalveristen mag betrouwen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes