De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

569 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Avril. De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 29 novembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1v5bc3vh2z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Eerste Jaargan , Nr 32. 7 April 1917. Prijs : 10 centiemen. Eerste Jaargang, Nr 32. — 7 April 1917 Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhai het bedrag hunner inschrijving laten geworden. BUREELEN; Voor het Generaal Gouvernement : Prinsesstraat, 16, ANTWERPEN. Voor het Etappen- en Operatiegebied : 8, Huurdochterstraat. GENT. Postchekrekening Nr 86. AANKONDIGINGEN : Prijs naar overeenkomst. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Geene handschriften worden teruggezonden. BOEKBESPREKING : Het toezenden van één boek of schrift geeft recht op vermelding ; twee exemplaren, op bespreking. . ■STAAT en I STAATSBESTUUR. In de hedendaagsche literatuur heeft ■ het woord Staat een meervoudige betee-I kenis. Voor sommigen is Staat een sy- ■ noniem van gouvernement (staatsbestuur); I voor anderen is de staat samengesteld I uit het staatsbestuur en de burgers ; ■ voor anderen nog is de Staat de maat- ■ schappij, ofwel een abstract organisme ■ met allerlei deugden begaafd. Om aile dubbelzinnigheid te vermijden I is het noodig, de beteekenis en den in- ■ houd van het woord Staat juist te om- ! Het woord Staat heeft een dubbele I beteekenis : i° een bepaalde vorm van I de burgerlijke maatschappij ; 20 het op- ■ pergezag in die maatschappij. Wanneer ■ vve bijv. zeggen dat onze soldaten hun I leven opofferen voor den Staat, dan ne-I men we den Staat in de eerste betee-1 kenis 't. t. z. als de burgerlijke of po- ■ Jilieke maatschappij. Wanneer we beves- ■ tigen dat de Staat de rechten der burgers I moet waarborgen, dan nemen we het I woord Staat in de tweede beteekenis, in I den zin van opperste of souverein gezag. t Het verwarren van de\e iwee be- ■ grippen, zegt Ch. Antoine (1), $ou de I de deur openen voor allerlei onverdraag-I lijke misbruiken. Indien men de burger-I lijke maatschappij vereen^elvigt met het ■ Staatsbestuur, dan \al men spoedig heel I het nationaal leven opgeslorpt pen door I het opperste ge^ag, het privaat initiatief ■ gesmoord onder het \ware juk van het I Staatsbestuur, de persoonlijke vrijheid I verpletterd onder de dwinglandij. Dit I gevaar kan, ten andere, bestaan onder ■ Me staatsvormen, en de dwinglandij I van eene oligarchie is niet minder drei- ■ gend dan de\e van een alleenheerscher ». Dit onderscheid tusschen het staats-I bestuur en de burgerlijke maatschappij, ■ is van zeer groot gewicht. Menschen ■ die, onvrijwillig of opzettellijk, dit on-I derscheid over het hoofd hebben gezien, ■ hebben ons, Vlamingen, van anti-Bel-I gische gevoelens verdacht en beschuldigd, ■ enkel en alleen omdat we kritiek hadden ■ nitgeoefend op de Belgische regeering, ■ het staatsbestuur. I Wij hebben ons vaak genoeg tegen ■ & dwaze bewering moeten verdedigen ■ 'il nog kunnen wij dagelijks vaststellen, ■ dat de gewone man uit de straat ons I kwade inzichten to«schrijft enkel en al- ■ l«n omdat hij het onderscheid tusschen ■ het staatsbestuur en de burgerlijke maat- ■ schappij niet vermoedt. Denkt er in Frankrijk iemand aan, I senator Clemenceau, Tardieu (rédacteur I van Le Temps) o. a., te beschuldigen I van anti-Fransche gevoelens, om dat zij ■ het cabinet-Briand ten val brachten ? I Heeft er iemand in Engeland lord North-I cliffe en Lloyd George die Asquit's ■ cabinet omverwierpen, van landverraad I beschuldigd ? Worden Rodzianko en zijne aanhangers der Doema die, blijk-baar met behulp van den gelant eener veemde mogenheid, niet alleen de mi-nisters afdankten, maar ze op eigen Sezag deden in hechtenis nemen en den 'zaar, den wettigen vorst van het rijk, V£in den troon stieten, worden zij van anti-Russische gevoelens verdacht ? Dict. apol. de la foi cath. p. 15a3. Waarom wordtn dan de Vlamingen van anti-Belgische gevoelens beschuldigd, enkel en alleen omdat ze kritiek uitoe-fenen op het staatsbeleid der regeering ? Men kome met geen uitvluchten ! Vôôr er spraak was van de vervlaam-«ching der Gentsche hoogeschool, wer-den Vlaamsche ambtenaars gebroodroofd. en werdén de Vlaamsche activisten en de Vlaamsche bladen van onvaderland-sche drijverij en heimelijk 00k van ver-raad beschuldigd. Heeren Franck en Rijckmans, die heelemaal zonder grond verdacht werden flamingant te zij 11, kunnen uit dien tijd een lekker staaltje van laster en verdachtmaking waaraan zij hebben blootgestaan, aanhalen. Gegrondc kritiek op staatsbeleid der regeering is, 00k in oorlogstijd geoor-loofd. Wil de regeering van kritiek ver-schoond blijven, om den Godsvrede in het land te bewaren, dan is daartegen een probaat middel : ze trachte het ver-trouwen van heel het volk te winnen en ze bewijze door hare daden dat ze dit vertrouwen waardig is. Dat heeft onze regeering, ten opzichte van de Vlamingen. niet gedaan. Ten opzichte van de politieke partij-oppo-sitie, werden van de meet af aile mo-gelijke concessies gedaan : begin Augus-tus 1914 werden de Heer Hymans en burger Van der Velde tôt den rang van staatsminister verheven ; later worden beiden, alsook de liberalen senator Goblet d'Alviella, tôt werkdadige leden van de regeering benûemd. Aan de politieke partijen dus allerlei tegemoetkoming, alleen de grootste partij van België, de partij die per hoofd berekend, de vol-strekte meerderheid van de Belgische bevolking uitmaakt : het Vlaamsche volk, werd miskend. En toch hebben de Vlamingen on-voorwaardelijk de regeering gesteund. Toch hebben onze Vlaamsche jôngens, die 80 % van het Belgisch leger uit-maken, onder de aanvoeri ng van Vlaamsch-onkundige officieren, hun bloed gestort voor den Belgischen staat en voor de redding van Frankrijk en Engeland. Toch draagt het Vlaamsche volk zon-• der morren, het onnoemelijk lijden door den oorlogstoestand verwekt ; gesteund door de noop da' aan het einde van dien langen lijdensweg een nieuwe, grootsche toekomst Vlaanderen wacht. Eerst later, toen regeeringspersonen openlijk aan hun pro-Fransche gevoelens lucht gaven en, door de blijkbaar toe-nemende anti-Vlaamschgezindheid in re-geerings- en bestuurkringen de Vlamingen, ongerust geworden, op een geruststellende verklaring van bevoegde Eijde aandrongen ; toen deze geruststel-ling uitbleef en Vlaamschgezinde ambtenaars werden afgesteld ; toen hebben wij het eenig mogelijke besluit genomen : met de regeering zoo ze dit verkiest en onomwonden verklaart ; anders, buiten de regeering om, doch met wetielijke middelen, zoohaast mogelijk datgene verwezenlijken wat we beschouwen als ons zuiver recht, als de eerste vereischte en volstrekte noodzakelijkheid voor de verheffing van ons Vlaamscke volk : Vlaamsch bestuur in Vlaanderen ! « Wee de staatslieden die het teeken des tijds niet erkennen ' » Ons streven was nooit gericht tegen den Belgischen staat. Wij willen alleen de anti-Vlaamsche politiek, die voor Vlaanderen rampzalig en voor België, t>59 noodlottig is, voor goed van de baan helpen. Had het den ministère, die sedert 18:50 tôt op heden ons land hebben bestuurd, er om te doen geweest, België in de oogen van het Vlaamsche volk hatelijk te maken, dan had men waar-lijk niet meer kunnen doen, dan door hen werd gedaan. Doch, gelukkig, onder de verdrukking der Franschgezinde oligarchie, hebben de Vlamingen hun ge-zond verstand niet verloren. Wij weten allen dat de oorzaak van de misstan-den die er in België ten opzichte van de Vlamingen heerschen, niet gezocht moet worden in de essentie, in de wezen-heid van den Belgischen staat - meer-talige landen als Zwitserland en Oosten-rijk-Hongarië blijken zeer goed leefbaar; — maar in den bestuursvorm die in België meer dan 80 jaar ten nadeele van de Vlamingen werd toegepast. En daarom is ons streven niet tegen den Belgischen staat gericht. Alleen willen we Vlaanderen, in een vrij, on-zijdig België, door Vlamingen bestuurd zien, opdat de krachtsmogelijkheden van het Vlaamsche volk kunnen ontkiemen en gedijen, tôt Vlaanderen's bloei en dus 00k tôt België's eer. D. W. PASCHEN. Tempus acceptabile ! 't Is de tijd der zielezuivering ! De H. Kerk noodigtons uit het heilzame bad te nemen, dat krachtig aïs de wateren van Siloë, onze zielen reinigen moet van het stof en slijk dat op den modderigen levensweg op haar vastkleefde, opdat we gelouterd en gepuurd, met haarzouden aanheffen het jubileerende alleluja der verrijzenis. In deemoed zullen we nederknielen en schouwen in de diepten van ons gemoed, en wat daar groeide van onkruid of wortel schoot, zullen we uitroeien, dat onze ziel weer opbloeiën mag als ranke tarwe, die met voile aren zal rijpen in 't Zonnelicht. En wie naar ons gooiden met de modder van hun lasler, zullen we vergeven, en die ons uit onwetend-heid uitlachten en sarden met den lach van hun hoon, zullen we vôorlichten ; wie ons onverschillig waren, omdat ze geen uitkomen zien aan hunne ellende, zullen we met liefderijke hand van den lijdensweg oprechten en balsemen, omdat de liefde onze last is. Naar Hem schouwen wij op in deze dagen, die met luttele visschers, het werk begon der herwording van Zijn Israëlitisch volk en der gansche wereld ; naar Hem, die de zielen gênas en de melaatschen reinigde; naar Hem, de Onbegrep.ne, die door Zijn bloedeigen misleid volk d«n Kruis-berg werd opgestuwd en aan 't schand-hout vastgeklonken. Naar Hem zien we op in )deze tijden, die voor Zijn volk het offer bracht van Zijn leven, omdat Hij wist dat uit Zijn dood het leven zou omhoogranken, van Zijn volk. We herdenken Hem vandaag, die in den nacht de nevelen verscheurde en ver-heerlijkt als 'n zuil van liclit aan Zijn apostelen weer verscheen om de armen te stalen die Zijn grootsche taak moes-voortzetten.We denken op Hem... We staan voor de grootsche taak der vôorlichting van ons Vlaamsch volk. De oogst is groot I MF en de maaiers zijn zoo weinig in getal. Zal de storm gaan liggen op ons woord van waarheid en liefde ? Zal het mirakel der wonderbare vischvangst zich ver-nieuwen ? Zal het volk, misleid door de wisselaars en woekeraars door onze roe-den uit den Tempel gejaagd, zijn leiders met gejoel en gejouw ter sUchtbank leiden ? We vertrouwen op Hem en gelooven in de vruchtbaai heid van het zaad dat we zaaien zullen — En we wenden ons tôt dezen in den lande, aan wien Hij geleerd heeft Hem bovenal te be-minnen en hunnen naasten lijk henzel-ven. — We werpen het biechtvenster-ken open opdat zij op zijn woord in ne-derigheid zouden belijden al het klein-menschelijke dat hen dreef om hunne medeburgers, die handelen uit liefde voor hun volk, te belasteren en te vergruizen ; opdat zij 00k zouden mogen ontvangen de brandende kool die de lippen zuivert ; opdat zij 00k het stof van de voeten schudden zouden en gereinigd uit de Jordaan treden ; opdat ze voortaan op-houden zouden met schimpen en ver-dachtmaken wie daar gaan langs den weg der liefde tôt hun volk. Want Hij, de Christus, heeft gezejfd : « Alwie verto»rnd is op zijn broeder zal schuldig zijn voor het gerecht >. Wie tôt zijn broeder zegt : « Raca, Dwaas », zal strafbaar zijn met helsche vuur ». Math. V.-22. En in die vreeselijke uren, die Zijn doodstrijd reeds uitmaakten, gaf hij ons het opperste gebod der liefde, dat al onze daden moet ingeven : Dit is mijn gebod dat ge mekaar zoudt beminnen, lijk Ik u bemind heb. (Joh. XV-12) Dit beveel Ik u dat ge elkaar zoudt liefhebben. (Joh. XV-I81 In liefde tôt Hem vereenigd, zullen we te zamen dan mogen zingen het alleluja der opstanding, het Sursum Corda en midden al het wee en de schrijnen-de miserie die over ons land liggen als herfstnevelen, zal die zang doorbreken, cpdat we zouden staan in het teeken zijner liefde : Indien ge Mijn gebod onderhoudt, zult ge in Mijn liefde blijven. (J. XV-10) En we herdenken nu met ontroering wat Dosfel zoo visioenair schreef op het einde van « Levensgrootheid » bl. 21. u Gedurende de Goede Week denk ik ieder jaar aan Vlaanderen en ik wacht op Paschen. Wij staan u Vespere autem sabbati » Ach, wat duurt die avond lang? Wanneer mogen wij het lied aanheffen : « Jam hiems receisit 1 de winter is voorbij ? Is wat daar blinkt aan den gezicht-einder de laatste glimlach vôor het sterven of het eerste blozen van den dageraad. Ik zie het, 't is de dag, de dag : de morgenvgandels waaien ; de beenderen vereenigen zich, de vlakt* wordt één leven, de hemel laait weldra als een groot vreugdevuur. De toppen van de torens en aile zielen trillen. Er zwelt blijheid door het land. Het kruis blinkt als een zegeteeken. Het volk dat er aangenàgeld werd en dat men in den dood verzonken wuande, rijst door de grafsteenen. De klokken luid.sn vreugde in de luchten. Uw Golgotha, mijn Vlaanderen, is veranderd in een Thabor. Uw «Consommatum est» in een «Alléluia» « Spring los mijn volk vtn al dat uw 6<>1 gevlerkte vlucht ombindt, Nu is 't dat de Hemelvaart begin t » Hemellawerke. —a—H m■— ■ ii'ii ■ — Over Vlaamsche Politiek. Het mag een verheugend feit heeteft dat partijherauten de waarheid soms al te kluchtig toetakelen. Hun koddig op treden lijkt dan wel op 't wauwelen van al te uitbundige vastenavondzotten. En wie in de hitte van den strijd dekluts niet heelemaal kwijt geraaktedoorschouwt het ellendige comediespel Gevaarlijker wordt het aïs wij te doen hebben met beproefde politiekers die hun gedachten zoodanig weten in te kleeden dat aller aandacht gevestigd wordt op het schitterend gewaad en de sierlijke plooien waarin hun stellingen verdoken zitten. Alleen een scherpe blik ontdekt dwars door het klatergoud hêen, de naakte waarheid. Gevaarlijkst van al is het laatste slag siemmenmakelaars: Niet omda' hun listen door een « Reinaard » werden beraamd — hun taktiek is eenvoudig b'oerenbe-drog — maar omdat zij den Achilleus-hiel der stervelingen kennen, en er ge-regeld hun pijlen op afschieten. Hun woorden raken den betrokkene aan den levenden lijve, tasten rechtstreeks naar het eigenbelang en slaan daarom in. Spreek een student over 't afschaffén de1" verlofdagen, een koffiehuisbaas over ge-heelonthouding, een Antwerpsch hande-laar over protectionisme en de conferentie van Paiijs, een Hollttnder over 't ver-panden zijner koloniën en.... je mag je je veilig uit de voeten maken. Of een mijnwerker over het nieuwe amerikaan-sche type tweedekker ; een bureelrat uit het ministerie van buitenlandsche zaken over de kaïnietbemesting van klavers, en « eris vox damans in deserto l » Waarom?omdat de behandelde kwesties ofwel noodzakelijk in geweldige botsing komen met de belangen van uwen zegs-man, ofwel hem om den bliksem niet kunnen schelen. Maar vertel den handelaar over nieuwe « zaakjes » praat met den koffiehuisbaas over 't;aanwerven van.klanten beloof den student nieuwe dagen vrijaf, juich met den boer de duurte der boter toe ; spiegel den werkman korteren arbeidsduur voor en hoogere loonen.... en aanstonds is aller aandacht gevestigd ; de harten zijn dra gewonnen , men gelooft aan uw reine bedoelingen en de populariteits oogst is misschien rijk genoeg omop de laatste kar-revracht den meiboom uwer candidatuur te planten ! Is het eenmaal zocver dan ligt de weg gebaand om uw toehoorders te brengen waar gij ze hebben wilt ; de looze politieker kan zijn volgelingen een pad doen inslaan dat nevens het voorgespiegelde doel, zels in omgekeerde richting loopt. Deze merkt het niet en heeft slechts oogen voor den leider die met pakkende stem en welgemeend gebaar sprak over zijn belangen. Dien wil' hij volgen ! De vrijhandel gaat libéralisme heeten, het boerenbelang kathoiicisme,het hooge loon, socialisme! Sic mundus vult decipi ! Als wij over de walgelijke omkoope-rijen, zuippartijen en soort gelijke bij uitstek belgische propagandamiddelties heenstappen, is omirent aile politiek ge-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes