De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

545 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Novembre. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Accès à 11 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vm42r3qr38/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eigenaarsbelangen I Eigendom is het recht over iets'te beschikken en daarvan te genieten op de volledigste wijze op voorwaarde dat men daarvan geen gebruik make tegenstrijdig met de wet, de verordeningen of de reglementen. (B. W. art. 544). La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, de la manière ia plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. (Code Civil art. 544). Dit blad verschijnt den 1Sen van elke maand. Journal paraissant le 15 de chaque mois. Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'ao-ninistration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. OVERLIJDEN V AN DEN Hf.ER JAN TEMMERMAN Voorzitter van « Eigenaarsbelangen » van het arrondissement Gent Den heer Jan Temmerman, stichter en Voorzitter der maatschappij Eigénaarsbelangpn, is Zaterdag morgend, 11 November, om 7 uur, overleden. Sinds omtrent een jair belette de ziekelijke toestand van den eerbiedwaardigen grijsaard onze vergaderingen bij te wonen, doch tôt zijn laatste levenstond bekom-merde hij zich met onze maatschappij. De heer Jan Temmerman was geboren te Gent den 27 December 1850. Hij was tevens Voorzittter der maatschappij De ^ Vereenigde Bakkers der stad Gent, Secretaris der lief-dadige maatschappij De Zonder Naam niet zonder Hart, Lid van het Officieel Komiteii der Werlcmanswoningen en vereerd met de nijverheidsdecoratie. Ook was hij destijds Bestuurlid van den Vrijen Bur-gersbond, waar hij eene gezaghebbende plaats innam. Dj tijding van zijn overlijden, alhoewel in de laatste dagen verwacht, zal toch diep treffen in het hart van aile rechtgeaarde medeleden en burgers, want onze 'betreurdï' Voorzitter was iu wijde kringen hoog geëerd en gewaardeerd, om zijne buitengewone begaafdheden naar hart en geest en inzonderheid nog om zijne prak-tische en doelmatige toepassing dezer begaafdheden op de noodwendigheden der talrijke maatschappijen, aan dewelke hij zijne gansche tijd offerde. Wij, Eigenaarsbelangers, die in zijne onmiddellijke nabijheid leefden; wij verliezen in hem eenen waren vader die vooral zijne leden met eene ongemeten liefde beminde en door zijne wijze goedheid onze onweer-staatibare genegenheid afdwong. Voor Eigenaarbelangen is zijn heengaan een harde slag ,het is vooral in zijne hoedanigheid van Voorzitter dat wij, bestuurleden en leden, tôt plicht hebben den thans afgestoiven leidsman te gedenken en zijne nage-dachtenis voor immer in eere te houden. Hij immers was de wijze en onversaagde baanbreker voor die talrijke kleine eigenaars welke de oorlog zoo wreed komt te treffen. Nooit zullen wij vergeten dat het onder zijn wijs bestuur was, dat Eigenaarsbelangen zulke groote uit-breiding, zulke overheerlijke plaats tusschen onze gentsche maatschappijen innam. Zijn voorbeeld weze nagpleefd en zijn naam in eere gehouden. In naam der redactie van « De Eigenaar », in naam der maatschappij Eigenaarsbelangen en in naam aller vrienden van den betreurden Doode, groeten wij diep getroffen het stoffelijk overschot van Jan Temmerman. Wij brengen in naam van aile huiseigenaars, van aile partijgangers van den eigendom, onze rechtzinnige rouwbetuigingen over aan zijne echtgenoote en zijne kinderen, alsook aan de gansche familie. Dat dit rachtzinnig rouwbeklag voor hen een troost zij, en dat zij zich sterken in zijn hoogst gewaardeerd aanHpnUpn E. W. BERICHT Door overvloed van kopij, zien wij ons ver plicht, verscheidene belangrijke artikels, waaronder eene brief-wisseling uit Sottegem en het vervolg van Schatters en Schattingen lot een volgend nummer le verschaiven. KERSTi\IJMMER Toekomende maand verschijnt onder bovengemelde titel een buitengewoon nummer van » De Eigenaar ». Deze in de abonaementsprijs niet gerekend zijnde, zoo zal de drager deze afzonderlijk aan onze lezers aanbieden. Aankondigingen- aan zeer voordeeligen prijs worden van nu af voor dit buitengewoon nummer aan-vaard.Wij verzoek^n onze vrienden wat propaganda voor deze wel te willen maken en ons bijtijds een groot getal nummers te bestellen. w|w JJV Jp* UJw JJV jp* tJJV* Jp* Wp* Jp* JJv JJW jp* JJw jjv JJv JJW Jp* Jp* Jp* Jfit Jp* Er wordt ter kennis der heeren Huiseigenaars ge-bracht dat er dagelijks tusschen 7 en 8 uren 's avonds, in het lokaal van Eigenaaisbelangen, Notarissenhuis, Winkelstraat, 1, ter stede, huishuurkaarten alsook berichten van niet-betaling te verkrijgen zijn. Deze uitdeeling is kosteloos voor aile eigenaars, leden of niet-leden. Propaganda Te beginnen met heden tôt April 1917, wordt den prijs van het abonnement tôt ons blad De Eigenaar op 0,50 fr. gebracht. wjv •jp* <jp* wjw \jp* wjv w/Jv wjv <jp* sjp* wjv wjw jp* jp* Jp* -jp* sjp* Jp* jp* Jpj jp* Vergoeding voor huisvesting van ondersteunden Een lang tijdperk van bittere strijd, afgewisseld van hooge en oplatende hoop, hebben wij achter den rug. De zege is nu behaald ! De huishuurbon is eindelijk gestemd ! Zooals men weet komt ons Gentsch gemeentebestuur een nieuw onderstandsbarema vast testellen, waaronder begrepen is de kleine somme van 1 tôt 2 frank per week ten vourdee'ie vah bijzônati'ste ii'auraars of eigenaars welke ondersteunden logeeren en die het verlangen uit-drukken eenige vergoeding uit dien hoofde te ontvangen. Is deze niet al te groot, heeft het maar al te lang ge-duurd vooraleer wij deze konden bekomen, verplicht men ons volledig kwijtschrift tegen onvolledige betaling af te leveren, niettemin mogen wij ons over den bekomen uitslag verheugen,omdat het een beginsel inhuldigt dat in sommige middens erg bestreden of afgebroken wordt, en welke voor ons oneindig groote en gunstige gevolgen kan hebben, als wij later van het goeverne-ment eenige vergoeding voor huishuurverlies en be-schadiging zullen eischen. Daar deze hoogst waarschijnlijk door tusschenkomst der eigenaarsmaatschappijen zal moeten geschieden, zooals het nu met de huishuurbon hier te Gent gebeurt, hebben aile eigenaars er belang bij zich zoo spoedig mogelijk bij de eene of de andere eigenaarsmaatschappij aan te sluiten. Wat nieer is, zooals overigens aile nieuwe -instellin-gen is het invoeren van den huishuurbon in zijne toepassing voor verbetering vatbaar. Het is aan deze welke aangesteld zijn om de uitvoering ervan te verzè-keren, aile hunne aandacht op het inwendig dezer te vestigen, om bijtijds de gebreken ervan aan hooger hand te doen uitschijnen, om desnoods de noodige ver-anderingen te bekomen. Gezien de goede stemming welke tegenwoordig in hoogere sferen jegens de huiseigenaars heerscht, moeten wij zelfs nietwanhopen deze vergoeding eenigszins te zien verhoogen en de verplich-ting om gansche huishuur af te teekenen thans dat men maar 1 of 2 fr. ontvangt te zien afschaffen. Bij het instellen van den huishuurbon, zooals overigens in vele dingen, is het maar de eerste stap die kost, eens het beginsel aangenomen, hangt het grootendeels van de belanghebbenden zelve af; deze te doen herzien en verbeteren. Aan wie nu het invoeren van den huishuurbon te danken, is voor de eigenaars maar eene bijhoorige zaak. Doch in 't belang der waarheid en om later daarom-trent aile betwisting te vermijden, zullen wij in korte trekken de geschiedenis van den huishuurbon verhalen. Als wij wel inzien dat de huishuurbon eene vergoeding is welke aan eigenaars of bijzonderste huuraars wordt toegekend voor huisvesting aan de door de oorlog getroffene înwoners te verleenen, moeten wij vast-stellen dat sinds de zoogezegde beschaving de wereld heeft hemeesterd, de huishuurbon altijd bestaan heeft. Het zou ons te verre leiden moesten wij ,deze bewe-ring, door voorbeelden uit de geschiedenis geput, staven. Het zij ons voldoende de vergoedingen aan te stippen welke na den oorlog van 1870-71 defransche enduitsche gouvernementen aan getroffene eigenaars verleenden, alsook de tegemoetkomingen welke bij den aanvang van dezen oorlog de nederlandsche, fransche en duitsche gouvernementen of stedelijke besturen aan dezelfden toekenden. De huishuurbon is dus geene uitvinding welke aan de eene of de andere vindingrijke gentenaar is te danken, terwijl het voorstellen en doen aannemen en uit-voeren dezes, gansch het belang van dit vraagstuk inhoudt. Om deze in de daartoe aangestelde middens te doen gelden, moest men eerst de openbare denkwljze van deze trachten in te winnen en zulks kan maar door een standvastige en goed overlegde propaganda te weeg gebracht worden. Deze welke deze gedachtenwisseling in de pers, in openbare plaatsen hebben gevolgd, weten aan wat zij zich daaromtrent moeten houden. Maar nooit zullen wij de aanspraakaanvaarden welke sommigen daaromtrent vooruitzetten nu dat de slag is gewonnen, terwijl zij vroegerdaaromtrent in deslechtste stemming^verkeerden. Het verslag der onderzoekscom-missie nopensde huishuurkwestie, welke ik destijds de eer had aan het bestuur van Eigenaarsbelangen te over-handigen, levert er het ontegensprekelijk bewijs van. Zelfs heb ik vernomen dat onder deze heeren men « personen aantreft welke vroeger de aan /aarding van mijn voorstel als onmogelijk aanschouwden of welke het bevochten of bekampten, zich heden voor de uit- H vinders van den huishuurbon uitgeven, en nu overal gaan uitbellen dat het dank aan hunne bemoeiïng is dat eindelijk deze in voege is getreden. Voor de duizendste maal moeten wij vaststellen dat het aan iedereen niet gegeven is om het poeder uit te vinden. In tegenovergestelde zin telt men vele huiseigenaars welke de minste waarde aan den huishuurbon niet hechten, omdat zij geene werkmanshuizen bezitten ; anderen « nooit tevreden », achten deze vergoeding als te klein, te onbeduidend, in vergelijking der opofferin-perr, welke zij zicji getroosten; anderen zijn misnoegd omdat zij volledig kwijtschrift voor een halve huishuur en dikwijls nog min moeten geven. Wij zijn de eersten om te bekennen dat de vergoeding welke het gemeentebestuur ons komt toe te kennen, in vele gevallen ontoereikend is, en dat de verplichting om geheele huishuur af te teekenen, thans dat men veel minder ontvangt, een eisch is Welke niet al te kiesch zelfs hoogst onrechtvaardig is. ™ Doch, laat ons ook niet vergeten dat Gent eene werkersstad is, welke 50,000 personen moet onder-steunen, en dat de stad vooraleer huishuur te betalen, in noodzakelijkere dingen moet voorzien. Laat ons dus voor het oogenblik met dankbaarheid dit geschenk aanvaarden, alszoo zullen wij het bewijs leveren dat wij tôt dit ras roofdieren niet behooren welke het laatste druppeltje bloed van getroffene slacht-offers eischen, terwijl deze^ toegevendheid van onzent-wege naar waarde door de gemeenteoverheden zal worden geschat, welke daardoor opnieuw de mensch-lievendheid zal kunnen vaststellen welke de eigenaars bezielt die gedurende dezen oorlog duizenden en dui-zenden lieden onder dak hebben gebracht. Maar het was nog niet voldoende de aandacht van het publiek op de huishuurbon te hebben gevestigd, het voornaamste was deze te bekomen, en dit geschenk zijn wij uitsluitelijk aan onze gentsche gemeenteraad verschuldigd en aan anders niemand. Onder de personen welke van deze raad deelmaken, telt Eigenaarsbelangen verscheidene leden, welke onder dat opzicht zich zeer verdienstelijk hebben gedragen en daardoor de onuitwischbare dankbaarheid van aile eigenaars zullen wegiragen. Het was den heer Schauvliege welke de eer had al-daar de eerste lans ten voordeele dezer vergoeding te breken, en welke door eene onafgebrokene propaganda onder de gîmeenteraadsleden weldra gansch den raad ten onze voordeele in eene gunstige stemming bracht, en die er in gelukte, bij de bespreking van het nieuw onderstandsbarema, het princiep van den huishuurbon te doen aanvaarden. be heer schepene Deweerdt, welke vroeger tegen de eigenaars nog al was gekant, heeft hier ook een schoon en verheven werk vervuld, want van het eerste oogenblik heeft hij zich in den raad als kampioen van den huishuurbon verklaard en op gevaar zijnen schepen-zetel te verliezen daar hij daar eene kabinetkwestie van maakte. De heer Carpentier, de verslaggever der commissie, welke op het laalste oogenblik, toen iedereen dacht dat het nieuw onderstandsbarema ging verworpen worden, door zijne aanhoudende iever de stemming dezes be-kwam.De heeren Braun, Siffer, allen leden van Eigenaarsbelangen, hebben hier ook onze kleuren hoog gedragen en verdedigd. In een woord, het is aan de liberale en katholieke raadsleden te danken dat den huishuurbon is gestemd. Zij ontvangen hier onze eerbiedigste dankbetuigingen en wij verhopen wel, dat de gentsche huiseigenaars, deze bij het vernieuwen van hun. mandaat zullen in-dachtig wezen. Overigens het doorvoeren van dit voorstel was voor onze vrienden uit de gemeenteraad een niet al te ge-makkelijk werk. 3° JAARGÂNG - Nr 10 10 centiemen het nummer. Gent, 15 November 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes