De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

270 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 28 mars 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bv79s1pv3v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT w&w mm P» h w>;m Brwiwm m m ^ mm wm-mmœm mm mm arm m m m 3§c iaar. Mwm.34 G.DeGraeve»Sote!vesi,lî DE KLEIME PATHIOT Vrlldig 9 Feiruarl 1111. * Prils 3 eestiemei éï?- laar® k*?.m« W WciëeTe Ouitsche bôrichîen Verordening aa,n£aands maatregels tôt beHoîssi-rulns tégen aachtelijke vHegersaanvallesï. 1. Maatregels to: vermindering van de licht-broanea ea het onzichlbaar maken Tan het bes'.aande licht moeten dadelijk ten uitvoer gebracht worden. Te Geat worden seinhorens (sirenen) gep!aatsf, die bij het naderen van vijandelijke vliegers traarschuwingssign-leu ggven. Het waarsc.hu-win, .s^ignaal houdt lang aan. Tôt teeken dat net Êevaar v orbij is, galmende seinhorens dricinaal ort op elkaar. B.Zcodra hei waarschuwingssignaal wcergalmt, mee'en dr bewoners aile veilichtingin de wonins; tfitdoea. De huisbcwoners, vôôr wier huis een Bfrafetianta rn staat, zijn er verantwoordelijk i v«or,dat, bij hçt galmen van de waais'ftbuwings-\ feignaien, dadelijk deze lantaarn uitgc iraaid wSrdt. iJe bewoaers zijn cr veraotwoordelijk | vçior, dat wanneér het duister wordt geen licht-i Mraal van hunne woningen op de straat vait. - Tôt het onzichtbaar maken dienen dichte, j donkere gordijaen, dékens, kleedingstuk:.3n, roiluiken of het donker verven van de ruiten. [ Zonder het duister maken der ruiten mag niet [hetmiRste licht in de karaers gebrand worden. Ipfis;ad moet de s'raaSlantaarnen volgens aan- ■ wijzing oaiiçhtbaar maken. t 4. Overtredingen zulien met een bsete tôt H ïQ.000 Mark of een gevangenis tôt 2 jaar of bf ide ■ Straffen te gelijker tijd bestraft worden, indien Ivpîgers andere wetten geene zwaitrdere stratTen FîôegepasS moeten worden. ' Cieat, d<*n û Februari 1917. De Etappen-Kom'nandant, von W1CK, O' erstleutaant. Daitsoha b VT-n het (Srsoi Haofilîwapll^'- ■ Earata Daltsoîi barloht. . BERLIJN, 7 Feb:uari. fpllb» VestelSjk kriîgstooneel. Tengevolge van het duister weder, tteeg da KeVcclitsbcdrijvigheid slechts in enkele sektoren poven het- gewone peil. Ten Zuid-Westen van Çarmheim ging een Kransche kompagnie's voor-nfîddags na cen krîchtdadig vuur ten aanval over. 2ij werà afgeweerd en lict verscheideae gevan-geaen in onze haud. Nabij de kust, aan weers* Ri'dea van de Ankerbeek, op het front ten I^oord-Oosien van Verdun ea in hei: bosch van Parroy (Lotharinçen) voerd^n onze verkenners ^st goed gevo'gvoorwaartsche bewegingen uit; |0 Keyangenen en 3 machiengeweren vielea Ssarbij ia onze hmd. Ojsteïijk krifgstooneël. 1-egcr front uan g crier n al veldniasrschalk prins Leopold van Beieren : , Aan de Beresina drongen onze aanvalstroe-pen de vijandelijke linie binnen ; zij vernielden Se Russische schuiloorden en kterden met twee ftussische officieren, 50 minderen en 9 mijnvver- fers terug. Ook aan den weg van Kovel naar .oeck voerden onze aanvalstroeren met volko-B«jpad gevo'.g eeae voorwj.ar.sche beweging-B» ! 18 gevangenen en een mijnwerper werdea jlaar uit de Russische loopgracliten gehaald. Leçerfront van Generaal-ooerste i aarlshertosc Jozef. Ion Noo.d-Oosten van Kirlibaba mislukte da •val van twee vijandelijke kompagnieën. 0»C| ■» MXl S%iisttlnu fc «. S Lesrerfront dan generaBl-ce'dniaarschalk oon Maekenseri. Langs de Poetna en de S:-reth w«s het ge-schurvuur af en toc heviger. Het kwam meer-n"" ' gevcchten op het terrein \oâr de stellingen. aizujdoaissli front: I.i i.e boctu. r;i.n de Czerna ea op de beiiîe oer-r van de Wardàr, eukela kraentige vuur--1 ; ovitigens was de gevechtsbeîirij vigheid gering, TwoarZ,-) aaltaoîi barlcht. BERLIJN, TFebruaii, 'savosds. — Aan aiîe frontsn sl<rck;s matige gev«catsbedrijvighti«}. Bij den aanval van een Eagelsch vliegerssmal-desl te Brus^.Tielen door raafcbommen in eene school eeae mmw en lô lifijjjische kinderen alï slachtoffers. Er werd g'^ia rôllitaire schaJîs aasgericht. OffioÎ3frîa iistenri|kscb8 bsriohîtn WfîENEM, 1 Februari. Oostelifk kp^gsi&oneel- Aan het Rum«ecsch fr©at plaatselijke meer levendige gescckutftrijd. Ten noord-oosten van Kiriibaba sUegen wij eenen aanval at vaa twee vijandelijke kompaniën aan de Beresina werdea bij eenen sucoesvollen voorreld-tocht 2 Russische officierça, 5C raannen en 9 miinwcrpefs ingeUraclit. Oostenrijk-II«ngaarsche afdeeliugen namen des i aan de smiUsneming. lînliaaiMcli ea Zuld-ffostellf^ kpI|®sîo®ne©I. Onveiaaderd. Oorloj ia KIWIS sa f&ïgBUK Franscks fearîoktaa. PARUS, 6 FeVruan. — Op den rech'ter oaver van de Maas niisluktén twae •ultsche overval-len in hei vuur rfer Franschea. De eene werd uitpevoerd tea ®»sten vs» Louvemo^t en de andere in iâe Ep&rffï«. Bij sacht hebben de ®ui!schers na eeae heftife beschieting, eea Franrche lo^v^racKt overrallen, <e!ege« saar den djjk tfaa Patroy op, tea noord-we»iea van MENGELWERK.—'9 Februari 1917. 120 ilo©? 1 |eld I — Mijnbeer Quengler, gij verrast mij ; hoe tcch kunt ge wetea dat... — Misschien weetik nog meer. Was het niet de schrijrer Groban, aan wiea gij het meiFj'e gege?en hebt? — Ik vàl uit de «volken ! v — Wacht nef een oogenblik, Pietvi, ik zal u ock aen. aaam van uwea Iraaien be-gurstig-er en handelsvriend noetnen — Eilaas ! wat heb ik gedaan !... — 't Is te hopen, dat ge iets evengoed zu!t gedaan fcebbea, als toen ge het kind tegen den moardlust van ees.en hebzuchti-gen dief beschermd hebt. De eed, dien ge den zcogenaamden graaf Wartberg gedaan hebf> heeft volstrekt geene verblndende kracht. Hur.eckerzat sstil van verbazing. Mijnheer <e ad*(ïk«at ! riep hij einde-lijk, gij zijt met den duivel in verband. i —Dan is ket in aile geval een rechtscha-pen duivel, want ik heb de eerlijkste be- | doelingen, om het onrecht, het meisje en >. i hare bloedverwantenaangedaan,weder goed 1 te maken. Wij, advokatea, steken overal .• 1 onzen neus in... dat wect ge immers weh i Aiti* SI V t'ij u 3IJI a' 15 li ASL'd h.;t bosch. Ëëîîê Duitsche afdeeling die tôt bij de eerste Fiassche liaia was geraa.kt watret or mi WelLijk door een tsgenaaaval Vin dî FfStt' schen verdreTen. In de str«ek van Ancravillers hebbsa de Franschen eeae Duitsche patroelje gerajogeû genomen. In den Eizas, ten Nosrâ-Wssten van A'ukirch, zijn de Fransche verkenaers, na eïM? gescliutv»oî*iicreidi;)g op drie ver*chillsî»3e plaatss» kiisen da IDuitsclie stïHinjon g en. Na As werlcea van den vijarfd versi^iSjrïî te nebbïï, zijn de Franschen, zondsr ve"ffiezs|i voor lien, terurgekeercî. Op het overi^e g'e' d'aU* van het Sont was het rus'.ig fijieas den oacht. ? r'-itilJS, 6 Februari (avoçdbericht). —Tijdens dan dag k«irij{ artillwiegeteclit in België en d<ia sektor van het kanaal van Pa^c®»ndaiAe,op den recuUr Ml^a»«ver, tusschea Louvemont en de CbatabreCres, alsoék in Lorraine_a ia àa ««pek van EnaberméQ'l-SeiHoa. In Emarges hefi®i>3n on.:e bfttttryea- doe'tîv^-nd vernieling^vuur uireevotrd op d« vijandejîpre inrichtiage#. Gtene b«iaagrijke çebs'artenis ta ms'.dcn op net ort rie* «a het front. ISaçaîfloSt Iswiafet : LONÏKN, i F#»ruari. — Gisteren avond en heden hsbbee wij aan het Sommefrant drie pDgiuf&a wa èc-n. vij- nd, om biineu oez^ liaie te ko»ea, afgtslagsu. Wij raaaktaa eeMge ge-Vangeaea.Teu Ne^fi-Oostsa van Gaedecourt h«bb3a .wij in d«a a|gs*!05>pen aackt axstvolWs* saches Êen pk^feK&jke »peratie u"lge</ôerd.\Vij hebb?n fenga-ft^r «0 Ke.ers loopgracht bezet ea é4'a macHUn^weer en 70 man in handen gskf6/îofi, oaituT wà*2re t"R'ce ©ffiewreq. In dos. raa dsa nacht sloegen wij twee |e£ci»a®fSBfôR af. Gister«» fê»®*,en wij in de buurt vaa Bou-chavf sï«, Pys en Graecourt op drie liiies in d^ D,ui?»ck« lisiez éo»r. Te» OatfisÉi van Baaucouit hsbkeu de Duit-sckeri de l^c»tst« 2< uren zoader succès vier tejsaas.nvaae* uitgevotrd op ons niauw front dat wij ep deço pustea helioen gecoassilidaard. Ats gtriij vàn ons ioordriagon in de Duitsche — Hoor doe wat ge wilt, maar belaof mij dat m^aœ babelzucht geene kwade ge-volgea suri heb^eis, — Niet de minste ; hoogstens zal de over-vlocdigss bren, w»aruit gij tôt hiertoe uwe inkomst#.« hebt geput, eerlang opgadroogd zijn, daar 4e bankler Siegwart, sooals uwe iieve grj.af tegenwoordig heet, niet meer in staat zal zij* de hem vroeger bswezen diensten zoo vorstèlijk te bejooaea. — Waar»chtig 1 ge weet ailes, riep Huneo ker met gfrappige ergernis.Tegen zufk eenen policieman is niets te beginnèti. Wat overi-î'ens de bewuste bron betreft, vaa mijnent wege raag zij ophauden te vloeien. De foituin g mij aiet geheel en al ongun-ïtig gewwst. Eenige goed geslaagie han* Jeisond«r»«EiinEen in het oosten hobben mij eene fraaie winst opgèleverd... al§ het met Si^fîrart ?sor goed* een einda nèeaftt, sal ik er iâ«t fcijzonder over treure». — Tap ! daa sijn wij ^et volkomsn eens ! riep Quwfcïler, zijuen ouden vriend éa kand ;chudd«aàe. De twee vrienden drooken op eHianders ïezondheid en gingen eene peos voort net hu« gesprek. Oncrortusschen was een îleine dikke heer de gelagkamer biqnenge-tomen. Hij ging regelrecht naar Quenglér, sn drukte hem de hand. De advokaat staldo Ui Ji ^ > r-JS «a s linio en de tegenaanvallea der Daitschers, hebban wij nog 39 mas gevangea genomen, o. w. eiyj officier. Gistefiaorgen ht,:r,aikta ten Noordoosten vaa Verm-sllss- eeii Semuc3ib ïiieslisg osee linies, maar zij TCÇ.C3 er oeïafâdeî.lij"k; weer uitgejaagd. V...a«ciitftl'd 1 etan de Dultschers tegenover La Bassée r^fi ontploiïs*. la don loop van luchtgeyecht'én tîèâben wij glsterew drie Duitsche vljçêtftisen veraietigi ea zs.s andere mat aveijj tôt gedwonies. Eea van oesa vli6£ti4gèa iï £fàl teruggekeeri. STOM-lUinCIS 0I8L03 Russisch gevechtsterrein. ST- P ET.F^ar TR r?, G Februari. — Na oen feti^yJas Vtttrr^Rjl'bereidisff kaeft ds vijand onze tÉtfëpiîà 'en Wetten het &»rj» Wdlia Sadofka, 15 Wérst -Zuitrtîrjlt van Ksssiia aatjgevj'li-cn, maar on.s vuur deed h«m naar de loaj^rachten a&Élnzen. Oûs vuOr lieeft pogingan van den vijand, om onze schan-rén te». Ziîidv-i-estea van Brady ts naderen, tôt st'aan gebfacïR. RoamaenscïijgeiHchlslerrein, Vuurwisselin g. Ossterîrijkssh-Itaiiaanssha aarlsj Ztg.ilaaus8h berloht. ROME, 6 Februari. — Langs 't keele front da ge^ûne vuurwisseliag', 'thevifst op het Karst-plateau.Gis:eran nacht en gisterea everdag hebbei vijandelijke afdeelingen, ond#r dakicing van duisternis of dichten mist, œvervatlen beproefd togen onze voorste stelliafta aan de Rip Ponal^ (Garda), in hef Tratrignok»-dil (Avisio), bij Co! B©cclie (San Pellefirino dal), Palliava (Middea-Isoazo) ea in den emtrek vaa Sssfeer (ten Zuid-«osten van Gôrz). Overal is da vijand met ge-v<îeli.?8 verliezen t«rugsesl»gsn es heeft eeniga gevan?eaen in onze kandsn gelâtes. de beiàe heeren aaa elkaader voor. pietri, mijn huisgenoot en vriend, mijnheer Moses Hirsc'n. De twee heeren staadea ap en sçhuddea eikander de hand, natuurlijk keken xij elkander hjerbij iets scherper in de oogen. QuengWï maakte daddijk aan H trac h fcekend yat hij zoosven vaa Pietri te weten -W2L3 gekOînsn. Napogeenige oogenbUkken geSprokeu te hebbsn ovai het lot'dat Siegwart te wachteua stond, ledigden de dne heeren h.uape glazen^ verlieten te zamen hefr koffiehuià e& gingen naar het Hôtel de Russie. V. Van koof.tshi^te gloeiead, tegelijk echler van koudç riîîtftm, had Cornelîe haar rijtuig verlaten éa was aaopgemerkt door de dianst bodga, de tra_p hp naar hare vertrekken geij'M. In de voorkamer ontmoette haar de kamerier. — Ik wil alleen z0n, Lisette 1 geen mensh mag wij storen, riep zij buiten aàem. — Wat deert u, mevrouw. Gij zijt gansch verhit. — Ik gevoel mij zeer oagesteld en «al te bed gaan. — Wii ik liever om den dokter zenden ? — Neen, hij kan mij toch niet helpeû. Ik behoef niets anders dan rust.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes