De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

465 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 21 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9c6rx96k39/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT iâar. KiiSî. iSS G.Ds Gracvo, Ketelvest» 9S 08 KLEINE PATRIOT Zoadag ï® en Maandag II Jaal 181 T. Prljs 3 cenfiemen D01TSCH1 BIBICHT3I vast li®î Gros! Hoofdkwayii©? Sarsî® Dnitsoh berloht, Oroula veldslag m Viaanderen BSRLIJN, 8 Junl. W^sleliik krîjs^onedl Zietrerfront pan Deidmxargchatk kroonprins Rupprecht van Bsisrsn. Aan de kust sa <ta n het Iepeifront blijft de Êerechtsbedrijvigheid 110g serio*. Na dagen-ïang verwoestend vuur tusschen Ieperan en Ploegiteertwoud zija tea Noorden van Ar m entières, Engelsche aanvallen ingezet. Zij zijn ten guid-Oosten van Iepe.en door Neùar-Schlesch-içvigsc^e ea Wurtemburgsche regimenten af»e-»!agen.Ook op dea Zuidelijken vleugel van het Isrii^s-Veld kampten wij met goed gavolg._ Daaren-iegen gelukta het den vijand bij S'.-Iïloi, Wljt-gehate en Meesen (Messines) onder de werkiag Va» talrijke ontploffingei in onze s'slliagea oianea te dringen en na hardnekkig, heen en weer hellend kampen, over Wijtschste en Meesen voorr.it te dringen. Een krachtvollo tegenaanval van Garde- en Belersehe regimea-(en wierp den vijand op Meesen terug. Meer ïèn Noorden werd hij over dag door frisscha jrèservec. tegeng^bouden. ! Wat later werden onze dapper»trijdende regi-piscten uit den Westwaarts vooruitspringendsn bochtcpeene voorbereidoschansstelling tusschen ne kanaaibocht van Hollebeke en de Douva-^aagte, 2 kilomoters ten Westen van Waasten, îeruggetrckken. Aan het Arrasfront is in ver-geheidene sektorea de artilloriebedrijvighsid jestegen. Le/fers r»an den Du'.lschen kroonprins : 1 Wes c ijk van de Chemin-des-Dames-heuvcl àeeft sinds vtrscheidene dagea de artillerie-pedrijvigh id toegenomen ; ook aan het Aisne-Cl Marcekanaaî is zij lever dig gewordea. Legerfront oan rsnirail-veldmaarschalk hertoff Albrteht von Wurtamburg. In de Vogezen en in Sundgau zijn na heviga vuurgolven verkenningsondernemingen der Franschen die vooruitrukten, a%esl»?en. In luchtgeveeht, voornamelijk iD Vlaanderen, zijn gistaren 12 vHegtuijen door ons geschut r.eorge»choten. Elders werden nog 3 vijandelijka vite tu'gen neergehaald. Op het Oosîolijk krllgsîosassS en op het âïaae&oaisoh iroai. is de tosstaud, zoowel voor cas. als de met on» verbondea trosper niet verande'd. Tw-^e«le Dnitsoh feSi'loàt. BERLÏJN, 8 Juni. Avondbericht Ds fîngelîchen hebbon met de krachien dis zij gistar ten nanval gevoe-d hadden heden dea strijd in Vaan laren niet luxnn^n voortvoeren. Een plaatscliite aanral tea Noordcu van Meesen ,vc*r l afgeslagen. Van de andere'fronten werd tôt thans toe niets bijzonders gemeld. Offioîoels dôâUfirljksâho &ârieîîî8îi O&sîaïîjk krligsiodïiôâl. In dea sektor van Me*Hcaassci was de ga-schutstrijd af en toe levendig ; overigsns niéts nieuvvs. itaîiaaisss^i k»'jj3Îoa-as«9Ï. Van den Isonzo zijn gcene bijzoader j ge-vecbtshande'ingen ta vermeldea. Een vijaûda-lijk vliegenier, wiens vHeftuig onze kentoekeas drooi, wierp bommen achter ons front. Op de hoogvdakte der Zewen Gemeenten blyren da Itaiiaansche batterijen een levendiga bedrij-'isr-heid aan den dag leggen. Ook de vijandelij «à vliegeniers zijn zesr in da v/aer. Zuid-Ossielijk kpl3gstoon$ol Onveranderd. is tarlij h (lof Oosttu, ïur&eâh fesrlolit : KONSTA NTINOPEL, 8 Juni. - (Ambtelijk bericht van 7 Juni). ËC&ukasas&ost s Patroeljegevechtea zondar boteeketti?. Op enkeld plaatsen zwak kanonnenvuur van Russi-sche zij 'e. SîaaU. on^: Buit^n matlg kanonnenvuur geone gerechts* bedrijvigheid. E«ne patreelja overviel eenen Bngelschsn pist doodde 5 m.;n en bracht dria gevangencn œed >. Suïsaanohs bsrîahtas. SOFIA, S Juni, ambtelijk bericht van 7 Juni. SSaeaâoaisefe froat : Op het r.augche front k a d o n n 0 ubedri j vigheid, die minder l'evendig was in dén omtrck van Mo;'ena. Ten zttidea Gawgôli werden vijandelijka v..r- I kennersafdeelingea door vuur verjs a ■ i. Op beide oavars dar Wardar levôndige bedrij-viKÙeid d^r vijardelijKe viiogors. ISumasiî^slt froaS ; Bij Tulcea geweervuur. Oorlog ia BBL9IS sa r&UTKBIJS Frs-sisohs bsrîohtan. PARIJ3, "fjani. — In de s'ree'c ten Noord-Wes en van S>Qu;ndn, poogde de vijaad met eesc storks afdeeling tegen mlddemacht, over een front van ongsvear COO meters, onze lijnen S"n, 'G vallon. Ons krachtig en doeltreffend vuur br; oht den aanval gladwc;' tôt staan. De erg gehavende aaavallers ke-rden onmid-delHjk aaàr hunae ui!gan?sloopgrach!ea terug. Ten Ncorden van Chemin des Dam^s bleef de w-darzijdsche geschuibcdrijvlgheii a m het fr ->nt ten Zuiden van Felain zeer le .rendig. In «-«!»■gEnss-agii nu» iiliMWBB''3»!t»JS MENGELWERK. - 10-11 Juni 1917. 49 li zoos is looitiâare — Vv'ie is Mai y ? — Het meisje achter de toogbank in da ^laste herberg. Het is een btaaf en zedig faeisje, zij is wd opgebrachten zeer gelesrd ; rfij kan lezen en zeer schoon schrijven en Sien zegt ze'fs dat zij vroeger was ingetee-^csnd op cene ieesbibliotheek, Haar vader tyas een bakker hier in de stad, maar zijne yrouw was slordig en hîeld veel van opschik tïn ukgaan ; toen hij gestorven was gingen e zaken hoe ianger hoe meer achteruit en Tary moest ga3n dienen. Hare moeder Siaakte ailes en trouwde ioen met de.i her-pergier van hier naast. Dat is nu vier jaar ge'eden. Haar stiefvader deed Mary onmid-Gciijk naar huis komen om de klanten in da (herbe; g te bedieneu ; maar hij is een onba-çchofte kerel en slaat haar als zij geen vriendelijk gezicht zet tegen de ruwe Sriatrozen. Het aime kind is diep ongeluk-kig en ik had haar aangeboden oin bij mij te komen, te meer, omdat hare moeder nu gostorven is ; maar haar stiefvader wil dit met toestaan en het eenigste middel is haar eenen dienst ie bezorgen buiten de stad, fiaaar dat kon ik niet doen. Ge zult haar j îeeren kennen, want ^1s n] * een vrij oogenblik heeft, komt zij hier om haren nood te klageti. —■ I9 er dan niets voor haar te doen ? — Ik vrees van neen, zotrîan? wij haar niet uit de stad kunnen krijgen. Leg het boek nu maar aan kant, Peter, ik kan er dezen avond niet meer naar zien ; laat ons naar bed gaan. jos gaf iederen dag zijne msestere'î mser reden tof tevredenheid en op zijn eigsa ver-antwoording opende hij eene rekening voor zijnen vriend, den scheeosjongen, toen deza geen geld meer had. Hooreude dat zij a schip de rivier opging om eene lading in te nemen, besîoot Jos eeniga regalen te schrijven naar M. Shaae, om de ongerust-heid te stillen, welke hij begreep dat »ijn verdwijnen varoorzaakt had. Jim Patc; -oa beioofde den brief in de bus te zullen steken, zoodra zij te Londen zoudea aankomen. Onze vriend schieef enkei het volgende : Beste Heer, ik stel het zeer goed en heb werkgevonden : bekommerudus niet oi/ar mij; noo't zal ik uws goedheid vergeten. J03 Shatie. Den volgenden zondag had J03 zijn matrozenpak aang«daan en zag er heel net uit. Nieta'Ieen was hij eenschoone jongen, maar ook defiig in zijne maniéréi. Hij ging aaa: de kerk, an daarna wandelde hij naar huis vau zijn vriendinnetje,Etn ma Philips. t.Ij kwam naar buitengeloopeu omhem goe-Uen dag te zegg«n, was in haar schik orer ■ jre t.inwe kleerea, en natnhstttWde fc a . d om hem aan haï e moeder vooi te stel î en. Mevr. Philips was eene stHle, innemende v.ouw, en do grootmoeder zag er zeer eer-biedwaardig uit. Zij deden hem alferlei vratff-en over zijne familie, en Jos herhaalda de^slfde geschiedenis, dat hij en zija vadar stroopeis geweest waren, dat hij ba'rapt was gewordea en ve plicht de vlucht te aemen, en dat hij gegaau was met toestemming van zijne ouders. Zij waren voldaan over zijne a-itwoorden en zeer mst hem ingenomen : daur Jos de vriend was vaa haar dochtertje, noodigde zij hem uit mearmalen te komen, hetgeenhij dan ook bij gelegenheid des zotidags deed ; maar het liefste toch ont* moette hij Emma op den weg. en de twee kinderen (zoo Jos nog een kind koa ge-noemd w'orde.:) werdon zeer eigen met eîkand*"-, en waren droavig gestemd als zij niet iederen dag eeniga woorden konden wisseîen. Zoo ging een half jaar van het nieuwe leven van Jos voorbij. De winter was koud en de zee storinachtig, ea hij zat op zijne viagers te blazen, terwijl vrou 77 Chopper hwe armea onder harea voorscho t stak ; maar hij vond steeds een goed ma al en een warm bed, als zïjn dagwerk was aîgeloopen. Hij werd een groote lieveling vanvrouw Chopper, welke eiadelijk bekenda dat hij nog veel beter was dan Peter ze!f ; ea Willem, de schipper, verklaarde dat zulks inderdaad het gavai was. en dat hij volerens h«»m wel twee P>>ters '.vaard wa- den Opper-Elza3 werd oen vljaadelijko raid tert Westea van Bisel, g'ad afga=la£en. PARIJS, 7 Juni (Avondbericlit). — Tamolijlt levendige artilleriestrijd aaa den Chemin detf Dames, vooral bazuidea Fiiaia. Sngelsoh berîohî. LONDEN, 7 Juni. — Wij hebben d? Daitschî s'.eîlingan op dea rug van Me»sen-Wy;fcschaote op eaa front van moer daa negea m:iî aan ;e-val'cn. Wij veroverden overal, wat wc oas ia de cerst? plaats hadden voorg :steld en volgens de rsppo ten iî d" verdere voornitgang lr^gs het heele sanvalsfront bevredigend. Op de ver-zam^lpl atsen zijn a! groepen gevangenen. Oosienrîjk^ch-ltajiaaiisôhà eorl8| ïtalîaansoh fcsrioht. ROME, 7 Juni. — Langs het Traatiaofront het gewoQj gaschatvuur en botsln^ea tussoaea Verkenningsafdeelinjen. lu den iiacht, den den fi™ voor f^ing, vie! ds vijaud met sterke afdeelingen onze Unies ia het kleine dal van het bsek Bâcher (Seitïa) aan. Met verliezet) moest hij terug. Op het Julisc' e frout heeft het vijandeMj' a geschut, door het onze krachtig beantwoord, naar gewoonte tegen Gorz ea eeaige aude^a bewooade punten in de vlakte gewoed. Op den Karst is de strijd ookgisteren van dm kant Va n d u vijand, versterkt door versch : en zeer stsr e troepîn, van een aader -oorlogs-terrein aangeroerd, erg lavsndig geblaven, Eea zeer verwaede aanval kwam tegen onze s'el ia-gen van hoogte *?47 bezuidea Versic to' da huizen op hoogte 31 beoos en Jamiano los, wjI .a huizoa door infanterie der 61e divisie dappsf verdedigd werden. De strijd duurde bioedigen met afwisselenda kans bijna den geheelen dag. maar 's avoads werd de rijaad volslagen teruggejaagd. De s'el», lingen waren vastin onze han lea gebleven. Een andere aanva' van Fiondar uit ia da richting van Sablici werd door ons vuurg^st r.r, voor bij zica had kunaen ontwikkelen. Gis'eiea hebboa wij 102 gevangenen genomen, on 1er welke 4 oflicieren. Êea smaldeel onzer vliegtuigea is gis'e ca het Etschdal opgevlogen tôt de samenvlo-met de Noce-beek eà heeft daar de mili'aire innchtingen van Mezzo Lombardo, tea Noorden van Trente, iloeltreffead geboaibardoe'd. Een an 1er sm"Heel beaft opaieuw net kruis-punt van spoor vegea te San Pietro, op de 1 ja Tr.est L -biana, gèbombardeerd. Al oaz- t"ie-tellen^:jn behouden teruggekeerd. Se oos'iagi.do£ÎeSiii;!e dsp Bondganooieis. Da « Times » meldt uit St-Petersburg dat da bondfenooten der Entente weldra eene n:; a zullen openbaar maken betrekkeliji: hunaa krijgsdoeleinden, welke zal overeenstemxea' met de jongste verklaring der Russischa regei-ring.■-■■■ ■■ OP ZEE. ! Ds vsrsôherpts duikbooita-oorlo^ | BERLIJN, 8 Juni (Officuel). — In het K m al en i^ d n Atlantischen Oceaan zijn door ;a | beùrijrigaeid der duikbooten 25000 bruto-reT:"t * tonnea vemieldgeworden. Uudcr de verzonkea schepea bevon4en z:oh een bewipende Engelsche stoomboot vaa mîdlelbaregrootte en twee Engslschs s'oora-booten van ongeveer 8500 ton. De chef van den admiraalstaf der marin". ROTTERDAM, 7 Junl. — De « Maasbode » bericht dat de stoomboot Tonberg (17 >6 V tt -5-legistertonren) on eene mîjn felonp^n a 1 ZOV <1 t .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes