De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

380 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 24 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bc3st7gf2r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT ' t»« iaar. «ara. 187 O.Da Gracve, Ketetvest, 1« DE KLE1W1 PATR1QT Zaterdag 9 Juni 191K Prifc S ccntiemen Bekandmaking Bij den vijandelijken vliegeraanval van 4 juni 1917,'s namidUags 2,30 uur, -.ve:den de V.» d» Heerde, Jozef, 20 jaar, werkman uit Mariakerke (zijn iroeder is in het Beliïische leger) ; 2. De Herdt, Julien, 25 iaar, trambediende, Gent, Kraaistraat, 18 (zijn neef is in het Belgische leger) ; 3. Brandi-, Martinus, 50 iaar, trambediende, Genr. laibot-straat, 65; 4. Broche Honoré, 2Î jaar, wer,<man, Gentbrugge, Veldstraaf, 35 (zijn neef is in het Uekische leger); 5, Geenens, Florant, 17 jaar, daglooner, Gent, Begijoenhoflaan, 27. L1CHT GEWOND: 6. Mussen, Robsit, 29 jaar, werkman, Stiersiraat, 2, (zijn broeder is in het Belgisch l«f er) ; 7, Corbisier, Alois, 34 jaar, trambediende, Gent, Sint-Antoniuskaai, 21 ; 8. Merlaen, Marie, 35 jaar, keukeBm'id, Gent, Statiestr., 58 ; 6- baronfs van Pottelbe ghe de la Potterie, 69 j., eigenaarster, Gent, Statiestr., 58 ; 10. Van Anghem, Marie, 27 jaar. dienstm., Gent. Statiestr., 60; 11. Dei kinderen, Bertha. Gent, Bellestr., 67, beenbieuî-, 12. Krilot, Pau me, £3 jaar, beambte in het gesticht Lousbnrg, lichte ve»wondingea door glasscherven aan de lin'.er-hand ; 13. Bertaux, Alice, vrouw Coiin, Nestor, Gent, Scheldelaan, 33, do >r glasschei ven aan den aim gekwetst ; 14. Jouckheere, Albert, 20 j., Ledtbéïg, Kappellestr., 40, vrerkt in eene Duit-»che fabriek te Ledebsrg. Lichte verwonding: aan den liakerarm ; 15. Van der Wae:heden, Léo, 19 jaar, Gent, Bagattenstr., 65, wonden in de Knkerzijden. Gent, den 5 Juni 1917. Der Etappen-Kom mandant, von WICK. DUITSCHS BE&ICHTftI van het Grooi Hoofdkwa.lisr Sersfce Dultaoh berioht. Groote Valdslag in Vfaandârsn BERLIJN, 7 Juni. Wsstalljh krlIgstiDiisel -ergroep aan veldmaarschglk krttonprift» Rupprieht van Beitren. Tusschen Ieperen en Armentièrfs woedt •edert gisteren de gesehutstrijd ia ongewijzigde ■'erkte. lieden ochtend is, na onr/angrij'.;e ont-ploffingen en het s erkste roftelvuur, met infan-terieaanvallen der Engftlschen da velds'asf in Vlaanderen in vollen omvang ontbiand. In buitengewone hevigheid duurde ook van het Kanaal ran La Bassée tôt op den Zuidelijkea oever van de Scarpe de vuurbedrijvigheid voort. Bij Hulluch, Loos, Licvin ea Rceux zijn heden voor h?t aanbreken van de î dag krachtige Engelschs gedeeltçlijke aanvall^n rnislukf. Legerf ront van den Duitschen kroonprins. 'l Kort nadat Neder-Rijclandsche fusiliers aan l den weg Pirion Jouy in verbitterd handgemeen een aantal gevaigenen uit de Fransche loop-graven gehaald en de opmerkzaamheid van den ;vijand daarheen hadden getrokken zetten zch In den ochtend bezuiden Pargny-Filain deelen Tan Meiningensche. Hannoverscho, Sleeswijk-Hol»teinsche en Brandeuburgsche regimenten in het bezit van de rijandelijke steUïagen aaa den Chomin-de»-Daine» op bijna 2 km, breedte. Door geschut, mijnwerpers en vliegers weik-aaam ondersteund, begeleid door pioniers en (troepen van het in de gevechtes der laatste eken bijzoadw uitmuntende stormbataljon 7, paraen da kompagniën, spijts b^rdnckkîgen fec< nstand van den rijand, hetbevolen aanvals-Joe!. Fegen de eenornen îinie richtteo zich na •evije vuurgolvingen kiachîige y^wîdeliiîè tegenaanvallen tôt diep in den nacht ; zij werden aÏÏe afgeslagen ; 14 omciercn, 543 man werden als gevangenen, 1 revolverkanoa, 15 machien-gewereo en verscheidene granaat werpers als buit ingeleverd. Legerf ront oan gtn»r**l-oeldmaarschalk hertog Albrecht von Wurtsmburg. Niets bijzonders. * 4 * Gisteren werden 8 Engelsche vliegtuigen ge-veld, waarvan een door luitenant Voss.die daar« door zijn 34e luchtoverwinniog bevocht. Op het Oostelijk- en aan het Balkanfront, geen groote gevechtsakties. Ivtedt Dultaoh berioht. BERLIJN, 7 Juni (Avondbericht). — In de bocht van Wytschaeîe is de tegenstander ir. onze vooraangeleïen stellingen binnengebroken De strijd is met afwisselend sukses voor de eene of de andere partij volop aan gang. Officiels Oostdnrijksohs bsrichlaa WEENEN, 7 Juni. Oastelijh krllgstooneâl. Nie's nieuws. Itiliaaaseh krilislsonsel. Aan da Isonzo zette de vijand yist'-iea zijne pogingan voort om de stellingen hein den 4 Jiir.i ontrukt. tôt allen prijs terug tewinnen. Het slagveld van Jamiano was nogmaals d î plaats van eenen heftigen strijd. De Italian 'H hadden de nederlaag. Hunne massa aanvallen zaktei overal onder de zwaarsté verliezen in elkaar.Opnieuw bleren 30 officieren en 500 man-nen in onze handen, zoodat het totaal der geran-genen sedert den 12 Mei binneagebracht de som van 27,000 te boven gaat. In het Gail-dal werd den 5 Juni een Italiaansch tweevlak ueer^eschoten, waarvan de twco MENGELWfiRK. - 9 Juni 1917. 48 9§ 2091 Hes IHoordenaare XIX. Na een blauw laken matrozenpak besteld te hebbe keerden vrouw Chopper en Jos naar huis terug, en na hun avondmaal vroeg: zijaartjos haar een der groote rekening-boekea te geven, welke zij op hare kaieea IegJe ea opende. — Daar, sprak zij, het b'.ad beziende, ik ken die rekening wel, het is die vau Tora Alsop, een ferme, schoone mai, maar liij was ouge'.ukkig getrouwd ; zijne vrouw was eene duivelia en de arme jongen zag haa; doodgaarne ; dit was juist zijn ongeluk. Op zekerea dag was er hevige twist geweest en toen hij later thuis kwam, was zij verd'w • nen. Dit maakte hem wanhopig ; hij maakt'? zich stomdronken gelijk de matrozen altijd doen als hUn iets in den weg ligt, hij ging naar den waterkant en den voigebden dag vond men zijn Iijk dtyveù. — Had hij zich zelven verdroukea ? — Zoo denken eenigen, Pater ; en hij was mij 1 pond, 3 schellingen, 4 deniers schuldig als ik mij goed h«nnu«r. Is dat niet het be-drag, Peter ? — Ja, madame, antwoordde Jos, dat is het juiste bedrag. — Arme man, vervotgde vrouw Chopper met een zucht ; hij ging zijne groote rekening ail eggen zender my mijae kleine t« inzitïenden ongedeerd werden gevang:®» geno-men. Denzelfden dag rukten onze stormTroépen met sukses rooruit in de vijandelijke steHîngtfn van het Drijzianen-gebied. Gisteren levendig geschutvuur der Itali&nen in hetSuganadal en op de hoogvlakte der zeveû gemeeaten. Zuid-0»stelifk krllgitooanl. In de streek ten Zuid-Oosten van Beret dreren onze vailigheidstrospsn vijandelijke afdeeliagen terug in het Osul dal. 0a oarlaj ia hat Ossim, Balgraarsoh berioht! SOFIA, 6 Juni. — Officieel bericht vaja 8 Juni. Maeedonisch front. — Op het ganscjie front zwak kanonnenvuur, op den rechte'r Wardar-oever en ten Zuidsn van Huma. Een vijandelijke naehtaanval op Bosgilkova Kitka werd in da atroek van Larischaliaa licht d or vuur afges'ag^n. VliegerbBdrijvigheid : Luitenant von Esch-w-age schoot in luchtgevecht een vijandelijk vlie^tnig af dat in het water stortto. Eitnsensoh front: Hij Isaccea, Dulceaen Mahmudie: gewservuur. T .ir&aoh barloit : KONSTANTINOPEL, 7 Juni. — Op ait* fro.,te:i kalmt-î. Gorlog ia BEiaiS sa FRAHJSRIJS Fransoh* bsrlohtan. PARIJS, 6 Juni. — D« nacht is bewogen ge veest o'p een groot deel van den Chemin de* Dames en meer ten' Westen tusschen de Ailette en de baan van Laon. De artilleriestrijd heeft een karakter van groot» intensiteit genom»n in het tweeds deel van den nacht, bijzonderlijk ten Oosten van Vauxailion, ten Noorden van den molen van Laûaux en in .1* - H.'l) P.II betalen. Maar dat is niets ; ik wenschtte dat hij nog leefde en mij nog eens zooveel schuldig was. Hier is eene welke ik mij goed herin: er, Peter, waat het is een goed bewijs dat de matrozen eerlijk zijn ; en ik geloof, als zij niet betalen, dat dit meer voortkomt uit vergeetachtigheid dan uit iets anders, en dan letten zij zoo weinig op hun geld, dat zQ het aanstonds verferen ; zie, Peter, dit is bijna de eerste rekening van toen ik mijne zsak begon. Het was een knappe, blonde iongen van Shields ; 3e jongen had schip-breuk geleden, e î was door eea ander vaartuig opgenomen en teruggebracht ; ik veischafte hem omtrent 20 pond, en hij zegde dat hij ailes besparen zou om mij te betalen als hij terugkwam ; hij zeilde weg, en ik hoorde in negen jaren niets meer van hem ; ik wist niet wat denken, en het was eene groote som, welke ik verloor, metar ik gaf het op ; toen op zekeren dag een groote, stevige kerel met langea rossen baard mij kwam bezoeken en vroeg : Kent ee mij nog ? — Neen, antwoordde 3c half verschrikt ; hoe zou ik u kennen ? Ik heb u nooit te voren gezien ? — Jawel, sprak hij ; en hier hebt gij het bewijs ; hij legde een hoop geld op tafèl en zegde : nu, madame, neem wat u toekomt, beter laat dan nooit. Ik ben Jim Sparling, die schipbreuk geleden had en voor wien gij zoo goed geweest zijt als eene moeder, maar ik heb sedert nog geen verlof ktinnen krijgen om u te komen bezoeken. Ik ben bootsman op een oorlogschip en ik heb juist mijn loon gekregen ; nu kom ik hier om mijae schuld heei de streek ten Koord-Westen van onyt ifr Laonnajs. m Bij Hurtebise hçbben de DuitseheFS, na eegj| hevige beschietins. op het eindp vaa 4en da® trtrçe aaqiyiJiswolken gpwerpea op de FranscME aeîlin.;eo ftp Noord Oostea van Mfinuiaieftïa De aanlraHirs zijn teruggeworpen in msnû® J^opgïAchten ran vertrek, aa ee^t hèvig t^^tts .hetwelk de Franichen zwaire yérUeze® toebrachten aan de DuitschefS. De Frauscijes Ènie is ôngeschonden behouden, Tusschenpoczeàde beschietiag op het oyerigar 't front. Heviger akties otp net fiélgtÉ.cM front, rond aûddeniacht. PARÏTS, 6 J^ial, avondbericht. — Na eeûr bombardement habb«n do Duitschers op vèM ïchillende p un ten (usschen Ailette en den weg na^r L»on, alsmede tea Noord-Westen vaçj Braye-eh-Laonae aangevangen. Ôns vn»r heefÉ twiee pogiagen tege.n het oosch va© Morliefe aanstonds verijdeld. De vijand werd zw^aft gehavend. Bij een aeconcentreerde aanval ten Noordew van deh Chemin-dei-Dames is de vijand eie Slechts op «én punt in geslaagd onze IrSies fag bereiktn, waar enkple gedeelte» van onzevoorst© liais in zijn handen zijn gebleren. Oreral oldci 3 is h j teruggeélageà, | De goschutstryd is hevig geweeet ia het vl/ïïî van Nïôuwpoorl. Engage h berioht i 'f LONDEN, 6 Juaj. — De troegen hêbbjSJ vaaj nacht benoorden de Sçarpe een aanv®! gçdwçiq Ze schoten verder op in de Westelijke hçllinfïeffij van den Groenlandhettvel. Wij wonsen e?ï weiaig veld tea Westen vaa Lena. In dftn çaclm kwamen er geslaaede overvaika tifaoerc'enS Armentièree voor.Op een aantal punten djongeaf wij in de vijandelijke schansen. Don maè&éïra die ze bezet hiel(fën, werden veel verlîèzen 'pi?) rokkend. t^et^enT^^iî^won^Ènija^^^^ponŒ meer te nemen om een zij.dea ki.eed te koopen ter zijner gedachtenis. Arme jàngeu s hijisnudood. Hier is een adezé werd gemaakt door een van dsa îangs magere matrozen, wetke hel mes in eefls schede dragen en niet tusschen Burine!» gordel ; die Iferejs betalen noott, maar zif vloeken vreeselijlc. Laat z'en, welfete katj deze zijn ? Lees eens, Peter, hoeveel ig het 1 — 4 pond, 2 schellingen, 4 deniers, auta woordde Jos. 1 — Ja, ja, nu schiet het mij te binnen, heS was een Hollandsche kapitein, Daar kleef® bloed aan die rekening, Peter ; het #areri 2aken, welke ik hun bezorgde, iuist voor zijf atzeilden ; een oud man was kajuit'spassa^ gier ; hij was een zeer rijk man alhoeweg Eij voorgaf arm te zijn. Het was een koogai man in diamanten, zegt men ; zoodra zij ÎM zee gestoken waren, vermoordde de hoPa landsche kapitein hem des nachts en wierj» hem overboord door het venster der kajuit a maar een der matrozen had gezien wat e® gebeurd was en de kapite in werd gevangei» genomen en onthoofd. De bemanning verf teîde ons dit, toen het s chip met eenet® cieuwen kapitein terugkwam. Och arme 1 ging de ouie vtôuw voort, een ander bla® omslaande, deie rekening zalsk niet gau«è vergeten. Nooit zie ik de arme Mary, zond«B er op te denken. Zie, Peter, ik ken het drag ; juist 8 pond, 4 schellingen, 6 denierSjj het is voor ailes wat ik geleverd heb to«ja| Mary's moeder herti ouwde ; net was.. hÂyl » bruiloltsm&al. je

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes