De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

471 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 25 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xw47p8xx4d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Easy* œcsa ea-îas w s-î.-^î t;3fe^a <s> ea os @e «a «& twKUs' ss&fê» mss^ssa ■m fessai eas^ **? ses sa **i "«c..^ Ki sa sas Nisîîî. 10. 40e faar. G.DeGraevetKeîcIvësft®§ BS KLEIME PATHIOT Zoniîag as en M a an 3a j S-fi Jaaaarl 1313 Ppljs S centième a IX Cfi iic 9 SX?» W çaa*** • Tgtogi»*^,. ..-va- Wilsons programma. ©orâsel âor AsïBilk&anscîie per*. t)EN HAAG, 10 Januari. — Uit Nieuw-York Vrordt gescbrejrçn • De Ncw-Yorkscho b^aea teiïn in rie Boodsch'P van W;lsoa de scherp ïtEderschrapste en bondijute uiteéhzet'ing der ©orlogsdaeleîndeTi, dis tet b.enoa door den reraaÙvco:deîij»en Iciier e.ner jejeerieg ge-dsati -svereen en wijzeu crop <îs; dez.-. booebehap ia de fcosfdîàkeHjke vraagstukken jcisî past b>j Iset standpunt \an LloyU George zcoduteene Volkcniene ovcreenKomst bc-s aat tussehea tojdea en Washington betrekkelijk do ccilo„s-âoeieioden.De « Heiald » roept de sav.dacnt op net feit, tlst de Boodschap iu een gîwichtig vraaifstuic van de vcsevoîrii g van L'oyd Geor«e afwi'p.t ïisnielijk, vojr wat Rdsiand betreii ; terwij! Lloyd George in zijne redevoerirsg verklaavçt îiesft-dat Husland en> el d jor zijn eigen volk ka» gered worien, dee't VV il go II met recfct hat £edscbt dat de toekoms'ige vr<rde der wereîd in lîitt goiicgô maat afh&ngt van het lot dat Kuilacd ten s, Q'ie zai be-choren tijiï ; Wilsoa ■weàîc'ît dcihïlro het Rbssiscîiè vûîk niet aan Dui'schland eiiten ioeràlleu. Do « New-York Tribuns n mc-rkt aan dfcf de 3ar.de:» die rtchtslreeks beroerd werden door het Duitsche v.-apcnyewcid, l)ij voorxitter vVi'î&nho! g aang'.t.ekend siaan en htm dank tchn'di? zijn. De «Sue» maal t eene brcedvcerige rerge-lijkiag tusschen lut pro«ra:n van Wifs m rr. dat tan Lloyd Gf < rge ea voegt eibij dat m: ci a ver-feelijkiiig b'.ijkc, dat een'ge panten die cijor iLIoyd ijeorp.e in zijno redevooring min cl metr In het duister gela ea cf duisïrr behandeid fie-Vî'ord n zijn, b eedi:o;riger bebacdeld wer<'ea doo- VViîson,'< rwijl dôzeand^r's vr3gs;),doct deu JÎEg.î'schûn Premier groi:diger behan^e'.d, mir.de r breedvourig besçreekt — in foite bestial gesn yfrschi! — tustchfr. de twee prog'atan;;i'ï : tsmensevat drulFicen zij het waor ged«cbt uit tiver do gtm enzame" oorîoâsdoelcindea der Içree rîge rinsen, Ba'tsolss parsîisiaaîan. < De Norddeatsch»» Ail^imîinî Zéltuag schrijft j ' ender deu titel : Wilsons prjgrjmina voar d-*n ; 1 WcreidvrsdB : De veertiea puoten vorinsn, in i ; te.»eKïirnd mot dsi titci dien Wihoa htm geefc, i ; niet een proîramma voor weraldvrsdo miar ' ecae wezeniijke symfoaie van dea vri; fot twes- ' dric'at doorsp:kt reet hoopvol'klmVeïd ge. chal-taei van vrijneid van scheep?aa-t en aadere din^en, waarover men in sausch de werell ■ t'askoord is, aî iâ het 00k cist over de manier J hunrer verwez^atijiiair. \Vilsoa moist hier »ixt Utsscheàkom ;n. D^ar waai h'j «elegeahfid had oui do zaak van «len yrede tedisnea, hseft h:j zulks niet aUe-rn ier-zi:i:nd, tnaar eijn tegens'.rijdUr inzicht kîaar tat 1 uitdrakki«g gcb.ràcht ; r ch berospende dp het J tJfbeçtouaiossrccht der volkeica, mù'i;t h:S? ' zich aan. zich te bstnoe'iinmet de oianén'ani-j rCaR verhouiiagc-E va» Oos'esrijic-llongàric en < proklamajtt de rei'raçh'ing d?r nat'es, be*., ' bui.cn fantnerking lato 1 van geschk'dkundUt« en vo'k :nduisdige f«iten. &I«t dez'ifdo onbe-, ' zoj^dhei-1 vindt h'i ecac icde tôt verbrokkeli:i:» 1 van Turkijc, zaaaîs d,e sicchts ksii u t;osproken ' worden daor een man wieus poiitiek cr.îaar streitt, volkerea en voîîtsd :e!cn die sam n 'os- ( hooten, en van hua sam nbihooraà bijWiist 1 zijn, ui< e'.ka«:3<' te scheidcn. Di t Fre ziani^o Zeitif-g » ?-*g! : Do Russ'-n ZiiUsn de vtrz.-fciliag van Wi!,ou dit hij hun vvii'bijis a*», naar waarde scha'teo, n-?enais dï 1 EogeÎ8chea de voorwaarden van Wilsoa voor dewijheH der zçeëa ea de gcheipvaart. De « Vositsc-e Z-itnnj;»schrijft : Ile; vrele3- i pregra nmâ van Wilsoa sîenlt wezênlijk oveiean. j mat dat van Ltoyd George. Het is i.renzjo oca«ns«ésftl>Mr a's bet Ea«el- " j sche. Brutaler nîg ;-h dat va L'oyJ George,! (i cbt het den ais'aii.! van Eltas-Lotharicg-.n, j d»t voor ne£ca tîeaden door Ou'tschers w. rdt- î bev>'o3i;d, en cofe diken oiîcht hat de ahcjfed-;-' ? îd » \aa het d«cl van l'ralsca door PjJon' j bewoond. lî t ondîrsc'aéid tus'chen dezî nietws boo l- j schap en vrooeerif mimfestea II-;t slechts hi«iin j dst riofge; sicchts da toou, asa;r tbaas de \ iCœa^iésâs^^ïKïrMstaKESKj-'SSiSEaaÊffisPMsaasKl -, ■- 4W»lf..WV|.»v». . -.Si*- -^CPi-KJ»O^V sisebeh zèlf eàne drieue uiîdaging van Duiueh- 4 a^d bateekeSen. la do ' lagiiche Rundschau » worJt gczigd : s h«t eaae d?cl der beolschao axa Rus'iand ;ewjjd, bet aidera houit zich bjzlf met hst tànvucéu vaa cea itiQorîii <en pol.t o :c-n t^'ls' in iuitsch'aad, !c > eiads daarop de liocp te bo.iwén sp eoesa Augel-Saksischtn vriide, > 39 Psslsc'ae afvaardighg il Bsrlijn en tô ?7êoss3. BlîRLIJN, 10 J-^in. —De Poolsche tninisler-'001 zi.ter onivînsr t>; Berlin der leider van h-;t ?ool-:cae Persbureii ea deelds h,"ïui bet volgead« ne le : Ortza onderhandel u.;en te ïi jrliin betroSen ■eic rocks vaa i a.v en î a a a ; els 1s ge n h s i a n van l'.t Koainlfriji Po'eiî. Wij baddsa dî eer, aaa <tjr.e M ijea.eit ds drinj'n le weasc'iea vaa ons n îeriand vaar ts drsgen, en m t de bevoe;de ijksovevhîdea ds fie.vichtigste loopaade ka-es-ie-, proadig te bespre .0 t. VoornauieitjkA^efd gehaadeld over de vol-ren lea'raic 1 : Diîe'n*m:ng.der Poolsche re«ee-•in<* aai de vre.lrSJe3^r-.-kiaefea van Li owik. en itiriebten van esa Pojtfch léger op iree i natioaaie ba;is. Nopeni ôij m ùtaiie lïngije^eohtid wetd vaa omeut.veïs e;n >a(werp is-i oigaiisa ia voor^eieg t dit weer ioor den PooUcnsn mbristéfraad -.v -r ! a 1 n aohien en dojr dan regantscUapsr<ai g'.;ed-jekeurd.Verder vverd dî op'nîfE'.ig van een aaa'a' nit-Eonierinssjn.iatregelaa iahst Koninfcr ]k Poleu vror^e':0 n--:n di-i voor de bavo' :n< bijz jnder Jrakkon !_ zij-:. In ï*ka der opsi»cbiag van ijicr te£ ion v,j een ta m jranduni vo >r. Wij ls^dèn grao; ge.vicàiop het-vSrkrijgçn îencr amneiti« ea de ! crus roo >iu ; e&acr ginsc&e re.-kç inaa'reselon afz >nder!ij je jie-rwiien be-[rolion îc. .Met <'oa ondo'slaV.ssskritaiis va» hot raksutnb" van b'nusr.l tadscae ziken b^spr.tke» K*ï35®HgS83^5S®?î^0a Miju kozijn e;î Henri Lovell hl^'.'e 1 ts r? ... ,1 ^ 1. . • t 1_ . . . 3 . MBNGELWERK. — 13-14 Januari 3918. 18 Helena Middleton Ik kîeedde mij aan ; en wan-cer niijne (anie, bij hase teritgkomst van tien diensf, jn mijr;e k&mer tiad ; wanneer 2ij mij rnede-idee:dc boe zij en mijn com gehoopt hadd'en, aiat ik dit Jaatste utu- met slapeiî zoa hebben dooigebracht ; wanneer zij mij toi haar trok, en terwij 1 zij rnijn liaar van "t voorboofd wegtuimde, bare koude Iiand er op fègde en toij dan tegen iiaie bortt drukte, gcvocld.; ik in dit ooçenb'ik eene veikwikking, d e de -vreugd bytia ge'ijk was. Onder den invioed van 3ez® kortstqtîdijje Te:_ar.dering volgde in de eetzàal, waar wij IBîjijen 00m in tteurige sliîzvvijgéndheid vqnden zitten ; bij drukte raij in de band, er! wij piaatsten ons aan tafel, om indiea, bet ons moge'ijk was, het oritfcijt te nemen. Na dit droevig maaî, begaf ik mij naar de zaai tôt raijri i)orduurwerk ; ik setfe mij bij «en ope a raam en begon met eene soort van becaardheid te werkea. Van dszen lijd af begon ailes rondo is ons f.ijii vi oeger aaoschijn te berneinen : e-i o'nr.e «iagelijkscb-' bezigbedeti schene:i schier geer.e veiaudering ondc-rg-san te hebus-o. ifê8SaS&SŒtŒS33g!SœS1&3l&mSBBB&éBB&gaS8B!B% Mij->s ooms omzichtîgheid er» droefgees-tigheid vvaren grooter dan vcor-bean ; en Mfivr. Middieîon liet zich soniîijds zuchten van innige droefbeid ontsuappen : dbcii baar leva d gessf, door de hevige : niar-ten neefges'ager, verhiefzich welhaast met de vlugheid d e 't verdi ie', in ecuen mensch van baie;i astd, wsl ban bedwiage ', raaar zeide.n utldooven. Voor haar was iinme.s gelnk eene* noodjsakeUikhrid des levons. De dvoefhêid, d:e deze krach t in Itaai zoa overwo'nnen hebben, zou baar bebbe : doen sferren ; maar dit gebeur-Je niet ; en de volie vïosd hafer genrgenbeid sehe?n den-çeifden vveg als vioeger te wiiien fôlgen» Zij kîeefde zich aan mij vast met eene tee-deiheid die elk.uur scheen aan te gioeien. jloe oube.dvvongen zij oo'.c was. hing zij t-ocbtans van aridereîî af door de liefde en de sympathie die in baar allerbekoorlijkst vyaten.Iii. c) e vroçgere tijden van verdriet, ontving ik bare iîefkozingen en aanbootde de liefdewoorden '.velke. zij raij toestuurde, met omUetU den zeitden geest gis we'ken ik mij inbeeldde da! de iî. Fiancisca van Chante', bet gloeiend ksuisbîeîd op hare borst diukte, om er bet teeken der verîossing in te J "printeu, bet'welk te zeifden tijde, het voor-8 werp eener vurige aanbiddtng, en het weac-" {Kg eeaer gr;c-eade pijnigiBg was. E tnïley, en i;i beider gebï'.en vo «d ik nietâ; <3at ik mij kon doc.i o itdîkken wie van heu ir.ijn ontzaglijk geheim buat. JJeide waren viieiidelijk js^ens mij en SGnenen.mij met meer bîlacg dan naar ge-wocHite ts behandelen. Somtijds beniîrkte ik in Ed.vard zu'ke strenge houdiug, dat rnijn bail so'nier op; hield van k'.oppen : aadere rriî'en sprak bij snij zoo lief aan, zij » gelaàt was zoo zacht a's bij de oogen naar mij vveadde, dat ik wedeiom gerust vverd, allioevvel aîtijd uiîernjk eîlen-i'g. ■ l\Iet Henri was ik meér op m:jn gemak ; ik kan niet zeggen waarom; doch l)ij was de eenige mensch met vvien ik.sedeit den nood-lottigen dooi van Julia, a!s te voren kon spreke n Zijue zorgeloozs vreugd bracht aan mijne griilige gevoijîens es ie groote ver-zachting.Na eenige wcken was ik bijna teeaemaal overtuigd aat de inbeeldirig met s'cbrik ge-paârd, in dat ramp.3alig unr, de woo-dsn had vooitgebracht die gcdnng in inij^e o are 1 k'onke.n ; einde'.ijk bedaarde ik mijne vreei?, met in deze verondersteliing te voi-lia'dcn,Zoo zijn de verzachtingsmiddelen, die ons lijden veidooven, maar tîiet wegnemeo. _ Ik was evenwel bekwatnsr o;n de bepioe-vingen die ik o.itmoïtte, te 011 ierstaa 1. «-ij de na' eade orgacisatie van den s'aa'sraad. Zeer tréw'icHîiir voor ons ware de uit?ocrin ; vaa een oo'wrp betrskkelijk het aansçhafîeU van bnitenlàndsçbe vertegcawoordigingen in de boafdstsden der cen'raal-mogendhedea ria des bevrieade en nsutrale landen. In hat aljie.veen werdén maatregel -n b«-spro'ten, ten sposdiga o /ername vaa ch !>?.-stuursîakken die z;ch tbaas in hand :i de" bezettende overheden bevindon. Wij ramen nitunrbjk inlichtingeuover de raogalijkUeU dar rggeliog van uô kvresti s beirefîende de toekoœstigo organisfttie ym ons vaderla-.d. Vrijdag werd de afvaardis'mg te Wevnsa ontvaagsn door Kei;:er Cari. m j—* -•**» L A N D BO U W ERS BOND Vergtt'lsrinst van 11 Januari. M. Maonhant dee't medo : Vl3SSaâï&93i. — B 'schikbsar 5000 k:îoS, ve'dêeU oadit-Asper, 1010; Mater, 10i)0j Deu; a, ÏÔao"; Ranse gewast, 2003. Pai'algsrsSaaai. — liàschlkbaar, ?fi3), ver-deeld ali vol<t : iîaraniï, 750; Drongea, 250; Z«àî«aard% 503; Oade-em. 500. Za&'gi'Aî>%à.'—Dege.inîeatei die za iiriaea gehad htbbsn. en voen r>g?e oft .rveia verwisseling aan de k •m.rjandantur bobb -a ga-leverd, tcor-iea verzooii^ die leverUig aï'dsfijk ta c-'o ;n — aade;s steîlen z j (zieh b'oot un . grante imeilijkbelea. IiïtAk.0ittrîsrta. — De iaschry vîagen *ai» lnnàbo'.iw-k î.Tiicea ea mi.a'schippyen tn .a.«a iaîcbïijven lerdrukkerij i i ;i-e, Ga!gcri'.;e: j. 21, SGb;«tei;jk. Afzondernjke parsoaeu !;i;:\tjen ia'-chriivea eu beulea in het Lasdbauw ; hni$. îVnpisaaraiati. — Noj l'D kilos beichikbaar aan I-7 3 fr. v»«e ffsrat zljV boschikh-or -oor ADp -itâvfc*, À'spB'i Usader-ffiadake, IV. i.ige, Erwateg-aai, Gjeferd.iïge e i Grimmiag .a. Oiillssha biriolilsi van b.oi %:o îîj H3afd'îWâ7 lUs.'. SSavsie Daitnsli bsrichë BlîRLIJN, U jainiari. West-slifk Kp"Jj|st8a#dL Legirgvo'p om Delcfmji&rsch&Ik kcooaprini Rupprtcht dï.'i Beiereit, Vijaodçnjke pogingén. om door ilst en aa ar!iUsrie.'OJ.bîre!d ng in d'n niorcea i raa 10 Januari, ten Znii-Qo;U'n vau Iepe nn, in onze stelltngea te d'iageo, zijn asidu •( O;) het front ia Vli^Qcjirea ea ten Zuid-West^n vaa Caxubrsi, gehee. den da.; doorleveadi^.uiiilerie-gevech'.Tusschen Mm ivres en Ivîarcoing. werd àa Engeischa a li lerie 's avoads vorsterki 51 s'eeg bij het aaab e en van dén ■- ig tôt irroo'3 nevig-hei t. Onîc deFraaschs artillerie wa; w djrzijàs St-Quer.t n en in zîke.e sakïors tassOi.-a Oisa en Aisne îevetrJig. Legn-firont rstn lïeaar.-oversle aarls't \Ibsrt Ten Weitea van BUmoat, verhooi In. . vecb'snedrij viîçheid. • O îsiiïjk kî*ijjstasaos! Nie's aieuws. fiîaoaàîa'Bah fronv. Gee ;e bijzo.ndare gebeurtarâsssa, ïl di î i:»îsli kr Jjsîîï'aaaal. Gssae bijzondere gebo.u'tenissea, TwsaSa ÔsÛajh barlsài. BERLIJN. il Januâri [Avonibasiclic;. — Vaa de krij istooaoeiîu nie.s uieaws.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes